EC_Turkish.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþSON KULLANICI L0SANS SÖZLE^MES0D0KKAT: LÜTFEN L0SANLI YAZILIMI KURMADAN ÖNCE BU BELGEY0 OKUYUNUZ.0_bu belge, (i) bu Son Kullan1c1 Lisans Sözle_mesi çerçevesinde size salanan yaz1l1m programlar1, ili_kili elektronik ya da çevrimiçi k1lavuzlar ve bunlar1n güncellemeleri (birlikte Yaz1l1m olarak an1l1r), (ii) Yaz1l1m veya Canon inkjet yaz1c1lar1na ( Yaz1c1lar ) ili_kin ek veriler veya Yaz1l1m kullan1larak çevrimiçi salanan Yaz1c1lar1n ürün yaz1l1m1 güncellemeleri ( Veri Güncellemeleri ) ve (iii) ç1kt1 kullan1m1 için bu Sözle_meyle veya Yaz1l1m kullan1m1 ile Internet üzerinden salanan dijital biçimde metin, görüntü, grafik ve dier görsel temsiller (Yaz1l1m hariç) ve varsa bunlar1n güncellemeleri ( 0çerik Verileri ) hakk1nda siz (bir ki_i veya kurulu_) ve merkezi 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonya adresinde bulunan Canon Inc. firmas1 ( Canon ) aras1nda bir lisans sözle_mesidir. Yaz1l1m, Veri Güncellemeleri ve 0çerik Verileri, bundan sonra tek ba_lar1na veya birlikte "Lisansl1 Yaz1l1m" olarak an1lacakt1r. BU SÖZLE^MEYLE B0RL0KTE SALANAN VE BU SÖZLE^MEY0 KABUL ETT00N0Z0 GÖSTEREN DÜMEY0 TIKLAYARAK VEYA L0SANSLI YAZILIMI BA^KA ^EK0LDE YÜKLEYEREK, BU SÖZLE^MEN0N ^ARTLARINA BALI KALMAYI KABUL EDERS0N0Z. 0^BU SÖZLE^MEN0N ^ARTLARINI KABUL ETM0YORSANIZ, YUKARIDAK0 DÜMEY0 TIKLAMAYIN VE BU KURULUM PROGRAMINI DERHAL KAPATIN. L0SANSLI YAZILIM KURULMAYACAK VE YAZILIMI KULLANMA HAKKINIZ OLMAYACAKTIR. Lisansl1 yaz1l1m1 yaln1zca a_a1da belirtilen _artlara uygun _ekilde kullanmay1 kabul ediyorsunuz. 1. Mülkiyet ve Telif Hakk1: Lisansl1 Yaz1l1m üzerindeki tüm haklar, isimler ve menfaatler Canon firmas1na veya lisans verenlerine aittir. Canon veya lisans verenleri Lisansl1 Yaz1l1m ve Ç1kt1 dahil olmak üzere (a_a1da aç1kland11 gibi) her biçimdeki tüm kopyalar1 üzerindeki tüm telif hakk1 ve dier fikri mülkiyet haklar1n1 her zaman yeddinde tutacakt1r. Canon taraf1ndan, size, Canon ve lisans verenlerinin herhangi bir fikri mülkiyeti için burada aç1kça belirtilenler d1_1nda, aç1k veya örtülü olarak hiçbir lisans veya hak verilmemektedir. Canon ve/veya lisans verenlerinin Lisansl1 Yaz1l1mda ve biçimi ne olursa olsun daha sonra al1nan tüm kopyalar1nda bir telif hakk1 beyan1n1 dei_tirme, kald1rma veya silme hakk1n1z yoktur. 2. Lisans: Lisansl1 Yaz1l1m1 kullanma lisans1n1z münhas1r nitelikte deildir ve devredilemez. (1) Bu lisansla Kendi ki_isel kullan1m1n1z için Yaz1l1m1 birden fazla bilgisayarda kullanman1za ( kullanmak terimi Yaz1l1m1n kurulmas1, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlam1na gelir) izin verilmez. Yaz1l1m'1 kiralayamaz, kiraya veremez, alt lisans veremez, ödünç veremez, devredemez ve temlik edemezsiniz. (2) Bu lisansla Kendi ki_isel kullan1m1n1z için Veri Güncellemeleri birden fazla bilgisayarda veya Yaz1c1da kullanman1za ( kullanmak terimi Veri Güncellemelerinin kurulmas1, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlam1na gelir) izin verilmez. Veri Güncellemelerini kiralayamaz, kiraya veremez, alt lisans veremez, ödünç veremez, satamaz, ba_kas1na atayamaz, devredemez ve temlik edemezsiniz. (3) Sizin kendi ki_isel kullan1m1n1z için 0çerik Verilerini kopyalaman1za ve kullanman1za ( kullanmak terimi Yaz1l1m kullan1larak internet üzerinden indirme, 0çerik Verilerini kurma, yürütme veya görüntüleme anlam1na gelir) izin verilmez. 0çerik Verilerini kiralayamaz, kiraya veremez, alt lisans veremez, ödünç veremez, devredemez veya temlik edemezsiniz. Ayr1ca 0çerik Verilerini yazd1rman1za ( Ç1kt1 ) da izin verilmektedir ve böyle ç1kt1lar1 ("Ç1kt1") kendi ticari olmayan amaçlar1n1z için kullanman1za, kullanm1_ olman1za, kopyalaman1za ve kopyalam1_ olman1za ve da1tman1za izin verilmektedir. Ç1kt1y1 ticari amaçlar için kullanmayacak, kullanm1_ olmayacak, kopyalamayacak, kopyalam1_ olmayacak ya da da1tmayacaks1n1z. Canon sizin Ç1kt1y1 kullan1m1n1z ya da tüm talepler, zararlar, kay1plar, davalar, hükümler, dava maliyetleri ve vekalet ücretlerinden ortaya ç1kan herhangi bir yükümlülük ya da harcama da dahil olmak üzere herhangi bir _ekilde sizin Ç1kt1y1 kullan1m1n1zdan doan herhangi bir talep ya da davadan sorumlu olmayacakt1r. (4) Tüm kopyalarda Lisansl1 Yaz1l1m1n size verilen orijinal kopyas1nda bulunan Canon telif hakk1 beyan1n1n bulunmas1 kayd1yla, Lisansl1 Yaz1l1m1n izin verilen kullan1m1na destek olmak amac1yla makul say1da yedek kopyas1n1 ç1karman1za izin verilmektedir. 0_bu Sözle_meyle aç1kça izin verilenler d1_1nda ve yasalar taraf1ndan aç1kça izin verilen ölçülerle ve durumlarla s1n1rl1 kalmak kayd1yla, bu Lisansl1 yaz1l1m1 k1smen veya tamamen kiraya veremez, kiralayamaz, alt lisans1n1 veremez, ödünç veremez, satamaz, devredemez, nakledemez, aktaramaz, kopyalayamaz, çoaltamaz, dei_tiremez, uyarlayamaz, birle_tiremez, tercüme edemez, ba_ka programlama dillerine çeviremez, ters mühendislie tabi tutamaz, geri derleyemez, tadil edemez, tahrif edemez, parçalayamaz, türev çal1_malar olu_turamazs1n1z ve herhangi bir üçüncü ki_iye bu tür i_lemleri yapmak ya da Lisansl1 yaz1l1m1 kullanmak için yetki veremezsiniz. 3. Bilgilerin 0letildiine Dair Beyan:  (i) Baz1 Yaz1l1mlar1n, Canon taraf1ndan belirtilen Canon veya üçüncü taraf sunucular1na eri_tiinizde ortam1n1za en uygun bilgileri verileri salamak için kulland11n1z Yaz1c1lar1n ad1 ve seri numaras1, Yaz1l1m türü, dil ayar1, mürekkep bilgileri, Yaz1c1 durumu, bölge ve i_letim sistemi/taray1c1n1n durumu gibi bilgileri (iletilen bilgiler ki_isel bilgilerinizi içermedii sürece) iletebileceini ve (ii) Canon'un, Canon i_tirakleri ve bal1 _irketleri ile bunlar1n distribütörleri ve bayilerinin bu bilgileri ürün geli_tirmeye ve hizmetlere yönelik olarak analiz edebileceini ve kullanabileceini aç1k bir _ekilde beyan ve kabul edersiniz. 4. 0hracat S1n1rlamas1: 0lgili her bir ülkenin ihracat yasalar1, s1n1rlamalar1 ve yönetmeliklerinin yan1 s1ra ABD 0hracat 0daresi Yönetmeliklerine ( EAR ) uymay1 ve Lisansl1 Yaz1l1m1 söz konusu yasa, s1n1rlama ve yönetmelikleri ihlal ederek veya gerekli tüm onaylar1 almaks1z1n, dorudan veya dolayl1 olarak ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul ediyorsunuz. 5. Fesih: Bu Sözle_me, bu Sözle_meye birlikte salanan ve bu Sözle_meyi kabul ettiinizi gösteren dümeyi t1klad11n1zda ya da Lisansl1 Yaz1l1m1 ba_ka bir _ekilde yüklediinizde geçerli olur ve feshedilene kadar geçerli kal1r. 0_bu Sözle_meyi, Lisansl1 Yaz1l1m1, sahip olduunuz tüm kopyalar1yla birlikte (Yaz1c1larda kurulu Veri Güncellemeleri hariç) yok ederek istediiniz zaman feshedebilirsiniz. 0_bu Sözle_me, hüküm ve _artlar1ndan herhangi birini ihlal ettiiniz takdirde de feshedilebilir. 0_bu Sözle_menin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, sahip olduunuz, üzerinde yetkiniz veya kontrolünüz olan herhangi bir bilgisayar1n sabit diskinde saklanan herhangi bir Lisansl1 Yaz1l1m da dahil olmak üzere, ancak Yaz1c1larda yüklü Veri Güncellemeleri hariç olmak üzere, Lisansl1 Yaz1l1m1n tüm kopyalar1n1 derhal imha etmeniz gerekir. Ayr1ca Canon, sözle_me ya da yasalar kapsam1nda sahip olduu tüm haklar1n1, yetkilerini veya telafi taleplerini uygulamaya koyma yetkisine de sahiptir. Yukar1dakilere bal1 olmaks1z1n, 1, 3, 5 ve 9'a kadar olan Bölümler i_bu belgeye göre yap1lan tüm fesih i_lemlerinden sonra yürürlükte kal1r. 6. Destek ve Güncelleme: Canon, i_tirakleri, bal1 _irketleri, bunlar1n da1t1mc1lar1, bayileri ve Canon'un Lisans Verenleri, Lisansl1 Yaz1l1m1n sürekliliinin salanmas1 veya kullan1m1n1n desteklenmesiyle yükümlü deildir. Canon, i_tirakleri, bal1 _irketleri, bunlar1n da1t1mc1lar1, bayileri ve Canon'un Lisans Verenleri, siz ve yukar1da an1lan kurulu_lardan herhangi bir aras1nda aç1k bir _ekilde yaz1l1 olarak anla_maya var1lmad11 sürece Lisansl1 Yaz1l1m için herhangi bir güncelle_tirme, düzeltme veya destek salamakla yükümlü deildir. 7. SINIRLI GARANT0: BU L0SANSLI YAZILIMIN L0SANSI, SATILAB0L0RL0K, KAL0TE VE/VEYA BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK YA DA HERHANG0 B0R SINIRLAMA OLMAKSIZIN F0KR0 MÜLK0YET HAKLARI DA DAH0L OLMAK ÜZERE HERHANG0 B0R HAKKIN, 0SM0N VEYA ÇIKARIN 0HLAL ED0LMEMES0 0LE 0LG0L0 ÖRTÜLÜ GARANT0LER DE DAH0L, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ H0ÇB0R GARANT0 VEYA ^ART OLMAKSIZIN OLDUU G0B0 TEM0N ED0LMEKTEDIR. L0SANSLI YAZILIMIN KAL0TES0 VE PERFORMANSI 0LE 0LG0L0 TÜM R0SK S0ZE A0TT0R. L0SANSLI YAZILIM HATALI ÇIKTII TAKD0RDE, TÜM GEREKL0 SERV0S, ONARIM VEYA DÜZELTME MASRAFLARI S0ZE (CANON, 0^T0RAKLER0, BALI ^0RKETLER0, BUNLARIN DAITIMCILARI, BAY0LER0NE VE CANON'UN L0SANS VERENLER0NE A0T DE0L) A0T OLACAKTIR. BAZI DEVLETLER VEYA YARGI ÇEVRELER0 ÖRTÜLÜ GARANT0LER0N VEYA ^ARTLARIN HAR0Ç TUTULMASINA 0Z0N VERMEMEKTED0R, BU NEDENLE YUKARIDA BEL0RT0LEN 0ST0SNA S0ZE UYGULANMAYAB0L0R. BU GARANT0 S0ZE BEL0RL0 YASAL HAKLAR VERMEKTED0R VE DEVLETTEN DEVLETE VEYA YARGI ÇEVRES0NDEN YARGI ÇEVRES0NE DE0^EN BA^KA HAKLARINIZ DA OLAB0L0R. CANON, L0SANSLI YAZILIMDA BULUNAN FONKS0YONLARIN 0HT0YAÇLARINIZI KAR^ILAYACAINI VEYA L0SANSLI YAZILIMIN KES0NT0S0Z VEYA HATASIZ ÇALI^ACAINI GARANTI ETMEMEKTEDIR. Ancak, Lisansl1 Yaz1l1m CD-ROM gibi bir ortamda tedarik edildii takdirde, Canon, Lisansl1 Yaz1l1m1n kay1tl1 olduu ortamdaki malzeme ve i_çilik hatalar1na kar_1 bir makbuzla veya Canon taraf1ndan kabul edilebilir ba_ka bir _ekilde belgelenmesi gereken sat1n alma tarihinden itibaren, normal kullan1m _artlar1nda doksan (90) günlük bir dönem için garanti vermektedir. MÜ^TER0N0N YASAL TELAF0 YOLLARI: Canon, i_tirakleri, bal1 _irketleri, bunlar1n da1t1mc1lar1, bayileri ve Canon'un lisans verenlerinin tüm yükümlülüü ve tek yasal telafi yolunuz SINIRLI GARANT0 _artlar1na uygun olmayan ve Lisansl1 Yaz1l1m1 sat1n ald11n1z ülkede faaliyet gösteren yerel sat1_ kurulu_umuza makbuz veya Canon taraf1ndan kabul edilebilir ba_ka bir sat1n alma belgesinin bir suretiyle iade ettiiniz ortam1n yenisiyle dei_tirilmesidir. Söz konusu ortam hatas1 bir kazadan, Lisansl1 Yaz1l1m1n kötü veya yanl1_ kullan1m1ndan kaynakland11 takdirde, bu SINIRLI GARANT0 geçerli deildir ve Lisansl1 Yaz1l1m1n orijinal kullan1c1s1 d1_1nda kimseyi kapsamaz. 8. GARANT0LERE 0L0^K0N SORUMLULUUN KALDIRILMASI. YUKARIDA BEL0RT0LEN SINIRLI GARANT0 S0ZE VER0LEN TEK GARANT0D0R VE KANUNLAR, TEAMÜL HUKUKU, T0CAR0 ÖRF VE ADET, T0CAR0 0^LEMLER TARAFINDAN VEYA BA^KA HERHANG0 B0R ^EK0LDE ZIMNEN BEL0RT0LEN VE TÜMÜ 0^BU BELGE 0LE YASALARIN 0Z0N VERD00 MAKS0MUM ÖLÇÜDE REDDED0LEN TÜM GARANT0LER, KO^ULLAR, AÇIKLAMALAR, YÜKÜMLÜLÜKLER, KO^ULLAR VE SORUMLULUKLARIN YER0NE GEÇER. 9. YÜKÜMLÜLÜÜN SINIRLANDIRILMASI: YASALARIN 0Z0N VERD00 AZAM0 ÖLÇÜDE, CANON, 0^T0RAKLER0, BALI ^0RKETLER0, BUNLARIN DAITIMCILARI, BAY0LER0 ve CANON'UN L0SANS VERENLER0 HASARLARIN OLU^MA 0HT0MAL0NDEN HABERDAR OLSA DAH0, H0ÇB0R DORUDAN, DOLAYLI, SONUÇSAL, ARIZ0, ÖZEL VEYA HERHANG0 B0R D0ER HASAR 0Ç0N (KAR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI VEYA T0CAR0 B0LG0 KAYBI DAH0L, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) S0ZE KAR^I SORUMLU OLMAYACAKTIR. HERHANG0 B0R DURUMDA, CANON'UN KEND0S0 VE 0^T0RAKLER0, BALI ^0RKETLER0, BUNLARIN DAITIMCILARI, BAY0LER0 VE CANON'UN L0SANS VERENLER0 ADINA 0^BU SÖZLE^MEDEN VEYA 0^BU SÖZLE^MEYE BALI OLARAK, SÖZLE^ME, HAKSIZ F00L (0HMAL DAH0L, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VEYA BA^KA NEDENLE OLU^AN TÜM YÜKÜMLÜLÜÜ H0ÇB0R DURUMDA, BE^ ABD DOLARI (US$5,00) YA DA 0LG0L0 YEREL PARA B0R0M0NDE BUNA E^DEER TUTARI A^AMAZ. 0^BU SÖZLE^MEDEK0 H0ÇB0R ^EY, B0R TÜKET0C0N0N YASAL HAKLARINI ETK0LEMEZ. 10. Genel: 0_bu Sözle_me sizinle Canon aras1nda Lisansl1 Yaz1l1mla ilgili tüm anla_may1 olu_turmakta ve Lisansl1 Yaz1l1mla ilgili daha önceki tüm sözlü veya yaz1l1 beyan, anla_ma veya kararlar1n yerini almaktad1r. Taraflardan hiçbiri, i_bu Sözle_meyi imzalarken inand11 (hileli beyanlar d1_1ndaki) hiçbir beyanla ilgili hiçbir yasal yola ba_vurma hakk1na sahip olmayacakt1r. Bu taraf yaln1zca, i_bu Sözle_mede belirtilen _ekilde sözle_menin ihlali durumunda yasal telafi hakk1na sahip olacakt1r. 0_bu Sözle_menin herhangi bir bölümü herhangi bir anda yetkili bir yarg1 çevresinin bir mahkemesi taraf1ndan, herhangi bir yarg1 çevresinin yasalar1na göre tamamen veya k1smen yasalara ayk1r1, geçersiz veya icra edilemez bulunduu takdirde, bu olgu i_bu Sözle_menin dier herhangi bir hükmünün yasalara uygunluunu, geçerliliini veya icra edilebilirliini etkilemeyecek veya zay1flatmayacakt1r. Canon'un i_bu Sözle_me ile kendisine tan1nan herhangi bir hakk1, yetkiyi veya yasal telafi hakk1n1 kullanmamas1 veya geç kullanmas1 hiçbir durumda söz konusu hakk1ndan, yetkisinden veya telafi yolundan feragat ettii anlam1nda gelmeyecektir. 0_bu Sözle_mede yap1lacak hiçbir dei_iklik, yaz1ya dökülüp yetkili bir Canon temsilcisi taraf1ndan imzalanmad1kça geçerli olmayacakt1r. 0_bu Sözle_menin hükümleri, Canon'un i_tirakleri ve/veya bal1 kurulu_lar1 ile ilgili olduu ölçüde, dorudan Canon'un i_tirakleri ve/veya tedarikçileri taraf1ndan uygulanabilir. ABD Hükümeti S1n1rl1 Haklar1 Uyar1s1

Yaz1l1m, 48 C.F.R. 2.101'de (Ekim 1995) tan1mland11 ve 48 C.F.R. 12.212'de (Eylül 1995) aç1kland11 _ekilde "ticari bilgisayar yaz1l1m1" ve "ticari bilgisayar yaz1l1m belgelerinden" olu_an bir "ticari mald1r". 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1 - 227.7202-4 (June 1995) ile tutarl1 olarak, tüm ABD Hükümeti Son Kullan1c1lar1 Yaz1l1m1 yaln1zca i_bu belgede belirtilen haklarla edinir. Üretici 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonya'da adresinde bulunan Canon Inc. _irketidir. 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.81