EC_Romanian.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþACORD DE LICENb PENTRU UTILIZATORUL FINALATENbIE: CITIbI ACEST DOCUMENT ÎNAINTE DE A INSTALA SOFTWARE-UL CU LICENb.Acesta este un acord de licenc ( Acord ) între dvs. (în calitate de persoan fizic sau entitate) _i Canon Inc., cu sediul la 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia ( Canon ), cu privire la (i) programele software care v sunt furnizate odat cu acest Acord, la manualele electronice sau online asociate cu acestea _i la eventualele actualizri (denumite în mod colectiv Software ), la (ii) datele suplimentare pentru Software sau pentru imprimantele Canon cu jet de cerneal ( Imprimante ) ori pentru actualizrile firmware-ului Imprimantelor, furnizate online cu ajutorul Software-ului ( Actualizri de date ) _i la (iii) textul, imaginile, grafica _i alte reprezentri vizuale în format digital (excluzând Software-ul) destinate imprimrii de ctre dvs., furnizate odat cu acest Acord sau furnizate online prin intermediul Software-ului _i la eventualele actualizri, dac este cazul ( Date de concinut ). Referirile la Software, la Actualizrile de date _i la Datele de concinut se vor face individual sau colectiv sub numele de Software cu licenc .DAC FACEbI CLIC PE ACEST ACORD INDICÂND FAPTUL C ACCEPTAbI ACEST ACORD SAU DAC INSTALAbI ÎN ALT MOD SOFTWARE-UL CU LICENb, CONSIMbIbI S V SUPUNEbI TERMENILOR ACESTUI ACORD. DAC NU SUNTEbI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI ACORD, NU FACEbI CLIC PE BUTONUL MENbIONAT ANTERIOR ^I ÎNCHIDEbI IMEDIAT PROGRAMUL DE INSTALARE. SOFTWARE-UL CU LICENb NU SE VA INSTALA ^I NU VEbI AVEA NICIUN DREPT DE A-L UTILIZA. Sunteci de acord s utilizaci Software-ul cu licenc numai în conformitate cu termenii stabilici mai jos.1. Proprietate _i drepturi de autor: Toate drepturile, titlul _i interesele legate de Software-ul cu licenc sunt decinute de Canon sau de licenciatorii si. Canon sau licenciatorii si vor pstra întotdeauna toate drepturile de autor _i alte drepturi de proprietate intelectual din Software-ul cu licenc _i din toate copiile ulterioare, indiferent de forma acestora, inclusiv Imprimatele (dup cum sunt definite mai jos). Cu excepcia celor prevzute expres în prezentul document, prin acesta nu v sunt transmise sau garantate de Canon niciun fel de licence sau drepturi, exprese sau implicite, pentru oricare proprietate intelectual a Canon sau a licenciatorilor si. Nu aveci dreptul s modificaci, s îndeprtaci sau s _tergeci notele privind drepturile de autor ale Canon _i/sau ale licenciatorilor si din Software-ul cu licenc _i din toate copiile realizate ulterior, indiferent de forma acestora.2. Licenc: Licenca dvs. de a utiliza Software-ul cu licenc este neexclusiv _i netransferabil:(1) Vi se permite s utilizaci Software-ul ( utilizare înseamn instalarea, executarea sau afi_area Software-ului) pe mai multe computere pentru uzul personal. Nu aveci dreptul s închiriaci, s oferici în leasing sau sub licenc, s împrumutaci, s vindeci, s cedaci, s transmiteci sau s transferaci Software-ul.(2) Vi se permite s utilizaci Actualizrile de date ( utilizare înseamn instalarea, executarea sau afi_area Actualizrilor de concinut) pe mai multe computere sau Imprimante pentru uzul personal. Nu aveci dreptul s închiriaci, s oferici în leasing sau sub licenc, s împrumutaci, s vindeci, s cedaci, s transmiteci sau s transferaci Actualizrile de date.(3) Vi se permite s copiaci _i s utilizaci Datele de concinut ( utilizare înseamn descrcarea prin internet cu ajutorul Software-ului, instalarea, executarea sau afi_area Datelor de concinut) pe mai multe computere pentru uzul personal. Nu aveci dreptul s închiriaci, s oferici în leasing sau sub licenc, s împrumutaci, s vindeci, s cedaci, s transmiteci sau s transferaci Datele de concinut. De asemenea, vi se permite s imprimaci Datele de concinut _i s utilizaci, s fi utilizat, s copiaci, s fi copiat _i s distribuici respectivele imprimate ( Imprimate ) pentru propriile scopuri necomerciale. Nu aveci dreptul s utilizaci, s fi utilizat, s copiaci, s fi copiat sau s distribuici Imprimatele pentru scopuri comerciale. Compania Canon nu va fi rspunztoare pentru modul în care utilizaci Imprimatele, nici pentru reclamaciile sau procesele împotriva dvs. ce survin din, sau în legtur cu utilizarea Imprimatelor, inclusiv pentru obligaciile sau cheltuielile ce reies din toate pretenciile, pierderile, daunele, procesele, judeccile, costurile litigiilor _i taxele pentru avocaci.(4) Vi se permite s faceci un numr rezonabil de copii de rezerv ale Software-ului cu licenc pentru a-l putea utiliza în msura permis, cu condicia ca toate copiile s includ nota Canon privind dreptul de autor a_a cum apare în copia original a Software-ului cu licenc care v-a fost furnizat.Exceptând cele prevzute aici în mod expres, nu veci închiria, oferi în leasing sau sub licenc, împrumuta, vinde, ceda, transmite, transfera, copia, reproduce, modifica, adapta, combina, traduce, converti în alt limbaj de programare, efectua inginerie invers, decompila, altera, dezasambla sau crea lucrri derivate pe baza întregului sau a unei prci din Software-ul cu licenc _i nici nu veci permite tercelor persoane s procedeze astfel sau s utilizeze Software-ul cu licenc, cu excepcia celor permise de acest Acord _i cu excepcia msurii _i în circumstancele permise de lege în mod expres.3. Acceptarea Transmiterii de informacii:  Acceptaci _i sunteci de acord în mod expres c (i) unele programe Software pot transmite informacii precum numele _i numrul Imprimantelor pe care le utilizaci, tipul de Software, setarea de limb, informaciile despre cerneal, starea Imprimantei, regiunea _i tipul de sistem de operare/browser (cu condicia ca informaciile transmise s nu includ informaciile dvs. personale), cu scopul de a v furniza informacii _i date care corespund cel mai bine mediului dvs. de imprimare când accesaci serverele Canon sau ale oricrei terce prci desemnate de Canon; _i c (ii) Canon, filialele _i firmele asociate, precum _i distribuitorii _i dealerii acestora, pot analiza _i utiliza respectivele informacii în scopul dezvoltrii produselor _i serviciilor lor.4. Restriccie de export: Sunteci de acord s respectaci toate legile, restricciile _i regulamentele referitoare la export din fiecare car implicat, precum _i regulamentele administraciei de export din SUA ( EAR ), s nu exportaci _i s nu re-exportaci, direct sau indirect, Software-ul cu licenc prin înclcarea acestor legi, restriccii sau regulamente sau fr toate aprobrile necesare.5. Terminare: Acest Acord intr în vigoare atunci când faceci clic pe butonul furnizat odat cu acest Acord, indicând faptul c acceptaci acest Acord sau dac instalaci în alt mod Software-ul cu licenc _i rmâne în vigoare pân la terminare. Puteci s terminaci acest Acord prin distrugerea Software-ului cu licenc _i a tuturor copiilor acestuia (excluzând Actualizrile de date instalate pe Imprimante). Acest Acord mai poate fi terminat _i dac nu respectaci termenii _i condiciile sale. În momentul terminrii, indiferent de motiv, trebuie s distrugeci imediat toate copiile Software-ului cu licenc, inclusiv Software-ul cu licenc stocat pe hard disk-urile computerelor aflate în posesia, sub autoritatea sau sub controlul dumneavoastr, dar excluzând Actualizrile de date instalate pe Imprimante. În plus, compania Canon este îndreptcit s exercite orice drept, autoritate sau remediu contractual sau legal de care dispune. Fr a se cine seama de cele mai sus mencionate, secciunile 1, 3, 5 pân la 9 vor rmâne în vigoare în cazul terminrii acestui acord.6. Asistenc _i Actualizare: Canon, filialele _i firmele asociate, precum _i distribuitorii _i dealerii acestora _i Licenciatorii Canon nu sunt rspunztori pentru întrecinerea sau asistarea utilizrii Software-ului cu licenc. Canon, filialele _i firmele asociate, precum _i distribuitorii _i dealerii acestora _i Licenciatorii Canon nu sunt obligaci s furnizeze actualizri, coreccii sau asistenc pentru Software-ul cu licenc decât în cazul în care s-a convenit altfel în mod expres _i în scris între dvs. _i oricare dintre entitcile de mai sus.7. GARANbIE LIMITAT: SOFTWARE-UL ESTE OFERIT CU LICENb CA ATARE FR NICIUN FEL DE GARANbII SAU CONDIbII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA LA, GARANbII IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE, LA CALITATE ^I/SAU LA POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU LA NEÎNCLCAREA UNOR DREPTURI, TITLURI SAU INTERESE, INCLUSIV, DAR FR LIMITARE LA, PROPRIETATEA INTELECTUAL.ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA CALITATEA ^I LA PERFORMANbELE SOFTWARE-ULUI CU LICENb ESTE AL DVS. ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL CU LICENb SE DOVEDE^TE A FI DEFECTUOS, DVS. (^I NU CANON, FILIALELE ^I FIRMELE ASOCIATE, PRECUM ^I DISTRIBUITORII ^I DEALERII ACESTORA ^I LICENbIATORII CANON) V ASUMAbI ÎN ÎNTREGIME COSTURILE ASOCIATE CU TOATE LUCRRILE DE SERVICE, DE REPARAbII SAU DE CORECTARE.UNELE STATE SAU JURISDICbII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANbIILOR SAU A CONDIbIILOR IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA DE MAI SUS S NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. ACEAST GARANbIE V D DREPTURI LEGALE SPECIFICE ^I ESTE POSIBIL S AVEbI ^I ALTE DREPTURI CARE POT VARIA DE LA UN STAT LA ALTUL SAU DE LA O JURISDICbIE LA ALTA.CANON NU GARANTEAZ C FUNCbIILE CONbINUTE ÎN SOFTWARE-UL CU LICENb VOR ÎNDEPLINI CERINbELE DVS. SAU C OPERAREA SOFTWARE-ULUI CU LICENb VA FI NEÎNTRERUPT SAU FR ERORI. Totu_i, dac Software-ul cu licenc este furnizat pe un suport de stocare, precum un CD-ROM, Canon garanteaz suportul de memorare pe care este stocat Software-ul cu licenc a fi fr defecte de material sau de manoper în condicii normale de utilizare pentru o perioad de nouzeci (90) de zile de la data la care l-aci obcinut, dat ce poate fi dovedit pe baza unei chitance sau a altor mijloace acceptabile pentru Canon.REMEDIILE CLIENTULUI: Întreaga rspundere a companiei Canon, a filialelor _i firmelor asociate, a distribuitorilor _i dealerilor acestora _i a licenciatorilor Canon _i remediul dvs. exclusiv va consta în înlocuirea suportului de stocare ce nu îndepline_te GARANbIA LIMITAT _i care este returnat la filiala local de vânzri a companiei Canon care î_i desf_oar activitatea în cara în care aci obcinut Software-ul cu licenc, împreun cu o copie a chitancei sau cu un alt mijloc doveditor acceptabil pentru Canon. GARANbIA LIMITAT nu se aplic în cazul în care defectul suportului de stocare a survenit în urma unui accident, a unui abuz sau a aplicrii gre_ite a Software-ului cu licenc _i nu se va acorda nimnui în afar de utilizatorul inicial al Software-ului cu licenc.8. NEGAREA GARANbIILOR. GARANbIA LIMITAT DESCRIS MAI SUS ESTE SINGURA GARANbIE CARE VI SE ACORD ^I ESTE FURNIZAT ÎN LOCUL TUTUROR GARANbIILOR, CONDIbIILOR, REPREZENTRILOR, ANGAJAMENTELOR, TERMENILOR ^I OBLIGAbIILOR PRESUPUSE DE STATUT, DE LEGILE COMUNE, DE UZANbELE COMERCIALE, DE CONDUITELE DIN AFACERI SAU DIN ALTE PUNCTE DE VEDERE, TOATE ACESTEA FIIND NEGATE PRIN PREZENTUL ÎNSCRIS ÎN LIMITA MAXIM PERMIS DE LEGE.9. LIMITAREA RSPUNDERII: ÎN LIMITA MAXIM PERMIS DE LEGE, CANON, FILIALELE ^I FIRMELE ASOCIATE, PRECUM ^I DISTRIBUITORII ^I DEALERII ACESTORA SAU LICENbIATORII CANON NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RSPUNZTORI FAb DE DUMNEAVOASTR PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINb, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU DE ALT NATUR (INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI DIN AFACERI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITbII DE AFACERI SAU PIERDEREA DE INFORMAbII DE AFACERI), INDIFERENT DAC CANON, FILIALELE ^I FIRMELE ASOCIATE, PRECUM ^I DISTRIBUITORII ^I DEALERII ACESTORA SAU LICENbIATORII CANON AU FOST ÎN^TIINbAbI SAU NU ÎN LEGTUR CU POSIBILITATEA PRODUCERII RESPECTIVELOR DAUNE. ÎN ORICE CAZ, ÎNTREAGA RSPUNDERE A COMPANIEI CANON, ÎN NUME PROPRIU ^I ÎN NUMELE FILIALELOR ^I FIRMELOR ASOCIATE, PRECUM ^I AL DISTRIBUITORILOR ^I DEALERILOR ACESTORA SAU ORICRORA DINTRE LICENbIATORII CANON, CE REIESE DIN, SAU ÎN LEGTUR CU, ACEST ACORD PRIN CLAUZE CONTRACTUALE, PRIN PREJUDICIU (INCLUSIV, DAR FR A SE LIMITA LA, NEGLIJENb) SAU ALTFEL SE VA LIMITA LA SUMA DE CINCI DOLARI AMERICANI (5 USD) SAU SUMA ECHIVALENT ÎN MONEDA LOCAL RELEVANT.NIMIC DIN CADRUL ACESTUI ACORD NU VA AFECTA DREPTURILE UNUI CONSUMATOR PREVZUTE DE LEGE.10. Generalitci: Acest Acord constituie singurul acord dintre dvs. _i Canon cu privire la Software-ul cu licenc _i înlocuie_te orice reprezentri, acorduri sau încelegeri anterioare verbale sau scrise în legtur cu Software-ul cu licenc. Niciuna dintre prci nu va avea niciun remediu în legtur cu orice declaracie care i s-a fcut _i pe baza creia a intrat în acest Acord (exceptând cazul în care o astfel de declaracie s-a fcut prin mijloace frauduloase) _i singurul remediu al acelei prci va fi pentru înclcarea contractului, conform prevederilor din acest Acord.Dac la un moment dat una din prcile acestui Acord este gsit de o curte de jurisdiccie competent ca fiind în totalitate sau parcial ilegal, nevalabil sau imposibil de pus în aplicare sub orice form în conformitate cu legislacia oricrei jurisdiccii, acest fapt nu va afecta _i nici nu va duna legalitcii, valabilitcii sau punerii în aplicare a oricrei alte prevederi din acest Acord.Nereu_ita sau întârzierea companiei Canon în exercitarea oricrui drept, autoritate sau remediu sub prevederile acestui Acord nu vor fi încelese în nicio situacie ca o renuncare la acel drept, autoritate sau remediu.Nicio variacie a acestui Acord nu va fi pus în aplicare decât în form scris _i semnat de un reprezentant autorizat de Canon.Prevederile acestui Acord, în msura în care se refer la filialele _i/sau la firmele asociate ale Canon, sunt aplicabile direct de ctre filialele _i/sau firmele asociate ale Canon.Not privind drepturile limitate pentru Guvernul SUA

Software-ul este un articol comercial , dup cum este definit acest termen în 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în software de computer comercial _i documentacie pentru software de computer comercial , dup cum sunt utilizaci ace_ti termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanc cu 48 C.F.R. 12.212 _i 48 C.F.R. de la 227.7202-1 la 227.7202-4 (iunie 1995), toci Utilizatorii finali din guvernul SUA achizicioneaz Software-ul doar cu drepturile stabilite în prezentul. Productorul este Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.15