ErP_Lot4VA_Cze.txt Driver File Contents (MFC-8510DN-inst-C1-eu.EXE)

ÿþRecyklovaný papír

Tento pYístroj je navr~en pro pou~ívání standardního a recyklovaného papíru, které vyhovují norm EN 12281:2002 (nebo podobné).

Krom toho mohou laserové/LED pYístroje tisknout na papír typu 64 g/m2. Tento papír obsahuje mén surovin a pYedstavuje zna
nou úsporu zdrojo.Oboustranný tisk

Oboustranný tisk umo~Huje vyu~ít ob strany papíru. Tím se aetYí papír a sni~uje objem vytiatných dokumento, proto~e vyu~íváte mén listo papíru. Pokud váa pYístroj tuto funkci podporuje, doporu
ujeme vám ji pou~ívat k tisku vaech dokumento.ENERGY STAR(R)

Chcete-li aetYit energií, hledejte na výrobcích symbol ENERGY STAR. Produkty splHující podmínky ENERGY STAR patYí z hlediska úspory energie mezi ty nejlepaí na trhu.Xízení výkonu

Po poslední tiskové úloze pYístroj automaticky pYepne do pohotovostního re~imu. Po uplynutí pYednastavené doby zaYízení automaticky pYepne do re~imo s ni~aí spotYebou energie pomocí funkce Yízení výkonu.

V tchto re~imech se sní~í spotYeba energie pYístroje.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.01