ResourceDef.ini Driver File Contents (z67659L9.exe)

;-----------------------------------------------------------------------
; プリンタドライバインストーラ用 ½国êè義ファイル
; Copyright (C) 2008-2011 RICOH CO., LTD.
; 2011/07/29 10:04:21
;-----------------------------------------------------------------------

;-----------------------------------------------------------------------
; ½国êè義 全ÌÉÖ·éîñ
;-----------------------------------------------------------------------
[Precondition]
;デフォルト¾êID
DefaultLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ½国êè義îñ
;-----------------------------------------------------------------------
;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :中国ê (ä湾)
; MSDN¾ê表記 :Chinese(Taiwan)
; MSDN¾êªÌ :zh-tw
;-----------------------------------------------------------------------
[Traditional Chinese]
EnglishName = Traditional Chinese
LMLauncher = TRADCHIN
OmittedName = TCH
TwoLetter = zh_tw
LangID = 0x0404
PrimaryLangID = 0x0004
SubLangID = 0x01
PrimaryUSE = y
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Traditional Chinese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :中国ê (ä湾)
; MSDN¾ê表記 :Chinese(Taiwan)
; MSDN¾êªÌ :zh-tw
;-----------------------------------------------------------------------
[Traditional Chinese 2]
EnglishName = Traditional Chinese
LMLauncher = CHIN_TRA
OmittedName = TCH
TwoLetter = zh_tw
LangID = 0x0404
PrimaryLangID = 0x0004
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Traditional Chinese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :中国ê (中Ø人¯¤和国)
; MSDN¾ê表記 :Chinese(PRC)
; MSDN¾êªÌ :zh-cn
;-----------------------------------------------------------------------
[Simplified Chinese]
EnglishName = Simplified Chinese
LMLauncher = SIMPCHIN
OmittedName = SCH
TwoLetter = zh_cn
LangID = 0x0804
PrimaryLangID = 0x0004
SubLangID = 0x02
PrimaryUSE = y
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Simplified Chinese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :中国ê (中Ø人¯¤和国)
; MSDN¾ê表記 :Chinese(PRC)
; MSDN¾êªÌ :zh-cn
;-----------------------------------------------------------------------
[Simplified Chinese 2]
EnglishName = Simplified Chinese
LMLauncher = CHIN_SIM
OmittedName = SCH
TwoLetter = zh_cn
LangID = 0x0804
PrimaryLangID = 0x0004
SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Simplified Chinese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :中国ê (香港)
; MSDN¾ê表記 :Chinese(Hong Kong)
; MSDN¾êªÌ :zh-hk
;-----------------------------------------------------------------------
[Hong Kong]
EnglishName = Hong Kong
LMLauncher = CHINESE_HONG-KONG
OmittedName = CHO
TwoLetter = zh_hk
LangID = 0x0C04
PrimaryLangID = 0x0004
SubLangID = 0x03
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Traditional Chinese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :中国ê (シンガポール)
; MSDN¾ê表記 :Chinese(Singapore)
; MSDN¾êªÌ :zh-sg
;-----------------------------------------------------------------------
[Singapore]
EnglishName = Singapore
LMLauncher = CHINESE_SINGAPORE
OmittedName = CSI
TwoLetter = zh_SG
LangID = 0x1004
PrimaryLangID = 0x0004
SubLangID = 0x04
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Simplified Chinese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :中国ê (マカオ)
; MSDN¾ê表記 :Chinese (Macao S.A.R.)
; MSDN¾êªÌ :zh-MO
;-----------------------------------------------------------------------
[Macao]
EnglishName = Macao
LMLauncher = CHINESE_MACAO
OmittedName = MAC
TwoLetter = zh_MO
LangID = 0x1404
PrimaryLangID = 0x0004
SubLangID = 0x05
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Traditional Chinese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :チェコê
; MSDN¾ê表記 :Czech
; MSDN¾êªÌ :cs
;-----------------------------------------------------------------------
[Czech]
EnglishName = Cestina
LMLauncher = CESKY
OmittedName = CES
TwoLetter = cs
LangID = 0x0405
PrimaryLangID = 0x0005
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Czech
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :デンマークê
; MSDN¾ê表記 :Danish
; MSDN¾êªÌ :da
;-----------------------------------------------------------------------
[Danish]
EnglishName = Dansk
LMLauncher = DANSK
OmittedName = DAN
TwoLetter = da
LangID = 0x0406
PrimaryLangID = 0x0006
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Danish
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :オランダê
; MSDN¾ê表記 :Dutch(Standard)
; MSDN¾êªÌ :nl
;-----------------------------------------------------------------------
[Netherlands]
EnglishName = Nederlands
LMLauncher = NEDRLNDS
OmittedName = NED
TwoLetter = nl
LangID = 0x0413
PrimaryLangID = 0x0013
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Netherlands
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê
; MSDN¾ê表記 :English
; MSDN¾êªÌ :en
;-----------------------------------------------------------------------
[English]
EnglishName = English
LMLauncher = ENGLISH
OmittedName = ENG
TwoLetter = en
LangID = 0x0409
PrimaryLangID = 0x0009
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = English
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :フィンランドê
; MSDN¾ê表記 :Finnish
; MSDN¾êªÌ :fi
;-----------------------------------------------------------------------
[Finnish]
EnglishName = Suomi
LMLauncher = SUOMI
OmittedName = SUO
TwoLetter = fi
LangID = 0x040B
PrimaryLangID = 0x000b
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Finnish
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :フランスê (フランス)
; MSDN¾ê表記 :French(Standard)
; MSDN¾êªÌ :fr
;-----------------------------------------------------------------------
[French]
EnglishName = Francais
LMLauncher = FRANCAIS
OmittedName = FRA
TwoLetter = fr
LangID = 0x040C
PrimaryLangID = 0x000c
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = French
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ドイツê (ドイツ)
; MSDN¾ê表記 :German(Standard)
; MSDN¾êªÌ :de
;-----------------------------------------------------------------------
[German]
EnglishName = Deutsch
LMLauncher = DEUTSCH
OmittedName = DEU
TwoLetter = de
LangID = 0x0407
PrimaryLangID = 0x0007
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = German
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ギリシャê
; MSDN¾ê表記 :Greek
; MSDN¾êªÌ :el
;-----------------------------------------------------------------------
[Greek]
EnglishName = Greek
LMLauncher = GREEK
OmittedName = ELL
TwoLetter = el
LangID = 0x0408
PrimaryLangID = 0x0008
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Greek
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ハンガリーê
; MSDN¾ê表記 :Hungarian
; MSDN¾êªÌ :hu
;-----------------------------------------------------------------------
[Hungarian]
EnglishName = Magya
LMLauncher = MAGYAR
OmittedName = MAG
TwoLetter = hu
LangID = 0x040E
PrimaryLangID = 0x000e
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Hungarian
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :イタリアê (イタリア)
; MSDN¾ê表記 :Italian(Standard)
; MSDN¾êªÌ :it
;-----------------------------------------------------------------------
[Italian]
EnglishName = Italiano
LMLauncher = ITALIANO
OmittedName = ITA
TwoLetter = it
LangID = 0x0410
PrimaryLangID = 0x0010
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Italian
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ú本ê
; MSDN¾ê表記 :Japanese
; MSDN¾êªÌ :ja
;-----------------------------------------------------------------------
[Japanese]
EnglishName = Japanese
LMLauncher = JAPANESE
OmittedName = JPN
TwoLetter = jp
LangID = 0x0411
PrimaryLangID = 0x0011
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Japanese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ノルウェーê(ニューノルスク)
; MSDN¾ê表記 :Norwegian(Nynorsk)
; MSDN¾êªÌ :no
;-----------------------------------------------------------------------
[Norwegian]
EnglishName = Norsk
LMLauncher = NORSK
OmittedName = NOR
TwoLetter = no
LangID = 0x0814
PrimaryLangID = 0x0014
SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Norwegian
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ポーランドê
; MSDN¾ê表記 :Polish
; MSDN¾êªÌ :pl
;-----------------------------------------------------------------------
[Polish]
EnglishName = Polski
LMLauncher = POLSKI
OmittedName = POL
TwoLetter = pl
LangID = 0x0415
PrimaryLangID = 0x0015
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Polish
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ポルトガルê (ブラジル)
; MSDN¾ê表記 :Portuguese(Brazilian)
; MSDN¾êªÌ :pt-br
;-----------------------------------------------------------------------
[Brazilian]
EnglishName = Brazilian
LMLauncher = BRAZILIAN
OmittedName = BRA
TwoLetter = pt-br
LangID = 0x0416
PrimaryLangID = 0x0016
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Brazilian
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ポルトガルê (ポルトガル)
; MSDN¾ê表記 :Portuguese(Standard)
; MSDN¾êªÌ :pt
;-----------------------------------------------------------------------
[Portuguese]
EnglishName = Portugues
LMLauncher = PORTUGUS
OmittedName = POR
TwoLetter = pt
LangID = 0x0816
PrimaryLangID = 0x0016
SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Portuguese
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ロシアê
; MSDN¾ê表記 :Russian
; MSDN¾êªÌ :ru
;-----------------------------------------------------------------------
[Russian]
EnglishName = Russian
LMLauncher = RUSSIAN
OmittedName = RUS
TwoLetter = ru
LangID = 0x0419
PrimaryLangID = 0x0019
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Russian
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (Modern)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Spain - Modern Sort)
; MSDN¾êªÌ :es
;-----------------------------------------------------------------------
[Spanish]
EnglishName = Espanol
LMLauncher = ESPANOL
OmittedName = ESP
TwoLetter = es
LangID = 0x0C0A
PrimaryLangID = 0x000a
SubLangID = 0x03
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Spanish
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スウェーデンê
; MSDN¾ê表記 :Swedish
; MSDN¾êªÌ :sv
;-----------------------------------------------------------------------
[Swedish]
EnglishName = Svenska
LMLauncher = SVENSKA
OmittedName = SVE
TwoLetter = sv
LangID = 0x041D
PrimaryLangID = 0x001d
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Swedish
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :トルコê
; MSDN¾ê表記 :Turkish
; MSDN¾êªÌ :tr
;-----------------------------------------------------------------------
[Turkish]
EnglishName = Turkish
LMLauncher = TURKISH
OmittedName = TUR
TwoLetter = tr
LangID = 0x041F
PrimaryLangID = 0x001f
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Turkish
SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :カタロニアê
; MSDN¾ê表記 :Catalan
; MSDN¾êªÌ :ca
;-----------------------------------------------------------------------
[Catalan]
EnglishName = Catalan
LMLauncher = CATALAN
OmittedName = CAT
TwoLetter = ca
LangID = 0x0403
PrimaryLangID = 0x0003
SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
IRCFileName = LNG.IRC
IRCSectionName = Catalan
SubstituteLangID = English

; ;-----------------------------------------------------------------------
; ;-----------------------------------------------------------------------
; ±±©ç̽国êè義ͳøÅ·。
; ±±©çÌè義µÄ é国îñð使用µ½¢ê合Í
; 国îñðÄè義µÄ­¾³¢。
; ;-----------------------------------------------------------------------
; ;-----------------------------------------------------------------------

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アフリカーンスê 
; MSDN¾ê表記 :Afrikaans
; MSDN¾êªÌ :af
;-----------------------------------------------------------------------
;[Afrikaans]
;EnglishName = Afrikaans
;LMLauncher = AFRIKAANS
;OmittedName = AFR
;TwoLetter = af
;LangID = 0x0436
;PrimaryLangID = 0x0036
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アルバニアê
; MSDN¾ê表記 :Albanian
; MSDN¾êªÌ :sq
;-----------------------------------------------------------------------
;[Albanian]
;EnglishName = Albanian
;LMLauncher = ALBANIAN
;OmittedName = ALB
;TwoLetter = sq
;LangID = 0x041C
;PrimaryLangID = 0x001c
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (サウジアラビア)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Saudi Arabia)
; MSDN¾êªÌ :ar-sa
;-----------------------------------------------------------------------
;[Saudi Arabia]
;EnglishName = Saudi Arabia
;LMLauncher = ARABIC_SAUDI-ARABIA
;OmittedName = SSA
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x0401
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (イラク)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Iraq)
; MSDN¾êªÌ :ar-iq
;-----------------------------------------------------------------------
;[Iraq]
;EnglishName = Iraq
;LMLauncher = ARABIC_IRAQ
;OmittedName = AIQ
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x0801
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (エジプト)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Egypt)
; MSDN¾êªÌ :ar-eg
;-----------------------------------------------------------------------
;[Egypt]
;EnglishName = Egypt
;LMLauncher = ARABIC_EGYPT
;OmittedName = AEG
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x0C01
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x03
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (リビア)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Libya)
; MSDN¾êªÌ :ar-ly
;-----------------------------------------------------------------------
;[Libya]
;EnglishName = Libya
;LMLauncher = ARABIC_LIBYA
;OmittedName = ALI
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x1001
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x04
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (アルジェリア)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Algeria)
; MSDN¾êªÌ :ar-dz
;-----------------------------------------------------------------------
;[Algeria]
;EnglishName = Algeria
;LMLauncher = ARABIC_ALGERIA
;OmittedName = AAL
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x1401
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x05
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (モロッコ)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Morocco)
; MSDN¾êªÌ :ar-ma
;-----------------------------------------------------------------------
;[Morocco]
;EnglishName = Morocco
;LMLauncher = ARABIC_MOROCCO
;OmittedName = AMO
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x1801
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x06
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (チュニジア)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Tunisia)
; MSDN¾êªÌ :ar-tn
;-----------------------------------------------------------------------
;[Tunisia]
;EnglishName = Tunisia
;LMLauncher = ARABIC_TUNISIA
;OmittedName = ATU
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x1C01
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x07
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (オマーン)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Oman)
; MSDN¾êªÌ :ar-om
;-----------------------------------------------------------------------
;[Oman]
;EnglishName = Oman
;LMLauncher = ARABIC_OMAN
;OmittedName = AOM
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x2001
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x08
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (イエメン)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Yemen)
; MSDN¾êªÌ :ar-ye
;-----------------------------------------------------------------------
;[Yemen]
;EnglishName = Yemen
;LMLauncher = ARABIC_YEMEN
;OmittedName = AYE
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x2401
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x09
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (シリア)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Syria)
; MSDN¾êªÌ :ar-sy
;-----------------------------------------------------------------------
;[Syria]
;EnglishName = Syria
;LMLauncher = ARABIC_SYRIA
;OmittedName = ASY
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x2801
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x0a
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (ヨルダン)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Jordan)
; MSDN¾êªÌ :ar-jo
;-----------------------------------------------------------------------
;[Jordan]
;EnglishName = Jordan
;LMLauncher = ARABIC_JORDAN
;OmittedName = AJO
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x2C01
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x0b
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (レバノン)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Lebanon)
; MSDN¾êªÌ :ar-lb
;-----------------------------------------------------------------------
;[Lebanon]
;EnglishName = Lebanon
;LMLauncher = ARABIC_LEBANON
;OmittedName = ALE
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x3001
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x0c
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (クウェート)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Kuwait)
; MSDN¾êªÌ :ar-kw
;-----------------------------------------------------------------------
;[Kuwait]
;EnglishName = Kuwait
;LMLauncher = ARABIC_KUWAIT
;OmittedName = AKU
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x3401
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x0d
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (U.A.E.)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(U.A.E.)
; MSDN¾êªÌ :ar-ae
;-----------------------------------------------------------------------
;[U.A.E.]
;EnglishName = U.A.E.
;LMLauncher = ARABIC_U.A.E.
;OmittedName = AUA
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x3801
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x0e
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (バーレーン)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Bahrain)
; MSDN¾êªÌ :ar-bh
;-----------------------------------------------------------------------
;[Bahrain]
;EnglishName = Bahrain
;LMLauncher = ARABIC_BAHRAIN
;OmittedName = ABR
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x3C01
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x0f
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アラビアê (カタール)
; MSDN¾ê表記 :Arabic(Qatar)
; MSDN¾êªÌ :ar-qa
;-----------------------------------------------------------------------
;[Qatar]
;EnglishName = Qatar
;LMLauncher = ARABIC_QATAR
;OmittedName = AQA
;TwoLetter = ar
;LangID = 0x4001
;PrimaryLangID = 0x0001
;SubLangID = 0x10
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :バスクê
; MSDN¾ê表記 :Basque
; MSDN¾êªÌ :eu
;-----------------------------------------------------------------------
;[Basque]
;EnglishName = Basque
;LMLauncher = BASQUE
;OmittedName = BAS
;TwoLetter = eu
;LangID = 0x042D
;PrimaryLangID = 0x002d
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ブルガリアê
; MSDN¾ê表記 :Bulgarian
; MSDN¾êªÌ :bg
;-----------------------------------------------------------------------
;[Bulgarian]
;EnglishName = Bulgarian
;LMLauncher = BULGARIAN
;OmittedName = BUL
;TwoLetter = bg
;LangID = 0x0402
;PrimaryLangID = 0x0002
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :オランダê (ベルギー)
; MSDN¾ê表記 :Dutch(Belgian)
; MSDN¾êªÌ :nl-be
;-----------------------------------------------------------------------
;[Belgian]
;EnglishName = Belgian
;LMLauncher = DUTCH_BELGIAN
;OmittedName = NLB
;TwoLetter = nl
;LangID = 0x0813
;PrimaryLangID = 0x0013
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = 
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :クロアチアê
; MSDN¾ê表記 :Croatian
; MSDN¾êªÌ :hr
;-----------------------------------------------------------------------
;[Croatian]
;EnglishName = Croatian
;LMLauncher = CROATIAN
;OmittedName = CRO
;TwoLetter = hr
;LangID = 0x041A
;PrimaryLangID = 0x001a
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Croatian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (U.S.)
; MSDN¾ê表記 :English(United States)
; MSDN¾êªÌ :en-us
;-----------------------------------------------------------------------
;[United States]
;EnglishName = United States
;LMLauncher = ENGLISH_UNITED-STATES
;OmittedName = EUS
;TwoLetter = en
;LangID = 0x0409
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = United States
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (U.K.)
; MSDN¾ê表記 :English(British)
; MSDN¾êªÌ :en-gb
;-----------------------------------------------------------------------
;[British]
;EnglishName = British
;LMLauncher = ENGLISH_BRITISH
;OmittedName = EBR
;TwoLetter = en
;LangID = 0x0809
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = British
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (オーストラリア)
; MSDN¾ê表記 :English(Australian)
; MSDN¾êªÌ :en-au
;-----------------------------------------------------------------------
;[Australian]
;EnglishName = Australian
;LMLauncher = ENGLISH_AUSTRALIAN
;OmittedName = EAU
;TwoLetter = en
;LangID = 0x0C09
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x03
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Australian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (カナダ)
; MSDN¾ê表記 :English(Canadian)
; MSDN¾êªÌ :en-ca
;-----------------------------------------------------------------------
;[Canadian]
;EnglishName = Canadian
;LMLauncher = ENGLISH_CANADIAN
;OmittedName = ECA
;TwoLetter = en
;LangID = 0x1009
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x04
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Canadian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (ニュージーランド)
; MSDN¾ê表記 :English(New Zealand)
; MSDN¾êªÌ :en-nz
;-----------------------------------------------------------------------
;[New Zealand]
;EnglishName = New Zealand
;LMLauncher = ENGLISH_NEW-ZEALAND
;OmittedName = ENE
;TwoLetter = en
;LangID = 0x1409
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x05
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = New Zealand
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (アイルランド)
; MSDN¾ê表記 :English(Ireland)
; MSDN¾êªÌ :en-ie
;-----------------------------------------------------------------------
;[Ireland]
;EnglishName = Ireland
;LMLauncher = ENGLISH_IRELAND
;OmittedName = EIR
;TwoLetter = en
;LangID = 0x1809
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x06
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Ireland
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (ìアフリカ)
; MSDN¾ê表記 :English(South Africa)
; MSDN¾êªÌ :en-za
;-----------------------------------------------------------------------
;[South Africa]
;EnglishName = South Africa
;LMLauncher = ENGLISH_SOUTH-AFRICA
;OmittedName = ESO
;TwoLetter = en
;LangID = 0x1C09
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x07
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = South Africa
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (ジャマイカ)
; MSDN¾ê表記 :English(Jamaica)
; MSDN¾êªÌ :en-jm
;-----------------------------------------------------------------------
;[Jamaica]
;EnglishName = Jamaica
;LMLauncher = ENGLISH_JAMAICA
;OmittedName = EJA
;TwoLetter = en
;LangID = 0x2009
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x08
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Jamaica
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (カリブ)
; MSDN¾ê表記 :English(Caribbean)
; MSDN¾êªÌ :en
;-----------------------------------------------------------------------
;[Caribbean]
;EnglishName = Caribbean
;LMLauncher = ENGLISH_CARIBBEAN
;OmittedName = ECR
;TwoLetter = en
;LangID = 0x2409
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x09
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Caribbean
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (ベリーズ)
; MSDN¾ê表記 :English(Belize)
; MSDN¾êªÌ :en-bz
;-----------------------------------------------------------------------
;[Belize]
;EnglishName = Belize
;LMLauncher = ENGLISH_BELIZE
;OmittedName = EBZ
;TwoLetter = en
;LangID = 0x2809
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x0a
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Belize
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :英ê (トリニダード)
; MSDN¾ê表記 :English(Trinidad)
; MSDN¾êªÌ :en-tt
;-----------------------------------------------------------------------
;[Trinidad]
;EnglishName = Trinidad
;LMLauncher = ENGLISH_TRINIDAD
;OmittedName = ETR
;TwoLetter = en
;LangID = 0x2C09
;PrimaryLangID = 0x0009
;SubLangID = 0x0b
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Trinidad
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :エストニアê
; MSDN¾ê表記 :Estonian
; MSDN¾êªÌ :et
;-----------------------------------------------------------------------
;[Estonian]
;EnglishName = Estonian
;LMLauncher = ESTONIAN
;OmittedName = EST
;TwoLetter = et
;LangID = 0x0425
;PrimaryLangID = 0x0025
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Estonian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :フェローê
; MSDN¾ê表記 :Faeroese
; MSDN¾êªÌ :fo
;-----------------------------------------------------------------------
;[Faeroese]
;EnglishName = Faeroese
;LMLauncher = FAEROESE
;OmittedName = FAE
;TwoLetter = fo
;LangID = 0x0438
;PrimaryLangID = 0x0038
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Faeroese
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ペルシャê
; MSDN¾ê表記 :Farsi
; MSDN¾êªÌ :fa
;-----------------------------------------------------------------------
;[Farsi]
;EnglishName = Farsi
;LMLauncher = FARSI
;OmittedName = FAR
;TwoLetter = fa
;LangID = 0x0429
;PrimaryLangID = 0x0029
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Farsi
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :フランスê (ベルギー)
; MSDN¾ê表記 :French(Belgian)
; MSDN¾êªÌ :fr-be
;-----------------------------------------------------------------------
;[Belgian]
;EnglishName = Belgian
;LMLauncher = FRENCH_BELGIAN
;OmittedName = FBE
;TwoLetter = fr
;LangID = 0x080C
;PrimaryLangID = 0x000c
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Belgian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :フランスê (カナダ)
; MSDN¾ê表記 :French(Canadian)
; MSDN¾êªÌ :fr-ca
;-----------------------------------------------------------------------
;[Canadian]
;EnglishName = Canadian
;LMLauncher = FRENCH_CANADIAN
;OmittedName = FCA
;TwoLetter = fr
;LangID = 0x0C0C
;PrimaryLangID = 0x000c
;SubLangID = 0x03
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Canadian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :フランスê (スイス)
; MSDN¾ê表記 :French(Swiss)
; MSDN¾êªÌ :fr-ch
;-----------------------------------------------------------------------
;[Swiss]
;EnglishName = Swiss
;LMLauncher = FRENCH_SWISS
;OmittedName = FSW
;TwoLetter = fr
;LangID = 0x100C
;PrimaryLangID = 0x000c
;SubLangID = 0x04
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Swiss
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :フランスê (ルクセンブルグ)
; MSDN¾ê表記 :French(Luxembourg)
; MSDN¾êªÌ :fr-lu
;-----------------------------------------------------------------------
;[Luxembourg]
;EnglishName = Luxembourg
;LMLauncher = FRENCH_LUXEMBOURG
;OmittedName = FLU
;TwoLetter = fr
;LangID = 0x140C
;PrimaryLangID = 0x000c
;SubLangID = 0x05
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Luxembourg
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ゲールê (スコットランド)
; MSDN¾ê表記 :Gaelic(Scots)
; MSDN¾êªÌ :gd
;-----------------------------------------------------------------------
;[Scots]
;EnglishName = Scots
;LMLauncher = GAELIC_SCOTS
;OmittedName = GSC
;TwoLetter = gd
;LangID = 0x043C
;PrimaryLangID = 0x003c
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Scots
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ドイツê (スイス)
; MSDN¾ê表記 :German(Swiss)
; MSDN¾êªÌ :de-ch
;-----------------------------------------------------------------------
;[Swiss]
;EnglishName = Swiss
;LMLauncher = GERMAN_SWISS
;OmittedName = GSW
;TwoLetter = de
;LangID = 0x0807
;PrimaryLangID = 0x0007
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Swiss
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ドイツê (オーストリア)
; MSDN¾ê表記 :German(Austrian)
; MSDN¾êªÌ :de-at
;-----------------------------------------------------------------------
;[Austrian]
;EnglishName = Austrian
;LMLauncher = GERMAN_AUSTRIAN
;OmittedName = GAU
;TwoLetter = de
;LangID = 0x0C07
;PrimaryLangID = 0x0007
;SubLangID = 0x03
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Austrian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ドイツê (ルクセンブルグ)
; MSDN¾ê表記 :German(Luxembourg)
; MSDN¾êªÌ :de-lu
;-----------------------------------------------------------------------
;[Luxembourg]
;EnglishName = Luxembourg
;LMLauncher = GERMAN_LUXEMBOURG
;OmittedName = GLU
;TwoLetter = de
;LangID = 0x1007
;PrimaryLangID = 0x0007
;SubLangID = 0x04
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Luxembourg
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ドイツê (リヒテンシュタイン)
; MSDN¾ê表記 :German(Liechtenstein)
; MSDN¾êªÌ :de-li
;-----------------------------------------------------------------------
;[Liechtenstein]
;EnglishName = Liechtenstein
;LMLauncher = GERMAN_LIECHTENSTEIN
;OmittedName = GLI
;TwoLetter = de
;LangID = 0x1407
;PrimaryLangID = 0x0007
;SubLangID = 0x05
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Liechtenstein
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ヘブライê
; MSDN¾ê表記 :Hebrew
; MSDN¾êªÌ :he
;-----------------------------------------------------------------------
;[Hebrew]
;EnglishName = Hebrew
;LMLauncher = HEBREW
;OmittedName = HEB
;TwoLetter = he
;LangID = 0x040D
;PrimaryLangID = 0x000d
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Hebrew
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ヒンズーê
; MSDN¾ê表記 :Hindi
; MSDN¾êªÌ :hi
;-----------------------------------------------------------------------
;[Hindi]
;EnglishName = Hindi
;LMLauncher = HINDI
;OmittedName = HIN
;TwoLetter = hi
;LangID = 0x0439
;PrimaryLangID = 0x0039
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Hindi
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :アイスランドê
; MSDN¾ê表記 :Icelandic
; MSDN¾êªÌ :is
;-----------------------------------------------------------------------
;[Icelandic]
;EnglishName = Icelandic
;LMLauncher = ICELANDIC
;OmittedName = ICE
;TwoLetter = is
;LangID = 0x040F
;PrimaryLangID = 0x000f
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Icelandic
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :インドネシアê
; MSDN¾ê表記 :Indonesian
; MSDN¾êªÌ :in
;-----------------------------------------------------------------------
;[Indonesian]
;EnglishName = Indonesian
;LMLauncher = INDONESIAN
;OmittedName = IND
;TwoLetter = in
;LangID = 0x0421
;PrimaryLangID = 0x0021
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Indonesian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :イタリアê (スイス)
; MSDN¾ê表記 :Italian(Swiss)
; MSDN¾êªÌ :it-ch
;-----------------------------------------------------------------------
;[Swiss]
;EnglishName = Swiss
;LMLauncher = ITALIAN_SWISS
;OmittedName = ISW
;TwoLetter = it
;LangID = 0x0810
;PrimaryLangID = 0x0010
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Swiss
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :Ø国ê
; MSDN¾ê表記 :Korean
; MSDN¾êªÌ :ko
;-----------------------------------------------------------------------
;[Korean]
;EnglishName = Korean
;LMLauncher = KOREAN
;OmittedName = KOR
;TwoLetter = ko
;LangID = 0x0412
;PrimaryLangID = 0x0012
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = LNG.IRC
;IRCSectionName = Korean
;SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ラトビアê
; MSDN¾ê表記 :Latvian
; MSDN¾êªÌ :lv
;-----------------------------------------------------------------------
;[Latvian]
;EnglishName = Latvian
;LMLauncher = LATVIAN
;OmittedName = LAT
;TwoLetter = lv
;LangID = 0x0426
;PrimaryLangID = 0x0026
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Latvian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :リトアニアê
; MSDN¾ê表記 :Lithuanian
; MSDN¾êªÌ :lt
;-----------------------------------------------------------------------
;[Lithuanian]
;EnglishName = Lithuanian
;LMLauncher = LITHUANIAN
;OmittedName = LIT
;TwoLetter = lt
;LangID = 0x0427
;PrimaryLangID = 0x0027
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Lithuanian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :マケドニアê (FYROM)
; MSDN¾ê表記 :Macedonian
; MSDN¾êªÌ :mk
;-----------------------------------------------------------------------
;[Macedonian]
;EnglishName = Macedonian
;LMLauncher = MACEDONIAN
;OmittedName = MAC
;TwoLetter = mk
;LangID = 0x042F
;PrimaryLangID = 0x002f
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Macedonian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :マレーê (マレーシア)
; MSDN¾ê表記 :Malaysian
; MSDN¾êªÌ :ms
;-----------------------------------------------------------------------
;[Malaysian]
;EnglishName = Malaysian
;LMLauncher = MALAYSIAN
;OmittedName = MLS
;TwoLetter = ms
;LangID = 0x043E
;PrimaryLangID = 0x003e
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = LNG.IRC
;IRCSectionName = Traditional Chinese
;SubstituteLangID = English

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :マルタê
; MSDN¾ê表記 :Maltese
; MSDN¾êªÌ :mt
;-----------------------------------------------------------------------
;[Maltese]
;EnglishName = Maltese
;LMLauncher = MALTESE
;OmittedName = MAL
;TwoLetter = mt
;LangID = 0x043A
;PrimaryLangID = 0x003a
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Maltese
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ノルウェーê (ブークモール)
; MSDN¾ê表記 :Norwegian(Bokmal)
; MSDN¾êªÌ :no
;-----------------------------------------------------------------------
;[Bokmal]
;EnglishName = Bokmal
;LMLauncher = NORSK_BOKMAL
;OmittedName = NBM
;TwoLetter = no
;LangID = 0x0414
;PrimaryLangID = 0x0014
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = LNG.IRC
;IRCSectionName = Bokmal
;SubstituteLangID = english

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :レトロマンê
; MSDN¾ê表記 :Rhaeto-Romanic
; MSDN¾êªÌ :rm
;-----------------------------------------------------------------------
;[Rhaeto-Romanic]
;EnglishName = Rhaeto-Romanic
;LMLauncher = RHAETO-ROMANIC
;OmittedName = RRO
;TwoLetter = rm
;LangID = 0x0417
;PrimaryLangID = 0x0017
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Rhaeto-Romanic
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ルーマニアê
; MSDN¾ê表記 :Romanian
; MSDN¾êªÌ :ro
;-----------------------------------------------------------------------
;[Romanian]
;EnglishName = Romanian
;LMLauncher = ROMANIAN
;OmittedName = ROM
;TwoLetter = ro
;LangID = 0x0418
;PrimaryLangID = 0x0018
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Romanian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ルーマニアê (モルドバ)
; MSDN¾ê表記 :Romanian(Moldavia)
; MSDN¾êªÌ :ro-mo
;-----------------------------------------------------------------------
;[Moldavia]
;EnglishName = Moldavia
;LMLauncher = ROMANIAN_MOLDAVIA
;OmittedName = RMO
;TwoLetter = ro
;LangID = 0x0818
;PrimaryLangID = 0x0018
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Moldavia
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ロシアê (モルドバ)
; MSDN¾ê表記 :Russian(Moldavia)
; MSDN¾êªÌ :ru-mo
;-----------------------------------------------------------------------
;[Moldavia]
;EnglishName = Moldavia
;LMLauncher = RUSSIAN_MOLDAVIA
;OmittedName = RUM
;TwoLetter = ru
;LangID = 0x0819
;PrimaryLangID = 0x0019
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Moldavia
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :セルビアê (キリル¶字)
; MSDN¾ê表記 :Serbian(Cyrillic)
; MSDN¾êªÌ :sr
;-----------------------------------------------------------------------
;[Cyrillic]
;EnglishName = Cyrillic
;LMLauncher = SERBIAN_CYRILLIC
;OmittedName = SCY
;TwoLetter = sr
;LangID = 0x0C1A
;PrimaryLangID = 0x001a
;SubLangID = 0x03
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Cyrillic
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :セルビアê (ラテン)
; MSDN¾ê表記 :Serbian(Latin)
; MSDN¾êªÌ :sr
;-----------------------------------------------------------------------
;[Latin]
;EnglishName = Latin
;LMLauncher = SERBIAN_LATIN
;OmittedName = SLT
;TwoLetter = sr
;LangID = 0x081A
;PrimaryLangID = 0x001a
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Latin
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スロバキアê
; MSDN¾ê表記 :Slovak
; MSDN¾êªÌ :sk
;-----------------------------------------------------------------------
;[Slovak]
;EnglishName = Slovak
;LMLauncher = SLOVAK
;OmittedName = SVK
;TwoLetter = sk
;LangID = 0x041B
;PrimaryLangID = 0x001b
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Slovak
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スロベニアê
; MSDN¾ê表記 :Slovenian
; MSDN¾êªÌ :sl
;-----------------------------------------------------------------------
;[Slovenian]
;EnglishName = Slovenian
;LMLauncher = SLOVENIAN
;OmittedName = SLV
;TwoLetter = sl
;LangID = 0x0424
;PrimaryLangID = 0x0024
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Slovenian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ソルビアê
; MSDN¾ê表記 :Sorbian
; MSDN¾êªÌ :sb
;-----------------------------------------------------------------------
;[Sorbian]
;EnglishName = Sorbian
;LMLauncher = SORBIAN
;OmittedName = SOR
;TwoLetter = ??
;LangID = 0x042E
;PrimaryLangID = 0x002e
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Sorbian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (スペイン)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Spain - Traditional Sort)
; MSDN¾êªÌ :es
;-----------------------------------------------------------------------
;[Spanish-Traditional]
;EnglishName = Spanish-Traditional
;LMLauncher = ESPANOL TRADITIONAL
;OmittedName = ESP
;TwoLetter = es
;LangID = 0x040A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Spanish
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (メキシコ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Mexican)
; MSDN¾êªÌ :es-mx
;-----------------------------------------------------------------------
;[Mexican]
;EnglishName = Mexican
;LMLauncher = SPANISH_MEXICAN
;OmittedName = SME
;TwoLetter = es
;LangID = 0x080A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Mexican
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (グアテマラ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Guatemala)
; MSDN¾êªÌ :es-gt
;-----------------------------------------------------------------------
;[Guatemala]
;EnglishName = Guatemala
;LMLauncher = SPANISH_GUATEMALA
;OmittedName = SGU
;TwoLetter = es
;LangID = 0x100A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x04
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Guatemala
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (コスタリカ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Costa Rica)
; MSDN¾êªÌ :es-cr
;-----------------------------------------------------------------------
;[Costa Rica]
;EnglishName = Costa Rica
;LMLauncher = SPANISH_COSTA-RICA
;OmittedName = SCO
;TwoLetter = es
;LangID = 0x140A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x05
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Costa Rica
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (パナマ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Panama)
; MSDN¾êªÌ :es-pa
;-----------------------------------------------------------------------
;[Panama]
;EnglishName = Panama
;LMLauncher = SPANISH_PANAMA
;OmittedName = SPA
;TwoLetter = es
;LangID = 0x180A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x06
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Panama
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (ドミニカ¤和国)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Dominican Republic)
; MSDN¾êªÌ :es-do
;-----------------------------------------------------------------------
;[Dominican Republic]
;EnglishName = Dominican Republic
;LMLauncher = SPANISH_DOMINICAN-REPUBLIC
;OmittedName = SDO
;TwoLetter = es
;LangID = 0x1C0A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x07
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Dominican Republic
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (ベネズエラ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Venezuela)
; MSDN¾êªÌ :es-ve
;-----------------------------------------------------------------------
;[Venezuela]
;EnglishName = Venezuela
;LMLauncher = SPANISH_VENEZUELA
;OmittedName = SVZ
;TwoLetter = es
;LangID = 0x200A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x08
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Venezuela
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (コロンビア)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Colombia)
; MSDN¾êªÌ :es-co
;-----------------------------------------------------------------------
;[Colombia]
;EnglishName = Colombia
;LMLauncher = SPANISH_COLOMBIA
;OmittedName = SCL
;TwoLetter = es
;LangID = 0x240A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x09
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Colombia
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (ペルー)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Peru)
; MSDN¾êªÌ :es-pe
;-----------------------------------------------------------------------
;[Peru]
;EnglishName = Peru
;LMLauncher = SPANISH_PERU
;OmittedName = SPE
;TwoLetter = es
;LangID = 0x280A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x0a
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Peru
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (アルゼンチン)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Argentina)
; MSDN¾êªÌ :es-ar
;-----------------------------------------------------------------------
;[Argentina]
;EnglishName = Argentina
;LMLauncher = SPANISH_ARGENTINA
;OmittedName = SAR
;TwoLetter = es
;LangID = 0x2C0A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x0b
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Argentina
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (エクアドル)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Ecuador)
; MSDN¾êªÌ :es-ec
;-----------------------------------------------------------------------
;[Ecuador]
;EnglishName = Ecuador
;LMLauncher = SPANISH_ECUADOR
;OmittedName = SEC
;TwoLetter = es
;LangID = 0x300A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x0c
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Ecuador
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (チリ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Chile)
; MSDN¾êªÌ :es-cl
;-----------------------------------------------------------------------
;[Chile]
;EnglishName = Chile
;LMLauncher = SPANISH_CHILE
;OmittedName = SCI
;TwoLetter = es
;LangID = 0x340A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x0d
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Chile
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (ウルグアイ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Uruguay)
; MSDN¾êªÌ :es-uy
;-----------------------------------------------------------------------
;[Uruguay]
;EnglishName = Uruguay
;LMLauncher = SPANISH_URUGUAY
;OmittedName = SUR
;TwoLetter = es
;LangID = 0x380A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x0e
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Uruguay
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (パラグアイ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Paraguay)
; MSDN¾êªÌ :es-py
;-----------------------------------------------------------------------
;[Paraguay]
;EnglishName = Paraguay
;LMLauncher = SPANISH_PARAGUAY
;OmittedName = SPR
;TwoLetter = es
;LangID = 0x3C0A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x0f
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Paraguay
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (ボリビア)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Bolivia)
; MSDN¾êªÌ :es-bo
;-----------------------------------------------------------------------
;[Bolivia]
;EnglishName = Bolivia
;LMLauncher = SPANISH_BOLIVIA
;OmittedName = SBO
;TwoLetter = es
;LangID = 0x400A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x10
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Bolivia
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (エルサルバドル)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(El Salvador)
; MSDN¾êªÌ :es-sv
;-----------------------------------------------------------------------
;[El Salvador]
;EnglishName = El Salvador
;LMLauncher = SPANISH_EL-SALVADOR
;OmittedName = SEL
;TwoLetter = es
;LangID = 0x440A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x11
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = El Salvador
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (ホンジュラス)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Honduras)
; MSDN¾êªÌ :es-hn
;-----------------------------------------------------------------------
;[Honduras]
;EnglishName = Honduras
;LMLauncher = SPANISH_HONDURAS
;OmittedName = SHO
;TwoLetter = es
;LangID = 0x480A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x12
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Honduras
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (ニカラグア)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Nicaragua)
; MSDN¾êªÌ :es-ni
;-----------------------------------------------------------------------
;[Nicaragua]
;EnglishName = Nicaragua
;LMLauncher = SPANISH_NICARAGUA
;OmittedName = SNI
;TwoLetter = es
;LangID = 0x4C0A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x13
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Nicaragua
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スペインê (プエルトリコ)
; MSDN¾ê表記 :Spanish(Puerto Rico)
; MSDN¾êªÌ :es-pr
;-----------------------------------------------------------------------
;[Puerto Rico]
;EnglishName = Puerto Rico
;LMLauncher = SPANISH_PUERTO-RICO
;OmittedName = SPU
;TwoLetter = es
;LangID = 0x500A
;PrimaryLangID = 0x000a
;SubLangID = 0x14
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Puerto Rico
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ソトê
; MSDN¾ê表記 :Sutu
; MSDN¾êªÌ :sx
;-----------------------------------------------------------------------
;[Sutu]
;EnglishName = Sutu
;LMLauncher = SUTU
;OmittedName = SUT
;TwoLetter = ??
;LangID = 0x0430
;PrimaryLangID = 0x0030
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Sutu
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :スウェーデンê (フィンランド)
; MSDN¾ê表記 :Swedish(Finland)
; MSDN¾êªÌ :sv-fi
;-----------------------------------------------------------------------
;[Finland]
;EnglishName = Finland
;LMLauncher = SWEDISH_FINLAND
;OmittedName = SFI
;TwoLetter = sv
;LangID = 0x081D
;PrimaryLangID = 0x001d
;SubLangID = 0x02
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Finland
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :タイê
; MSDN¾ê表記 :Thai
; MSDN¾êªÌ :th
;-----------------------------------------------------------------------
;[Thai]
;EnglishName = Thai
;LMLauncher = THAI
;OmittedName = THA
;TwoLetter = th
;LangID = 0x041E
;PrimaryLangID = 0x001e
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Thai
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ツォンガê
; MSDN¾ê表記 :Tsonga
; MSDN¾êªÌ :ts
;-----------------------------------------------------------------------
;[Tsonga]
;EnglishName = Tsonga
;LMLauncher = TSONGA
;OmittedName = TSO
;TwoLetter = ts
;LangID = 0x0431
;PrimaryLangID = 0x0031
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Tsonga
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ツワナê
; MSDN¾ê表記 :Tswana
; MSDN¾êªÌ :tn
;-----------------------------------------------------------------------
;[Tswana]
;EnglishName = Tswana
;LMLauncher = TSWANA
;OmittedName = TSW
;TwoLetter = ??
;LangID = 0x0432
;PrimaryLangID = 0x0032
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Tswana
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ウクライナê
; MSDN¾ê表記 :Ukrainian
; MSDN¾êªÌ :uk
;-----------------------------------------------------------------------
;[Ukrainian]
;EnglishName = Ukrainian
;LMLauncher = UKRAINIAN
;OmittedName = UKR
;TwoLetter = uk
;LangID = 0x0422
;PrimaryLangID = 0x0022
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Ukrainian
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ウルドゥーê (パキスタン)
; MSDN¾ê表記 :Urdu
; MSDN¾êªÌ :ur
;-----------------------------------------------------------------------
;[Urdu]
;EnglishName = Urdu
;LMLauncher = URDU
;OmittedName = URD
;TwoLetter = ur
;LangID = 0x0420
;PrimaryLangID = 0x0020
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Urdu
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ベトナムê
; MSDN¾ê表記 :Vietnamese
; MSDN¾êªÌ :vi
;-----------------------------------------------------------------------
;[Vietnamese]
;EnglishName = Vietnamese
;LMLauncher = VIETNAMESE
;OmittedName = VIE
;TwoLetter = vi
;LangID = 0x042A
;PrimaryLangID = 0x002a
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Vietnamese
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :コーサê
; MSDN¾ê表記 :Xhosa
; MSDN¾êªÌ :xh
;-----------------------------------------------------------------------
;[Xhosa]
;EnglishName = Xhosa
;LMLauncher = XHOSA
;OmittedName = XHO
;TwoLetter = xh
;LangID = 0x0434
;PrimaryLangID = 0x0034
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Xhosa
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :イディッシュê
; MSDN¾ê表記 :Yiddish
; MSDN¾êªÌ :ji
;-----------------------------------------------------------------------
;[Yiddish]
;EnglishName = Yiddish
;LMLauncher = YIDDISH
;OmittedName = YID
;TwoLetter = ji,yi
;LangID = 0x043D
;PrimaryLangID = 0x003d
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Yiddish
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ズールーê
; MSDN¾ê表記 :Zulu
; MSDN¾êªÌ :zu
;-----------------------------------------------------------------------
;[Zulu]
;EnglishName = Zulu
;LMLauncher = ZULU
;OmittedName = ZUL
;TwoLetter = zu
;LangID = 0x0435
;PrimaryLangID = 0x0035
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Zulu
;SubstituteLangID = 

;-----------------------------------------------------------------------
; ¾ê     :ベラルーシê
; MSDN¾ê表記 :Belarusian
; MSDN¾êªÌ :be
;-----------------------------------------------------------------------
;[Belarusian]
;EnglishName = Belarusian
;LMLauncher = BELARUSIAN
;OmittedName = BEL
;TwoLetter = be
;LangID = 0x0423
;PrimaryLangID = 0x0023
;SubLangID = 0x01
;PrimaryUSE = 
;IRCFileName = 
;IRCSectionName = Belarusian
;SubstituteLangID = 


;-----------------------------------------------------------------------
; ファイルîñ
;-----------------------------------------------------------------------
[FileInformation]
Version = 3.1.0.0
CreateDate = 2011/07/29 10:03:41

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.72