licensePLK.txt Driver File Contents (VGA_AMD_8.741.1.6_W7x86W7x64_A.zip)

ÿþO[wiadczenie o ochronie prywatno[ci u|ytkowników programu Mened|er Instalacji CatalystFirma Advanced Micro Devices Inc. ( AMD ) dokBada wszelkich staraD, aby chroni prywatno[ swoich klientów. Niniejsze o[wiadczenie o ochronie prywatno[ci odnosi si do danych zebranych przez firm AMD w ramach usBugi pobierania programu Mened|er Instalacji Catalyst ( Aplikacja ). Nie odnosi si ono do danych zebranych z wykorzystaniem innych witryn, zarówno w trybie online, jak i offline, produktów oraz usBug firmy AMD.Gromadzenie i korzystanie z informacjiAplikacja nie gromadzi ani nie wymaga podawania danych osobowych u|ytkownika. Podczas korzystania z Aplikacji gromadzone s okre[lone anonimowe informacje na temat komputera i jego konfiguracji, dotyczce na przykBad mo|liwo[ci sprztu komputerowego i wersji oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Informacje te nie s wysyBane do firmy AMD, ale s porównywane z informacjami przechowywanymi na serwerach firmy AMD lub jej przedstawicieli w celu sprawdzenia, czy dostpne s nowe wersje oprogramowania i informacje dotyczce sprztu oraz [na |danie u|ytkownika] pobrania i zainstalowania na komputerze nowej wersji oprogramowania i/lub informacji dotyczcych sprztu.Aplikacja mo|e zawiera Bcza do witryn sieci Web i usBug. Nale|y zapozna si z o[wiadczeniami o ochronie prywatno[ci dotyczcymi witryn i usBug, z których u|ytkownik bdzie korzysta w celu zrozumienia sposobu, w jaki witryny i usBugi gromadz, wykorzystuj i udostpniaj dane osobowe u|ytkownika. Firma AMD nie odpowiada za ochron prywatno[ci w witrynach i usBugach obsBugiwanych przez inne firmy lub organizacje.Informacje kontaktowe

Firma AMD zachca do zgBaszania uwag dotyczcych niniejszego o[wiadczenia o ochronie prywatno[ci. W przypadku pytaD lub podejrzenia, |e firma AMD nie zastosowaBa si do zasad wyszczególnionych w o[wiadczeniu nale|y wysBa wiadomo[ e-mail na adres privacy@amd.com lub list poczt tradycyjn na adres:Privacy Officer   Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.37