EC_Estonian.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþLÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGTÄHELEPANU! LUGEGE SEDA DOKUMENTI ENNE LITSENTSITARKVARA INSTALLIMIST.See on litsentsileping (edaspidi leping) teie (üksikisik või juriidiline isik) ja ettevõtte Canon Inc., mis asub aadressil 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Jaapan, ( Canon ), vahel (i) lepingu alusel teile pakutavate tarkvaraprogrammide, nendega seotud elektrooniliste või võrgus olevate kasutusjuhendite ja nende võimalike värskenduste (üheskoos tarkvara ) (ii) veebis tarkvara kaudu pakutavatele tarkvara või Canoni tindiprinterite ( printerid ) või printerite püsivara värskenduste täiendavate andmete ( andmete värskendused ) ja (iii) teksti, piltide, jooniste ja muude teile printimiseks mõeldud digitaalses vormingus visuaalsete kujutiste (v.a tarkvara), mida pakutakse lepingu alusel või veebis tarkvara kaudu, ning nende võimalike värskenduste (sisuandmed) kohta. Tarkvara, andmete värskendusi ja sisuandmeid nimetatakse edaspidi individuaalselt või kollektiivselt litsentsitud tarkvaraks.KUI KLÕPSATE LEPINGU JUURES OLEVAT NUPPU, MIS KINNITAB, ET NÕUSTUTE LEPINGUGA, VÕI INSTALLITE LITSENTSITUD TARKVARA MUUL MOEL, NÕUSTUTE LEPINGU TINGIMUSTEGA. KUI TE SELLE LEPINGU TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, ÄRGE KLÕPSAKE EELMAINITUD NUPPU JA SULGEGE INSTALLIPROGRAMM. LITSENTSITARKVARA EI INSTALLITA JA TEIL EI OLE ÕIGUST SEDA KASUTADA. Nõustute litsentsitarkvara kasutama üksnes vastavalt allkirjeldatud tingimustele.1. Omandiõigus ja autoriõigus. Kõik litsentsitarkvarasse puutuvad õigused, pealkiri ja huvid kuuluvad Canoni või selle litsentsiandjate omandusse. Canon või selle litsentsiandjad säilitavad litsentsitarkvara ja selle järgnevate koopiate, sealhulgas väljatrüki (allpool määratletud kujul) autoriõiguse ning muud intellektuaalse omandi õigused alaliselt, sõltumata nende vormist. Välja arvatud käesolevas dokumendis selgesõnaliselt väljatoodud juhtudel ei anna Canon teile mingeid, ei väljendatud ega kaudseid litsentse või õigusi Canoni ega selle litsentsiandjate intellektuaalsele omandile. Te ei tohi muuta, eemaldada ega kustutada litsentsitarkvaras ega üheski selle koopias (olenemata vormist) sisalduvat Canoni ja/või selle litsentsiandjate autoriõiguse teavet.2. Litsents. Teie litsentsitarkvara kasutamise litsents ei ole ainulaadne ega edasiantav.(1) Teil on lubatud kasutada tarkvara ( kasutama tähendab tarkvara installimist, käivitamist või kuvamist) mitmes oma arvutis isiklikul otstarbel. Te ei tohi tarkvara rentida, üürida, all-litsentsida, laenata, müüa, loovutada, üle anda ega edasi toimetada.(2) Teil on lubatud kasutada andmete värskendusi ( kasutama tähendab andmete värskenduste installimist, käivitamist või kuvamist) mitmes oma arvutis või printeris isiklikul otstarbel. Te ei tohi andmete värskendusi rentida, üürida, all-litsentsida, laenata, müüa, loovutada, üle anda ega edasi toimetada.(3) Teil on lubatud kopeerida ja kasutada sisuandmeid ( kasutama tähendab tarkvara abil Internetist allalaadimist, installimist, käivitamist või kuvamist) mitmes oma arvutis isiklikul otstarbel. Te ei tohi sisuandmeid rentida, üürida, all-litsentsida, laenata, müüa, loovutada, üle anda ega edasi toimetada. Tohite sisuandmeid printida ( väljatrükk ) ja väljatrükke kasutada, olla kasutanud, kopeerida, olla kopeerinud ning neid levitada isiklikel mitteärilistel eesmärkidel. Te ei tohi väljatrükke kasutada, olla kasutanud, kopeerida, olla kopeerinud ega neid levitada ärilistel eesmärkidel. Canon ei vastuta selle eest, kuidas te sisuandmeid ja väljatrükke kasutate, sisuandmete ja väljatrükkide kasutamisest tingitud või sellega mis tahes viisil seotud teie vastu esitatud nõuete ega hagide eest, sealhulgas kõigist nõuetest, kaotustest, kahjudest, hagidest, kohtuotsustest, kohtuprotsessidest või advokaaditasudest tulenevatest mis tahes kohustuste või kulude eest.(4) Te võite teha litsentsitarkvarast mõistliku arvu varukoopiaid lubatud kasutamise toeks eeldusel, et kõik sellised koopiad sisaldavad Canoni autoriõiguse teavet sellisel viisil, nagu see on esitatud teile antud litsentsitarkvara originaalis.Välja arvatud käesolevas dokumendis selgesõnaliselt väljatoodud juhtudel ei tohi te litsentsitarkvara tervikut või osa rentida, üürida, all-litsentsida, laenata, müüa, loovutada, edasi toimetada, üle anda, kopeerida, reprodutseerida, muuta, kohandada, laiendada, tõlkida, teisendada teise programmeerimiskeelde, ümber projekteerida, dekompileerida, asendada, osadeks võtta ega luua sellel põhinevaid tuletisi, samuti ei tohi te lubada seda teha ega kasutada ühelgi kolmandal osapoolel, välja arvatud käesolevas lepingus selgesõnaliselt lubatud juhtudel ning seadusega selgesõnaliselt lubatud määral ja asjaoludel.3. Teabeedastuse tunnistamine.  Tunnistate selgesõnaliselt ja nõustute, et (i) mõni tarkvara võib (eeldusel, et edastatav teave ei sisalda isiklikke andmeid) edastada teavet, nagu kasutatava printeri nimi ja seerianumber, tarkvaratüüp, keelesätted, tinditeave, printeri seisund, operatsioonisüsteemi/brauseri piirkond ja tüüp, selleks, et pakkuda teie printerikeskkonnale kõige enam sobivat teavet ja sobivamaid andmeid, kui hangite juurdepääsu Canoni või Canoni määratud kolmanda osapoole serveritele, ja et (ii) Canon, tema tütarettevõtted ja filiaalid ning nende vastavad hulgi- ja jaemüüjad võivad analüüsida ja kasutada sellist teavet toodete arendamiseks ja teenuste täiustamiseks.4. Ekspordipiirang. Nõustute täitma kõiki nii seotud riikide seadusi, piiranguid ja regulatsioone kui ka USA ekspordi administreerimise seadusi (EAR) ning mitte eksportima või uuesti eksportima litsentsitarkvara, kui see on otseselt või kaudselt vastuolus nende seaduste, piirangute ja regulatsioonidega või ilma mis tahes vajalike nõusolekuteta.5. Lõpetamine. Leping jõustub, kui klõpsate lepingu juures olevat nuppu, mis kinnitab, et nõustute lepinguga, või installite litsentsitud tarkvara muul moel, ja leping kehtib, kuni see lõpetatakse. Lepingu saate lõpetada, kui hävitate litsentsitarkvara ja kõik selle koopiad (v.a printeritesse installitud andmete värskendused). Käesoleva lepingu võib lõpetada ka juhul, kui te mõnda selle tingimust ei täida. Mis tahes põhjusel lepingu lõpetamisel peate kohe hävitama litsentsitarkvara kõik koopiad, sealhulgas iga teie valduses, halduses või juhtimise all oleva arvuti kõvakettal oleva litsentsitarkvara, v.a printeritesse installitud andmete värskendused. Lisaks on Canonil õigus kasutada kõiki selle võimalikke lepingulisi või seaduslikke õigusi, volitusi või abinõusid. Eelmainitust olenemata jäävad punktid 1, 3 ja 5 kuni 9 kehtima ka pärast lepingu lõpetamist.6. Tugi ja värskendused. Canon, tema tütarettevõtted ja filiaalid, nende vastavad hulgi- ja jaemüüjad ning Canoni litsentsiandjad ei vastuta litsentsitarkvara hoolduse ega toe eest. Canon, tema tütarettevõtted ja filiaalid, nende vastavad hulgi- ja jaemüüjad ning Canoni litsentsiandjad ei ole kohustatud litsentsitarkvarale pakkuma mis tahes värskendusi, parandusi ega tuge, välja arvatud juhul, kui teie ja mis tahes ülalnimetatud üksuste vahel sõlmitud kirjalikus kokkuleppes on öeldud teisiti.7. PIIRATUD GARANTII. LITSENTSITARKVARA ON LITSENTSITUD OLEMASOLEVAL KUJUL, ILMA MIS TAHES VÄLJENDATUD VÕI KAUDSE GARANTII VÕI TINGIMUSETA, SEALHULGAS, KUID MITTE SELLEGA PIIRATUD, KAUDSETE GARANTIIDETA TURUSTATAVUSE, KVALITEEDI JA/VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE OSAS VÕI MIS TAHES ÕIGUSE, PEALKIRJA JA HUVI, KA PIIRANGUTETA, INTELLEKTUAALSE OMANDI MITTERIKKUMISE OSAS.KOGU RISKI LITSENTSITARKVARA KVALITEEDI JA JÕUDLUSE OSAS KANNATE TEIE. LITSENTSITARKVARA DEFEKTSEKS OSUTUMISEL KANNATE TEIE (MITTE CANON, TEMA TÜTARETTEVÕTTED JA FILIAALID, NENDE VASTAVAD HULGI- JA JAEMÜÜJAD NING CANONI LITSENTSIANDJAD) KÕIK VAJALIKUD HOOLDUS-, REMONDI- VÕI PARANDUSKULUD.MÕNED OSARIIGID VÕI ÕIGUSLIKUD JURISDIKTSIOONID EI LUBA VÄLISTADA KAUDSEID GARANTIISID VÕI TINGIMUSI, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD VÄLISTUS TEIE SUHTES KEHTIDA. KÄESOLEV GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD SEADUSLIKUD ÕIGUSED JA TEIL VÕIB OLLA KA MUID OSARIIGITI VÕI JURISDIKTSIOONITI ERINEVAID ÕIGUSI.CANON EI GARANTEERI LITSENTSITARKVARAS SISALDUVATE FUNKTSIOONIDE VASTAVUST TEIE NÕUDMISTELE EGA LITSENTSITARKVARA HÄIRETE JA TÕRGETETA TÖÖD. Kui aga litsentsitarkvara tarnitakse kandjal, nt CD-ROMil, garanteerib Canon, et litsentsitarkvara talletav kandja on normaalsel kasutusel materjali- ja tootmisdefektideta üheksakümmend (90) päeva alates selle hankimise kuupäevast, mis on tõendatav taeki või mõne muu Canoni aktsepteeritud vahendi alusel.KLIENDI ABINÕUD. Canoni, selle tütarettevõtete ja filiaalide, nende hulgi- ja jaemüüjate ning Canoni litsentsiandjate kogu vastutus ning teie ainus õigus seisneb PIIRATUD GARANTIILE mittevastava ja Canoni kohalikku müügiesindusse selles riigis, kust litsentsitarkvara hankisite, koos ostutaeki koopia või mõne muu Canoni aktsepteeritud vahendiga tagastatud kandja asendamises. PIIRATUD GARANTII ei kehti, kui kandja rikke põhjuseks on õnnetusjuhtum litsentsitarkvaraga, selle kuritarvitamine või väärkasutus, ja garantii laieneb üksnes litsentsitarkvara originaalkasutajale.8. GARANTIIDE LAHTIÜTLUS. ÜLALTOODUD PIIRATUD GARANTII ON AINUS TEILE LOODUD GARANTII JA SEDA PAKUTAKSE KÕIGI PÕHIKIRJA, ÜLDKEHTIVATE SEADUSTE, KAUBANDUSTAVADE, TEHINGUTE VÕI MUU VOOLUS VÄLJENDATUD GARANTIIDE, TINGIMUSTE, ESITUSTE, KOHUSTUSTE JA TINGIMUSTE ASEMEL, MILLEST ON KÄESOLEVAS DOKUMENDIS LAHTI ÖELDUD KÕIGE LAIEMALT SEADUSEGA LUBATUD PIIRIDENI.9. VASTUTUSE PIIRANG. CANON, SELLE TÜTARETTEVÕTTED JA FILIAALID, NENDE HULGI- JA JAEMÜÜJAD NING CANONI LITSENTSISAAJAD EI VASTUTA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMUMMÄÄRA PIIRES ÜHELGI JUHUL TEIE EES OTSESTE, KAUDSETE, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE, ETTENÄGEMATUTE, SPETSIIFILISTE EGA MUUDE KAHJUDE EEST (SH PIIRANGUTETA KAHJUD, MIS HÕLMAVAD ÄRITEGEVUSES SAAMATA JÄÄNUD KASUMIT, ÄRITEGEVUSE HÄIRINGUID VÕI ÄRITEABE KADUMINE) OLENEMATA SELLEST, KAS CANONIT, SELLE TÜTARETTEVÕTTEID JA FILIAALE, NENDE HULGI- JA JAEMÜÜJAID NING CANONI LITSENTSISAAJAID OLI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. KÕIKIDEL JUHTUDEL PIIRNEB CANONI JA SELLE TÜTARETTEVÕTETE JA FILIAALIDE, NENDE HULGI- JA JAEMÜÜJATE NING KÕIKIDE CANONI LITSENTSIANDJATE KOGU LEPINGUST TULENEV VÕI LEPINGUGA SEOTUD  NII LEPINGUJÄRGNE, KAHJU TEKITAMISEST (SEALHULGAS PIIRANGUTETA HOOLETUSEST) VÕI MUUST TULENEV  VASTUTUS VIIE USA DOLLARIGA (5.00 USD) VÕI SAMAVÄÄRSE SUMMAGA KOHALIKUS VALUUTAS OLENEVALT SELLEST, KUMB ON SUUREMA VÄÄRTUSEGA.MITTE MISKI KÄESOLEVAS LEPINGUS ÖELDU EI MÕJUTA TARBIJA SEADUSLIKKE ÕIGUSI.10. Üldine. Käesolev leping moodustab kogu litsentsitarkvara lepingu teie ja Canoni vahel ning asendab mis tahes litsentsitarkvaraga seotud otseseid suulisi või kirjalikke esitusi, lepinguid või kokkuleppeid. Kumbki osapool ei saa kasutada õiguskaitsevahendeid avalduste osas, millele osapool tugines lepingu sõlmimisel, välja arvatud juhul, kui selline avaldus oli petturlik; viimasel juhul saab osapool kasutada vaid neid õiguskaitsevahendeid, mida võib vastavalt käesoleva lepingu tingimustele rakendada lepingu rikkumisel.Kui pädev jurisdiktsioon leiab mis tahes osa käesolevast lepingust olevat täielikult või osaliselt mis tahes jurisdiktsiooni seaduste alusel mis tahes osas ebaseadusliku, vale või mis tahes osas jõustamatu, ei mõjuta ega kahjusta see fakt käesoleva lepingu ühegi klausli seaduslikkust, kehtivust ega jõustumist.Kui Canon käesoleva lepingu mis tahes õigust, volitust või heastamisvahendit rikub või edasi lükkab, ei tähenda see ühegi asjaolu korral selle õiguse, volituse või heastamisvahendi loovutamist.Ükski käesoleva lepingu muudatus ei jõustu enne, kui see on kirja pandud ja selle on allkirjastanud Canoni volitatud esindaja.Käesoleva lepingu klausleid võivad jõustada Canoni tütarettevõtted ja/või filiaalid seni, kuni need kuuluvad nimetatud tütarettevõtetele ja/või filiaalidele.USA valitsuse piiratud õiguste teadaanne

Tarkvara on määruse 48 C.F.R. 2.101 (oktoober 1995) definitsiooni kohaselt kommertstoode, mis koosneb ärilisest arvutitarkvarast ja ärilise arvutitarkvara dokumentatsioonist, mis on terminitena kasutusel määruses 48 C.F.R. 12.212 (september 1995). Vastavalt määrustele 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202-1 kuni 227.7202-4 (juuni 1995), kehtivad USA valitsuse lõppkasutajatele tarkvara hankimisel vaid siin märgitud õigused. Tootja: Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Jaapan.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.46