license.txt Driver File Contents (VGA_Intel_20.19.15.4352_W10x86_A.zip)

ÿþLICENNÍ SMLOUVA NA POU}ITÍ SOFTWARU INTEL (Distribuce OEM/IHV/ISV a jednotlivý u~ivatel)DnLE}ITÉ UPOZORNNÍ - PXETTE SI TENTO TEXT PXED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POU}ITÍM. 

Nepou~ívejte, ani nezavádjte tento software a související materiály (souhrnn ozna
ené jako "Software"), dokud si pozorn nepYe
tete následující podmínky. Zavedením nebo pou~itím tohoto Softwaru pYijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, Software neinstalujte, ani nepou~ívejte.Dále upozorHujeme:

* Pokud jste výrobci zaYízení (OEM), nezávislými prodejci hardwaru (IHV) nebo nezávislými prodejci softwaru (ISV), vztahuje se na vás celá tato LICENNÍ SMLOUVA;

* Pokud jste koncovým u~ivatelem, vztahuje se na vás pouze Dokument A LICENNÍ SMLOUVY NA POU}ITÍ SOFTWARU INTEL.Pro výrobce zaYízení, nezávislé prodejce hardwaru a nezávislé prodejce softwaru:LICENCE. Pou~ití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spole
nosti Intel. Tato licence nepovoluje pou~ití Softwaru ve spojitosti s produkty jiných spole
ností ne~ je Intel. S výhradou podmínek této Smlouvy vám spole
nost Intel poskytuje nevýlu
nou, nepYevoditelnou, celosvtov pou~itelnou, pln splacenou licenci k tmto 
innostem:

    a) pou~ívání, upravování a kopírování Software vnitYn pro vaae vlastní potYeby vývoje a údr~by; 

    b) upravování, kopírování a distribuce Software, v
etn dl z tohoto Softwaru odvozených, vaaim koncovým u~ivatelom, avaak pouze v rámci licen
ní smlouvy s podmínkami alespoH tak omezujícími, jako jsou podmínky obsa~ené v Právoplatné licen
ní smlouv spole
nosti Intel pro jednotlivé koncové u~ivatele pYilo~ené jako Dokument A; a

    c) upravování, kopírování a distribuce dokumentace pro koncové u~ivatele, která mo~e provázet Software, ale pouze ve spojení se Softwarem.Pokud nejste koncovým výrobcem nebo prodejcem po
íta
ového systému nebo softwarového programu zahrnujícího tento Software, mo~ete pYevést kopii tohoto Softwaru, v
etn dl z tohoto Softwaru odvozených (a pYísluanou dokumentaci pro koncového u~ivatele) na svého zákazníka za ú
elem pou~ívání podle podmínek této Smlouvy, pokud zákazník souhlasí s tím, ~e bude pln vázán podmínkami této Smlouvy. Nesmíte jinak postoupit, licen
n povolit nebo pronajmout 
i jakýmkoliv jiným zposobem pYevést tento Software na tYetí stranu, ani jí prozradit jeho obsah. Nesmíte provádt zptný pYeklad, rozklad ani jinak zptn konstruovat tento Software.Krom práv výslovn vyjádYených v této Smlouv se vám neudluje ~ádná jiná licence 
i právo pYímé ani odvozené ve form pohnutky, právní pYeká~ky 
i jinak. Spole
nost Intel má právo nahlédnout do vaaich pYísluaných záznamo pYímo nebo prostYednictvím nezávislého auditora za ú
elem ovYení dodr~ování podmínek této Smlouvy.ZACHOVÁNÍ DnVRNÉHO CHARAKTERU INFORMACÍ.  Pokud chcete najmout nezávislého konzultanta nebo subdodavatele ("Dodavatel") k provedení práce zahrnující pYístup k tomuto Softwaru nebo jeho pou~ití, zajistíte uzavYení písemné smlouvy o zachování dovrného charakteru informací s tímto Dodavatelem, která bude obsahovat podmínky a povinnosti týkající se pYístupu k Softwaru a jeho pou~ití alespoH tak omezující, jako jsou podmínky a povinnosti v této Smlouv a vylu
ující jakákoliv distribu
ní práva a pou~ití pro jiný ú
el.

V ostatních pYípadech bez pYedchozího písemného souhlasu spole
nosti Intel neprozradíte podmínky nebo existenci této Smlouvy, ani nepou~ijete názvu spole
nosti Intel v publikacích, reklam a jiných oznámeních. Nemáte právo pou~ívat obchodní známky 
i firemní zna
ky spole
nosti Intel.VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spole
nost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke vaem kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahují autorská práva chránná zákony Spojených státo a jiných zemí, jako~ i ustanoveními mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit ~ádná oznámení o autorských právech. Spole
nost Intel mo~e provádt zmny v tomto Softwaru nebo v pYedmtech, na n~ se odkazuje, kdykoliv a bez upozornní, ale není povinna podporovat 
i aktualizovat Software. Krom výslovn stanovených pYípado spole
nost Intel neudluje ~ádná výslovná, ani odvozená práva v rámci patento, autorských práv, obchodních zna
ek, ani jiných forem ochrany duaevního vlastnictví spole
nosti Intel. Tento Software smíte pYevést pouze tehdy, pokud jeho pYíjemce souhlasí, ~e bude pln vázán tmito podmínkami a pokud si neponecháte ~ádnou kopii Softwaru.OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spole
nost Intel dodá tento Software na fyzických médiích, poskytuje záruku, ~e taková média nebudou mít záva~nou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dno po jejich dodání spole
ností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vraete médium spole
nosti Intel, která médium nahradí nebo provede jiný zposob dodání podle vlastního uvá~ení.VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROM VÝ`E UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ I ODVOZENÉ ZÁRUKY, VETN ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORU`ENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URITÝ ÚEL. Spole
nost Intel neru
í za pYesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazo nebo jiných skute
ností obsa~ených v tomto Softwaru, ani za n nepYebírá odpovdnost.OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVDNOSTI. SPOLENOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V }ÁDNÉM PXÍPAD NEPONESOU ODPOVDNOST ZA `KODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VETN, ALE BEZ OMEZENÍ, U`LÉHO ZISKU, PXERU`ENÍ OBCHODNÍ INNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DnSLEDKU POU}ÍVÁNÍ NEBO NEMO}NOSTI POU}ÍVÁNÍ SOFTWARU A TO I V PXÍPAD, }E SPOLENOST INTEL BYLA O MO}NOSTI TAKOVÝCH `KOD INFORMOVÁNA. NKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ I VEDLEJ`Í `KODY, TAK}E VÝ`E UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. Mn}ETE MÍT ROVN} JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LI`Í. UKONENÍ TÉTO SMLOUVY. Spole
nost Intel mo~e kdykoliv ukon
it platnost této Smlouvy, pokud poruaíte její podmínky. Po ukon
ení platnosti Smlouvy musíte Software ihned zni
it nebo vrátit vaechny jeho kopie spole
nosti Intel.

 

ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se Yídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tch, které se týkají zásad kolize právních norem a Úmluvy Spojených národo o Smlouvách o prodeji zbo~í (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvá~et v rozporu s pYísluanými zákony a pYedpisy o vývozu. Spole
nost Intel není vázána ~ádnými jinými úmluvami, pokud nejsou u
inny písemnou formou a podepsány oprávnným zástupcem spole
nosti.OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho pou~ití, rozmno~ování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních 
i v jejich novelách. Pou~íváním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spole
nosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem 
i výrobcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052

DOKUMENT "A"

LICENNÍ SMLOUVA NA POU}ITÍ SOFTWARU INTEL (Jednotlivý koncový u~ivatel)DnLE}ITÉ UPOZORNNÍ - PXETTE SI TENTO TEXT PXED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POU}ITÍM. 

Nepou~ívejte ani nezavádjte tento software a související materiály (souhrnn ozna
ené jako "Software"), dokud si pozorn nepYe
tete následující podmínky. Zavedením nebo pou~itím Softwaru pYijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, Software neinstalujte, ani nepou~ívejte.LICENCE. Tento Software si smíte zkopírovat na jediný po
íta
 pro své vlastní, nekomer
ní pou~ití a smíte si zhotovit jednu zálo~ní kopii Softwaru za tchto podmínek: 

1. Pou~ití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spole
nosti Intel. Tato licence nepovoluje pou~ití Softwaru ve spojitosti s produkty jiných spole
ností ne~ je Intel. 

2. Nesmíte kopírovat, upravovat, pronajímat, prodávat, distribuovat 
i pYevádt ~ádnou 
ást Softwaru krom pYípado uvedených v této Smlouv a souhlasíte s tím, ~e zamezíte nedovolenému kopírování tohoto Softwaru.

3. Software nesmíte zptn konstruovat, zptn pYekládat nebo rozkládat. 

4. Nesmíte poskytovat díl
í licence na Software, ani nesmíte povolit sou
asné pou~ívání Softwaru více ne~ jedním u~ivatelem.

5. Tento Software mo~e obsahovat software nebo jiné vlastnictví tYetích stran - dodavatelo, z nich~ nkteré mo~e být identifikováno v pYilo~eném souboru "license.txt" nebo v jiném textu nebo souboru, v souladu s nimi~ na n mo~e být poskytována licence.

 

VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spole
nost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke vaem kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahují autorská práva chránná zákony Spojených státo a jiných zemí, jako~ i ustanoveními mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit ~ádná oznámení o autorských právech. Spole
nost Intel mo~e provádt zmny v tomto Softwaru nebo v pYedmtech, na n~ se odkazuje, kdykoliv a bez upozornní, ale není povinna podporovat 
i aktualizovat Software. Krom výslovn stanovených pYípado spole
nost Intel neudluje ~ádná výslovná ani odvozená práva v rámci patento, autorských práv, obchodních zna
ek ani jiných forem ochrany duaevního vlastnictví spole
nosti Intel. Tento Software smíte pYevést pouze tehdy, pokud jeho pYíjemce souhlasí, ~e bude pln vázán tmito podmínkami a pokud si neponecháte ~ádnou kopii Softwaru.OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spole
nost Intel dodá tento Software na fyzických médiích, poskytuje záruku, ~e taková média nebudou mít záva~nou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dno po dodání spole
ností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vraete médium spole
nosti Intel, která médium nahradí nebo provede jiný zposob dodání podle vlastního uvá~ení.VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROM VÝ`E UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ I ODVOZENÉ ZÁRUKY VETN ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORU`ENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URITÝ ÚEL. Spole
nost Intel neru
í za pYesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazo nebo jiných skute
ností obsa~ených v tomto Softwaru, ani za n nepYebírá odpovdnost.OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVDNOSTI. SPOLENOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V }ÁDNÉM PXÍPAD NEPONESOU ODPOVDNOST ZA `KODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VETN, ALE BEZ OMEZENÍ, U`LÉHO ZISKU, PXERU`ENÍ OBCHODNÍ INNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DnSLEDKU POU}ÍVÁNÍ NEBO NEMO}NOSTI POU}ÍVÁNÍ SOFTWARU, A TO I V PXÍPAD, }E SPOLENOST INTEL BYLA O MO}NOSTI TAKOVÝCH `KOD INFORMOVÁNA. NKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ I VEDLEJ`Í `KODY, TAK}E VÝ`E UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. Mn}ETE MÍT ROVN} JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LI`Í. UKONENÍ TÉTO SMLOUVY. Spole
nost Intel mo~e kdykoliv ukon
it platnost této Smlouvy, pokud poruaíte její podmínky. Po ukon
ení platnosti Smlouvy musíte Software ihned zni
it nebo vrátit vaechny jeho kopie spole
nosti Intel.

 

ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se Yídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tch, které se týkají kolize právních norem a Úmluvy Spojených národo o Smlouvách o prodeji zbo~í (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvá~et v rozporu s pYísluanými zákony a pYedpisy o vývozu. Spole
nost Intel není vázána ~ádnými jinými úmluvami, pokud nejsou u
inny písemnou formou a podepsány oprávnným zástupcem spole
nosti.OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho pou~ití, rozmno~ování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních 
i v jejich novelách. Pou~íváním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spole
nosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem 
i výrobcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA

 

JAZYK; PXEKLADY. Je-li k anglické verzi této Smlouvy pYipojen pYeklad v jiném jazyce, je tento pYeklad pouze orienta
ní a anglická verze má pYednost.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.56