Readme_Czech.txt Driver File Contents (ewpx-win-1_7_0-ea23.exe)

ÿþ____________________________________________________________       Canon Easy-WebPrint EX verze 1.7.0

               pro

         systém Microsoft Windows

              Pokyny

        *** Copyright CANON INC. 2009-2016 ***

____________________________________________________________< Obsah >Úvod

 PYedmluva

 Ochranné známky============================================================

Úvod

============================================================< PYedmluva > Dkujeme, ~e pou~íváte panel nástrojo Canon Easy-WebPrint EX.

 Canon Easy-WebPrint EX je modul plug-in pro prohlí~e
 Windows

 Internet Explorer 7.0 nebo novjaí.

 Nabízí rozné funkce pro tisk webových stránek v
etn funkce

 náhledu tisku, funkce oYíznutí nebo funkce úpravy rozvr~ení.

 Panel Canon Easy-WebPrint EX se zobrazuje mezi dalaími panely

 nástrojo v okn prohlí~e
e Internet Explorer.< Ochranné známky > Microsoft je registrovaná ochranná známka spole
nosti Microsoft

 Corporation.

 Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka

 spole
nosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

 Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná

 známka spole
nosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných

 zemích.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.98