US_Korean.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþ\ÍÈ ¬À©ÆÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ



üÈXÇ: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ0® ÈÐÅ ø¼ 8»Á|¹ }Ç<ÇíÂÜÂ$Æ.



ø¼ 8»Á² (i) ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® ¬À©ÆÇÐŬ Èõ¬´² ÁÕ¸ÒèÆ´Å Õ\¸ø­¨·, ­(¸ ÈÇ $ÁºÁ ¶² (Æ|·xÇ $ÁºÁ ¼ ø­ ÅÅp³tǸÒ(ÇDÇ ½¬°Æ)(ÍmÎXÕìÅ "ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ hÕ), (ii) ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ µÑtÕ (Æ|·xÇ<Ç\¸ Èõ¬´², ÁÕ¸ÒèÆ´Å° Canon ÇlÐ/È Õ°¹0Ñ("Õ°¹0Ñ"|·à¬ hÕ)XÇ Í¬ p³tÇ0Ñ ¶² Õ°¹0Ñ ÓèÆ´ÅXÇ ÅÅp³tǸÒ("p³tÇ0Ñ ÅÅp³tǸÒ"|·à¬ hÕ), (iii) ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® Èõ¬´p¬° ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ µÑtÕ (Æ|·xÇ<Ç\¸ Èõ¬´² (ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÈxÆ\Õ) xÇÄÁ©Æ MѤ¸Ò, tÇø»ÀÉ, ø­·=Õü¬ µÀÉ8Ñ ÖÝÂ<Ç\¸ ´ 0®ÀÐ ÜÂ¬È Ç̸ ¼ ø­ ÅÅp³tǸÒ(ÇDÇ ½¬°Æ)("XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ"|·à¬ hÕ)ÐÅ ³\Õ ¬À©ÆÇ(¬xÇ ¶² ¼xÇ)@Æ Canon Inc.("Canon"tÇ|·à¬ hÕ, Ö¬À ÇXÎ: 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan) ¬ÀtÇXÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ("Ĭ}ÅÁ"|·à¬ hÕ)ÇȲä². DÅ·ÐÅÁ ÁÕ¸ÒèÆ´Å, p³tÇ0Ñ ÅÅp³tÇ¸Ò ¼ XÏPÑ Î p³tÇ0Ѳ ¬Ä¼È<Ç\¸ ¶² ÍmÎXÕìÅ "¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ iÕȲä².



ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® Èõ¬´ ¼¼ÒDÇ tЭ¹XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ Â}·\Õä²² XǬÀ|¹ \ÔÜÂXÕp¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ² ½¬°Æ, ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ tÕù² pÈmÕÐÅ l­Á´² p³ Ù³XÇXÕ² ¬<Ç\¸ ¬üÈ)´È²ä². ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JŲ ½¬°Æ, ^ÅÁ ¸Å	®\Õ ¼¼ÒDÇ tЭ¹XÕÀÉ Ð¹à¬ ÉÜ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ë²<ÇíÂÜÂ$Æ. ø­ì·tº ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ $ÁXδÀÉ JÅଠø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ  Dz ­\ÕtÇ ÆŬ )´È²ä². ä²LÇü¬ ¬@Ç pÈmÕÐÅ Ù³XÇtÕ|Å̹ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².



1. Á Ç­ ¼ ÈÇ­: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ­\Õ, ­¬¹ ¼ tÇuÇ@Ç Canon ¶² tÕù² ¬À©Æ ÈլǬ Á ÇiÕȲä². Canon ¶² tÕù² ¬À©Æ ÈլDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ xÇÄÁ<»(DÅ·ÐÅ ÈXÇ(´)DÇ ìÓhÕ\Õ ¬È ÖÝÂXÇ ­(¸ ¬Àø¼ÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ÈÇ­ ¼ 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­DÇ mÕÁÀ ô¼ ÇiÕȲä². ìÅ0®ÐÅ ºÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, Canon@Ç Canon ¼ tÕù² ¬À©Æ ÈÕ¬ÇXÇ ÀÉÈ ¬Ç°À­ÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ |·tÇ<Á¤Â ¶² ­\ÕDÇ ¬À©ÆÇÐŬ ÅijXÕp¬° ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². ¬À©ÆDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ ¬È ÖÝÂXÇ ­(¸ ¬Àø¼ÐÅ ìÓhÕ´ Canon ¼/¶² tÕù² ¬À©Æ ÈÕ¬ÇXÇ ÈÇ­ \ÔÜÂ|¹ ÂÈ, Èp¬XÕp¬° ­ÀÈ`Õ  ÆŵÂȲä².



2. |·tÇ<Á¤Â: ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©ÆÐÅ ³\Õ |·tÇ<Á¤Â² D¾Å³ÈÈtÇpº Åij ½¬¥²iÕȲä².



(1) ¬À©ÆDz ¬xÇÈxÇ ©Æij\¸ ìÅì· ôÎèÔ0ÑÐÅÁ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ("¬À©Æ"tÇ· ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜÂXÕ² ¬Ç)`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈXÕp¬° xÇijXÕÀÉ »ºiÕȲä².



(2) ¬À©ÆDz ¬xÇÈxÇ ©Æij\¸ ìÅì· ôÎèÔ0Ñ ¶² Õ°¹0ÑÐÅÁ p³tÇ0Ñ ÅÅp³tǸÒ|¹ ¬À©Æ("¬À©Æ"tÇ· p³tÇ0Ñ ÅÅp³tǸÒ|¹ $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜÂXÕ² ¬Ç)`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz p³tÇ0Ñ ÅÅp³tǸÒ|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈXÕp¬° xÇijXÕÀÉ »ºiÕȲä².



(3) ¬À©ÆDz ¬xÇÈxÇ ©Æij\¸ ìÅì· ôÎèÔ0ÑÐÅÁ XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ õ¼¬ÀXÕଠ¬À©Æ("¬À©Æ"tÇ· ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕìÅ xÇ0Ñ7±DÇ µÑtÕ XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ ä²´Æ\¸Ü´XÕp¬° $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜÂXÕ² ¬Ç)`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈXÕp¬° xÇijXÕÀÉ »ºiÕȲä². ¶\Õ ¬À©ÆDz XÏPÑ Î p³tÇ0Ñ|¹ xÇÄÁXÕଠ¬xÇÈtÇଠD¾ÁÀÅÅÈxÇ ©Æij\¸ ø­ xÇÄÁ<»("xÇÄÁ<»"tÇ|·à¬ hÕ)DÇ ¬À©ÆXÕp¬°, ¬À©ÆÕp¬°, õ¼¬ÀXÕp¬°, õ¼¬ÀÕp¬° 0¼ìÓ`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz ø­ xÇÄÁ<»DÇ ÁÀÅÅÈxÇ ©ºÈ<Ç\¸ ¬À©ÆXÕp¬°, ¬À©ÆÕp¬°, õ¼¬ÀXÕp¬°, õ¼¬ÀÕp¬° 0¼ìÓ`Õ  ÆŵÂȲä². Canon@Ç ¬À©ÆÇXÇ xÇÄÁ<» ¬À©ÆÐÅ ³tÕ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, xÇÄÁ<» ¬À©Æ<Ç\¸ xÇtÕ ¼ÝÀXÕp¬°, ø­ ¬À©Æü¬ ­(¸´ ¨ºà´ ­Ìl­, ÁäÂ, <ÕtÕ, Á¡Á, ¬ÇÓ, Á¡Á D¾©Æ ¼ À¼8Ö¬À ÁÀô²D¾\¸ xÇ\Õ EÌÇtÇ° D¾©ÆDÇ ìÓhÕXÕìÅ ¬À©ÆÇ|¹ ÁÀ³\¸ \Õ ¨ºà´ ­Ìl­@Æ Á¡ÁÐÅ ³tÕ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².



(4) ¬À©ÆDz ÈÕ¬´ ¬À©ÆDÇ ÀÉÐÆXÕ0® ÇXÕìÅ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 1¼ÅÅ ¬Àø¼DÇ |ÇÈ\Õ Âɷ̹|Ð Ì¹ä´  ÇÀÉ̹ ¬À©ÆÇÐŬ Èõ¬´ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÐÆø¼ÐÅ \ÔÜ´ Canon ÈÇ­ \ÔÜÂ|¹ ìÓhÕtÕ|Å iÕȲä².



ìÅ0®ÐÅ ºÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, ¬À©ÆDz ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ dz, Ç(Ì, ¬À©Æ ÈÕ¬, ³ìÅ, Óä¹, Åij, tÇÈ, xÇij, õ¼¬À, ¬ÇÝÀ, ÂÈ, ¬¸Ó, iÕѼ, ¼íÅ, ä²x¹ Õ\¸ø­·
¼ ¸Å´Å\¸ À¼XÖ, ¬¹¼¤Â ÔÅÀÉȲ´Å, µôÎÓ|Ç, À¼½¬, µ¤Â´ÅHÁ¾XÕp¬° ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Ƚ ¶² ½½DÇ 0®Í\¸ ÓÝÀ<»DÇ Ì¹ä´  ÆÅà¬, ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÕ¬XÕp¬° ¼`¹ÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÕ¬XÕ² ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠÈ3Ǭ ø­ì·\Õ ÕÇ|¹ XÕp¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² ¬DÇ ÈÕ¬`Õ  ÆŵÂȲä².



3. Èô¼ È¡Á ¹ÂxÇ: ¬À©ÆDz ä²LÇ pÈmÕÐÅ ³tÕ º1¼× ¹ÂxÇXÕଠٳXÇiÕȲä². (i) Canon ¶² CanonÐÅÁ ÀÉÈ\Õ ÀЬÀXÇ Á¼ÐÅ aÅ8Á¤Â`Õ Lµ ¬À©ÆÇXÇ Õ°¹0Ñ XÖ½¬ÐÅ ¬¥Ç ÈiÕ\Õ Èô¼ ¼ p³tÇ0Ñ|¹ Èõ¬XÕ0® ÇXÕìÅ |ǽ ÁÕ¸ÒèƴŲ ¬À©ÆXÕ² Õ°¹0ÑXÇ tǹü¬ |Ç(¸ ¼8Ö, ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÇÖ, ¸Å´Å $ÁÈ, ÇlÐ Èô¼, Õ°¹0Ñ ÁÀÜÐ, ÀÉíÅ ¼ OS/¾|·°ÆÈ ÇÖ(È¡Á´ Èô¼² ¬À©ÆÇXÇ ¬xÇ Èô¼|¹ ìÓhÕXÕÀÉ JÅLÇ) ñ´XÇ Èô¼|¹ È¡Á`Õ  ǵÂȲä². (ii) Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ@Ç ÈÔ ¬¼ ¼ ÁD¾¤Â|¹ ©ºÈ<Ç\¸ tÇì·\Õ Èô¼|¹ ½ÁXÕଠ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².



4. ÂÍ È\Õ: ¬À©ÆDz tÕù² m­¬XÇ ¨ºà´ Âͼ, Ü­È, Ü­È ¼ ø»m­ ÂÍ ­¬¹Ü­È("EAR"tÇ|·à¬ hÕ)DÇ ÉÂXÕpº tÇð· ¼`¹, Ü­È ¼ Ü­ÈDÇ Ç¼XÕp¬° DÕÆ\Õ ¹ÂxÇ ÆÅtÇ ÁÉÈ ¶² ¬ÈÈ<Ç\¸ ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÂÍ ¶² ¬ÇÂÍXÕÀÉ JŲ䲲 ¬ÐÅ Ù³XÇiÕȲä².



5. È°¬: ø¼ Ĭ}ÅÁ² ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ hÕØ® Èõ¬´ ¼¼ÒDÇ tЭ¹XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ Â}·\Õä²² XǬÀ|¹ \ÔÜÂXÕp¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎ`Õ Lµ ¨Ö%¸DÇ ¼×XÕଠĬ}ÅtÇ È°¬ ´ LµL®ÀÉ ǨÖiÕȲä². ¬À©ÆDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ ¬Àø¼(Õ°¹0ÑÐÅ $ÁXδ p³tÇ0Ñ ÅÅp³tÇ¸Ò ÈxÆ)DÇ Ó0®XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ È°¬`Õ  ǵÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅÁ² ¬À©ÆǬ tÕù² pÈmÕ ¼ pÈt¬DÇ ÉÂXÕÀÉ JŲ ½¬°ÆÐÅij È°¬ ´  ǵÂȲä². ÐÆxÇü¬ ÁÀ­ÆÅtÇ È°¬ ÜÂ, ¬À©ÆǬ Á Ç, ­¬¹ ¶² È´ÅXÕ² ôÎèÔ0ÑXÇ XÕÜ´ µ¤ÂlÐЊȥÇ\Õ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ ¬Àø¼(Õ°¹0ÑÐÅ $ÁXδ p³tÇ0Ñ ÅÅp³tÇ¸Ò ÈxÆ)DÇ ÉÜ Ó0®tÕ|Å iÕȲä². ø­ xÆÐÅ Canon@Ç ¬È Ĭ}ÅÁÀ ¶² ¼ÈxÇ ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀDÇ tÇÕXÕ² ­\ÕtÇ ÇµÂȲä². È Â\Õ ´°©ÆÐÅ ­Ä¬ÆÅtÇ È1mÕ, È3mÕ, È5mÕ~È9mÕ@Ç tÇ Ä¬}ÅÁXÇ ´Å µ\Õ È°¬ÐÅij tÈÁiÕȲä².



6. ÀÉÐÆü¬ ÅÅp³tǸÒ: Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈլDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÇÀÉ ô¼ ¶² ¬À©Æ ÀÉÐÆÐÅ ³XÕìÅ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ¬À©ÆÇ@Æ ^ÅÁ ¸Å	®\Õ ¼xÇä´tÇ Ä¼Ä³XÇ ºÜÂÈxÇ Átº iÕXÇ|¹ XÕÀÉ JÅ@Ç \Õ Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈլDz ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÅÅp³tǸÒ, $ÆX¹ ÂÈ ¶² ÀÉÐÆDÇ Èõ¬tÕ|Å `Õ XÇ4»¬ ÆŵÂȲä².



7. È\Õ´ ô¼É: ø¼ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŲ ¨ºà´ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ¶² pÈt¬(ÁÀÔ1Á, ÔÈÉ ¼/¶² ¹ÒÈ ©ºÈDÇ Ç\Õ ÈiÕ1Á ¶² ­\ÕXÇ D¾hÎtÕ1Á, ­¬¹ ¼ tÇuÇÐÅ ³\Õ 5»ÜÂÈxÇ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅà¬, ÀÉÈ ¬Ç°À­DÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ) ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" ¬À©Æ­tÇ ½ìÅ)´È²ä².



¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÔÈÉ ¼ 1Á¥²ÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ÇØÕ ½ô²@Ç ÈÈ<Ç\¸ ¬À©ÆÇÐŬ ǵÂȲä². ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ °¬hÕtÇ ÇDÇ ½¬°Æ, DÕÆ\Õ ¨ºà´ ÁD¾¤Â, ¬¹ ¶² ÂÈ D¾©Æ@Ç (Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈլǬ DÅȲ|·) ¬À©ÆǬ ½ô²iÕȲä².



|ǽ üÈ ¶² ¬À¼­@Ç 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ¶² pÈt¬ 0¼È|¹ ÈÕ©ÆXÕÀÉ JÅ0® Lµ8»ÐÅ ÇXÇ ô¼É 0¼Ȭ ¬À©ÆÇÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ  ǵÂȲä². ø¼ ô¼É@Ç ¬À©ÆÇÐŬ ¹ÒÈ ¼È ­¬¹|¹ ½ìÅXÕpº ìÅì· üÈ@Æ ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ì²|·Àɲ ä²x¹ ­¬¹Ä³ ½ìÅ`Õ  ǵÂȲä².



Canon@Ç ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ 0®¥²tÇ ¬À©ÆÇXÇ Æl­ÐÅ ½iÕ´p¬° ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ pÈÇtÇ Éè²´ÀÉ JÅp¬° $ÆX¹ ÆÅLÇDÇ ô¼ÉXÕÀÉ JŵÂȲä². XÕÀÉ̹ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ CD-ROMü¬ ¬@Ç ä¹´Ì\¸ Èõ¬´² ½¬°Æ, Canon@Ç ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèƴŬ ȥǴ´Å Dz 乴̬ ÆÂÉ ¶² CanontÇ ÈÕ©Æ\Õ 0®ÀÐ )¼ÝÂ<Ç\¸ ÉY¾´² l­ä¹|Ç\¸½0Ñ l­íÂ(90)|Ç tÇ´°XÇ 0®¬ Ù³HÅ ÈÁÀÈxÇ ¬À©Æ pÈt¬ XÕÐÅÁ ¬Ç̸ ¼ 0® ÂtºXÇ °¬hÕtÇ ÆÅLÇDÇ ô¼ÉiÕȲä².



ବ 0¼ÁÀ: Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈÕ¬ÇXÇ ¨ºà´ EÌÇü¬ Ç|Ç\Õ l­ÈEÌ@Ç È\Õ´ ô¼ÉÐÅ ½iÕ´ÀÉ JŲ ä¹´ÌÐÅ ³\Õ P­´ÌtÇpº, tÕù² 乴̲ ÆÂÉ õ¼¬Àø¼ü¬ hÕØ®, ¶² CanontÇ ÈÕ©ÆXÕ² 0®ÀÐ )¼ÝÂ<Ç\¸ ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÖÝ´\Õ tÕù² m­¬ÐÅÁ ´ÆƴଠDz ÀÉíÅ Óä¹ ÇÖ¬ÀÐÅ ¼XÖtÕ|Å iÕȲä². È\Õ´ ô¼É@Ç ¬Àà¬, ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨°©Æ ¶² $Æ©ÆÐÅ XÇtÕ ä¹´ÌXÇ $ÆX¹¬ ¼ÝÀ\Õ ½¬°Æ È©Æ´ÀÉ JÅ<Çpº, ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ \ÍÍ ¬À©ÆÇ tÇxÆXÇ 0®ÀÐ ¬À©ÆÇÐŬL®ÀÉ È©Æ´ÀÉ JŵÂȲä².



8. ô¼ÉXÇ ½xÇ. ÇÐÅÁ ¸Å	®\Õ È\Õ´ ô¼É@Ç ¬À©ÆÇÐŬ Èõ¬´² Ç|Ç\Õ ô¼ÉtÇpº ¼Ü­, ­µÂ¼, 4»íÅ ­@¸, 4»íÅ ü¬È ñ´ÐÅ 5»Ü´ ¨ºà´ ô¼É, pÈt¬, ÄÉ Â, ¹Â°, pÈmÕ ¼ XÇ4»|¹ ³àÂiÕȲä². tÇ\¸hà ¼`¹tÇ ÈÕ©ÆXÕ² \ͳ \ÕijÐÅÁ tÇì·\Õ 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ñ´DÇ ½xÇiÕȲä².



9. EÌÇXÇ È\Õ: ¼`¹tÇ ÈÕ©ÆXÕ² \ͳ \ÕijÐÅÁ Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¶² CanonXÇ ¬À©Æ ÈլDz ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ¨ºà´ ÁÉÈÈ, ¬ÈÈ, ÓÝÀÈ, ½ÂÈ, ¹Òļ ¶² 0®ÀÐ ÁtÕ(ÆÅÅ ÂuÇXÇ ÁäÂ, ÆÅÅ Éè² ¶² ÆÅÅ Èô¼XÇ ½äÂDÇ ìÓhÕXÕ° tÇÐÅ È\Õ´ÀÉ JÅLÇ)ÐÅ ³XÕìÅ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JÅ<Çpº, tÇì·\Õ tºEÌ@Ç Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¶² CanonXÇ ¬À©Æ ÈլǬ ø­ì·\Õ ÁtÕXÇ ¬¥²1ÁDÇ ¬ÀÈÐÅ LÅଠÇÈŲÀÉ ìŽÐÅ ­Ä¬ÆÅtÇ È©Æ)´È²ä². ø¼ Ĭ}ÅÁ\¸ xÇXÕìÅ ¼ÝÀXÕp¬° ø¼ Ĭ}ÅÁ@Æ ­(¸XÕìÅ Canon, Canon ÇÖ¬À@Æ È4׬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ ¼ CanonXÇ ¬À©Æ ÈլǬ ½ô²`Õ È EÌÇaÅ@Ç Ä¬}Å, ½¼ ÕÇ(ü¬äÂDÇ ìÓhÕXÕpº tÇÐÅ m­\ÕXÕÀÉ JÅLÇ) ¶² ø­ ¼XÇ ¬À ÇÐÅ ­Ä¬ÆÅtÇ ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ø»TÖ 5ì²ì·(US$5.00) ¶² tÕù² m­¬XÇ ÖÀÉ µÑTÖ|¹ è²Ç\¸ XÕìÅ XÖ°À´ ñ´¬XÇ aÅÂ\¸ È\Õ)´È²ä².



ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´Å¤µ pÈmÕij ÁD¾ÇXÇ ¼È ­¬¹ÐŠƥÕDÇ ø»XÎÀÉ JŵÂȲä².



10. |Ǽ ¬ÀmÕ: ø¼ Ĭ}ÅÁ² ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ­XÕìÅ ¬À©ÆÇ@Æ CanontÇ 
Ã)¼¬ÐÅ ´Ì°¬\Õ DÆÈ\Õ Ä¬}ÅtÇpº, ¬À©ÆtÇ ÈÕ¬´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ¬ÀÈXÇ l­P´ ¶² ÁtºÁÀ ÄÉ Â, Ĭ}Å ¶² iÕXÇ|¹ ³àÂiÕȲä². Ĭ}Å 
Ã)¼ É ´Å¤µ ù²¬ÀÇij ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ ´Ì°¬`Õ ù²ÜÂXÇ ÄÉ Â(ÈÕÇ ÄÉ Â@Ç ÈxÆhÕ)DÇ ÂÈtÕÁ² HÅ ´pº, Ĭ}Å |Ç)¼tÇ ÂÈXÕ² ¬@Ç ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ ³\Õ Ç}Å<Ç\¸ ¬üÈ)´È²ä².



¸ÅÈà´ÀÉ ­`Õ ¬À¼­XÇ ¼ÐÆÐÅÁ ¼`¹ÐÅ XÇp¬XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´Å¤µ pÈmÕtÇ Ƚ ¶² ½½È<Ç\¸ ½¼, 4»¨Ö, ¶² ÑÉÕ ½¬¥²XÕä²à¬ Ó°¬`Õ ½¬°Æ, tÕù² pÈmÕ@Ç ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ ºÜ´ ä²x¹ pÈmÕXÇ iÕ¼1Á, ǨÖ1Á ¶² ÑÉÕ ¬¥²1ÁÐŲ Æ¥ÕDÇ ø»XÎp¬° tÇ|¹ ÈtÕXÕÀÉ JŵÂȲä².



ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ 0µx¹ ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀÐÅ ³\Õ CanonXÇ ½tÇÕ ¶² Àɴ̲ ´Å¤µ ÁÀiÖÐÅÁij tÕù² ­¬¹, ­%¸ ¶² 0¼ÁÀÐÅ ³\Õ ­¬¹ ìÓ0®\¸ ¬üÈ´ÀÉ JŵÂȲä².



CanontÇ ÇÇ\Õ ³¬¹xÇtÇ ÁºXÕÀÉ JŲ \Õ, ø¼ Ĭ}ÅXÇ ÂÈ@Ç ¨Ö%¸DÇ ¼×XÕÀÉ JŵÂȲä².



ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅÁ CanonXÇ ÇÖ¬À ¼/¶² È4׬ÀÐÅ ­\Õ pÈmÕ@Ç CanonXÇ ÇÖ¬À ¼/¶² È4׬À¬ ÁÉÈ tÇÕiÕȲä².



ø»m­ ȽXÇ È\Õ´ ­¬¹ à¬ÜÂ

tÕù² ÁÕ¸ÒèƴŲ 48 C.F.R. 2.101(1995D± 10ÔÆ)ÐÅ ÈXÇ´ ¼@Æ ¬tÇ "ÁÀÅÅÈ Ô©º"ÐÅ ÁXÕpº 48 C.F.R. 12.212(1995D± 9ÔÆ)ÐÅ xÇ©Æ´ ¼@Æ ¬tÇ "ÁÀÅÅÈ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å"@Æ "ÁÀÅÅÈ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å 8»Á Ç̸"\¸ l­1Á´´Å ǵÂȲä². 48 C.F.R. 12.212 ¼ 48 C.F.R. 227.7202-1½0Ñ 227.7202-4(1995D± 6ÔÆ)L®ÀÉXÇ pÈmÕÐÅ XÇp¬XÕìÅ ø»m­ ȽXÇ ¨ºà´ \ÍÈ ¬À©ÆÇä´@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÖÝ´`Õ Lµ ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ ºÜ´ ­¬¹Ì¹ ½ìżµÂȲä². ÈpȬÀ² Canon Inc.(Ö¬À üÈÁ: 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan)ÇȲä².

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.12