ErP_Lot4VA_Svk.txt Driver File Contents (MFC-8510DN-inst-C1-eu.EXE)

ÿþRecyklovaný papier

Zariadenie je mo~né pou~ívae s recyklovaným alebo be~ným papierom, ktorý je v súlade s normou EN 12281:2002 alebo má podobné vlastnosti.

Laserové tla
iarne a zariadenia LED navyae doká~u tla
ie na papier s hustotou 64 g/m2. Takýto papier obsahuje menej surových materiálov a mo~no s ním dosiahnue výrazné úspory spotreby zdrojov.Obojstranná tla


Obojstranná tla
 umo~Huje tla
enie na obidve strany pou~ívaného listu papiera. Dosahuje sa tým úspora papiera a zni~uje sa objem vytla
ených dokumentov, ke~e sa pou~ije menej listov papiera. Odporú
ame vám pou~ívae túto funkciu pri ka~dom tla
ení, pokia> je na vaaom modeli dostupná.ENERGY STAR(R)

Na pou~ívaných produktoch h>adajte zna
ku ENERGY STAR, vaka 
omu budete môce aetrie energiu. Produkty, ktoré sú zhodné so atandardom ENERGY STAR, patria na trhu medzi energeticky najúspornejaie.Riadenie spotreby energie

Po poslednej tla
ovej úlohe sa zariadenie automaticky prepne do re~imu  Pripravené . Po istom prednastavenom 
ase sa zariadenie automaticky prepne do re~imov ni~aej spotreby energie pomocou funkcie správy energie Power Management.

V týchto re~imov sa zredukuje jeho spotreba energie.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.92