EC_Slovenian.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþLICENNA POGODBA ZA KONNEGA UPORABNIKAPOZOR: PRED NAME`ANJEM LICENCIRANE PROGRAMSKE OPREME PREBERITE TA DOKUMENT.To je licen
na pogodba (»pogodba«) med vami (fizi
no ali pravno osebo) in dru~bo Canon Inc. s sede~em na naslovu 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonska (»Canon«), glede (i) programske opreme, ki vam je na voljo v skladu s to pogodbo, z njo povezanih elektronskih ali spletnih priro
nikov in morebitnih posodobitev teh priro
nikov (skupaj »programska oprema«), (ii) dodatnih podatkov za programsko opremo ali brizgalne tiskalnike Canon (»tiskalniki«) ali posodobitev vdelane programske opreme tiskalnikov, ki so na voljo prek interneta z uporabo programske opreme (»posodobitve podatkov«) ter (iii) glede besedila, slik, grafike in drugih vizualnih upodobitev v digitalni obliki (razen programske opreme) za tiskanje, ki so na voljo skupaj s to pogodbo ali prek interneta z uporabo programske opreme in morebitnih posodobitev (»podatki o vsebini«). V nadaljevanju tega dokumenta bodo programska oprema, posodobitve podatkov in podatki o vsebini posamezno ali skupno imenovani »licencirana programska oprema«.KO KLIKNETE GUMB V TEJ POGODBI, S KATERIM SPREJMETE POGOJE TE POGODBE, ALI KO NAMESTITE LICENCIRANO PROGRAMSKO OPREMO, SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO POGOJI TE POGODBE. E SE Z DOLOILI TE POGODBE NE STRINJATE, NE KLIKNITE GUMBA IN TAKOJ ZAPRITE NAMESTITVENI PROGRAM. LICENCIRANA PROGRAMSKA OPREMA SE NE BO NAMESTILA IN NE BOSTE JE SMELI UPORABLJATI. Strinjate se, da boste licencirano programsko opremo uporabljali le v skladu s pogoji, ki so opredeljeni spodaj.1. Lastniatvo in avtorske pravice: Vse pravice, pravni naslovi in zahteve v licencirani programski opremi so last podjetja Canon ali njegovih licen
nih partnerjev. Podjetje Canon ali njegovi licen
ni partnerji vedno obdr~ijo vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v licencirani programski opremi in vseh poznejaih kopijah te opreme ne glede na obliko, vklju
no z natisnjenim gradivom (kot je dolo
eno spodaj). Razen v obliki, ki je izrecno navedena v tem dokumentu, vam podjetje Canon za nobeno intelektualno lastnino Canona in njegovih licen
nih partnerjev ne prenese ali dovoli nikakrane izrecno izra~ene ali nakazane licence ali pravice. Nobenega obvestila o avtorskih pravicah podjetja Canon in/ali njegovih licen
nih partnerjev, ki so v licencirani programski opremi in vseh poznejaih kopijah te opreme ne glede na obliko, ne smete spreminjati, odstraniti ali izbrisati.2. Licenca: Vaaa licenca za uporabo licencirane programske opreme ni ekskluzivna niti prenosljiva:(1) Programsko opremo lahko uporabljate (»uporaba« pomeni namea
anje, izvraevanje ali prikaz programske opreme) v ve
 ra
unalnikih za svojo lastno uporabo. Programske opreme ne smete dati v najem, zakup, posoditi, prodati, dodeliti, poslati, prenesti ali ustvariti podlicence,(2) Posodobitve podatkov lahko uporabljate (»uporaba« pomeni namea
anje, izvraevanje ali prikaz posodobitev podatkov) v ve
 ra
unalnikih ali tiskalnikih za svojo lastno uporabo. Posodobitev podatkov ne smete dati v najem, zakup, posoditi, prodati, dodeliti, poslati, prenesti ali ustvariti podlicence.(3) Podatke o vsebini lahko kopirate in uporabljate (»uporaba« pomeni prenos iz interneta s programsko opremo, namea
anje, izvraevanje ali prikaz podatkov o vsebini) v ve
 ra
unalnikih za svojo lastno uporabo. Podatkov o vsebini ne smete dati v najem, zakup, posoditi, prodati, dodeliti, poslati, prenesti ali ustvariti podlicence. Podatke o vsebini lahko prav tako tiskate, pri 
emer lahko natisnjene podatke (»natisnjene izvode«) uporabljate, kopirate in razdeljujete za lastne nekomercialne namene. Natisnjenih podatkov ne smete uporabljati, kopirati in razdeljevati za komercialne namene. Podjetje Canon ni odgovorno za vaao uporabo natisnjenih izvodov teh podatkov ali za nobeno zahtevo ali to~bo zoper vas, do katere pride zaradi uporabe ali v kateri koli povezavi z uporabo natisnjenih izvodov teh podatkov, vklju
no z vsako odgovornostjo ali stroaki, ki izhajajo iz vseh zahtev, izgub, poakodb, to~b, razsodb, stroakov pravnega postopka in za odvetnike.(4) Izdelate lahko dovolj veliko atevilo varnostnih kopij licencirane programske opreme za podporo dovoljene uporabe, pod pogojem, da vse tovrstne kopije vsebujejo Canonovo obvestilo o avtorskih pravicah, kot ga lahko vidite v izvirniku licencirane programske opreme, ki vam je poslan.Razen v primerih, ki so izrecno navedeni v tem dokumentu, licencirane programske opreme ne smete dati v najem, zakup, ustvariti podlicence, posoditi, prodati, dodeliti, poslati, prenesti, kopirati, ponovno izdelati, spreminjati, prilagoditi, zdru~iti, prevesti, pretvoriti v drug programski jezik, opraviti povratno izdelovanje, razstaviti, spremeniti, razbiti na kose ali ustvariti izpeljav na podlagi celotne licencirane programske opreme ali njenega dela, poleg tega pa ne smete omogo
iti drugi osebi, da bi naredila katero koli od teh dejanj ali uporabljala licencirano programsko opremo, razen pod pogoji, ki so izrecno dovoljeni v tej pogodbi, ter razen v obsegu in okolia
inah, ki so izrecno zakonsko dovoljeni.3. Potrditev prenosa informacij:  Izrecno potrjujete in se strinjate, da (i) lahko nekatera programska oprema prenaaa informacije, kot so ime, serijska atevilka tiskalnikov, ki jih uporabljate, vrsta programske opreme, nastavitev jezika, informacije o 
rnilu, stanje tiskalnika, regija in vrsta operacijskega sistema/brskalnika (v primeru, da prenesene informacije ne vklju
ujejo osebnih informacij), ter vam tako ponudi informacije in podatke, ki so najbolje prilagojene okolju vaaega tiskalnika, ko dostopate do stre~nikov Canon ali katere koli tretje osebe, ki jo je dolo
ila dru~ba Canon, ter da (ii) lahko dru~ba Canon, njene podru~nice in partnerji ter njihovi distributerji in trgovci analizirajo te informacije z namenom razvoja izdelkov in storitev.4. Omejitev izvoza: Strinjate se, da boste upoatevali vse zakone in omejitve glede izvoza in predpise vsake udele~ene dr~ave in predpise Zdru~enih dr~av glede izvoza (»EAR«) ter da licencirane programske opreme ne boste izvozili ali ponovno izvozili, 
e bi s tem kraili takane zakone, omejitve in predpise ali 
e za to ne bi dobili vseh potrebnih dovoljenj.5. Preklic veljavnosti: Ta pogodba je veljavna, ko kliknete gumb v tej pogodbi, s 
imer sprejmete pogoje te pogodbe, ali po namestitvi licencirane programske opreme in ostane veljavna do preklica. To pogodbo lahko prekli
ete z uni
enjem licencirane programske opreme in vseh morebitnih kopij (razen posodobitev podatkov, ki so namea
ene v tiskalnikih). Ta pogodba se lahko prav tako prekli
e, 
e ne upoatevate katerega koli pogoja in dolo
ila iz te pogodbe. Po preklicu zaradi katerega koli razloga morate takoj uni
iti vse kopije licencirane programske opreme, vklju
no z vsako licencirano programsko opremo, shranjeno na trdem disku katerega koli ra
unalnika, ki je v vaai lasti ali pod vaaim nadzorom, razen posodobitev podatkov, ki so namea
ene v tiskalnikih. Poleg tega lahko podjetje Canon izvaja katere koli pogodbene ali pravne pravice, pooblastila ali odakodninske zahtevke, do katerih je upravi
eno. Ne glede na navedene pogoje in dolo
ila preklic veljavnosti ne vpliva na razdelke 1, 3 ter od 5 do 9.6. Podpora in posodobitve: Canon, njegove podru~nice in partnerji ter njihovi distributerji, trgovci in licen
ni partnerji niso odgovorni za vzdr~evanje ali pomo
 pri uporabi licencirane programske opreme. Canon, njegove podru~nice in partnerji ter njihovi distributerji, trgovci in licen
ni partnerji niso zavezani omogo
anju katerih koli posodobitev, popravkov ali podpore za licencirano programsko opremo, razen 
e se o tem druga
e ne sporazumete v pisni obliki s katero koli od omenjenih strank.7. OMEJENA GARANCIJA: PROGRAMSKA OPREMA JE LICENCIRANA »KOT JE«, BREZ KAKR`NE KOLI IZRECNE ALI NAKAZANE GARANCIJE ALI POGOJA, VKLJUNO, VENDAR NE OMEJENO NA NAKAZANE GARANCIJE V ZVEZI Z MO}NOSTJO PRODAJE, KAKOVOSTJO IN/ALI USTREZNOSTJO ZA POSAMEZEN NAMEN ALI NEKR`ITVIJO KATERE KOLI PRAVICE, POOBLASTILA IN ZAHTEV, VKLJUNO Z INTELEKTUALNO LASTNINO BREZ OMEJITEV.NOSILEC VSEH TVEGANJ GLEDE KAKOVOSTI IN DELOVANJA PROGRAMSKE OPREME STE VI. E SE IZKA}E, DA JE LICENCIRANA PROGRAMSKA OPREMA POKVARJENA, NOSITE VSE STRO`KE POTREBNIH SERVISIRANJ, POPRAVIL IN POPRAVKOV VI (IN NE CANON, NJEGOVE PODRU}NICE ALI PARTNERJI TER NJIHOVI DISTRIBUTERJI, PRODAJALCI IN LICENNI PARTNERJI).NEKATERE DR}AVE ALI PRAVNE OBLASTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUITVE NAKAZANIH GARANCIJ ALI POGOJEV, TAKO DA MORDA ZGORAJ NAVEDENA IZKLJUITEV NE VELJA ZA VAS. TA GARANCIJA VAM OMOGOA POSEBNE ZAKONSKE PRAVICE, POLEG NJIH PA IMATE LAHKO TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO GLEDE NA DR}AVO ALI SODNO OBLAST.CANON NE JAMI, DA BODO FUNKCIJE V LICENCIRANI PROGRAMSKI OPREMI USTREZALE VA`IM POTREBAM ALI DA BO DELOVANJE LICENCIRANE PROGRAMSKE OPREME NEMOTENO ALI BREZ NAPAK. Vendar 
e licencirano programsko opremo dobite na mediju, kot je CD-ROM, Canon jam
i, da je medij, na katerem je licencirana programska oprema shranjena, brez napak v materialu pri obi
ajni uporabi in izdelavi devetdeset (90) dni od dne, ko ste ta medij prejeli, kar je dokazano z ra
unom ali drugimi na
ini, ki jih odobri podjetje Canon.OD`KODNINE STRANK: Obveznost, ki jo morajo v celoti izpolniti podjetje Canon, njegove podru~nice in partnerji ter njihovi distributerji, trgovci in licen
ni partnerji, ter edina odakodnina, do katere ste upravi
eni, je zamenjava medija, ki ne ustreza OMEJENI GARANCIJI in ki ga vrnete v lokalno prodajno podru~nico podjetja Canon, ki deluje v dr~avi, kjer ste licencirano programsko opremo pridobili, pri 
emer morate imeti kopijo ra
una ali druga dokazila, ki jih odobri podjetje Canon. OMEJENA GARANCIJA ne velja, 
e je do napake medija prialo zaradi nesre
e, zlorabe ali nepravilne uporabe licencirane programske opreme, in se ne more prenesti na nikogar razen na izvirnega uporabnika licencirane programske opreme.8. ZAVRNITEV JAMSTVA. ZGORAJ NAVEDENA OMEJENA GARANCIJA JE EDINA GARANCIJA, KI VAM JE ZAGOTOVLJENA, OMOGOENA PA JE NAMESTO VSEH GARANCIJ, POGOJEV, ZAGOTOVIL, PODJEMOV, DOLOIL IN OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ ZAKONODAJE, SPLO`NEGA PRAVA, TR}NE UPORABE, POTEKA PRODAJE ALI DRUGAE, IN KI SO S TEM ZAVRNJENE DO NAJVEJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKON.9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI: DO NAJVEJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKON, PODJETJE CANON, NJEGOVE PODRU}NICE IN PARTNERJI TER NJIHOVI DISTRIBUTERJI, TRGOVCI ALI LICENNI PARTNERJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KATERO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDINO, NAKLJUNO, POSEBNO ALI KATERO KOLI DRUGO `KODO (VKLJUNO Z, A NE OMEJENO NA `KODO ZARADI IZGUBE POSLOVNIH DOBIKOV, PREKINITVE POSLA ALI IZGUBE POSLOVNIH INFORMACIJ) NE GLEDE NA TO, ALI JE BILO PODJETJE CANON, NJEGOVE PODRU}NICE IN PARTNERJI TER NJIHOVI DISTRIBUTERJI, TRGOVCI ALI KATERI KOLI LICENNI PARTNER OPOZORJENO NA MO}NOST NASTANKA TAK`NE `KODE. V VSAKEM PRIMERU JE CELOTNA ODGOVORNOST PODJETJA CANON, NJEGOVIH PODRU}NIC IN PARTNERJEV TER NJIHOVIH DISTRIBUTERJEV, TRGOVCEV ALI LICENNIH PARTNERJEV, KI IZHAJA IZ TE POGODBE ALI KI JE POVEZANA Z NJO, TJ. ODGOVORNOST GLEDE POGODBE, O`KODOVANJA (VKLJUNO Z, A NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI ESA DRUGEGA, OMEJENA NA ZNESEK PET AMERI`KIH DOLARJEV (5,00 USD) OZIROMA ENAKOVREDEN ZNESEK V USTREZNI DOMAI VALUTI.NOBEN DEL TE POGODBE NE SME VPLIVATI NA ZAKONSKE PRAVICE UPORABNIKA.10. Sploano: Ta pogodba sestavlja celotno pogodbo med vami in podjetjem Canon v zvezi z licencirano programsko opremo in ima prednost pred katerimi koli predhodnimi ustnimi ali pisnimi zagotovili, pogodbami ali sporazumi v zvezi z licencirano programsko opremo. Nobena stranka nima nikakranega pravnega sredstva glede kakrane koli izjave o njej, na podlagi katere se je zanaaala na sklenitev te pogodbe (razen, 
e je do take izjave prialo z goljufijo), edino pravno sredstvo te stranke je zaradi kraitve pogodbe, kot je dolo
eno v tej pogodbi.e pristojno sodia
e kadar koli odlo
i, da je kateri koli del te pogodbe v celoti ali delno nezakonit, neveljaven ali ga ni mogo
e izvraiti na kakraen koli na
in po zakonu katere koli sodne oblasti, to dejstvo ne vpliva ali izni
i zakonitost, veljavnost ali izvraljivost katerega koli drugega dolo
ila te pogodbe.e podjetje Canon kakrane koli pravice, pooblastila ali pravnega sredstva po tej pogodbi ne izvrai ali ga izvrai z zakasnitvijo, to na nikakraen na
in ne predstavlja odpovedi takanih pravic, pooblastil ali pravnih sredstev.Nobena razli
ica te pogodbe ni veljavna, razen 
e je v pisni obliki in podpisana s strani Canonovega pooblaa
enega predstavnika.Canonove podru~nice in/ali partnerji lahko neposredno vraijo dolo
ila te pogodbe, ki se nanaaajo na njih.Obvestilo vlade ZDA glede omejenih pravic

Programska oprema je »komercialni artikel«, kot je opredeljen v naslovu 48 kodeksa zveznih predpisov (Code of Federal Regulations) 2.101 (oktober 1995), sestavljena iz »komercialne ra
unalniake programske opreme« in »dokumentacije komercialne ra
unalniake programske opreme« v skladu z naslovom 48 kodeksa zveznih predpisov 12.212 (september 1995). V skladu z naslovom 48 kodeksa zveznih predpisov 12.212 in naslovom 48 kodeksa zveznih predpisov od 227.7202-1 do 227.7202-4 (junij 1995), prejmejo vsi kon
ni uporabniki vlade ZDA programsko opremo s to
no takimi pravicami, kot so opisane v navedenem besedilu. Proizvajalec je Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonska.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.97