EC_Hungarian.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZPDÉSFIGYELMEZTETÉS: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A DOKUMENTUMOT A LICENCELT SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELPTT.A jelen dokumentum egy licencszerzQdés ( SzerzQdés ), amely Ön (mint magánszemély vagy jogi személy) és a Canon Inc., székhelye: 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokió 146-8501, Japán ( Canon ) között jött létre (a) a szoftverprogrammal és a hozzá kapcsolódó bármely elektronikus és online dokumentációval és annak bármely frissítésével (együttesen a Szoftver ), valamint (b) további adatokkal a Szoftverhez vagy a Canon tintasugaras nyomtatókhoz ( Nyomtatók ), illetve a Nyomtatók belsQvezérlQprogram-frissítéseivel, amelyeket az internetrQl szerezhet be a Szoftver használatával ( Adatfrissítések ), továbbá (c) másolás céljára szolgáló szöveggel, képpel, ábrával vagy más digitális formátumú vizuális megjelenítéssel (kivéve a Szoftvert) kapcsolatban, amelyeket a jelen szerzQdés Önnek átad, beleértve a Szoftver és annak frissítései használatakor az interneten keresztül biztosítottakat ( Tartalomadatok ) is. A Szoftvert, az Adatfrissítéseket és a Tartalomadatokat ezután külön vagy együtt a Licencelt szoftver elnevezéssel jelöljük.A SZERZPDÉSBEN TALÁLHATÓ GOMBRA KATTINTVA ELFOGADJA A SZERZPDÉST, ILLETVE A LICENCELT SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZPNEK ISMERI EL A SZERZPDÉS FELTÉTELEIT. AMENNYIBEN ÖN NEM FOGADJA EL A JELEN SZERZPDÉS RENDELKEZÉSEIT, AKKOR NE KATTINTSON RÁ AZ EMLÍTETT GOMBRA, HANEM AZONNAL ZÁRJA BE A JELEN TELEPÍTP PROGRAMOT. A LICENCELT SZOFTVER TELEPÍTÉSE MEGSZAKAD, ÉS ÖN NEM VÁLIK JOGOSULTTÁ A LICENCELT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA. Ön vállalja, hogy a Licencelt szoftvert csak az alábbiakban rögzített feltételeknek megfelelQen használja.1. Tulajdonjog és szerzQi jog: A Licencelt szoftverhez fqzQdQ összes jog, jogcím és haszon a Canont vagy a Canon licencek tulajdonosait ( Licencadó ) illeti meg. A Canon, illetve a Canon licencadói a Licencelt szoftverhez, valamint - formától függetlenül - annak késQbbi másolataihoz fqzQdQ szerzQi jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos, mindenkori tulajdonosa. Hacsak a jelen SzerzQdés kifejezetten másként nem rendelkezik, a Canon sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem ad át és nem biztosít az Ön számára semmiféle licencet vagy jogot a Canon és a Canon Licencadók szellemi tulajdonjogára vonatkozóan. Ön nem módosíthatja, nem távolíthatja el és nem törölheti a Canonnak és/vagy a Licencadóknak a Licencelt szoftverben, valamint - formától függetlenül - annak késQbbi másolataiban található, szerzQi jogra vonatkozó figyelmeztetését.2. Licenc: Az Ön Licencelt szoftver használatára vonatkozó joga nem kizárólagos, és nem átruházható:(1) Ön jogosult a Licencelt szoftvert több saját tulajdonában lévQ számítógépen, személyes célra használni (a használat a Licencelt szoftver telepítését, futtatását vagy megjelenítését jelenti). A Licencelt szoftvert Ön nem jogosult bérbe adni, lízingelni, továbblicencelni, kölcsönadni, értékesíteni, másra engedményezni, átadni, átruházni.(2) Ön jogosult az Adatfrissítéseket több saját tulajdonában lévQ számítógépen vagy Nyomtatón, személyes célra használni (a használat az Adatfrissítések telepítését, futtatását vagy megjelenítését jelenti). Az Adatfrissítéseket Ön nem jogosult bérbe adni, lízingelni, továbblicencelni, kölcsönadni, értékesíteni, másra engedményezni, átadni, átruházni.(3) Ön jogosult személyes célból, több saját tulajdonában lévQ számítógépen lemásolni és használni a Tartalomadatokat (a használat a Tartalomadatok internetrQl, a szoftver használatával történQ betöltését, telepítését, futtatását vagy megjelenítését jelenti). A Tartalomadatokat Ön nem jogosult bérbe adni, lízingelni, továbblicencelni, kölcsönadni, értékesíteni, másra engedményezni, átadni, átruházni. Jogosult viszont a Tartalomadatokat vagy az azok felhasználásával készült elemeket kinyomtatni ( Nyomat ), majd a Nyomatot saját, nem kereskedelmi céljára használni, másoknak használatra átengedni, lemásolni, másoknak másolásra átengedni vagy terjeszteni. A Nyomatot nem jogosult használni, másoknak használatra átengedni, lemásolni, másoknak másolásra átengedni vagy terjeszteni kereskedelmi célból. A Canon nem tehetQ felelQssé a Nyomat Ön által történQ felhasználásával, illetve a Nyomat használatával kapcsolatos bármely Ön elleni igénnyel vagy eljárással kapcsolatban, beleértve bármely kötelezettséget vagy költséget, akármilyen igénybQl, veszteségbQl, kárból, perbQl, ítéletbQl, perköltségbQl vagy ügyvédi díjból származik is.(4) Ön jogosult indokolt mennyiségq biztonsági másolatot készíteni a Licencelt szoftverrQl az engedélyezett felhasználás támogatása érdekében, feltéve, hogy e példányok tartalmazzák a Canon szerzQi jogra vonatkozó figyelmeztetését, ahogy az az Önnek átadott Licencelt szoftver eredeti példányán is szerepel.Az itt kifejezetten közöltek kivételével Ön nem jogosult a Licencelt szoftvert sem részben sem egészben bérbe adni, lízingelni, továbblicencelni, kölcsönadni, értékesíteni, másra engedményezni, átadni, átruházni, másolni, reprodukálni, módosítani, adaptálni, összevonni, lefordítani, más programozási nyelvre átfordítani, visszafordítani, visszafejteni, megváltoztatni, annak belsQ felépítését elemezni, illetve az alapján származékos alkotásokat létrehozni, a fentieket, illetve a Licencelt szoftver használatát másoknak lehetQvé tenni, hacsak azt a jelen SzerzQdés kifejezetten meg nem engedi, de akkor is kizárólag és csakis a törvény által kifejezetten megengedett mértékben és körülmények között.3. Az adatok továbbításának tudomásul vétele:  Ön kifejezetten tudomásul veszi és beleegyezik a következQkbe: (a) a Szoftver egyes részei részben vagy egészében továbbíthatnak olyan adatokat, mint a következQk: a használt Nyomtatók neve és sorozatszáma, a Szoftver típusa, a nyelvi beállítás, a tintaadatok, a Nyomtató állapota, a térség, az operációs rendszer és a böngészQ típusa (amennyiben a továbbított adatok nem tartalmaznak személyes adatokat), hogy az Ön nyomtatási környezetének leginkább megfelelQ információkat és adatokat kaphassa meg a Canon vagy a Canon által megbízott harmadik felek kiszolgálóinak elérésekor, valamint (b) a Canon, a Canon leányvállalatok és társvállalatok, azok forgalmazói és kereskedQi elemezhetik és felhasználhatják ezeket az adatokat a termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében.4. Exportkorlátozás: Ön vállalja, hogy az összes érintett ország exportra vonatkozó törvényeit, korlátozásait és elQírásait, valamint az Egyesült Államok Exportigazgatási Szabályzatát ( EAR ) maradéktalanul betartja, és a Licencelt szoftvert sem közvetlenül, sem közvetett úton nem exportálja és nem reexportálja a törvények, korlátozások és elQírások megsértésével vagy a szükséges jóváhagyások beszerzése nélkül.5. IdQtartam és megszqnés: A SzerzQdés akkor lép hatályba, ha a SzerzQdésben található gombra kattintva vagy a Licencelt szoftver telepítésével elfogadja a SzerzQdést, és megszqnésig marad érvényben. Ön a Licencelt szoftvernek és a Licencelt szoftver összes példányának (kivételt képeznek a Nyomtatókra telepített Adatfrissítések) megsemmisítésével szüntetheti meg a jelen SzerzQdést. A SzerzQdés megszqnik akkor is, ha Ön nem tesz eleget a SzerzQdés bármely feltételének. A SzerzQdés bármilyen okból történQ megszqnése esetén Ön köteles haladéktalanul megsemmisíteni a Licencelt szoftver összes példányát, beleértve az Ön birtokában, rendelkezése vagy felügyelete alatt lévQ számítógép-merevlemezen tárolt összes Licencelt szoftvert, kivéve a Nyomtatókra telepített Adatfrissítéseket. Ezenfelül, a Canon jogosult gyakorolni bármely, szerzQdéses vagy törvényes jogát, jogosítványát és jogorvoslati lehetQségét. Az elQzQekben foglaltaktól függetlenül az 1., 3. és 5 9. szakaszok a szerzQdés bármilyen okból történQ megszqnése esetén is érvényben maradnak.6. Támogatás és frissítés: A Canonnak, a Canon leányvállalatoknak és társvállalatoknak, azok forgalmazóinak és kereskedQinek, illetve a Licencadóknak nem feladata, hogy a Licencelt szoftvert karbantartsák, vagy segítséget nyújtsanak annak használatához. A Canon, a Canon leányvállalatok és társvállalatok, azok forgalmazói és kereskedQi, illetve a Licencadók nem kötelesek frissítést, javítást vagy támogatást biztosítani a Licencelt szoftverhez, kivéve ha ennek ellenkezQjérQl kifejezett, írásos megállapodás született Ön és a fenti jogi személyek bármelyike között.7. KORLÁTOZOTT GARANCIAVÁLLALÁS. A LICENCELT SZOFTVER AHOGY VAN ALAPON KERÜL ÁTADÁSRA, BÁRMINEMp KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, TÖBBEK KÖZÖTT BELEÉRTVE A PIACKÉPESSÉGRE, A MINPSÉGRE ÉS/VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY BÁRMELY JOG, JOGCÍM VAGY ÉRDEK, TÖBBEK KÖZÖTT A SZELLEMI TULAJDON MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT VAGY FELTÉTELEKET IS.A LICENCELT SZOFTVER MINPSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOT TELJES MÉRTÉKBEN ÖN VISELI. AMENNYIBEN A LICENCELT SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, ÖN (ÉS NEM A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI ÉS TÁRSVÁLLALATAI, FORGALMAZÓI ÉS KERESKEDPI, ILLETVE A LICENCADÓK) VISELI A SZÜKSÉGES SZERVIZ, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT.EGYES ÁLLAMOK ÉS JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETPVÉ A VÉLT GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM ÉRVÉNYES. EZ A GARANCIA KONKRÉT TÖRVÉNYI JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS EZEN TÚLMENPEN ÖNNEK MÁS JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMRÓL ÁLLAMRA, ILLETVE JOGHATÓSÁGRÓL JOGHATÓSÁGRA VÁLTOZNAK.A CANON NEM GARANTÁLJA, HOGY A LICENCELT SZOFTVER ÁLTAL MEGTESTESÍTETT FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ÉS HOGY A LICENCELT SZOFTVER FOLYAMATOSAN VAGY HIBAMENTESEN MpKÖDIK. Amennyiben a Licencelt szoftver valamely médium, mint pl. CD-ROM, formájában kerül átadásra, a Canon garantálja, hogy a Licencelt szoftvert hordozó médium, rendeltetésszerq használat esetén, nyugta vagy más, a Canon által elfogadható dokumentum által igazolt beszerzés napjától számított kilencven (90) napon át anyaghibától és gyártási hibától mentes.A VÁSÁRLÓ JOGORVOSLATI LEHETPSÉGEI: A Canon, a Canon leányvállalatai, társvállalatai, forgalmazói, kereskedQi és licencadói kizárólagos felelQssége és az Ön egyedüli jogorvoslati lehetQsége abban áll, hogy a KORLÁTOZOTT GARANCIA feltételeit nem teljesítQ adathordozót kicseréltetheti, ha azt a nyugta egy példányával együtt vagy a Canon által elfogadható egyéb módon visszaszolgáltatja a Canon azon országban mqködQ helyi értékesítési leányvállalatának, ahol Ön a Licencelt szoftvert beszerezte. A KORLÁTOZOTT GARANCIA nem érvényes, ha az adathordozó hibája balesetbQl, a Licencelt szoftverrel való visszaélésbQl vagy a Licencelt szoftver nem rendeltetésszerq használatából ered, illetve kizárólag a Licencelt szoftver eredeti felhasználójára érvényes.8. LEMONDÁS A GARANCIÁRÓL. ÖNT KIZÁRÓLAG A FENT LEÍRT KORLÁTOZOTT GARANCIA ILLETI MEG, AMELY MINDEN, TÖRVÉNY, ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLY, KERESKEDELMI SZOKÁS VAGY INTÉZKEDÉS ÁLTAL VAGY MÁS MÓDON BIZTOSÍTOTT GARANCIA, FELTÉTEL, KIJELENTÉS, VÁLLALÁS, KIKÖTÉS ÉS KÖTELEZETTSÉG HELYÉBE LÉP, AMELYEKRPL ÖN EZENNEL A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETPVÉ TETT TELJES MÉRTÉKIG LEMOND.9. A FELELPSSÉG KORLÁTOZÁSA: A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI, TÁRSVÁLLALATAI, FORGALMAZÓI, KERESKEDPI ÉS LICENCADÓI - A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETPVÉ TETT TELJES MÉRTÉKIG - SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK ÖNNEK FELELPSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, KONKRÉT VAGY MÁS KÁRÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, AZ ÜZLET FENNAKADÁSÁT, ILLETVE AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI, TÁRSVÁLLALATAI, FORGALMAZÓI, KERESKEDPI ÉS LICENCADÓI TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK-E A KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETPSÉGÉRPL. A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI, TÁRSVÁLLALATAI, FORGALMAZÓI, KERESKEDPI ÉS LICENCADÓI JELEN SZERZPDÉSBPL KIFOLYÓLAG VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FENNÁLLÓ FELELPSSÉGE - FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁROKOZÁSRA A SZERZPDÉS KERETÉBEN VAGY AZON KÍVÜL (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HANYAGSÁGOT IS) VAGY MÁS MÓDON KERÜL SOR - SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG A MAGASABBIKAT A KÖVETKEZP KÉT ÖSSZEG KÖZÜL: VAGY AZON CANON TERMÉK ÖN ÁLTAL MEGFIZETETT ÁRA, AMELYHEZ A LICENCELT SZOFTVER KÉSZÜLT, VAGY PEDIG ÖT AMERIKAI DOLLÁR (5,00 US$), ILLETVE A HELYI PÉNZNEMBEN ENNEK MEGFELELP ÖSSZEG.A JELEN SZERZPDÉSBEN FOGLALTAK SEMMILYEN MÓDON NEM CSORBÍTHATJÁK A FOGYASZTÓK TÖRVÉNY ADTA JOGAIT.10. Általános: A jelen SzerzQdés képezi az Ön és a Canon között a Licencelt szoftverrel kapcsolatban létrejött egyedüli megállapodást, és a Licencelt szoftver tekintetében mindennemq elQzQleg tett szóbeli és írásbeli kijelentés, megállapodás és egyezség helyébe lép. A felek egyike sem tarthat igényt jogorvoslatra azon neki tett nyilatkozatok vonatkozásában, amelyekre alapozva a jelen SzerzQdést megkötötte (hacsak azt nem megtévesztés szándékával tették), hanem kizárólag a jelen SzerzQdés alapján áll rendelkezésére szerzQdésszegés miatti jogorvoslat.Ha az illetékes bíróság a jelen SzerzQdés bármely részét bármikor részben vagy egészben bármilyen tekintetben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli bármely joghatóság törvényei alapján, úgy ez nem befolyásolja, és nem csorbítja a jelen SzerzQdés egyéb rendelkezéseinek jogszerqségét, érvényességét és végrehajthatóságát.Amennyiben a Canon nem gyakorolja vagy késedelmesen gyakorolja a jelen SzerzQdés alapján fennálló valamely jogát, jogosítványát vagy jogorvoslati lehetQségét, az semmilyen körülmények között nem számít az adott jogról, jogosítványról vagy jogorvoslati lehetQségrQl való lemondásnak.A jelen SzerzQdés módosítása mindaddig nem lép életbe, amíg azt írásba nem foglalták, és azt alá nem írta a Canon egy erre jogosult képviselQje.Amennyiben a jelen SzerzQdés a Canon leányvállalataira és/vagy társvállalataira vonatkozik, annak rendelkezéseit a Canon leányvállalatai és/vagy társvállalatai közvetlenül érvényesíthetik.Az USA kormányzatának korlátozott jogokra való figyelmeztetése

A Szoftver a 48 C.F.R. 2.101 (1995. okt.) által meghatározott értelemben olyan kereskedelmi terméknek minQsül, amely a 48 C.F.R. 12.212. (1995. szeptember) által meghatározott értelemben kereskedelmi számítógépes szoftverbQl és kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációból áll. A 48 C.F.R. 12.212 és a 48 C.F.R. 227.7202-1, valamint a 227.7202-4 (1995. június) értelmében az USA kormányzati végfelhasználók kizárólagosan az itt meghatározott jogokkal kapják meg a Szoftvert. Gyártó: Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokió, 146-8501, Japán.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.48