EC_Swedish.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþLICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDAREVIKTIGT: LÄS DETTA DOKUMENT INNAN DU INSTALLERAR DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN.Detta är ett licensavtal ( Avtal ) mellan dig (antingen en individ eller en juridisk person) och Canon Inc., som har sitt affärssäte på 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ( Canon ) avseende (i) programvarorna som tillhandahålls dig med detta Avtal, tillhörande eventuell elektronisk manual eller onlinemanual och eventuella uppdateringar av dessa (gemensamt kallade Programvaran ), (ii) ytterligare data för Programvaran eller Canons bläckstråleskrivare ( Skrivare ) eller uppdateringar av fast programvara för Skrivare, som du tillhandahålls online i samband med användningen av Programvaran ( Datauppdateringar ), och (iii) text, bilder, grafik och andra visuella framställningar i digitalt format (exklusive Programvaran) för din användning av skrivaren, som du tillhandahålls med detta Avtal eller online i samband med användningen av Programvaran, och eventuella uppdateringar av dessa ( Innehållsdata ). Programvara, Datauppdateringar och Innehållsdata benämns i det följande enskilt eller gemensamt som den Licensierade programvaran .GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN FÖR DETTA AVTAL ACCEPTERAR DU VILLKOREN I DETTA AVTAL, ELLER GENOM ATT PÅ ANNAT SÄTT INSTALLERA DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL SKA DU INTE KLICKA PÅ OVANNÄMNDA KNAPP OCH OMEDELBART STÄNGA INSTALLATIONSPROGRAMMET. DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN KOMMER DÅ INTE ATT INSTALLERAS OCH DU KOMMER INTE ATT HA NÅGON RÄTT ATT ANVÄNDA DEN. Du accepterar att endast använda den Licensierade programvaran i enlighet med villkoren som anges nedan.1. Äganderätt och upphovsrätt: Alla rättigheter, äganderätter och anspråk på den Licensierade programvaran ägs av Canon eller dess licensgivare. Canon eller dess licensgivare behåller under alla omständigheter all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till den Licensierade programvaran och alla efterföljande kopior därav, oavsett form, inklusive Utskriften (enligt definitionen nedan). Med undantag från vad som uttryckligen anges i detta Avtal överför eller beviljar Canon ingen licens eller rättighet till dig, varken direkt eller indirekt, till någon immateriell rättighet som tillhör Canon eller dess licensgivare. Du får inte ändra, ta bort eller radera något upphovsrättsmeddelande från Canon och/eller dess licensgivare som förekommer i den Licensierade programvaran och alla efterföljande kopior därav, oavsett form.2. Licens: Din licens att använda den Licensierade programvaran är icke-exklusiv och får inte överlåtas.(1) Du har rätt att använda Programvaran ( använda avser installera, verkställa eller visa Programvaran) på flera datorer för din egen personliga användning. Du får inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, överlåta eller överföra Programvaran.(2) Du har rätt att använda Datauppdateringarna ( använda avser installera, verkställa eller visa Datauppdateringarna) på flera datorer eller Skrivare för din egen personliga användning. Du får inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, överlåta eller överföra Datauppdateringarna.(3) Du har rätt att kopiera och använda Innehållsdata ( använda avser nedladdning via internet med hjälp av Programvaran, installera, verkställa eller visa Innehållsdata) på flera datorer för din egen personliga användning. Du får inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, överlåta eller överföra Innehållsdata. Du har även rätt att skriva ut Innehållsdata och använda, låta använda, kopiera, låta kopiera och distribuera sådana utskrifter ( Utskriften ) för dina egna icke-kommersiella syften. Du får inte använda, låta använda, kopiera, låta kopiera eller distribuera Utskriften för kommersiella syften. Canon ska inte hållas ansvarigt för din användning av Utskriften, inte heller för något anspråk eller processer mot dig som uppstår från, eller som på något sätt är relaterat till, din användning av Utskriften, inklusive all skadeståndsskyldighet eller kostnader som uppstår från alla anspråk, förluster, skador, processer, domar, processkostnader och advokatarvoden.(4) Du får göra ett rimligt antal säkerhetskopior av den Licensierade programvaran som stöd för den tillåtna användningen, förutsatt att alla sådana kopior innefattar Canons upphovsrättsmeddelande i samma form som i originalversionen av den Licensierade programvaran som du tillhandahållits.Utöver vad som uttryckligen anges häri får du inte hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, sälja, tilldela, överlåta, överföra, kopiera, reproducera, modifiera, anpassa, sammanföra, översätta, konvertera till annat programmeringsspråk, utföra s k reverse engineering , dekompilera, ändra, plocka isär eller skapa härledda verk baserat på hela eller delar av den Licensierade programvaran, och inte föranleda tredje part att göra det eller använda den Licensierade programvaran, med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Avtal och i den utsträckning som är uttryckligen tillåten enligt lag.3. Samtycke till överföring av information:  Du samtycker uttryckligen till att (i) viss Programvara får överföra information som namn och serienummer på de Skrivare som du använder, typ av Programvara, språkinställning, bläckinformation, Skrivarstatus, region och typ av operativsystem/webbläsare (förutsatt att den överförda informationen inte innehåller personuppgifter), för att förse dig med den information och de data som är bäst lämpade för din skrivarmiljö när du ansluter till servrar från Canon eller från tredje part som utsetts av Canon och att (ii) Canon, dess dotterbolag och koncernbolag och deras leverantörer eller återförsäljare, får analysera och använda sådan information i syfte att utveckla produkter och förbättra tjänster.4. Exportbegränsning: Du samtycker till att följa alla exportlagar och begränsningar och förordningar i det berörda landet/länderna samt USA:s Export Administration Regulations ( EAR ), och varken direkt eller indirekt exportera eller återexportera den Licensierade programvaran i strid med sådana lagar, begränsningar och förordningar, eller utan alla nödvändiga tillstånd.5. Uppsägning: Detta Avtal träder i kraft i och med att du klickar på knappen för detta Avtal som visar att du accepterar Avtalet eller i och med installationen av den Licensierade programvaran och gäller till dess att det sägs upp. Du kan säga upp detta Avtal genom att förstöra den Licensierade programvaran, inklusive alla eventuella kopior (exklusive de Datauppdateringar som har installerats på Skrivarna). Detta Avtal kan också sägas upp i det fall du underlåter att följa något av dess villkor. I händelse av uppsägning, oavsett anledning, ska du omedelbart förstöra alla kopior av den Licensierade programvaran, inklusive eventuell Licensierad programvara som har sparats på hårddisken på en dator som du äger eller förfogar eller har kontroll över, men exklusive de Datauppdateringar som har installerats på Skrivarna. Dessutom har Canon rätt att genomdriva sina rättigheter enligt kontrakt eller lag. Oaktat föregående ska avsnitt 1, 3 och 5 9 gälla även när Avtalet har sagts upp.6. Support och uppdatering: Canon, dess dotterbolag och koncernbolag och deras respektive leverantörer och återförsäljare samt Canons Licensgivare är inte ansvariga för att underhålla eller bistå dig vid användningen av den Licensierade programvaran. Canon, dess dotterbolag och koncernbolag och deras respektive leverantörer och återförsäljare samt Canons Licensgivare är inte bundna till att tillhandahålla några uppdateringar, korrigeringar eller support för den Licensierade programvaran, såvida detta inte är uttryckligen och skriftligen överenskommet mellan dig och någon av de enheter som nämns ovan.7. BEGRÄNSAD GARANTI: DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN LICENSIERAS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, KVALITET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, ÄGANDERÄTT OCH INTRESSEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.DU STÅR FÖR HELA RISKEN VAD GÄLLER DEN LICENCIERADE PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. I DET FALL DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN VISAR SIG VARA DEFEKT SVARAR DU (OCH INTE CANON, DESS DOTTERBOLAG ELLER KONCERNBOLAG, OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE SAMT CANONS LICENSGIVARE) FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING.VISSA JURISDIKTIONER, LÄNDER ELLER RÄTTSSYSTEM MEDGER INTE BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR, I VILKET FALL DEN OVANNÄMNDA BEGRÄNSNINGEN EVENTUELLT INTE GÄLLER FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA LAGENLIGA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER VILKA VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND ELLER FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.CANON GARANTERAR INTE ATT DEN LICENSIERADE PROGRAMVARANS FUNKTIONER KOMMER ATT STÄMMA ÖVERENS MED DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FELFRI. Om den Licensierade programvaran levereras på ett medium, såsom en CD-ROM-skiva, garanterar dock Canon att det medium på vilken den Licensierade programvaran är lagrad är fri från defekter, vad gäller material och utförande, vid normal användning under en period på nittio (90) dagar från det datum då produkten erhölls, vilket ska kunna bekräftas med kvitto eller liknande bevis som kan godkännas av Canon.KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING: Canon, dess dotterbolag och koncernbolag, och deras respektive leverantörer och återförsäljare samt Canons Licensgivares totala ansvar och din enda rätt till ersättning är byte av medium som inte uppfyller den BEGRÄNSADE GARANTIN och som har skickats tillbaka till Canons lokala försäljningsdotterbolag som är verksamt i det land där du anskaffade den Licensierade programvaran med en kopia av kvitto eller liknande bevis som kan godkännas av Canon. Den BEGRÄNSADE GARANTIN gäller inte i det fall fel i medium har orsakats av olycka, missbruk eller felaktig användning av den Licensierade programvaran och ska inte omfatta någon annan än den ursprunglige användaren av den Licensierade programvaran.8. GARANTIFRISKRIVNING. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OVAN ÄR DEN ENDA GARANTIN SOM GÖRS TILL DIG OCH DEN UTESLUTER ALLA GARANTIER, FÖRUTSÄTTNINGAR, FRAMSTÄLLNINGAR, LÖFTEN, VILLKOR OCH SKYLDIGHETER ANTYDDA I SKRIVEN LAG, SEDVANERÄTT, HANDELSBRUK, HANDELSKUTYM ELLER ANNAT, SOM ALLA HÄRMED ÄR UTESLUTNA SÅ LÅNGT SOM LAGEN MEDGER.9. ANSVARSBEGRÄNSNING: SÅ LÅNGT SOM LAGEN MEDGER SKA CANON, DESS DOTTERBOLAG OCH KONCERNBOLAG, OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE SAMT CANONS LICENSGIVARE, INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST, DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION), ÄVEN OM CANON, DESS DOTTERBOLAG OCH KONCERNBOLAG, DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE SAMT CANONS LICENSGIVARE HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. CANONS TOTALA ANSVAR, PÅ UPPDRAG AV SIG SJÄLV OCH SINA DOTTERBOLAG OCH KONCERNBOLAG, DERAS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE SAMT CANONS LICENSGIVARE, SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅND (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT SKA UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER VARA BEGRÄNSAT TILL FEM USD (5,00 US$), ELLER MOTSVARANDE BELOPP I RELEVANT LOKAL VALUTA.INGET I DETTA AVTAL SKA PÅVERKA EN KONSUMENTS RÄTTIGHETER ENLIGT LAG.10. Allmänt: Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Canon vad gäller den Licensierade programvaran och gäller framför alla tidigare muntliga eller skriftliga yttranden, avtal eller överenskommelser vad gäller den Licensierade programvaran. Ingendera part ska ha möjlighet till motåtgärd eller ersättning vad gäller uttalanden till den parten och vilka den parten förlitat sig på vid ingåendet av detta Avtal (med undantag för bedrägliga uttalanden) och den parts enda motåtgärd eller ersättning ska vara för avtalsbrott som stadgat i detta Avtal.I den händelse en behörig domstol finner att någon del av detta Avtal är helt eller delvis olaglig, ogiltig eller inte kan göras gällande i något avseende enligt lag i någon jurisdiktion ska det inte påverka eller vara till förfång för lagenligheten, giltigheten eller rätten att göra gällande någon annan bestämmelse i detta Avtal.Underlåtenhet eller försening från Canons sida att göra anspråk på någon rättighet, befogenhet eller rätt till motåtgärd enligt detta Avtal ska inte under någon omständighet utgöra ett frånträdande av sådan rättighet, befogenhet eller rätt till motåtgärd.Ingen ändring av detta Avtal är gällande såvida inte det sker skriftligen och har undertecknats av en behörig Canon-representant.Villkoren i detta Avtal, i den omfattningen de berör Canons dotterbolag och/eller koncernbolag, kan direkt göras gällande av Canons dotterbolag och/eller koncernbolag.Meddelande om begränsad användning för USA:s statliga myndigheter

Programvaran är en kommersiell produkt som definieras i 48 C.F.R. 2.101 (okt 1995), som består av kommersiell datorprogramvara och kommersiell dokumentation för datorprogram enligt hur dessa begrepp används i 48 C.F.R. 12.212 (sept 1995). I enlighet med 48 C.F.R. 12.212 och 48 C.F.R. 227.7202-1 till 227.7202-4 (juni 1995) anskaffar alla slutanvändare i USA:s regering programvaran med endast de rättigheter som anges häri. Tillverkaren är Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.81