EC_Slovak.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþLICENNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POU}ÍVATE=OMUPOZORNENIE: PREÍTAJTE SI TENTO DOKUMENT PRED IN`TALÁCIOU LICENCOVANÉHO SOFTVÉRU.Toto je licen
ná zmluva (alej len zmluva ) medzi vami (ako fyzickou alebo právnickou osobou) a spolo
noseou Canon Inc., ktorá sídli na adrese 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko (alej len spolo
nose Canon ). Táto zmluva sa týka (i) softvérových programov, ktoré získavate v rámci tejto zmluvy, súvisiacich elektronických alebo internetových príru
iek a ich prípadných aktualizácií (alej súhrnne len softvér ), (ii) alaích údajov pre softvér alebo atramentové tla
iarne spolo
nosti Canon (alej len tla
iarne ), prípadne aktualizácií firmvéru pre tla
iarne poskytovaných online pomocou softvéru (alej len aktualizácie údajov ) a (iii) textov, obrázkov, grafických prvkov a iných vizuálnych prvkov v digitálnej podobe (s výnimkou softvéru) na vaae pou~itie pri tla
i, ktoré získavate v rámci tejto zmluvy alebo poskytovaných prostredníctvom internetu pomocou softvéru, a ich prípadných aktualizácií (alej len obsiahnuté údaje ). Softvér, aktualizácie údajov a obsiahnuté údaje budú v tomto dokumente ozna
ené jednotlivo alebo súhrnne ako licencovaný softvér .KLIKNUTÍM NA TLAIDLO POSKYTNUTÉ S TOUTO ZMLUVOU VYJADRUJÚCE VÁ` SÚHLAS S TOUTO ZMLUVOU ALEBO V INÝCH PRÍPADOCH IN`TALÁCIOU LICENCOVANÉHO SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. AK S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY NESÚHLASÍTE, NEKLIKNITE NA UVEDENÉ TLAIDLO A IHNE UKONITE IN`TALANÝ PROGRAM. LICENCOVANÝ SOFTVÉR SA NENAIN`TALUJE A NEBUDETE OPRÁVNENÍ HO POU}ÍVAd. Súhlasíte s tým, ~e licencovaný softvér pou~ijete iba v súlade s nasledujúcimi podmienkami.1. Vlastníctvo a autorské práva: Vaetky práva a nároky týkajúce sa licencovaného softvéru patria spolo
nosti Canon alebo subjektom, ktoré jej poskytli licenciu. Spolo
nose Canon alebo subjekty, ktoré jej poskytli licenciu, si zachovajú vaetky autorské práva a alaie práva z duaevného vlastníctva na licencovaný softvér a na vaetky v budúcnosti vytvorené kópie licencovaného softvéru bez oh>adu na ich formu vrátane vytla
eného obsahu (ako je definovaný alej). S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach vám spolo
nose Canon v tomto dokumente neposkytuje ani neude>uje ~iadnu licenciu ani práva, výslovné ani odvodené, na ~iadne duaevné vlastníctvo spolo
nosti Canon a subjektov, ktoré jej poskytli licenciu. Informácie o autorských právach spolo
nosti Canon a subjektov, ktoré jej poskytli licenciu, uvedené v licencovanom softvéri a vaetkých v budúcnosti vytvorených kópiách licencovaného softvéru bez oh>adu na ich formu nebudete menie ani odstraHovae.2. Licencia: Vaaa licencia na pou~itie licencovaného softvéru je nevýhradná a neprenosná:(1) Máte oprávnenie pou~ívae tento softvér ( pou~itím sa rozumie inatalácia, spúaeanie alebo zobrazovanie softvéru) vo viacerých po
íta
och na osobné ú
ely. Tento softvér nesmiete prenajímae, poskytovae na lízing, alej licencovae, po~i
iavae, predávae ani prevádzae na iné osoby.(2) Máte oprávnenie pou~ívae aktualizácie údajov ( pou~itím sa rozumie inatalácia, spúaeanie alebo zobrazovanie aktualizácií údajov) vo viacerých po
íta
och alebo tla
iarHach na osobné ú
ely. Aktualizácie údajov nesmiete prenajímae, poskytovae na lízing, alej licencovae, po~i
iavae, predávae a prevádzae na iné osoby.(3) Máte oprávnenie kopírovae a pou~ívae obsiahnuté údaje ( pou~itím sa rozumie seahovanie z internetu pomocou softvéru, inatalácia, spúaeanie alebo zobrazovanie obsiahnutých údajov) vo viacerých po
íta
och na svoje osobné ú
ely. Obsiahnuté údaje nesmiete prenajímae, poskytovae na lízing, alej licencovae, po~i
iavae, predávae ani prevádzae na iné osoby. Máte tie~ oprávnenie tla
ie obsiahnuté údaje a pou~ívae, dovolie pou~ívae, kopírovae, dovolie kopírovae a distribuovae takéto výtla
ky (alej len vytla
ený obsah ) na svoje vlastné nekomer
né ú
ely. Vytla
ený obsah nesmiete pou~ívae, dovolie pou~ívae, kopírovae, dovolie kopírovae ani distribuovae na komer
né ú
ely. Spolo
nose Canon neponesie zodpovednose za pou~itie vytla
eného obsahu ani za nároky a ~aloby vo
i vaaej osobe, ktoré akoko>vek súvisia s pou~itím vytla
eného obsahu alebo z neho vyplývajú, ani za ~iadne akody 
i náklady vyplývajúce zo vaetkých nárokov, strát, akôd, ~alôb, rozsudkov, súdnych trov 
i poplatkov za právneho zástupcu.(4) Mô~ete vytvorie primeraný po
et zálo~ných kópií licencovaného softvéru. Vaetky takéto kópie musia bye pou~ívané povoleným spôsobom a musia obsahovae informácie o autorských právach spolo
nosti Canon v podobe, v akej sú uvedené v originálnej kópii licencovaného softvéru, ktorá vám bola poskytnutá.S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach nesmiete tento licencovaný softvér ako celok ani po 
astiach prenajímae, poskytovae na lízing, alej licencovae, po~i
iavae, predávae, prevádzae na iné osoby, kopírovae, rozmno~ovae, menie, prispôsobovae, zlu
ovae, prekladae, konvertovae do iného programovacieho jazyka, spätne analyzovae, dekompilovae, upravovae ani rozoberae, nesmiete z neho ani z jeho 
astí vytvárae odvodené diela a nesmiete ~iadnej tretej strane povolie takéto 
innosti alebo takéto pou~itie licencovaného softvéru. Tieto obmedzenia sa netýkajú prípadov, ktoré sú výslovne povolené v tejto zmluve, a rozsahu a situácií, ktoré výslovne povo>uje zákon.3. Súhlas s prenosom informácií: Výslovne potvrdzujete a súhlasíte s tým, ~e (i) niektorý softvér mô~e prenáaae informácie, ako sú názov a sériové 
íslo pou~ívaných tla
iarní, typ softvéru, nastavenie jazyka, informácie o atramente, stav tla
iarne, oblase a typ opera
ného systému alebo preh>adáva
a (za predpokladu, ~e prenáaané informácie neobsahujú vaae osobné údaje), s cie>om poskytnúe vám informácie a údaje, ktoré najviac vyhovujú váamu tla
iarenskému prostrediu pri prístupe k serverom spolo
nosti Canon alebo ktorejko>vek tretej strany ur
enej spolo
noseou Canon, a ~e (ii) spolo
nose Canon, jej pobo
ky a pridru~ené organizácie, jej prísluaní distribútori a predajcovia mô~u takéto informácie analyzovae a pou~ívae na ú
ely vývoja produktov a slu~ieb.4. Obmedzenie vývozu: Súhlasíte s tým, ~e budete dodr~iavae vaetky zákony pre vývoz a prísluané obmedzenia a predpisy vaetkých zú
astnených krajín a tie~ americký zákon U.S. Export Administration Regulations ( EAR ) a ~e tento licencovaný softvér nebudete vyvá~ae ani opätovne vyvá~ae, priamo ani nepriamo, v rozpore s takýmito zákonmi, obmedzeniami a predpismi alebo bez vaetkých potrebných povolení.5. Ukon
enie platnosti: Táto zmluva za
ína platie, ke kliknete na tla
idlo poskytnuté s touto zmluvou vyjadrujúce váa súhlas s touto zmluvou, alebo v iných prípadoch inataláciou licencovaného softvéru a zostáva v platnosti a~ do jej ukon
enia. Túto zmluvu mô~ete ukon
ie zni
ením licencovaného softvéru a vaetkých jeho prípadných kópií (okrem aktualizácií údajov nainatalovaných v tla
iarHach). Táto zmluva mô~e bye tie~ ukon
ená, ak nedodr~íte niektorú z jej podmienok. Ak dôjde z akéhoko>vek dôvodu k ukon
eniu tejto zmluvy, musíte bezodkladne zni
ie vaetky kópie licencovaného softvéru vrátane licencovaného softvéru ulo~eného na pevnom disku po
íta
ov, ktoré vlastníte, spravujete alebo kontrolujete, ale okrem aktualizácií údajov nainatalovaných v tla
iarHach. Okrem toho má spolo
nose Canon právo vyu~ie prípadné zmluvné alebo zákonné práva, právomoci alebo opravné prostriedky, na ktoré má nárok. Bez oh>adu na predchádzajúce ustanovenia budú 
lánky 1, 3, 5 a~ 9 platie aj po ukon
ení platnosti tejto zmluvy.6. Podpora a aktualizácia: Spolo
nose Canon, jej pobo
ky a pridru~ené organizácie, jej prísluaní distribútori a predajcovia a subjekty, ktoré spolo
nosti Canon poskytli licenciu, nenesú zodpovednose za údr~bu a podporu váaho pou~ívania licencovaného softvéru. Spolo
nose Canon, jej pobo
ky a pridru~ené organizácie, jej prísluaní distribútori a predajcovia a subjekty, ktoré spolo
nosti Canon poskytli licenciu, nemajú povinnose poskytovae aktualizácie, opravy ani podporu pre licencovaný softvér, ak na tento ú
el neexistuje medzi vami a niektorými z uvedených subjektov výslovná písomná zmluva.7. OBMEDZENÁ ZÁRUKA: TENTO LICENCOVANÝ SOFTVÉR JE LICENCOVANÝ V STAVE AKO JE , BEZ AKÝCHKO=VEK ZÁRUK ALEBO PODMIENOK, I U} VÝSLOVNÝCH, ALEBO PREDPOKLADANÝCH, MEDZI KTORÉ OKREM INÉHO PATRIA ZÁRUKY PREDAJNOSTI, KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA URITÝ ÚEL ALEBO ZÁRUKY NEPORU`ENIA AKÝCHKO=VEK PRÁV, NÁROKOV ALEBO ZÁUJMOV, OKREM INÉHO VRÁTANE PRÁV Z DU`EVNÉHO VLASTNÍCTVA.V`ETKY RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z KVALITY A VÝKONU TOHTO LICENCOVANÉHO SOFTVÉRU NESIETE VY. AK BY SA UKÁZALO, }E JE TENTO LICENCOVANÝ SOFTVÉR CHYBNÝ, PONESIETE V`ETKY NÁKLADY NA NUTNÝ SERVIS A OPRAVY VY (NIE SPOLONOSd CANON, JEJ POBOKY A PRIDRU}ENÉ ORGANIZÁCIE ANI JEJ PRÍSLU`NÍ DISTRIBÚTORI ALEBO PREDAJCOVIA A SUBJEKTY, KTORÉ SPOLONOSTI CANON POSKYTLI LICENCIU).V NIEKTORÝCH `TÁTOCH ALEBO JURISDIKCIÁCH NIE JE POVOLENÉ VYLÚENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK, TAK}E SA VÁS VY``IE UVEDENÉ VYLÚENIE ZODPOVEDNOSTI NEMUSÍ TÝKAd. TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA KONKRÉTNE ZÁKONNÉ PRÁVA. OKREM TÝCHTO PRÁV MÔ}ETE MAd AL`IE PRÁVA, KTORÉ ZÁVISIA OD VÁ`HO `TÁTU ALEBO JURISDIKCIE.SPOLONOSd CANON NEZARUUJE, }E FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V TOMTO LICENCOVANOM SOFTVÉRI SPLNIA VA`E PO}IADAVKY ALEBO }E BUDE TENTO LICENCOVANÝ SOFTVÉR FUNGOVAd BEZ PRERU`ENIA ALEBO CHÝB. Ak je vaak licencovaný softvér dodaný na médiu, napríklad disku CD-ROM, poskytuje spolo
nose Canon záruku, ~e médium, na ktorom je licencovaný softvér ulo~ený, nebude mae za predpokladu normálneho pou~ívania materiálové ani výrobné chyby po dobu deväedesiatich (90) dní od dátumu nadobudnutia preukázaného dokladom o kúpe alebo iným spôsobom akceptovaným spolo
noseou Canon.OPRAVNÉ PROSTRIEDKY ZÁKAZNÍKA: Jedinou zodpovednoseou spolo
nosti Canon, jej pobo
iek a pridru~ených organizácií, jej prísluaných distribútorov a predajcov a subjektov, ktoré spolo
nosti Canon poskytli licenciu, a vaaím výhradným opravným prostriedkom bude výmena média, ktoré nesplHuje podmienky OBMEDZENEJ ZÁRUKY. Takéto médium musíte vrátie predajcovi produktov spolo
nosti Canon vo vaaej krajine, kde ste nadobudli licencovaný softvér, spolu s kópiou dokladu o kúpe alebo iným dokladom akceptovaným spolo
noseou Canon. Táto OBMEDZENÁ ZÁRUKA sa nevzeahuje na prípady, kedy dôjde k poakodeniu média nehodou, zneu~itím alebo nesprávnym pou~itím licencovaného softvéru, a nebude sa týkae ~iadnej inej osoby ako prvého pou~ívate>a licencovaného softvéru.8. ODMIETNUTIE ZÁRUK. OBMEDZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ VY``IE JE JEDINOU ZÁRUKOU, KTORÚ ZÍSKAVATE. TÚTO ZÁRUKU DOSTÁVATE NAMIESTO V`ETKÝCH ZÁRUK, PODMIENOK, VYHLÁSENÍ, S=UBOV, DOHÔD A ZÁVÄZKOV VYCHÁDZAJÚCICH ZO ZÁKONOV, V`EOBECNÉHO PRÁVA, OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ, PRIEBEHU JEDNANIA ALEBO INÝCH PODKLADOV. V`ETKY TIETO PODKLADY SÚ ODMIETNUTÉ V MAXIMÁLNOM MO}NOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONMI.9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI: V MAXIMÁLNOM MO}NOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONMI SPOLONOSd CANON, JEJ POBOKY A PRIDRU}ENÉ ORGANIZÁCIE, JEJ PRÍSLU`NÍ DISTRIBÚTORI A PREDAJCOVIA ALEBO SUBJEKTY, KTORÉ SPOLONOSTI CANON POSKYTLI LICENCIU, NEBUDÚ V }IADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAd ZA }IADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO INÉ `KODY AKÉHOKO=VEK DRUHU (OKREM INÉHO VRÁTANE `KÔD SPÔSOBENÝCH ZMARENÝM OBCHODNÝM ZISKOM, PRERU`ENÍM INNOSTI FIRMY ALEBO STRATOU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ) BEZ OH=ADU NA TO, I SPOLONOSd CANON, JEJ POBOKY A PRIDRU}ENÉ ORGANIZÁCIE, JEJ PRÍSLU`NÍ DISTRIBÚTORI A PREDAJCOVIA ALEBO SUBJEKTY, KTORÉ SPOLONOSTI CANON POSKYTLI LICENCIU, VEDELI O MO}NOSTI VZNIKU TAKÝCHTO `KÔD. V KA}DOM PRÍPADE ÚPLNÁ ZODPOVEDNOSd SPOLONOSTI CANON V JEJ VLASTNOM MENE A V MENE JEJ POBOIEK A PRIDRU}ENÝCH ORGANIZÁCIÍ, JEJ PRÍSLU`NÝCH DISTRIBÚTOROV A PREDAJCOV A KTORÉHOKO=VEK ZO SUBJEKTOV, KTORÉ SPOLONOSTI CANON POSKYTLI LICENCIU, VYPLÝVAJÚCA Z TEJTO ZMLUVY ALEBO S GOU SÚVISIACA Z DÔVODU ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV, OBIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU (OKREM INÉHO VRÁTANE NEDBALOSTI) ALEBO INÉHO DÔVODU BUDE OBMEDZENÁ NA SUMU PÄd DOLÁROV (5 USD) ALEBO ROVNOCENNÚ SUMU VO VA`EJ MENE.TÁTO ZMLUVA }IADNYM SPÔSOBOM NEOVPLYVGUJE ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTREBITE=A.10. Vaeobecné podmienky: Táto zmluva predstavuje úplnú zmluvu medzi vami a spolo
noseou Canon oh>adne licencovaného softvéru a nahrádza vaetky predchádzajúce ústne alebo písomné vyhlásenia, zmluvy alebo dohody oh>adne licencovaného softvéru. }iadna zo zmluvných strán nemá ~iadny opravný prostriedok vychádzajúci z akéhoko>vek vyhlásenia druhej zo strán, na ktoré sa pri uzavretí tejto zmluvy spoliehala (s výnimkou faloaných vyhlásení). Jediným opravným prostriedkom poakodenej zmluvnej strany bude opravný prostriedok za poruaenie tejto zmluvy.Ak súd právoplatnej jurisdikcie kedyko>vek stanoví, ~e je táto zmluva ako celok alebo 
iasto
ne nezákonná, neplatná alebo nevymáhate>ná s oh>adom na zákony akejko>vek jurisdikcie, nebude mae táto skuto
nose vplyv na zákonnose, platnose a vymáhate>nose vaetkých ostatných ustanovení tejto zmluvy.Ak spolo
nose Canon neuplatní akéko>vek svoje právo, právomoc alebo opravný prostriedok na základe tejto zmluvy alebo sa s ich uplatnením oneskorí, v ~iadnom prípade to neznamená, ~e sa takého práva, právomoci alebo opravného prostriedku zrieka.Prípadné zmeny tejto zmluvy budú platné, iba ak budú vyhotovené písomne a podpísané autorizovaným zástupcom spolo
nosti Canon.Ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa týkajú pobo
iek alebo pridru~ených organizácií spolo
nosti Canon, sú priamo vymáhate>né prísluanými pobo
kami a pridru~enými organizáciami spolo
nosti Canon.Upozornenie o obmedzených právach vlády Spojených atátov

Softvér je komer
ná polo~ka v zmysle definície tohto výrazu vo vyhláake 48 C.F.R. 2.101 (z októbra 1995) pozostávajúca z  komer
ného po
íta
ového softvéru a  dokumentácie komer
ného po
íta
ového softvéru v zmysle pou~itia týchto výrazov vo vyhláake 48 C.F.R. 12.212 (zo septembra 1995). V súlade s vyhláakou 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 a~ 227.7202-4 vrátane (z júna 1995) vaetci koncoví pou~ívatelia z vlády Spojených atátov nadobúdajú softvér iba s tými právami, ktoré sú v tomto dokumente uvedené. Výrobca je spolo
nose Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.56