License.txt Driver File Contents (VGA_Intel_8.14.8.1075_W7x86_A.zip)

ÿþINTEL SOFTWARELICENSAFTALE (OEM/IHV/ISV-Distribution og enkeltbruger) 

VIGTIGT - LÆS DENNE FØR KOPIERING, INSTALLATION ELLER BRUG.

Lad være med at bruge eller indlæse software fra dette websted eller noget tilknyttet materiale (samlet "Softwaren"), indtil du nøje har læst følgende vilkår og betingelser. Ved at indlæse eller bruge Softwaren accepterer du vilkårene i Aftalen. Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke installere eller bruge Softwaren.

Bemærk også:

" 	Hvis du er en Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) eller Independent Software Vendor (ISV), gælder hele denne LICENSAFTALE. 

" 	Hvis du er Slutbruger, gælder kun Bilag A, INTEL SOFTWARELICENSAFTALE. 

For OEM'er, IHV'er og ISV'er:

LICENS. Intel giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende, fuldt ud betalt licens under vilkårene i denne Aftale og under Intels ophavsret til:

" 	at bruge, ændre og kopiere Softwaren internt til egne udviklings- og vedligeholdelsesformål, og 

" 	ændre, kopiere og distribuere Softwaren, herunder afledte arbejder af Softwaren, til dine slutbrugere, men kun under en licensaftale med vilkår, der er mindst så begrænsende som dem, der findes i Intels endelig enkeltbrugerlicensaftale, som den findes i Bilag A, og 

" 	ændre, kopiere og distribuere slutbrugerdokumentationen, der måtte følge med Softwaren, men kun sammen med Softwaren. 

Hvis du ikke er den endelige producent eller leverandør af et computersystem eller softwareprogram, der indeholder Softwaren, så må du overføre en kopi af Softwaren, herunder afledte arbejder af Softwaren (og relateret slutbrugerdokumentation) til din modtager til brug i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale under forudsætning af, at denne modtager accepterer at være bundet fuldt ud af de tilknyttede vilkår. Du må ellers ikke overdrage, give i underlicens, lease eller på anden måde overføre eller afsløre Softwaren til nogen tredjepart. Du må ikke reverse-kompilere, disassemblere eller på andre måder reverse-engineer Softwaren.

Du må ikke underkaste Softwaren, helt eller delvis, til nogen licensforpligtelser for Open Source-software, herunder, men ikke begrænset til, kombination eller distribution af Softwaren med Open Source-software på en måde, der underkaster Softwaren eller en del deraf, som er leveret af Intel heri til nogen licensforpligtelse for sådan Open Source-software. Open Source-software betyder enhver software, der kræver som betingelse for brug, ændring og/eller distribution af sådan software, at softwaren eller anden software, der er indbygget i, afledt af eller distribueres med softwaren (a) afsløres som eller distribueres i kildekodeform, eller (b) gives i licens af brugeren til tredjeparter med det formål at fremstille og/eller distribuere afledte arbejder, eller (c) viderefordeles uden beregning af nogen form. Open Source-software omfatter uden begrænsning software, der er givet i licens eller distribueret under en af følgende licenser eller distributionsmodeller eller licenser eller distributionsmodeller, der grundlæggende minder om en af følgende: (a) GNU s General Public License (GPL) eller Lesser/Library GPL (LGPL), (b) Artistic License (dvs. PERL), (c) Mozilla Public License, (d) Netscape Public License, (e) Sun Community Source License (SCSL), (f) Sun Industry Source License (SISL), (g) Apache Software License og (h) the Common Public License (CPL). 

INGEN ANDRE RETTIGHEDER. Softwaren er beskyttet af intellektuelle ophavsretslove i USA og andre lande og af internationale traktatbestemmelser. Medmindre det ellers udtrykkes ovenfor, giver Intel ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder under Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Medmindre det udtrykkeligt erklæres i denne Aftale, modtager du ingen licens eller ret direkte eller underforstået, tilskyndet, hindret eller på anden måde. Intel har ret til at undersøge og få en uafhængig revisor til at undersøge dine relevante optegnelser for at bekræfte, at du overholder vilkårene og betingelserne i denne Aftale.

FORTROLIGHED. Hvis du ønsker, at en tredjepartskonsulent eller underleverandør ("Leverandør") skal udføre arbejdet på dine vegne, som omfatter adgang til eller brug af Softwaren, skal du indhente en skriftlig fortrolighedsaftale fra Leverandøren, der indeholder vilkår og betingelser i forhold til adgang til eller brug af Softwaren, der ikke er mindre begrænsende end dem, som er fremsat i denne Aftale og udelukker eventuelle distributionsrettigheder og brug til eventuelle andre formål. Ellers må du ikke afsløre vilkårene eller eksistensen af denne Aftale eller bruge Intels navn i nogen udgivelser, annoncer eller andre meddelelser uden Intels forudgående skriftlige samtykke. Du har ingen ret til at bruge nogen af Intels varemærker eller logoer.

EJENDOMSRET TIL SOFTWARE OG COPYRIGHTS. Retten til alle kopier af Softwaren forbliver hos Intel eller dennes leverandører. Softwaren er ophavsretsbeskyttet og beskyttet af lovgivningen i USA og andre lande og af internationale traktatbestemmelser. Du må ikke fjerne nogle copyrightbemærkninger fra Softwaren. Intel kan til hver en tid udføre ændringer på Softwaren, eller til genstande, som der henvises til deri, men har ikke pligt til at supportere eller opdatere Softwaren. Medmindre det ellers udtrykkes, giver Intel ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder under Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan kun overføre Softwaren, hvis modtageren accepterer at være fuldt ud bundet af disse vilkår, og hvis du ikke beholder nogen kopier af Softwaren.

SUPPORT. Intel kan til hver en tid udføre ændringer på Softwaren, eller til genstande, som der henvises til deri, men har ikke pligt til at supportere, opdatere eller levere uddannelse i Softwaren. Intel kan efter eget skøn tilbyde sådanne tjenester under separate vilkår til Intels priser på det tidspunkt. Du kan anmode om yderligere oplysninger om Intels tilbud på tjenester fra en sælger hos Intel. Du accepterer at være eneansvarlig over for dine Slutbrugere ved eventuelle opdaterings- og supportforpligtelser eller andet ansvar, som kan opstå fra distributionen af Softwaren.

UDELADELSE AF ANDRE GARANTIER. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE AF ET BESTEMT HENSIGT. Intel garanterer ikke og påtager sig heller intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i Softwaren.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR. INTEL ELLER FIRMAETS LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT OVERSKUD, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE ELLER MISTEDE DATA), DER MÅTTE OPSTÅ FRA BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, SELV OM EN INTEL ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE LOVGIVNINGSOMRÅDER FORBYDER UDELADELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER EFTERFØLGENDE ELLER HÆNDELIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM. DEN LICENSGIVNE SOFTWARE HERI ER IKKE DESIGNET TIL ELLER BØR BRUGES I NOGEN MEDICINSK, LIVSREDDENDE ELLER LIVSBEVARENDE SYSTEMER, TRANSPORTSYSTEMER, ATOMSYSTEMER ELLER I NOGET ANDET MISSIONSKRITISK PROGRAM, HVOR EN SOFTWAREFEJL KUNNE FØRE TIL PERSONLIG SKADE ELLER DØD. DU SKAL GODTGØRE OG HOLDE INTEL OG INTEL-PARTERNE SKADESLØSE OVER FOR ALLE KRAV, OMKOSTNINGER, ERSTATNINGER OG UDGIFTER OG RIMELIGE ADVOKATOMKOSTNINGER, DER MÅTTE OPSTÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE VED DISTRIBUTIONEN AF SOFTWAREN OG EVENTUELLE KRAV FOR PRODUKTANSVAR, PERSONLIGE SKADER ELLER DØD, SOM ER KNYTTET TIL FORKERT BRUG, SELV HVIS SÅDANT KRAV HÆVDER, AT EN INTEL-PART VAR SKØDESLØS I FORHOLD TIL DESIGN ELLER FREMSTILLING AF SOFTWAREN. DE BEGRÆNSEDE ERSTATNINGER, GARANTIFRASKRIVELSEN OG DET BEGRÆNSEDE ANSVAR ER FUNDAMENTALE ELEMENTER I GRUNDLAGET FOR AFTALEN MELLEM INTEL OG DIG. INTEL VILLE IKKE VÆRE I STAND TIL AT LEVERE SOFTWAREN UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER. 

OPHÆVELSE AF DENNE AFTALE. Intel kan ophæve denne Aftale øjeblikkeligt ved varsel fra Intel, hvis du overtræder vilkårene. Ved opsigelse skal du øjeblikkeligt ødelægge den Softwaren (herunder fremsende erklæring om ødelæggelse til Intel) eller returnere alle kopier af Softwaren til Intel. I tilfælde af ophævelse af denne Aftale skal alle licenser, der er givet heri, øjeblikkeligt ophøre, bortset fra licenser, som du tidligere har distribueret til dine Slutbrugere i overensstemmelse med licensgivningen ovenfor.

GÆLDENDE LOVE. Ethvert krav, der måtte opstå under eller relatere sig til denne Aftale er underlagt materialretten i staten Delaware eller føderale domstole i Delaware uden hensyn til konflikt inden for lovprincipper. Hver part accepterer herved, at lovgivningsområde og domstol skal være domstolene i staten Californien for alle uoverensstemmelser og retssager under og i henhold til denne Aftale. Parterne accepterer, at FN's konvention om kontrakter ved internationalt varesalg specifikt er udelukket fra at gælde for denne Aftale. Parterne accepterer den personlige jurisdiktion i ovenstående domstole. 

Eksportregulativer/Eksportkontrol. Du må ikke eksportere enten direkte eller indirekte et produkt, en tjeneste eller tekniske data eller et system, der indeholder sådanne elementer, uden først at have indhentet den krævede licens eller anden tilladelse fra USAs handelsministerium eller andet væsen eller ministerium i USA's regering. I tilfælde af, at et produkt eksporteres fra USA eller reeksporteres fra en udenlandsk destination af dig, skal du sikre, at distribution og eksport/reeksport eller import af produktet overholder alle love, regulativer, vedtægter eller andre begrænsninger i regulativerne fra USA's eksportadministration og den relevante udenlandske regering. Du accepterer, at hverken du eller nogen af dine datterselskaber eksporterer/reeksporterer tekniske data, processer, produkter eller tjenester, direkte eller indirekte, til noget land, som USA's regering eller tilknyttet væsen eller den udenlandske regering, hvorfra der leveres, kræver en eksportlicens eller anden regeringsgodkendelse uden først at have indhentet en sådan licens eller godkendelse. 

REGERINGSBEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Softwaren er en kommerciel vare , som det begreb er defineret i 48 C.F.R. 2.101, og består af kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation , som disse begreber bruges i 48 C.F.R. 12.212. I overensstemmelse med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R 227.7202-1 til 227.7202-4, Du vil kun levere Softwaren til USAs regering som Slutbruger i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne deri. Kontrahent eller producent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. 

Overdragelse. Du må ikke uddelegere, overdrage eller overføre denne Aftale, den givne licens(er) eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser heri, hverken udtrykkeligt, tilskyndet, lovgivet eller ved fusion (uanset om du er den overlevende part) eller anskaffelse eller på anden måde, og ethvert forsøg derpå uden Intels udtrykkelige forudgående skriftlig tilladelse skal være ugyldigt. Intel kan overdrage denne Aftale og dens rettigheder og forpligtelser heri efter eget skøn. 

Hele Aftalen. Vilkårene og betingelserne i denne Aftale udgør hele aftalen mellem parterne i forhold til sagens genstand, og sammenfletter og fortrænger alle tidligere, midlertidige aftaler, forståelser, forhandlinger og diskussioner. Ingen af parterne skal være bundet af nogen betingelser, definitioner, garantier, forståelser eller bestemmelser i forhold til sagens genstand andet end det, som udtrykkeligt findes heri. Intel er ikke forpligtet under nogen som helst andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en autoriseret repræsentant fra Intel. Vilkår og betingelser i indkøbsordrer eller lignende materialer, der fremsendes af dig til Intel og eventuelle vilkår, der findes i Intels standardbekræftelse, som måtte være uoverensstemmende med disse vilkår, skal, uden at begrænse ovenstående, være ugyldige og uden virkning. 

Advokatsalærer. I tilfælde af retssager fremført af Intel eller dig i forbindelse med denne Aftale, skal den vindende part i en sådan sag blive betalt for omkostninger, salærer til ekspertvidner og rimelige advokatomkostninger, herunder omkostninger og salærer ved appel. 

Ingen agentur. Intet i denne Aftale skal antages for at skabe et agentur, ansættelsesforhold, partnerskab, agenturgiver/agent eller anden form for samarbejde mellem parterne. 

Adskillelse. Hvis en bestemmelse i denne Aftale ikke kan gennemtvinges eller er ugyldig under gældende lovgivning eller anses for at være det efter domstolskendelse, skal en sådan ugennemtvingelighed eller ugyldighed ikke gøre denne Aftale ugennemførlig eller ugyldig som et hele og i det tilfælde skal en sådan bestemmelse ændres og fortolkes, så den bedst opfylder formålet med den ugennemtvingelige eller ugyldige bestemmelse inden for grænserne af gældende lov eller gældende domstolskendelser. 

Fraskrivelse. Hvis en af parterne ikke kræver opfyldelse af den anden part for en bestemmelse heri, skal det ikke påvirke den fulde ret til at kræve opfyldelse på et hvilket som helst tidspunkt derefter, og fraskrivelse af en af parterne for et brud på en bestemmelse heri skal heller ikke opfattes som en fraskrivelse af selve bestemmelsen. 

Sprog. Denne Aftale findes kun på engelsk, og det sprog skal være kontrollerende i alle forhold, og alle versioner af denne Aftale på et andet sprog er kun som hjælp og må ikke være bindende for dig eller Intel. Alle kommunikationer og erklæringer, der fremsættes eller fremføres i forhold til denne Aftale, og al dokumentation og support, der leveres, skal være på engelsk, medmindre andet er angivet. 

 

BILAG A 

INTEL SOFTWARELICENSAFTALE (Endelig, enkeltbruger)

VIGTIGT - LÆS DENNE FØR KOPIERING, INSTALLATION ELLER BRUG.

Lad være med at bruge eller indlæse software fra dette websted eller noget tilknyttet materiale (samlet "Softwaren"), indtil du nøje har læst følgende vilkår og betingelser. Ved at indlæse eller bruge Softwaren accepterer du vilkårene i Aftalen. Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke installere eller bruge Softwaren.

LICENS. Su må kopiere Softwaren til én computer til personligt eller internt virksomhedsbrug, og du kan tage én sikkerhedskopi af Softwaren på følgende betingelser:

" 	Du må ikke kopiere, ændre, udleje, sælge, uddele eller overføre nogen del af Softwaren, undtagen som angivet i denne Aftale, og du erklærer dig enig i at forhindre uautoriseret kopiering af Softwaren. 

" 	Du må ikke reverse engineer, dekompilere eller disassemblere Softwaren. 

" 	Du må ikke give Softwaren i underlicens eller tillade samtidig brug af Softwaren af mere end én bruger. 

" 	Softwaren kan indeholder software eller anden ejendom tilhørende tredjepartsleverandører, hvoraf nogle kan ses i og gives i licens i overensstemmelse med medfølgende license.txt -fil eller anden tekst eller fil. 

EJENDOMSRET TIL SOFTWARE OG COPYRIGHTS. Retten til alle kopier af Softwaren forbliver hos Intel eller dennes leverandører. Softwaren er ophavsretsbeskyttet og beskyttet af lovgivningen i USA og andre lande og af internationale traktatbestemmelser. Du må ikke fjerne nogle copyrightbemærkninger fra Softwaren. Intel kan til hver en tid udføre ændringer på Softwaren, eller til genstande, som der henvises til deri, men har ikke pligt til at supportere eller opdatere Softwaren. Medmindre det ellers udtrykkes, giver Intel ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder under Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan kun overføre Softwaren, hvis modtageren accepterer at være fuldt ud bundet af disse vilkår, og hvis du ikke beholder nogen kopier af Softwaren.

UDELADELSE AF ANDRE GARANTIER. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE AF ET BESTEMT HENSIGT. Intel garanterer ikke og påtager sig heller intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i Softwaren.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR. INTEL ELLER FIRMAETS LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT OVERSKUD, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE ELLER MISTEDE DATA), DER MÅTTE OPSTÅ FRA BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, SELV OM EN INTEL ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE LOVGIVNINGSOMRÅDER FORBYDER UDELADELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER EFTERFØLGENDE ELLER HÆNDELIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM.

OPHÆVELSE AF DENNE AFTALE. Intel kan ophæve denne Aftale når som helst, hvis du overtræder dens betingelser. Efter ophævelse skal du øjeblikkeligt tilintetgøre Softwaren eller returnere alle kopier af Softwaren til Intel.

GÆLDENDE LOVE. Krav, der måtte opstå under denne Aftale skal styres af lovene i Delaware, med udeladelse af eventuelle konflikter i lovprincipper og FNs konvention om kontakter ved varesalg. Du må ikke eksportere Softwaren i strid med gældende lov og regulativer om eksport. Intel er ikke forpligtet under nogen som helst andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en autoriseret repræsentant fra Intel.

REGERINGSBEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Softwaren leveres med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER". Regeringens brug, kopiering eller afsløring er underlagt begrænsninger fremsat i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller disses efterfølgere. Regeringens brug af Softwaren udgør dennes anerkendelse af Intels ejendomsret deri. Kontrahent eller producent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA. SPROG. OVERSÆTTELSER. I tilfælde af, at den engelsksprogede udgave af denne Aftale ledsages af en anden udgave, der er oversat til et andet sprog, leveres denne oversatte udgave kun af praktisk hensyn, og den engelsksprogede udgave har fortrinsret.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) 

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

Please Also Note:

" 	If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; 

" 	If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies. 

For OEMs, IHVs and ISVs:

LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to You a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

" 	use, modify and copy Software internally for Your own development and maintenance purposes; and 

" 	modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to Your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and 

" 	modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software. 

If You are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then You may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to Your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.

You may not subject the Software, in whole or in part, to any license obligations of Open Source Software including without limitation combining or distributing the Software with Open Source Software in a manner that subjects the Software or any portion of the Software provided by Intel hereunder to any license obligations of such Open Source Software. "Open Source Software" means any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software that such software or other software incorporated into, derived from or distributed with such software (a) be disclosed or distributed in source code form; or (b) be licensed by the user to third parties for the purpose of making and/or distributing derivative works; or (c) be redistributable at no charge. Open Source Software includes, without limitation, software licensed or distributed under any of the following licenses or distribution models, or licenses or distribution models substantially similar to any of the following: (a) GNU s General Public License (GPL) or Lesser/Library GPL (LGPL), (b) the Artistic License (e.g., PERL), (c) the Mozilla Public License, (d) the Netscape Public License, (e) the Sun Community Source License (SCSL), (f) the Sun Industry Source License (SISL), (g) the Apache Software license and (h) the Common Public License (CPL). 

NO OTHER RIGHTS. The Software is protected by the intellectual property laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Except as otherwise expressly above, Intel grants no express or implied rights under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to You directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect Your relevant records to verify Your compliance with the terms and conditions of this Agreement.

CONFIDENTIALITY. If You wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on Your behalf which involves access to or use of Software, You shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, You shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's Name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

SUPPORT. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support, update or provide training for the Software. Intel may in its sole discretion offer such services under separate terms at Intel s then-current rates. You may request additional information on Intel s service offerings from an Intel sales representative. You agree to be solely responsible to Your End Users for any update or support obligation or other liability which may arise from the distribution of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. THE SOFTWARE LICENSED HEREUNDER IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR USE IN ANY MEDICAL, LIFE SAVING OR LIFE SUSTAINING SYSTEMS, TRANSPORTATION SYSTEMS, NUCLEAR SYSTEMS, OR FOR ANY OTHER MISSION CRITICAL APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE SOFTWARE COULD LEAD TO PERSONAL INJURY OR DEATH. YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND THE INTEL PARTIES HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE AND ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH ANY UNINTENDED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT AN INTEL PARTY WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE SOFTWARE. THE LIMITED REMEDIES, WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITED LIABILITY ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN INTEL AND YOU. INTEL WOULD NOT BE ABLE TO PROVIDE THE SOFTWARE WITHOUT SUCH LIMITATIONS. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement immediately, upon notice from Intel, if You violate its terms. Upon termination, You will immediately destroy the Software (including providing certification of such destruction back to Intel) or return all copies of the Software to Intel. In the event of termination of this Agreement, all licenses granted to You hereunder shall immediately terminate, except for licenses that you have previously distributed to Your end-users pursuant to the license grant above.

APPLICABLE LAWS. Any claims arising under or relating to this Agreement shall be governed by the internal substantive laws of the State of Delaware or federal courts located in Delaware, without regard to principles of conflict of laws. Each Party hereby agrees to jurisdiction and venue in the courts of the State of California for all disputes and litigation arising under or relating to this Agreement. The Parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. The Parties consent to the personal jurisdiction of the above courts. 

Export Regulations / Export Control. You shall not export, either directly or indirectly, any product, service or technical data or system incorporating such items without first obtaining any required license or other approval from the U. S. Department of Commerce or any other agency or department of the United States Government. In the event any product is exported from the United States or re-exported from a foreign destination by You, You shall ensure that the distribution and export/re-export or import of the product is in compliance with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government. You agree that neither you nor any of your subsidiaries will export/re-export any technical data, process, product, or service, directly or indirectly, to any country for which the United States government or any agency thereof or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. 

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4, You will provide the Software to the U.S. Government as an End User only pursuant to the terms and conditions therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

Assignment. You may not delegate, assign or transfer this Agreement, the license(s) granted or any of Your rights or duties hereunder, expressly, by implication, by operation of law, by way of merger (regardless of whether You are the surviving entity) or acquisition, or otherwise and any attempt to do so, without Intel s express prior written consent, shall be null and void. Intel may assign this Agreement, and its rights and obligations hereunder, in its sole discretion. 

Entire Agreement. The terms and conditions of this Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and merges and supersedes all prior, contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions. Neither of the parties hereto shall be bound by any conditions, definitions, warranties, understandings or representations with respect to the subject matter hereof other than as expressly provided for herein. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel. Without limiting the foregoing, terms and conditions on any purchase orders or similar materials submitted by You to Intel, and any terms contained in Intel s standard acknowledgment form that are in conflict with these terms, shall be of no force or effect. 

Attorneys Fees. In the event any proceeding or lawsuit is brought by Intel or You in connection with this Agreement, the prevailing party in such proceeding shall be entitled to receive its costs, expert witness fees and reasonable attorneys fees, including costs and fees on appeal. 

No Agency. Nothing contained herein shall be construed as creating any agency, employment relationship, partnership, principal-agent or other form of joint enterprise between the parties. 

Severability. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and, in such event, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decisions. 

Waiver. The failure of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by either party of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. 

Language. This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise noted, shall be in the English language. 

 

EXHIBIT A 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, or internal business purpose use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions:

" 	You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 

" 	You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

" 	You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 

" 	The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed license.txt file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or its successor. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

 

 Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.45