EC_Dutch.txt Driver File Contents (mypr-win-3_3_0-ea11_2.exe)

ÿþLICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERSATTENTIE: GELIEVE DIT DOCUMENT TE LEZEN ALVORENS DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE INSTALLEREN.Dit is een licentieovereenkomst ( Overeenkomst ) tussen u (een persoon of een rechtspersoon) en Canon Inc., gevestigd te 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japan ( Canon ), met betrekking tot softwareprogramma s die u zijn verstrekt bij deze Overeenkomst, de bijbehorende elektronische en online handleidingen en eventuele updates daarvan (gezamenlijk de Software genoemd), en tekst, afbeeldingen, grafische en andere visuele voorstellingen in digitale vorm (met uitzondering van de Software) voor gebruik om af te drukken, die u zijn verstrekt bij deze Overeenkomst of online via de Software en eventuele updates daarvan ( Materiaal ). Software en Materiaal worden hierna afzonderlijk of gezamenlijk aangeduid als Gelicentieerde Software .DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP BIJ DEZE OVEREENKOMST WAARMEE U AANGEEFT DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST OF DOOR DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OP ANDERE WIJZE TE INSTALLEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U NIET OP DE VOORGAANDE KNOP TE KLIKKEN EN HET INSTALLATIEPROGRAMMA DIRECT AF TE SLUITEN. DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT DAN NIET GEÏNSTALLEERD EN U HEBT GEEN RECHT OM DEZE TE GEBRUIKEN. U verklaart zich akkoord de Gelicentieerde Software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onderstaande voorwaarden.1. Eigendom en Auteursrecht: Alle rechten, rechtstitels en belangen in de Gelicentieerde Software zijn eigendom van Canon of haar licentiegevers. Canon (of haar licentiegevers) behoudt te allen tijde alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in de Gelicentieerde Software en alle opvolgende kopieën ervan, ongeacht de vorm daarvan, inclusief de Afdruk (zoals hieronder gedefinieerd). Uitgezonderd voor zover hierin uitdrukkelijk staat aangegeven, wordt geen licentie of recht, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, hierbij overgedragen of toegewezen aan u door Canon voor enig intellectueel eigendom van Canon of haar licentiegevers. Het is u niet toegestaan om de auteursrechtvermelding van Canon en/of haar licentiegevers, vervat in de Gelicentieerde Software en alle eropvolgende kopieën ervan, ongeacht de vorm ervan, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.2. Licentie: Uw licentie om de Gelicentieerde Software te gebruiken is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.(1) U bent gerechtigd om de Software te gebruiken ( gebruiken betekent het installeren, uitvoeren of vertonen van de Software) op meerdere computers voor eigen gebruik. U mag de Software niet verhuren, leasen, sublicentiëren, uitlenen, verkopen, toewijzen, overdragen en doorgeven.(2) U bent gerechtigd het Materiaal te kopiëren en te gebruiken ( gebruiken betekent het downloaden van internet via de Software, installeren, uitvoeren of vertonen van het Materiaal) op meerdere computers voor eigen gebruik. U mag het Materiaal niet verhuren, leasen, sublicentiëren, uitlenen, verkopen, toewijzen, overdragen of doorgeven. Het is u tevens toegestaan het Materiaal af te drukken en dergelijke afdrukken ( Afdruk ) te gebruiken, te hebben gebruikt, te kopiëren, te hebben gekopieerd en te distribueren voor uw eigen, niet commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan de Afdruk te gebruiken, te hebben gebruikt, te kopiëren, te hebben gekopieerd of te distribueren voor commerciële doeleinden. Canon is niet aansprakelijk voor uw gebruik van de Afdruk, noch voor enige vordering of enig proces tegen u voortvloeiend uit of in enigerlei opzicht verband houdend met het gebruik van de Afdruk, met inbegrip van aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle vorderingen, verliezen, schadevergoedingen, processen, veroordelingen, proceskosten en kosten van gerechtelijke bijstand.(3) U mag een redelijk aantal back-up kopieën van de Gelicentieerde Software te maken ter ondersteuning van het toegestane gebruik, mits dergelijke kopieën allen de Canon auteursrechtvermelding bevatten zoals deze voorkomt in de aan u verstrekte originele versie van de Gelicentieerde Software.(4) Met uitzondering van wat uitdrukkelijk in dit document wordt bepaald is het u niet toegestaan om de Gelicentieerde Software of een deel daarvan te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, uit te lenen, te verkopen, over te dragen, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, samen te voegen, te vertalen, om te zetten in een andere programmeertaal, reverse-engineering toe te passen, te de-compileren, te veranderen, te ontmantelen of afgeleide werken te creëren die gebaseerd zijn op de Gelicentieerde Software of gedeelten daarvan of een derde toestaan dit te doen of de Gelicentieerde Software te gebruiken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Overeenkomst en alleen in omstandigheden uitdrukkelijk toegestaan door de wet.3. Erkenning van Overdracht van Informatie:  U erkent expliciet en gaat ermee akkoord dat (i) bepaalde Software informatie, zoals de naam en het serienummer van het Canon-printerproduct dat u gebruikt, het type Software, de taalinstelling, de inktinformatie, de printertoestand, de regio en het type besturingssysteem/browser dat u gebruikt (vooropgesteld dat de overgedragen informatie geen persoonlijke gegevens bevat), kan overbrengen om u informatie en gegevens te kunnen bieden die het beste zijn geschikt voor uw printeromgeving wanneer u servers van Canon of door Canon aangewezen derden bezoekt, en (ii) dat Canon dergelijke informatie kan analyseren en gebruiken voor productontwikkeling en services.4. Exportbeperking: U verklaart zich akkoord om te voldoen aan alle exportwetgeving, beperkingen en regelingen van de betrokken landen, alsmede aan de U.S. Export Administration Regulations ( EAR ), en om de Gelicentieerde Software niet uit te voeren, te heruitvoeren, direct dan wel indirect, in strijd met zulke wetgeving, beperkingen en regelingen, of zonder alle noodzakelijke toestemmingen.5. Beëindiging: Deze Overeenkomst wordt van kracht wanneer u klikt op de knop bij deze Overeenkomst waarmee u aangeeft akkoord te gaan met deze Overeenkomst of anders na installatie van de Gelicentieerde Software, en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Gelicentieerde Software inclusief alle kopieën te vernietigen. Deze Overeenkomst kan ook worden beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen en voorwaarden ervan. Op het moment van beëindiging, om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk alle kopieën van de Gelicentieerde Software vernietigen, inclusief alle Gelicentieerde Software die opgeslagen is op een vaste schijf van computers in uw bezit of waarover u controle uitoefent. Daarnaast heeft Canon het recht om alle contractuele of wettelijke rechten of macht uit te oefenen of rechtsmiddelen te gebruiken die zij mogelijk heeft. Niettegenstaande het voorafgaande hebben secties 1, 3, 5 tot en met 9 voorrang op de beëindiging van deze Overeenkomst.6. Ondersteuning en Update: Canon, haar dochterondernemingen of filialen, en hun geautoriseerde verkopers en vertegenwoordigers, en Canon's Licentiegevers zijn niet verantwoordelijk voor het onderhouden van of hulp bieden bij het gebruik van de Gelicentieerde Software. Canon, haar dochterondernemingen en filialen, en hun geautoriseerde verkopers en vertegenwoordigers, en Canon's Licentiegevers zijn niet vereist updates, fixes of ondersteuning te leveren voor de Gelicentieerde Software tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in schriftelijke uitwisselingen tussen u en een van de hierboven vermelde entiteiten.7. BEPERKTE GARANTIE: DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEERT ( AS IS ) ZONDER GARANTIE OF ANDERE VOORWAARDE, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID OP ENIG RECHT, TITEL EN BELANG, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING INTELLECTUEEL EIGENDOM.HET ALGEHELE RISICO MET BETREKKING TOT KWALITEIT EN WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE RUST OP U. INDIEN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE AANTOONBARE GEBREKEN VERTOONT, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN NOODZAKELIJKE SERVICE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING (EN NIET VOOR REKENING VAN CANON, CANON'S DOCHTERONDERNEMINGEN OF FILIALEN EN HUN GEAUTORISEERDE VERKOPERS EN VERTEGENWOORDIGERS EN CANON'S LICENTIEGEVERS).IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSTELSELS IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE KUNNEN VARIËREN PER STAAT OF RECHTSTELSEL.CANON GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. Als de Gelicentieerde Software echter wordt verstrekt op een medium zoals een cd-rom, garandeert Canon dat het medium waarop de Gelicentieerde Software is opgeslagen gedurende een periode van negentig (90) dagen na de oorspronkelijke datum van aankoop, aan te tonen door een geldig aankoopbewijs of anderszins, bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten.TER BESCHIKKING STAANDE MIDDELEN VOOR DE KLANT: De totale aansprakelijkheid van Canon, haar dochterondernemingen en filialen, en hun geautoriseerde verkopers en vertegenwoordigers, en Canon's licentiegevers en uw enige aanspraak daarop zal de vervanging zijn van het medium dat niet voldoet aan de BEPERKTE GARANTIE en dat, onder overlegging van een geldig aankoopbewijs of anderszins, is teruggebracht naar Canon's lokale verkooppunt in het land waar u de Gelicentieerde Software gekocht hebt. De BEPERKTE GARANTIE is niet van toepassing indien de gebreken in het medium het gevolg zijn van een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik van de Gelicentieerde Software en het zal ook niet van toepassing zijn op anderen dan de originele gebruiker van de Gelicentieerde Software.8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE AAN U WORDT GEDAAN EN DEZE WORDT GELEVERD IN PLAATS VAN ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, AANBIEDINGEN, BELOFTEN, BEPALINGEN EN VERPLICHTINGEN GEÏMPLICEERD DOOR DE WET, GEWOONTERECHT, HANDELSGEBRUIK, TIJDENS ONDERHANDELINGEN OF ANDERSZINS, WELKE HIERBIJ, ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN UITGESLOTEN.9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN ZULLEN CANON, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIALEN, HUN GEAUTORISEERDE VERKOPERS EN VERTEGENWOORDIGERS OF CANON'S LICENTIEGEVERS JEGENS U NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK (DAARONDER ZONDER BEPERKING BEGREPEN SCHADE DOOR OMZETVERLIES, ONDERBREKING VAN WERKZAAMHEDEN OF VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE), ONGEACHT OF CANON, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIALEN, HUN GEAUTORISEERDE VERKOPERS EN VERTEGENWOORDIGERS OF CANON'S LICENTIEGEVERS GEÏNFORMEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN CANON, NAMES ZICHZELF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIALEN, HUN GEAUTORISEERDE VERKOPERS EN VERTEGENWOORDIGERS, EN CANON'S LICENTIEGEVERS, DIE VOORKOMT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST HETZIJ ONDER CONTRACT OF DWANG (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZAL BEPERKT ZIJN TOT MAXIMAAL VIJF US DOLLAR (US$ 5,00) OF HET VERGELIJKBARE BEDRAG IN DE PLAATSELIJKE VALUTA.NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT AANTASTEN.10. Algemeen: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Canon met betrekking tot de Gelicentieerde Software en gaat uit boven alle voorgaande mondelinge of schriftelijke toezeggingen, overeenkomsten of beloftes betreffende de Gelicentieerde Software. Geen der partijen zal een beroep kunnen doen op uitlatingen gedaan naar elkaar voor het aangaan van deze Overeenkomst (tenzij deze uitlating frauduleus werd gedaan). Een dergelijke partij heeft als enige middel het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst zoals neergelegd in deze Overeenkomst.Indien op enig moment een deel van deze Overeenkomst door een bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, onder welk rechtstelsel dan ook, dan zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van alle overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aantasten of in gevaar brengen.Het niet of vertraagd uitoefenen door Canon van haar rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst zal in geen geval opgevat kunnen worden als het afstand doen door Canon van zodanige rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen.Wijzigingen of aanpassingen in deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Canon.De bepalingen van deze Overeenkomst, voor zover ze betrekking hebben op dochterondernemingen en/of filialen van Canon, zijn direct afdwingbaar door zodanige dochterondernemingen en/of filialen.Bepaling betreffende beperkte rechten van de regering van de Verenigde Staten van Amerika

De Software is een commercieel item , zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), bestaande uit commerciële computersoftware en documentatie voor commerciële computersoftware , zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 (June 1995) verkrijgen alle eindgebruikers van de regering van de Verenigde Staten de Software met alleen de rechten die hierin worden beschreven. De fabrikant is Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japan.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.67