ErP_Lot4VA_Pol.txt Driver File Contents (MFC-8510DN-inst-C1-eu.EXE)

ÿþPapier ekologiczny

Urzdzenie zostaBo zaprojektowane do obsBugi papieru zwykBego oraz papieru ekologicznego zgodnego z norm EN 12281:2002 lub podobnej.

Ponadto urzdzenia laserowe/diodowe mog drukowa na papierze o gramaturze 64 g/m2. Papier taki zawiera mniej surowców, co oznacza znaczn oszczdno[ zasobów.Druk dwustronny

Druk dwustronny umo|liwia wykorzystanie obu stron papieru. Pozwala to na oszczdno[ papieru i mniejszy rozmiar drukowanych dokumentów, poniewa| zu|ywa mniej arkuszy papieru. Je[li dane urzdzenie obsBuguje t funkcj, zalecamy jej wBczanie przy ka|dym drukowaniu.ENERGY STAR(R)

Aby oszczdza energi, poszukuj produktów z oznaczeniem ENERGY STAR. Produkty zgodne z wytycznymi ENERGY STAR zostaBy zaprojektowane, aby by najlepsze na rynku pod wzgldem oszczdno[ci w zu|ywaniu energii.Zarzdzanie energi

Po zakoDczeniu ostatniego wydruku urzdzenie jest automatycznie przeBczane w tryb gotowo[ci. Po upBywie domy[lnego czasu urzdzenie zostanie automatycznie przeBczone w tryby ni|szego stanu zasilania, przy u|yciu funkcji Zarzdzanie energi.

Tryby te zapewniaj ni|sze zu|ycie energii przez urzdzenie.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.96