EC_Danish.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþLICENSAFTALEOBS: LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT, FØR DEN LICENSEREDE SOFTWARE INSTALLERES.Dette er en licensaftale ( Aftale ) mellem dig (som enkeltperson eller som enhed) og Canon Inc., der har sit forretningssted på 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ( Canon ), vedrørende (i) softwareprogrammer, der leveres til dig i henhold til denne Aftale, tilhørende elektroniske manualer eller onlinemanualer og eventuelle opdateringer deraf (samlet kaldet Softwaren ), (ii) yderligere data til Softwaren eller Canons inkjetprintere ( Printere ) eller opdateringer til firmware til Printere, der leveres via internettet vha. Softwaren ( Dataopdateringer ), og (iii) tekst, billeder, grafik og andre visuelle repræsentationer i digitalt format (ekskl. Softwaren), du kan udskrive, som leveres til dig i henhold til denne Aftale eller online vha. Softwaren, samt eventuelle opdateringer dertil ( Indholdsdata ). Der henvises herefter til Software, Dataopdateringer og Indholdsdata hver for sig eller samlet som Licenseret software .VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN I DENNE AFTALE TIL INDIKATION AF DIN ACCEPT AF AFTALEN ELLER VED AT INSTALLERE DEN LICENSEREDE SOFTWARE ACCEPTERER DU AT VÆRE UNDERLAGT VILKÅRENE I AFTALEN. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE KLIKKE PÅ DEN OMTALTE KNAP OG STRAKS LUKKE INSTALLATIONSPROGRAMMET. DEN LICENSEREDE SOFTWARE BLIVER DERMED IKKE INSTALLERET, OG DU VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL AT BRUGE DEN. Du accepterer kun at bruge den licenserede Software i overensstemmelse med de vilkår, der er anført nedenfor.1. Ejerskab og ophavsret: Alle rettigheder, adkomst til og interesser i den licenserede Software ejes af Canon eller dets licensgivere. Canon eller dets licensgivere beholder til enhver tid alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til den licenserede Software og alle senere kopier heraf, uanset formen, herunder det Udskrevne (som defineret nedenfor). Medmindre andet udtrykkeligt er anført i denne Aftale, tildeler eller overdrager Canon ikke nogen licens eller rettighed til dig, hverken udtrykkeligt eller underforstået, til Canons og dets licensgiveres immaterielle ejendom. Du må ikke ændre, flytte eller slette nogen erklæring om ophavsret fra Canon og/eller dets licensgivere, som er indeholdt i den licenserede Software og alle efterfølgende kopier deraf, uanset form.2. Licens: Din licens til brug af den licenserede Software er ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig:(1) Du har tilladelse til at bruge Softwaren ( bruge betyder installere, køre eller få vist Softwaren) på en eller flere computere, til egne interne formål. Du må ikke udleje, lease, give i underlicens, låne, sælge, tildele, overdrage og overføre Softwaren.(2) Du har tilladelse til at bruge Dataopdateringerne ( bruge betyder installere, køre eller få vist Dataopdateringerne) på en eller flere computere eller Printere til egne interne formål. Du må ikke udleje, lease, give i underlicens, låne, sælge, tildele, overdrage og overføre Dataopdateringerne.(3) Du har tilladelse til at kopiere og bruge Indholdsdata ( bruge betyder downloade via internettet vha. Softwaren, installere, køre eller få vist Indholdsdata) på flere computere til eget personlig brug. Du må ikke udleje, lease, give i underlicens, låne, sælge, tildele, overdrage eller overføre Indholdsdata. Du har også tilladelse til at udskrive Indholdsdata og bruge, have brugt, kopiere, have kopieret og distribuere det udskrevne ( Udskrevne ) til egne ikke-kommercielle formål. Du har ikke tilladelse til at bruge, have brugt, kopiere, have kopieret eller distribuere det Udskrevne til kommercielle formål. Canon er ikke ansvarlig for din brug af det Udskrevne, og ej heller for eventuelle krav eller søgsmål mod dig, som følge af eller på nogen måde relateret til brugen af det Udskrevne, herunder nogen form for ansvar eller udgift som følge af alle krav, tab, skader, søgsmål, domsafsigelser, retsomkostninger og advokatsalærer.(4) Du har tilladelse til at fremstille et rimeligt antal sikkerhedskopier af den licenserede Software med henblik på understøttelse af den tilladte brug, forudsat at alle sådanne kopier indeholder Canons erklæring om ophavsret, således som den fremtræder i din originale udgave af den licenserede Software.Med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt er angivet heri, har du ikke tilladelse til at udleje, lease, give i underlicens, udlåne, sælge, overdrage, videregive, overføre, kopiere, reproducere, modificere, tilpasse, sammenlægge, oversætte, konvertere til et andet programmeringssprog, foretage reverse engineering, dekompilere, ændre, demontere eller skabe afledte værker baseret på den licenserede Software i sin helhed eller dele deraf, eller tillade en tredjepart at gøre dette eller bruge den licenserede Software på anden måde end som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne Aftale eller i den udstrækning og under de omstændigheder, der udtrykkeligt er tilladt ved lov.3. Godkendelse af Overførsel af Oplysninger:  Du giver hermed dit udtrykkelige samtykke til, at (i) Softwaren må overføre oplysninger, f.eks. navne og serienumre til de Printere, du anvender, softwaretype, sprogindstillinger, blækinformation, Printertilstand, region og type af OS/browser (såfremt de overførte oplysninger ikke indeholder dine personlige oplysninger) for at kunne sende informationer og data til dig, som er bedst muligt tilpasset dit printermiljø, når du tilgår servere tilhørende Canon eller tredjepart, som er udpeget af Canon, og til, at (ii) Canon, dets datterselskaber og koncernforbundne selskaber og deres respektive distributører og forhandlere må analysere og bruge sådanne oplysninger til produktudvikling og tjenester.4. Eksportbegrænsning: Du accepterer at overholde alle eksportlove, -restriktioner og -regler gældende i hvert af de pågældende lande, samt USA's eksportmyndigheders regler (U.S. Export Administration Regulations ( EAR )), samt ikke direkte eller indirekte at eksportere eller geneksportere den licenserede Software i modstrid med sådanne love, restriktioner og regler, eller uden alle nødvendige tilladelser.5. Ophør: Aftalen træder i kraft, når du klikker på knappen i Aftalen til angivelse af din accept af Aftalen, eller ved installation af den licenserede Software, og den forbliver i kraft, indtil den bringes til ophør. Du kan opsige Aftalen ved at destruere den licenserede Software sammen med alle kopier deraf (undtagen Dataopdateringerne, der er installeret på Printerne). Denne aftale kan ligeledes ophæves, såfremt alle vilkår og betingelser heri ikke overholdes. Ved aftalens ophør uanset grunden hertil skal du omgående destruere samtlige kopier af den licenserede Software, herunder al licenseret Software, der er lagret på harddisken på en eller flere computere, som du ejer, har beføjelser over eller kontrollerer, dog undtagen Dataopdateringerne, der er installeret på Printerne. Desuden er Canon berettiget til at udøve og håndhæve alle sine kontraktlige eller juridiske rettigheder, beføjelser eller retsmidler. Uanset det forestående skal afsnittene 1, 3 og 5 til 9 bevares ved en opsigelse heraf.6. Support og opdatering: Canon, Canons datterselskaber eller koncernforbundne selskaber og deres respektive distributører og forhandlere samt Canons licensgivere er ikke ansvarlige for at vedligeholde eller yde support på brugen af den licenserede Software. Canon, Canons datterselskaber eller koncernforbundne selskaber og deres respektive distributører og forhandlere samt Canons licensgivere er ikke forpligtede til at levere opdateringer, fejlretninger eller support på den licenserede Software, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem dig og enhver af de ovenfor nævnte enheder.7. BEGRÆNSET GARANTI: DER GIVES LICENS TIL DENNE LICENSEREDE SOFTWARE SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI ELLER LØFTER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, KVALITET OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT GARANTIER MOD KRÆNKELSER AF NOGEN RETTIGHED, ADKOMST OG INTERESSE, HERUNDER UDEN NOGEN BEGRÆNSNING, IMMATERIELLE RETTIGHEDER.DU BÆRER DEN FULDE RISIKO FOR DEN LICENSEREDE SOFTWARES KVALITET OG YDELSE. SÅFREMT DET VISER SIG, AT DEN LICENSEREDE SOFTWARE ER DEFEKT, SKAL DU (OG IKKE CANON, CANONS DATTERSELSKABER OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABER ELLER DISSES RESPEKTIVE DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE SAMT CANONS LICENSGIVERE) BÆRE SAMTLIGE OMKOSTNINGER TIL AL NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION.VISSE LANDE ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE DENNE BEGRÆNSNING AF STILTIENDE GARANTIER ELLER LØFTER. DEN OVENFOR NÆVNTE UNDTAGELSE GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SÆRLIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, OG DU HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND ELLER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.CANON GARANTERER IKKE, AT DINE KRAV TIL DE I DEN LICENSEREDE SOFTWARE INDEHOLDTE FUNKTIONER VIL BLIVE OPFYLDT, ELLER AT DEN LICENSEREDE SOFTWARE VIL FUNGERE UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT. Såfremt den licenserede Software leveres på et medium som f.eks. en cd-rom, garanterer Canon dog, at det medium, hvorpå den licenserede Software er lagret, vil være fri for fejl og mangler for så vidt angår materialer og udførelse ved almindelig brug i en periode på 90 (halvfems) dage regnet fra den dag, hvor du modtog produktet i henhold til kvittering eller tilsvarende dokumentation, som kan godkendes af Canon.KUNDENS BEFØJELSER: Canon, Canons datterselskaber og koncernforbundne selskaber, dets respektive distributører og forhandlere og Canons licensgiveres eneste ansvar og din eneste beføjelse består i omlevering af det medium, der ikke lever op til de ovenfor nævnte oplysninger under BEGRÆNSET GARANTI, og som indleveres til Canons lokale salgsselskab i det land, hvor du erhvervede den licenserede Software, sammen med kopi af kvittering eller anden dokumentation, som kan godkendes af Canon. Den BEGRÆNSEDE GARANTI gælder ikke, hvis mediets fejl eller mangel skyldes uheld, misbrug eller forkert anvendelse af den licenserede Software, og kan ikke omfatte andre end den oprindelige bruger af den licenserede Software.8. FRASKRIVELSE AF GARANTI. DET OVENFOR ANFØRTE UNDER BEGRÆNSET GARANTI ER DEN ENESTE GARANTI, SOM YDES, OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER, TILSAGN, VILKÅR OG FORPLIGTELSER I MEDFØR AF LOV, SÆDVANERET, HANDELSSÆDVANE, HANDELSPRAKSIS ELLER ANDET, SOM HERVED UDELUKKES I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED LOV.9. BEGRÆNSNING AF GARANTI: I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED LOV HÆFTER CANON, CANONS DATTERSELSKABER OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABER, DETS RESPEKTIVE DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE ELLER CANONS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVER FOR DIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, HÆNDELIGE, SPECIELLE ELLER ANDRE SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING KRAV OM ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, VIRKSOMHEDSFORSTYRRELSE ELLER TAB AF VIRKSOMHEDSINFORMATIONER), UANSET OM CANON, CANONS DATTERSELSKABER OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABER, DETS RESPEKTIVE DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE ELLER CANONS LICENSGIVERE HAR FÅET UNDERRETNING OM MULIGHEDEN FOR KRAV OM SÅDAN ERSTATNING. CANONS SAMLEDE HÆFTELSE, PÅ EGNE VEGNE ELLER PÅ VEGNE AF DATTERSELSKABER OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABER, DETS RESPEKTIVE DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE ELLER CANONS LICENSGIVERE, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, HVAD ENTEN EN SÅDAN HÆFTELSE ER KONTRAKTLIGT ELLER ERSTATNINGSRETLIGT BEGRUNDET (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, PÅ GRUND AF UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN VIS BEGRUNDET, ER BEGRÆNSET TIL FEM AMERIKANSKE DOLLAR (USD 5,00) ELLER TILSVARENDE BELØB I RELEVANT, LOKAL VALUTA.INTET I DENNE AFTALE PÅVIRKER FORBRUGERES LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.10. Generelt: Denne Aftale udgør hele aftalekomplekset mellem dig og Canon vedrørende den licenserede Software og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige erklæringer, aftaler eller forståelser vedrørende den licenserede Software. Ingen af parterne skal have nogen beføjelser med hensyn til nogen erklæring afgivet til den pågældende part, som den pågældende part forlod sig på ved indgåelse af denne Aftale (medmindre en sådan erklæring er svigagtig), og den pågældende parts eneste beføjelse skal være den for misligholdelse gældende, som anført i denne Aftale.Hvis nogen del af denne Aftale på noget tidspunkt af nogen kompetent domstol findes helt eller delvist ulovlig, ugyldig eller uvirksom i henhold til lovgivningen i en given retskreds, skal dette ikke påvirke eller svække lovligheden, gyldigheden eller retskraften af nogen anden bestemmelse i denne Aftale.Canons manglende eller forsinkede udøvelse af nogen rettighed, beføjelse eller retsmiddel i henhold til denne Aftale skal under ingen omstændigheder forstås som et frafald af sådanne rettigheder, beføjelser eller retsmidler.Ingen fravigelse fra denne Aftale er gyldig, medmindre den er aftalt skriftligt og underskrevet af en bemyndiget repræsentant for Canon.I det omfang bestemmelserne i denne Aftale vedrører Canons datterselskaber og/eller koncernforbundne selskaber, kan bestemmelserne i Aftalen håndhæves direkte af Canons datterselskaber og/eller koncernforbundne selskaber.Amerikansk meddelelse vedrørende begrænsede rettigheder

Softwaren er en kommerciel vare , som defineret i 48 C.F.R. 2.101 (okt. 1995), bestående af kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation som beskrevet i 48 C.F.R. 12.212 (sept. 1995). I overensstemmelse med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 til og med 227.7202-4 (juni 1995), alle amerikanske slutbrugere erhverver Softwaren udelukkende med de rettigheder, som fremgår deraf. Producenten er Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.40