EC_Lithuanian.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþGALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTISDMESIO. PRIE` DIEGDAMI LICENCIJUOT PROGRAMIN .RANG PERSKAITYKITE `. DOKUMENT.Tai yra licencijos sutartis (toliau Sutartis ) tarp jkss (asmens arba /mons) ir Canon Inc. , /sikkrusios adresu 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ( Canon ), dl: i) pagal ai Sutart/ jums suteikts programs, su jomis susijusis elektroninis ar internetinis naudojimo vadovs bei js naujinims, jei yra (toliau kartu vadinama Programine /ranga ); ii) papildoms duomens Programinei /rangai arba spausdintuvams Canon Inkjet (toliau Spausdintuvams ) arba Spausdintuvs programins aparatins /rangos naujinims, kurie teikiami internetu, naudojant Programin /rang (toliau Duomens naujinims ); iii) teksto, paveiksllis, grafikos elements ir kits skaitmeninio formato vizualinis pateik
is (ne/skaitant Programins /rangos), skirts naudoti spausdinant ir pateikiams su aia Sutartimi arba internetu naudojant Programin /rang, bei js naujinims, jei yra (toliau vadinama Turinio duomenimis ). Toliau aiame dokumente Programin /ranga, Duomens naujinimai ir Turinio duomenys atskirai arba kartu vadinami Licencijuota programine /ranga .SPUSTELDAMI PRIE `IOS SUTARTIES ESANT. MYGTUK SUTINKU ARBA KITU BjDU .DIEGDAMI LICENCIJUOT PROGRAMIN .RANG JjS SUTINKATE SU `IOS SUTARTIES SLYGOMIS. JEI SU `IOS SUTARTIES SLYGOMIS NESUTINKATE, NESPAUSKITE TOLIAU ESANIO MYGTUKO IR SKUBIAI U}DARYKITE .DIEGTIES PROGRAM. LICENCIJUOTA PROGRAMIN .RANGA .DIEGTA NEBUS IR JjS NETURSITE JOKIOS TEISS J NAUDOTI. Jks sutinkate naudoti Licencijuot programin /rang tik pagal toliau aiame dokumente nustatytas slygas.1. Nuosavyb ir autoriaus teis. Visos teiss, nuosavybs teiss ir interesai / Licencijuot programin /rang priklauso Canon arba jos licencijos iadavjams.  Canon arba jos licencijos iadavjai visam laikui iasaugo visas autoris teises ir kitas intelektins nuosavybs teises / Licencijuot programin /rang ir / visas vliau padarytas bet kokios formos jos kopijas, /skaitant Spaudinius (kaip nurodyta toliau). Iaskyrus tuos atvejus, kurie apraayti aiame dokumente, jokios licencijos ar teiss (iareikatos ar numanomos) / joki intelektin Canon ir jos licencijos iadavjs nuosavyb Canon neperduoda ir nesuteikia. Jks negalite keisti, paaalinti ar panaikinti jokio Canon ir (arba) jos licencijos iadavjs praneaimo dl autoris teisis, esan
io Licencijuotoje programinje /rangoje ir visose paskesnse bet kokios formos jos kopijose.2. Licencija. Jkss licencija naudoti Licencijuot programin /rang yra neiaimtin ir neperduodama.(1) Jums suteikiama teis naudoti Programin /rang ( naudoti reiakia /diegti, vykdyti ar rodyti programin /rang) keliuose savo kompiuteriuose savo asmeniniais tikslais. `ios Programins /rangos negalima nuomoti, suteikti iaperkamosios nuomos pagrindais, sublicencijuoti, skolinti, parduoti, perleisti ir perduoti.(2) Jums suteikiama teis naudoti Duomens naujinimus ( naudoti reiakia /diegti, vykdyti ar rodyti duomens naujinimus) keliuose savo kompiuteriuose arba spausdintuvuose savo asmeniniais tikslais. Duomens naujinims negalima nuomoti, suteikti iaperkamosios nuomos pagrindais, sublicencijuoti, skolinti, parduoti, perleisti ir perduoti.(3) Jums suteikiama teis kopijuoti ir naudoti Turinio duomenis ( naudoti reiakia atsisissti internetu naudojant Programin /rang, /diegti, vykdyti ar rodyti Turinio duomenis) keliuose savo kompiuteriuose savo asmeniniais tikslais. `is Turinio duomens negalima nuomoti, suteikti iaperkamosios nuomos pagrindais, sublicencijuoti, skolinti, parduoti, perleisti ir perduoti. Be to, jums leid~iama iaspausdinti Turinio duomenis ir naudoti, panaudoti, kopijuoti, laikyti nukopijuotus ir platinti spaudinius (toliau vadinama Spaudiniais )savo nekomerciniais tikslais. Negalima Spaudinis naudoti, panaudoti, kopijuoti, laikyti nukopijuots ar platinti komerciniais tikslais.  Canon neatsako u~ jkss Spaudinis naudojim, u~ bet kokias pretenzijas ar bylas, iakeltas jums dl Spaudinis naudojimo, /skaitant vis atsakomyb ar ialaidas, susijusias su visomis pretenzijomis, nuostoliais, ~ala, bylomis, sprendimais, bylinjimosi ialaidomis ir atlygiu advokatams.(4) Galite pasidaryti atitinkam Licencijuotos programins /rangos atsarginis kopijs skai
is, atsi~velgdami / leistin js naudojim, su slyga, kad tose kopijose ialaikote praneaim apie Canon autoriaus teis, koks yra originalioje jums pateiktoje Licencijuotos programins /rangos kopijoje.Iaskyrus anks
iau aiame dokumente nurodytus atvejus, negalite nuomoti, suteikti iaperkamosios nuomos pagrindais, sublicencijuoti, skolinti, parduoti, perleisti, perduoti, kopijuoti, atkurti, modifikuoti, sujungti, iaversti, konvertuoti / kit programavimo kalb, atgaminti, ianagrinjus jos sandar, dekompiliuoti, keisti, iaardyti ar kurti iavestinius produktus pagal vis Licencijuot programin /rang ar jos dal/, negalite leisti to daryti ar naudoti Licencijuot programin /rang jokiai kitai tre
iajai aaliai, iaskyrus aiakiai aioje Sutartyje nurodytus atvejus ir tiek, kiek aiakiai leid~ia /statymai.3. Informacijos perdavimo patvirtinimas.  Jks tiksliai ~inote ir sutinkate, kad i) kai kuri Programin /ranga gali perduoti informacij, pvz., jkss naudojams Spausdintuvs pavadinimus ir serijos numerius, Programins /rangos tip, kalbos parametrus, raaalo informacij, Spausdintuvo bksen, OS ir (arba) naraykls region ir tip (su slyga, kad perduodamoje informacijoje nebus jkss asmenins informacijos), siekiant jums suteikti kuo tikslesns pagal jkss spausdintuvo aplink informacijos ir duomens, kai prisijungiate prie Canon arba bet kurios kitos Canon paskirtos tre
iosios aalies serveris; ii) Canon , jos filialai ir antrins bendrovs, taip pat js atitinkami platintojai ir pardavjai gali analizuoti ir naudoti toki informacij savo gaminis kkrimo ir paslaugs teikimo tikslais.4. Eksportavimo apribojimai. Sutinkate vykdyti visas viss susijusis aalis eksporto /statyms ir JAV Eksporto administravimo reglamento (EAR) nuostatas ir laikytis js apribojims bei taisyklis ir neeksportuoti ar pereksportuoti, tiesiogiai ar netiesiogiai, Licencijuotos programins /rangos pa~eisdami aiuos /statymus, apribojimus ir taisykles ar neturdami viss reikiams leidims.5. Nutraukimas. `i Sutartis /sigalioja jums spusteljus prie aios Sutarties esant/ mygtuk Sutinku arba kitu bkdu /diegus Licencijuot programin /rang ir lieka galioti, kol bus nutraukta. Galite nutraukti ai Sutart/ sunaikindami Licencijuot programin /rang, /skaitant visas jos kopijas (iaskyrus Spausdintuvuose /diegtus Duomens naujinimus). Be to, ai Sutart/ galima nutraukti pa~eidus bet kuri jos nuostat ar ne/vykd~ius kurios nors jos slygos. Nutrauk Sutart/ (nepaisant nutraukimo prie~asties) turite nedelsdami sunaikinti visas Licencijuotos programins /rangos kopijas, /skaitant bet koki Licencijuot programin /rang, laikom bet kurio jums priklausan
io, pri~ikrimo ar valdomo kompiuterio stand~iajame diske, bet iaskyrus Spausdintuvuose /diegtus Duomens naujinimus. Be to, Canon turi teis pasinaudoti bet kuria sutartine ar /statymine teise, galia ar bkdu, kur/ gali turti. Nepaisant ais nutraukimo slygs, 1, 3, 5 9 punkts nuostatos liks galioti.6. Palaikymas ir naujinimas.  Canon , jos antrins bendrovs ir filialai bei js atitinkami platintojai ir perpardavjai bei Canon licencijos iadavjai neprivalo teikti Licencijuotos programins /rangos prie~ikros ar su naudojimu susijusios pagalbos paslaugs.  Canon , jos antrins bendrovs ir filialai bei js atitinkami platintojai ir perpardavjai bei Canon licencijos iadavjai ne/pareigoti teikti jokis Licencijuotos programins /rangos naujinims, pataiss ar su ja susijusios pagalbos, jei nra aiakaus raatiako susitarimo tarp jkss ir vienos ia anks
iau iavardyts /monis.7. RIBOTOJI GARANTIJA. LICENCIJUOTA PROGRAMIN .RANGA YRA LICENCIJUOTA TOKIA, KOKIA YRA , NESUTEIKIANT JOKIr I`REIK`Tr AR NUMANOMr GARANTIJr AR SLYGr, .SKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO, KOKYBS IR (ARBA) TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS, IR TEISIr, NUOSAVYBS TEISIr IR INTERESr, .SKAITANT VIS INTELEKTIN NUOSAVYB, NEPA}EID}IAMUMO GARANTIJAS.VISA SU LICENCIJUOTOS PROGRAMINS .RANGOS KOKYBE IR NA`UMU SUSIJUSI RIZIKA TENKA JUMS. NUSTAIUS, KAD LICENCIJUOTA PROGRAMIN .RANGA YRA SU DEFEKTAIS, JjS (O NE CANON , JOS ANTRINS .MONS AR FILIALAI, NE Jr ATITINKAMI PLATINTOJAI AR PERPARDAVJAI IR NE CANON LICENCIJOS I`DAVJAI) PRISIIMATE VISAS I`LAIDAS, SUSIJUSIAS SU VISAIS BjTINAIS TAISYMO AR KOREGAVIMO DARBAIS.KAI KURIr `ALIr AR TEISMr JURISDIKCIJOS DRAUD}IA NE.TRAUKTI NUMANOMr GARANTIJr AR SLYGr, TODL ANKSIAU NURODYTAS NE.TRAUKIMAS JUMS GALI BjTI NETAIKOMAS. `IA GARANTIJA JUMS SUTEIKIAMOS TAM TIKROS TEISS, TAIAU JjS GALITE TURTI IR KITr TEISIr, KURIOS .VAIRIOSE `ALYSE AR JURISDIKCIJOSE SKIRIASI. CANON NEU}TIKRINA, KAD LICENCIJUOTOS PROGRAMINS .RANGOS FUNKCIJOS ATITIKS JjSr REIKALAVIMUS ARBA KAD JI VEIKS BE PERTRjKIr AR BE KLAIDr. Ta
iau, jei Licencijuota programin /ranga pateikiama laikmenoje, pvz., CD-ROM, Canon suteikia garantij, kad laikmena, kurioje yra Licencijuota programin /ranga, yra be med~iags ir gamybos defekts, kai ji naudojama /prastai devyniasdeaimt (90) diens, skai
iuojant nuo /sigijimo datos, kuri galima patvirtinti /sigijimo kvitu arba kitomis Canon priimtinomis priemonmis.KLIENTr TEISIr GYNIMO PRIEMONS.  Canon , jos antrins bendrovs ir filialai bei js atitinkami platintojai ir perpardavjai bei Canon licencijos iadavjai prisiima vis atsakomyb ginti jkss teises ir pakeisti laikmen, neatitinkan
i RIBOTOSIOS GARANTIJOS nuostats ir gr~int (pridedant /sigijimo kvito kopij ar kit Canon priimtin patvirtinimo priemon) Canon vietos pardavimo atstovui, veikian
iam toje aalyje, kurioje buvo /sigyta Licencijuota programin /ranga. RIBOTOJI GARANTIJA netaikoma, jei laikmena pa~eista nelaimingo atsitikimo metu, netinkamai naudojant Licencijuot programin /rang ar ja piktnaud~iaujant. Ribotja garantija pasinaudoti gali tik pirminis Licencijuotos programins /rangos vartotojas.8. GARANTIJ NAIKINANTI SLYGA. ANKSIAU `IAME DOKUMENTE PATEIKTA RIBOTOJI GARANTIJA YRA VIENINTEL JUMS SUTEIKIAMA GARANTIJA, JI PAKEIIA VISAS .STATYMr, SVEIKOS NUOVOKOS, PREKYBOS TAISYKLIr, KOMERCINIr SANDORIr TVARKOS IR PAN. NUMATYTAS GARANTIJAS, SLYGAS, PAREI`KIMUS, PASI}ADJIMUS, TERMINUS IR .SIPAREIGOJIMUS. VISUS JUOS VISI`KAI PANAIKINA .STATYMr NUMATYTU MASTU.9. ATSAKOMYBS APRIBOJIMAS. .STATYMr NUMATYTU MASTU JOKIAIS ATVEJAIS NEI CANON , NEI JOS ANTRINS .MONS AR FILIALAI, Jr ATITINKAMI PLATINTOJAI AR PERPARDAVJAI, NEI CANON LICENCIJOS I`DAVJAI NEATSAKO U} JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, PRIE}ASTINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS AR KITUS NUOSTOLIUS (.SKAITANT VISUS NUOSTOLIUS DL PELNO PRARADIMO, VEIKLOS SUTRIKDYMO AR VERSLO INFORMACIJOS PRARADIMO), NET JEI CANON , JOS ANTRINS .MONS AR FILIALAI, Jr ATITINKAMI PLATINTOJAI AR PERPARDAVJAI AR CANON LICENCIJOS I`DAVJAS }INOJO APIE TOKIr NUOSTOLIr GALIMYB. BET KOKIU ATVEJU VISA CANON IR JOS ANTRINIr .MONIr AR FILIALr, Jr ATITINKAMr PLATINTOJr AR PERPARDAVJr IR CANON LICENCIJOS I`DAVJO ATSAKOMYB, SUSIJUSI SU `IA SUTARTIMI (DL KONTRAKTO, PA}EIDIMr (.SKAITANT VISUS APLAIDUMO ATVEJUS) IR KITr SLYGr), NEGALI BjTI DIDESN NEI SUMA, KURI FAKTI`KAI SUMOKJOTE U} CANON PRODUKT, KURIAM SKIRTA LICENCIJUOTA PROGRAMIN .RANGA, ARBA PENKI JAV DOLERIAI (5,00 USD) AR SUMOS EKVIVALENTAS ATITINKAMA VIETOS VALIUTA.NIEKAS `IOJE SUTARTYJE NEGALI TURTI .TAKOS .STATYMr NUSTATYTOMS KLIENTO TEISMS.10. Bendroji informacija. `i Sutartis sudaro vis sutart/ tarp jkss ir Canon dl Licencijuotos programins /rangos ir ji pakei
ia visus ankstesnius ~odinius ar raaytinius praneaimus, sutartis ar susitarimus dl Licencijuotos programins /rangos. N viena aalis neturi jokis teisis gynimo priemonis dl pateikto pareiakimo, kuriuo pasitikta sudarant sutart/ (nebent tas pareiakimas buvo apgaulingas), ir vienintel teisis gynimo priemon suteikiama nesilaikius susitarimo, kaip nurodyta aioje Sutartyje.Jei bet kuriuo metu kompetentingas jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors ia aios Sutarties aalis yra visiakai arba ia dalies nelegali, neturinti /statymins galios ar neginama teismine tvarka bet kokiu po~ikriu atsi~velgiant / bet kurios jurisdikcijos /statymus, ais faktas neturi jokios /takos ir nesusilpnina jokis kits aios Sutarties slygs teistumo, teisinis galis ar ginamumo pagal /statym. Canon bet kurios ia teisis, galis ar teiss gynimo priemonis pagal ai Sutart/ nevykdymas arba vlavimas vykdyti jokiais atvejais nereiakia tokis teisis, galis ar teisis gynimo priemonis atsisakymo.Jokia aios Sutarties versija negalios, kol nebus pateikta raatu ir pasiraayta /galioto Canon atstovo.`ios Sutarties nuostatos, kiek jos susijusios su Canon antrinmis /monmis ir (arba) filialais, turi bkti tiesiogiai vykdomos ts /monis ir (arba) filials.Praneaimas dl JAV vald~ios institucijs apribots teisis

Programin /ranga yra komercin prek pagal aio termino apibr~im, pateikt 48 C.F.R. 2.101 (1995 m. spalio mn.), kuri sudaro komercin kompiuterin programin /ranga ir komercins kompiuterins programins /rangos dokumentai (ais termins apibr~imai pateikti 48 C.F.R. 12.212 (1995 m. rugsjo mn.). Remiantis 48 C.F.R. 12.212 ir 48 C.F.R. 227.7202-1 227.7202-4 (1995 m. bir~elio mn.) nuostatomis visi JAV vald~ios institucijs galutiniai vartotojai Programin /rang /sigyja tik aiuose dokumentuose nustatytomis teismis. Gamintojas: Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.48