EC_Norwegian.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþBRUKERLISENSAVTALENB: VENNLIGST LES DETTE DOKUMENT FØR DU INSTALLERER DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN.Dette dokumentet er en lisensavtale mellom deg (som individ eller juridisk person) og Canon Inc. med forretningsadresse 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ( Canon ), med hensyn til (i) Programvare som følger med denne avtalen, tilknyttede elektroniske eller online håndbøker med eventuelle oppdateringer (samlet kalt Programvaren ), (ii) ytterligere data for Programvaren eller Canons blekkskrivere ("Skrivere") eller oppdateringer av fastvaren til Skriverne, som kommer online ved å bruke Programvaren ("Dataoppdateringer) og/ (iii) tekst, bilder, grafikk eller andre visuelle fremstillinger i digitalt format (unntatt programvaren) som du kan skrive ut som blir levert sammen med denne avtalen eller gjennom Internett ved hjelp av Programvaren inkludert eventuelle oppdateringer, ( Innholdsdata ). Programvare, Dataoppdateringer og Innholdsdata refereres heretter til samlet eller hver for seg som Lisensiert Programvare VED Å KLIKKE PÅ KNAPPEN SOM FØLGER MED DENNE AVTALEN VISER DU AT DU GODTAR AVTALEN, ELLER HVIS DU PÅ ANNEN MÅTE INSTALLERER DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN, AKSEPTERER DU AT DU ER BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. IKKE KLIKK PÅ DEN FOREGÅENDE KNAPPEN HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, OG LUKK INSTALLASJONSPROGRAMMET MED EN GANG. DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN VIL IKKE BLI INSTALLERT OG DU VIL IKKE HA RETT TIL Å ANVENDE DEN. Du samtykker i å bruke den Lisensierte Programvaren utelukkende i samsvar med de vilkårene som følger nedenfor.1. Rettigheter: Alle rettigheter til den Lisensierte Programvaren og tilhørende dokumentasjon tilhører Canon (eller dennes underleverandører eller datterselskaper eller tilknyttede selskaper). Canon (eller dets underleverandører eller datterselskaper eller tilknyttede selskaper) skal til enhver tid beholde all copyright og andre immaterielle rettigheter til den Lisensierte Programvaren og tilhørende dokumentasjon, samt alle senere kopier av dette uansett form, inkludert utskrift som angitt nedenfor. Unntatt i de tilfeller det er uttrykkelig fastsatt i denne Avtalen, skal ingen lisenser til noe av Canons og dets lisensgivers immaterielle rettigheter overdras til deg gjennom denne Avtalen. Du har ikke tillatelse til å endre, fjerne eller slette noen copyrightnotis fra Canon og/eller dets lisensgivere som fremgår i den Lisensierte Programvaren og påfølgende kopier av den uansett form.2. Lisens: Din lisens til å bruke den Lisensierte Programvaren er ikke-eksklusiv og, unntatt der dette fremgår uttrykkelig i denne Avtalen, ikke-overførbar.(1) Du har tillatelse til å bruke Programvaren (med bruke forstås installere, kjøre eller fremvise Programvaren) for dine datamaskiner som er for din personlige bruk. Du har ikke rett til å leie, lease, viderelisensiere, låne, selge, overdra, tildele eller overføre Programvaren.(2) Du har tillatelse til å bruke Dataoppdateringer (med bruke forstås installere, kjøre eller fremvise Dataoppdateringer) for dine datamaskiner eller Skrivere som er for din personlige bruk. Du har ikke rett til å leie, lease, viderelisensiere, låne, selge, overdra, tildele og overføre Dataoppdateringer.(3) Du har rett til å kopiere, bruke og modifisere Innholdsdataene ( bruke skal bety laste ned via Internett ved hjelp av Programvaren, installere, kjøre eller vise Innholdsdataene) på datamaskinene dine for din egen personlige bruk. Du har ikke rett til å leie, lease, viderelisensiere, låne, selge, overdra, tildele eller overføre Innholdsdata. Du har også rett til å skrive ut Innholdsdataene og til å bruke, la bruke, kopiere, la kopiere og distribuere utskrifter for dine egne, ikke-kommersielle formål. Du har ikke rett til å bruke, la bruke, kopiere, la kopiere eller distribuere Utskriften for kommersielle formål. Canon skal ikke være ansvarlig for din bruk av Utskrift, ei heller for noe krav eller sak mot deg som oppstår på grunn eller på noen måte er relatert til bruken av Utskrift, inkludert ansvar for eller utgift i forbindelse med noen krav, tap, erstatning, søksmål, domsavsigelser, saksomkostninger og advokathonorarer.(4) Du har rett til å lage et rimelig antall sikkerhetskopier av den Lisensierte Programvaren for å støtte den tillatte bruken, under forutsetning av at alle slike kopier inneholder copyrightnotis fra Canon slik denne fremgår på originaleksemplaret av den Lisensierte Programvaren som ble tildelt deg.Bortsett fra slik det er uttrykkelig beskrevet i denne avtalen, har du ikke tillatelse til å leie, lease, viderelisensiere, låne, selge, overdra, kopiere, modifisere, tilpasse, integrere, oversette, konvertere til et annet programmeringsspråk, foreta omvendt utvikling, dekompilere, endre eller lage avledede programmer basert på hele eller deler av den Lisensierte Programvaren eller tilhørende dokumentasjon, eller å la en tredjepart utføre det samme eller bruke den Lisensierte Programvaren, unntatt der denne Avtalen uttrykkelig tillater dette, og bare i den utstrekning loven uttrykkelig tillater det.3. Erklæring om Overføring av informasjon:  Du samtykker og sier deg enig i at (i) noen typer programvare kan overføre all eller deler av informasjonen som navn og serienummer på Skriverne du bruker, typen programvare, språkinnstilling, blekkinformasjon, Skrivertilstand, region og type OS/nettleser (gitt at den overførte informasjonen ikke inkluderer din personlige informasjon), for å gi deg informasjon og data som passer best mulig til ditt skrivermiljø når du får tilgang til serverne til Canon eller en tredjepart som er tildelt av Canon, eller for å informere deg om programvareoppdateringer eller annen informasjon uten å varsle deg periodisk, og at (ii) Canon, Canons datterselskaper eller tilknyttede selskaper og dennes forhandlere kan analysere og bruke slik informasjon med formål om produktutvikling og tjenester.4. Eksportbegrensning: Du samtykker i å overholde alle eksportrelaterte lover, begrensninger og forskrifter som gjelder for de berørte land, herunder U.S. Expert Administration Regulations ( EAR ), samt til ikke å eksportere eller gjeneksportere - verken direkte eller indirekte - den Lisensierte Programvaren i strid med slike lover, begrensninger og forskrifter uten nødvendig godkjenning.5. Opphør: Denne Avtalen trer i kraft når du klikker på knappen som følger denne Avtalen som indikerer at du godtar Avtalen eller på annen måte når du installerer den Lisensierte Programvaren, og gjelder til den sies opp. Du kan si opp denne Avtalen ved å ødelegge den Lisensierte Programvaren og tilhørende dokumentasjon, herunder alle kopier (unntatt Dataoppdateringer som er installert på Skriverne). Denne Avtalen kan også sies opp dersom du ikke overholder alle dens vilkår og betingelser. Ved opphør av Avtalen, uansett grunn, skal du umiddelbart ødelegge alle kopier av den Lisensierte Programvaren og tilhørende dokumentasjon, herunder Lisensiert Programvare som måtte være lagret på harddisken til en datamaskin i din besittelse eller som du har kontroll over, men unntatt Dataoppdateringene som er installert på Skriverne. I så tilfelle vil Canon også håndheve sine respektive juridiske rettigheter. Uavhengig av ovennevnte skal paragraf 1, 3, 5 til 9 overgå ethvert opphør.6. Support og oppdateringer: Canon, Canons datterselskaper eller tilknyttede selskaper og dets forhandlere og Canons lisensgivere har intet ansvar for vedlikehold eller for å hjelpe deg å bruke den Lisensierte Programvaren. Canon, Canons datterselskaper eller tilknyttede selskaper og dennes forhandlere og Canons lisensgivere er ikke forpliktet til å utlevere oppdateringer, reparasjoner eller support for den Lisensierte Programvaren, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom deg og en av de juridiske personene over.7. GARANTIBEGRENSNING: DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER"/"AS IS" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER HVA GJELDER KVALITET OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER OMSETTELIGHET AV ENHVER RETTIGHET, TITTEL ELLER INTERESSE TIL, HERUNDER UTEN BEGRENSNING, INTELLEKTUELL EIENDOM.RISIKO HVA GJELDER DEN LISENSIERTE PROGRAMVARENS KVALITET OG YTEEVNE HVILER PÅ DEG. SKULLE DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, SKAL DU (OG IKKE CANON, CANONS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES FORHANDLERE OG CANONS LISENSGIVERE) BÆRE ALLE KOSTNADER I FORBINDELSE MED NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER UTBEDRING.NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV IMPLISITTE GARANTIER. DET ER FØLGELIG MULIG AT OVENNEVNTE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTI GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DET ER MULIG AT DU OGSÅ HAR ANDRE RETTIGHETER DA DETTE VIL KUNNE VARIERE MELLOM DE ULIKE JURISDIKSJONER.VERKEN CANON, CANONS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES FORHANDLERE GARANTERER AT BRUKEN AV DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN VIL SKJE UAVBRUTT ELLER UTEN AT DET OPPSTÅR FEIL. Dersom den Lisensierte Programvaren blir levert på et fysisk lagringsmedium, som for eksempel en CD-ROM, garanterer Canon at det medium som den Lisensierte Programvaren er lagret på ved normal bruk vil være fri for materialdefekter i en periode på nitti (90) dager regnet fra den dagen du tilegnet deg mediet slik dette kan bevises ved en kvittering eller på annen måte.KUNDEBEFØYELSER.: Det fulle ansvar for Canon, Canons datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres forhandlere og Canons lisensgivere og din eneste beføyelse skal være erstatning av det medium som ikke møter kriteriene i GARANTIBEGRENSNINGEN, når dette medium blir tilbakelevert til Canons lokale salgsselskap i det landet hvor du tilegnet deg den Lisensierte Programvaren med en kopi av kvitteringen eller annet. GARANTIBEGRENSNINGEN skal ikke gjelde hvis svikten i mediet skyldes et uhell, misbruk eller uriktig anvendelse av den Lisensierte Programvaren, og den skal heller ikke omfatte andre enn den opprinnelige bruker av den Lisensierte Programvaren.8. ANSVARSBEGRENSNING. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN OVER ER DEN ENESTE GARANTIEN SOM GIS DEG OG DEN ERSTATTER ALLE GARANTIER, BETINGELSER, LØFTER, VILKÅR OG FORPLIKTELSER SOM ELLERS FREMGÅR AV LOVEN, SEDVANERETT, HANDELSPRAKSIS, ELLER ANNET. SLIKE RETTIGHETER ER UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER.9. ANSVARSBEGRENSNING: I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER SKAL VERKEN CANON, CANONS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES FORHANDLERE OG CANONS LISENSGIVERE VÆRE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP, SPESIELLE, UTILSIKTEDE ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORRETNINGSINNTEKTER, TAP SOM FØLGE AV DRIFTSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSOPPLYSNINGER), UAVHENGIG AV OM CANON, ELLER CANONS LISENSGIVERE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE TAP KAN OPPSTÅ. UANSETT SKAL CANON, PÅ VEGNE AV SEG SELV, CANON, DETS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES FORHANDLERE OG CANONS LISENSGIVERES ANSVAR SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE SPRINGER UT AV DENNE AVTALEN UANSETT OM I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UTEN BEGRENSNING FORSØMMELSE) ELLER ANNET, SKAL VÆRE BEGRENSET TIL DET STØRSTE BELØPET SOM TILSVARER PRISEN PÅ CANON-PRODUKTET SOM DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN ER UTFORMET FOR, OG SOM DU HAR BETALT, ELLER FEM US DOLLAR (US $5,00) ELLER TILSVARENDE BELØP I LOKAL VALUTA.INTET I DENNE AVTALEN SKAL HA INNVIRKNING PÅ FORBRUKERENS PRESEPTORISKE RETTIGHETER.10. Generelt: Denne Avtalen utgjør den hele avtalen mellom deg og Canon vedrørende den Lisensierte Programvaren og erstatter eventuelle tidligere muntlige eller skriftlige, avtaler eller overensstemmelser vedrørende den Lisensierte Programvaren. Ingen av partene skal ha rett til beføyelser som følge av eventuelle uttalelser som ble gjort vedrørende Programvaren og som den relevante part la til grunn da Avtalen ble inngått (med mindre slike uttalelser var uredelige), og den relevante parts eneste beføyelse skal være de rettigheter som er inntatt i denne Avtalen.Dersom en domstol skulle kjenne deler av denne Avtalen som ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til loven i en jurisdiksjon, skal dette ikke ha innvirkning på eller forringe lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten av andre bestemmelser i denne Avtalen.Dersom Canon unnlater å utøve rettigheter, fullmakter eller beføyelser eller er forsinket i utøvelsen av disse under denne Avtalen, skal ikke dette utgjøre et avkall på slike rettigheter, fullmakter eller beføyelser.Intet avvik fra denne Avtalen skal være gyldig med mindre det er avtalt skriftlig og undertegnet av en bemyndiget representant for Canon.Deler i denne avtalen som er relatert til Canons datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, er direkte gjennomførbare av Canons datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper.De Forenede Staters notis om begrensede rettigheter

Programvare er en kommersiell gjenstand" (commercial item) slik termen er definert i 48 C.F.R. 2.101 (Okt 1995), og består av "kommersiell datmaskinprogramvare" (commercial computer software) og kommersiell datamaskinprogramvaredokumentasjon" (commercial computer software documentation) som termene er brukt i 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). I samsvar med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 til og med 227.7202-4 (juni 1995), kjøper U.S. Government End Users Programvaren bare med de rettighetene angitt her. Produsenten er Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.45