EC_Czech.txt Driver File Contents (mypr-win-3_3_0-ea11_2.exe)

ÿþLICENNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM U}IVATELEMUPOZORNNÍ: PXED INSTALACÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU SI PXETTE TENTO DOKUMENT.Toto je licen
ní smlouva (dále jen smlouva ) mezi vámi (jednotlivcem nebo subjektem) a spole
ností Canon Inc. se sídlem 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko (dále jen Canon ) týkající se softwarových programo, které jsou vám poskytovány na základ této smlouvy, pYísluaných pYíru
ek v elektronické form nebo dostupných online a jejich aktualizací, pokud existují (dále souhrnn jako software ) a textu, obrázko, grafiky a dalaích vizuálních reprezentací v digitálním formátu (nepo
ítaje software) ur
ených k vaaemu tisku, které vám jsou poskytovány v rámci této smlouvy nebo jsou sta~eny z internetu prostYednictvím softwaru a jejich aktualizací, pokud existují ( datový obsah ). Software a datový obsah budou v této smlouv dále jednotliv i spole
n ozna
ovány jako licencovaný software .KLEPNUTÍM NA TLAÍTKO U TÉTO SMLOUVY URENÉ K VYJÁDXENÍ VA`EHO SOUHLASU S NÍ NEBO JAKOUKOLIV JINOU INSTALACÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU VYJADXUJETE SOUHLAS S TÍM, }E BUDETE VÁZÁNI TOUTO SMLOUVOU. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEKLEPEJTE NA VÝ`E UVEDENÉ TLAÍTKO A IHNED UKONETE INSTALANÍ PROGRAM. LICENCOVANÝ SOFTWARE PAK NEBUDE NAINSTALOVÁN A NEBUDETE MÍT PRÁVO JEJ U}ÍVAT. Souhlasíte s tím, ~e budete licencovaný software pou~ívat pouze v souladu s ní~e uvedenými podmínkami.1. Vlastnictví a autorská práva: Vaechna práva, vlastnictví a zájmy týkající se licencovaného softwaru vlastní spole
nost Canon nebo její poskytovatelé licence. Spole
nost Canon nebo její poskytovatelé licence si po celou dobu ponechávají vaechna autorská práva a dalaí práva duaevního vlastnictví s ohledem na licencovaný software a vaechny jeho následné kopie, a to bez ohledu na formu, v
etn výtisko (jak jsou definovány ní~e). Není-li zde výslovn uvedeno jinak, spole
nost Canon na vás nepYenáaí ani vám neudluje ~ádnou licenci ani právo, výslovn uvedené ani pYedpokládané, k ~ádnému duaevnímu vlastnictví spole
nosti Canon nebo jejích poskytovatelo licence. Nesmíte mnit, odstraHovat ani odebrat ~ádná upozornní na autorská práva spole
nosti Canon nebo jejích poskytovatelo licence, která jsou uvedena v licencovaném softwaru a vaech následných kopiích, a to bez ohledu na formu.2. Licence: Vaae licence na u~ívání licencovaného softwaru je nevýhradní a nepYenositelná.(1) Smíte u~ívat software (termínem u~ívat se rozumí instalace, spouatní nebo zobrazování softwaru) ve více po
íta
ích pro své osobní pou~ití. Software nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing ani formou sublicence, poj
ovat jej, prodávat, pYidlovat, pYenechávat ani pYevádt.(2) Smíte kopírovat a u~ívat datový obsah ( u~íváním se rozumí stahování z internetu prostYednictvím softwaru, instalace, spouatní a zobrazování datového obsahu) ve více svých po
íta
ích pro vlastní osobní u~ití. Datový obsah nesmíte pronajímat, poskytovat na leasing ani formou sublicence, poj
ovat jej, prodávat, pYidlovat, pYenechávat ani pYevádt. Dále smíte datový obsah a data z nj odvozená tisknout a tyto tiatné formy ( výtisky ) u~ívat, dát pYíkaz k jejich u~ití, kopírovat je, dát pYíkaz k jejich kopírování a distribuovat je pro své vlastní nekomer
ní ú
ely. Výtisky nesmíte u~ívat, dát pYíkaz k jejich u~ití, kopírovat je, dát pYíkaz k jejich kopírování ani je distribuovat pro komer
ní ú
ely. Spole
nost Canon neodpovídá za vaae u~ívání výtisko ani za ~ádné nároky a ~aloby vznesené vo
i vám v dosledku nebo jakékoli souvislosti s u~íváním výtisko, v
etn jakékoli odpovdnosti 
i náklado vyplývajících z veakerých nároko, ztrát, akod, ~alob, soudních rozhodnutí, náklado soudního Yízení a odmn za právní slu~by.(3) Jste oprávnni zhotovit pYimYený po
et zálo~ních kopií licencovaného softwaru pro podporu povoleného pou~ívání; vaechny takové kopie musí obsahovat poznámku o autorských právech spole
nosti Canon v podob, v jaké je uvedena v originálu licencovaného softwaru, který vám byl poskytnut.(4) S výjimkou pYípado výslovn uvedených v této smlouv a s výjimkou rozsahu a podmínek výslovn povolených zákonem nesmíte licencovaný software pronajmout, poskytnout na leasing, poskytnout formou licence, poj
it, prodat, pYidlit, postoupit, pYevést, kopírovat, reprodukovat, mnit, upravovat, slu
ovat, pYekládat, pYevést do jiného programovacího jazyka, provádt zptnou analýzu 
i dekompilaci licencovaného softwaru, mnit jej, pYekládat do strojového kódu ani vytváYet na základ celého licencovaného softwaru nebo jeho 
ásti odvozená díla, a ani nesmíte umo~nit tYetí stran, aby tak 
inila nebo licencovaný software pou~ívala.3. Souhlas s pYenosem informací:  Výslovn berete na vdomí a souhlasíte s tím, ~e (i) nkteré softwarové programy mohou pYenáaet informace, napYíklad název a sériové 
íslo produkto - tiskáren Canon, které pou~íváte, typ softwaru, jazykové nastavení, informace o inkoustu, stav tiskárny, oblast a typ OS/prohlí~e
e (za podmínky, ~e pYenáaené informace neobsahují vaae osobní údaje), tak, aby vám pYi pYístupu k serverom spole
nosti Canon nebo tYetích osob mohly být poskytnuty informace a údaje, které nejlépe vyhovují prostYedí vaaí tiskárny, a ~e (ii) spole
nost Canon mo~e tyto informace analyzovat a pou~ívat pro ú
ely vývoje produkto a slu~eb.4. Vývozní omezení: Souhlasíte s dodr~ováním vaech právních pYedpiso o vývozu a vývozních omezení kterékoli dot
ené zem, v
etn ustanovení U.S. Export Administration Regulations ( EAR ), a dále s tím, ~e nebudete licencovaný software vyvá~et ani optovn vyvá~et, pYímo nebo nepYímo, v rozporu s takovými právními pYedpisy 
i bez nkterého z nezbytných povolení.5. Ukon
ení smlouvy: Tato smlouva nabývá ú
innosti klepnutím na tla
ítko u této smlouvy ur
ené k vyjádYení vaaeho souhlasu s ní, nebo jakoukoliv jinou instalací licencovaného softwaru a zostává v platnosti do svého ukon
ení. Tuto smlouvu mo~ete ukon
it zni
ením licencovaného softwaru v
etn veakerých kopií. Tato smlouva mo~e být také ukon
ena, pokud nedodr~íte vaechny její podmínky. PYi ukon
ení z libovolného dovodu musíte okam~it zni
it vaechny kopie licencovaného softwaru v
etn licencovaného softwaru ulo~eného na pevném disku jakéhokoli po
íta
e ve vaaem vlastnictví, dr~ení nebo moci. Krom toho je spole
nost Canon oprávnna uplatHovat jakákoli svá pYípadná smluvní nebo zákonná práva, oprávnní nebo prostYedky. Ani~ by tím byla dot
ena platnost výae uvedeného, body 1, 3, 5 a~ 9 zostávají v platnosti i po pYípadném ukon
ení této smlouvy.6. Podpora a aktualizace: Spole
nost Canon, její zastoupení a pobo
ky a jejich distributoYi a prodejci a poskytovatelé licencí spole
nosti Canon neodpovídají za udr~ování nebo pomoc pYi u~ívání licencovaného softwaru. Spole
nost Canon, její zastoupení a pobo
ky a jejich distributoYi a prodejci a poskytovatelé licencí spole
nosti Canon nejsou povinni poskytovat ~ádné aktualizace, opravy nebo podporu licencovaného softwaru, pokud se s výae uvedenými subjekty výslovn a písemn nedohodnete jinak.7. OMEZENÁ ZÁRUKA: LICENCOVANÝ SOFTWARE JE LICENCOVÁN TAK, JAK STOJÍ A LE}Í , BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, Ad VÝSLOVN UVEDENÉ NEBO PXEDPOKLÁDANÉ, VETN, BEZ OMEZENÍ, PXEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, KVALIT A/NEBO VHODNOSTI PRO URITÝ ÚEL NEBO NEPORU`ENÍ JAKÉHOKOLI PRÁVA, VLASTNICTVÍ NEBO ZÁJMU, VETN, BEZ OMEZENÍ, DU`EVNÍHO VLASTNICTVÍ.VE`KERÁ RIZIKA, POKUD JDE O KVALITU A VÝKON LICENCOVANÉHO SOFTWARU, NESETE VY. POKUD SE PROKÁ}E, }E JE LICENCOVANÝ SOFTWARE VADNÝ, NESETE VE`KERÉ NEZBYTNÉ NÁKLADY NA SERVIS, OPRAVU NEBO KOREKCI VY (A NIKOLI SPOLENOST CANON, JEJÍ ZASTOUPENÍ A POBOKY A JEJICH DISTRIBUTOXI A PRODEJCI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SPOLENOSTI CANON).VZHLEDEM K TOMU, }E NKTERÉ STÁTY I PRÁVNÍ XÁDY NEUMO}GUJÍ VYLOUENÍ PXEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝ`E UVEDENÁ VYLOUENÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. Mn}ETE MÍT ROVN} DAL`Í PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH NEBO PRÁVNÍCH XÁDECH LI`Í.SPOLENOST CANON NEZARUUJE, }E FUNKCE V TOMTO LICENCOVANÉM SOFTWARU SPLNÍ VA`E PO}ADAVKY NEBO }E PROVOZ LICENCOVANÉHO SOFTWARU BUDE BEZCHYBNÝ A NEBUDE DOCHÁZET K JEHO PXERU`ENÍ. Je-li vaak licencovaný software poskytován na médiu, napYíklad na disku CD-ROM, poskytuje spole
nost Canon za pYedpokladu b~ného pou~ívání záruku na vady materiálu a zpracování média, na nm~ je licencovaný software ulo~en, po dobu devadesáti (90) dno od data obdr~ení, které musí být dokladováno ú
tenkou nebo jiným zposobem pYijatelným pro spole
nost Canon.NÁPRAVNÉ PROSTXEDKY ZÁKAZNÍKA: Veakeré náhrady spole
nosti Canon, jejího zastoupení a pobo
ek a jejich distributoro a prodejco a poskytovatelo licencí spole
nosti Canon a vaae výhradní nápravné prostYedky spo
ívají ve výmn média, které nesplHuje OMEZENOU ZÁRUKU a je vráceno místnímu prodejnímu zastoupení spole
nosti Canon posobícímu v zemi, v ní~ jste licencovaný software obdr~eli, spole
n s kopií dokladu o prodeji, nebo jiným zposobem pYijatelným pro spole
nost Canon. OMEZENÁ ZÁRUKA se nevztahuje na selhání média v dosledku nehody, zneu~ití nebo chybného pou~ití licencovaného softwaru a nevztahuje se na nikoho jiného ne~ na povodního u~ivatele licencovaného softwaru.8. ZXEKNUTÍ SE ZÁRUK. VÝ`E UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU VÁM POSKYTNUTOU ZÁRUKOU A JE POSKYTOVÁNA NAMÍSTO V`ECH ZÁRUK, PXEDPOKLADn, ZÁVAZKn, SLIBn, PODMÍNEK A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, OBYEJn, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, PRnBHU JEDNÁNÍ APOD., KTERÉ JSOU TÍMTO V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTNUTY.9. OMEZENÍ ODPOVDNOSTI: V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEJSOU SPOLENOST CANON, JEJÍ ZASTOUPENÍ A POBOKY, JEJICH DISTRIBUTOXI A PRODEJCI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ CANON VnI VÁM V }ÁDNÉM PXÍPAD ODPOVDNI ZA }ÁDNÉ PXÍMÉ, NEPXÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO JINÉ `KODY, Ad JSOU JAKÉKOLI(VETN, BEZ OMEZENÍ, `KOD ZE ZTRÁT ZISKn Z PODNIKÁNÍ, Z PXERU`ENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT OBCHODNÍCH INFORMACÍ), A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLENOST CANON, JEJÍ ZASTOUPENÍ A POBOKY, JEJICH DISTRIBUTOXI A PRODEJCI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ CANON BYLI NA MO}NOST TAKOVÝCHTO ZTRÁT NEBO `KOD UPOZORNNI. VE`KERÉ NÁHRADY SPOLENOSTI CANON V JEJÍ VLASTNÍ PROSPCH I VE PROSPCH JEJÍHO ZASTOUPENÍ A POBOEK, JEJICH DISTRIBUTORo A PRODEJCo NEBO KTERÉHOKOLIV POSKYTOVATELE LICENCÍ CANON VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, Ad NA ZÁKLAD SMLUVNÍHO VZTAHU, PORU`ENÍ PRÁVA (VETN, BEZ OMEZENÍ, NEDBALOSTI) NEBO Z JINÉHO DnVODU, BUDOU V KA}DÉM PXÍPAD OMEZENY NA ÁSTKU PTI DOLARn (5,00 USD) NEBO NA EKVIVALENTNÍ ÁSTKU V PXÍSLU`NÉ MÍSTNÍ MN.}ÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA SPOTXEBITELE.10. Vaeobecn: Tato smlouva pYedstavuje úplnou dohodu mezi vámi a spole
ností Canon, pokud jde o licencovaný software, a nahrazuje jakákoli pYedchozí ústní nebo písemná prohláaení, dohody nebo ujednání týkající se licencovaného softwaru. }ádná ze stran nemá ~ádný nápravný prostYedek, pokud jde o jakékoli prohláaení, na jeho~ základ uzavYela tuto smlouvu (pokud nebylo takové prohláaení u
inno podvodn), a její jediný nápravný prostYedek se týká pouze poruaení dohody podle této smlouvy.Pokud jsou tato smlouva nebo její 
ást shledány pYísluaným soudem v jakémkoli ohledu zcela nebo z
ásti nezákonnými nebo nevymahatelnými podle práva kterékoli jurisdikce, tato skute
nost neovlivní ani neznehodnotí legálnost, platnost ani vymahatelnost kteréhokoli z ostatních ustanovení této smlouvy.Selhání nebo zpo~dní spole
nosti Canon pYi uplatHování práva, pravomoci nebo nápravy podle této smlouvy nebude za ~ádných okolností chápáno jako upuatní od takového práva, pravomoci nebo nápravy.}ádná zmna v této smlouv nebude platná, pokud nebude mít písemnou formu a nebude podepsána zmocnným zástupcem spole
nosti Canon.Ustanovení této smlouvy, pokud se týkají zastoupení nebo pobo
ek spole
nosti Canon, jsou pYímo vymahatelná tmito zastoupeními nebo pobo
kami spole
nosti Canon.Poznámka k omezeným právom vlády USA

Software je komer
ním zbo~ím v souladu s definicí tohoto termínu uvedenou v dokumentu 48 CFR 2.101 (XÍJEN 1995), který zahrnuje komer
ní po
íta
ový software a dokumentaci ke komer
nímu po
íta
ovému softwaru , v souladu s definicemi tchto termíno v dokumentu 48 CFR 12.212 (ZÁXÍ 1995). V souladu s dokumenty 48 CFR 12.212 a 48 CFR. 227.7202-1 a~ 227.7202-4 (ERVEN 1995) získávají vaichni koncoví u~ivatelé z Yad vlády Spojených státo tento software pouze s právy uvedenými v tomto dokumentu. Výrobcem je spole
nost Canon Inc. se sídlem na adrese 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.41