DI_POL.TXT Driver File Contents (z67659L9.exe)

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE

----KOÑCOWY U¯YTKOWNIK MUSI KORZYSTAÆ Z TEGO OPROGRAMOWANIA (“OPROGRA MOWANIE”) ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.
£ADUJ¥C TO OPROGRAMOWANIE DO JAKIEGOKOLWIEK KOMPUTERA U¯YTKOWNIK ZGADZA SIÊ PRZESTRZEGAÆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. JE¯ELI U¯YTKOWNIK NIE ZGADZA SIÊ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MO¯E ON/ONA £ADOWAÆ TEGO OPROGRAMOWANIA DO ¯ADNEGO KOMPUTERA.

Udzielenie licencji
Otrzymuje Pan/Pani licencjê na u¿ytkowanie niniejszego Oprogramowania na sprzêcie dostarczonym wraz z tym Oprogramowaniem lub dopuszczonym przez jego dostawcê (“sprzêt”). Oprogramowanie to wolno stosowaæ na dowolnym komputerze umozliwiaj¹cym elektroniczny dostêp do sprzêtu. Nie wolno wypo¿yczaæ ani oddawaæ w leasing tego Oprogramowania ani przekazywaæ swych praw wynikajacych z niniejszej licencji ¿adnej stronie trzeciej.

Akceptacja
Przyjmuje siê, ¿e poprzez za³adowanie niniejszego Oprogramowania do jakiegokolwiek komputera warunki niniejszej Umowy zostaly zaakceptowane.

Czas trwania
Niniejsza licencja jest skuteczna do czasu wygaśniêcia. Licencja wygasa z chwil¹ naruszenia warunków niniejszej Umowy. W razie wygaśniêcia Umowy wszystkie kopie niniejszego Oprogramowania oraz jego dokumentacja musz¹ byæ zniszczone.

Prawo w³asno¹ci do Oprogramowania
W³asności¹ U¿ytkownika s¹ tylko nośniki magnetyczne, na których niniejsze Oprogramowanie zosta³o (ewentualnie) dostarczone. Warunkiem formalnym niniejszej Umowy jest to, ¿e w³aściciele zachowaj¹ tytu³ i prawo w³asności niniejszego Oprogramowania.

Kopiowanie
Niniejsze Oprogramowanie oraz jego dokumentacja s¹ chronione prawami autorskimi.
Nie wolno sporz¹dzaæ ¿adnych kopii ani dopuszczaæ do skopiowania niniejszego Oprogramowania przez inne osoby za wyj¹tkiem takich kopii, które s¹ niezbêdne do objêtego licencj¹ u¿ytkowania oraz jednej kopii stanowi¹cej zabezpieczenie eksploatacyjne. Wszystkie takie kopie podlegaj¹ warunkom niniejszej Umowy.
Nie wolno modyfikowaæ, adaptowaæ, ³¹czyæ, t³umaczyæ, odtwarzaæ wed³ug orygina³u, dekompilowaæ, rozdzielaæ ani tworzyæ narzêdzi pochodnych w oparciu o niniejsze Oprogramowanie ani towarzysz¹c¹ dokumentacjê w ca³ości ani w jakiejkolwiek czêści.
Mo¿na zostaæ poci¹gniêtym do odpowiedzialności prawnej w razie jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich, niedozwolonego przekazania, kopiowania lub wykorzystywania niniejszego Oprogramowania lub jego dokumentacji.

Ograniczenie Gwarancji
Ewentualne nośniki, a nie zawarte na nich Oprogramowanie, objête s¹ gwarancj¹ udzielon¹ bezpośredniemu nabywcy, ¿e s¹ one wolne od wad materia³owych i wykonania w okresie jednego roku od dnia nabycia przez bezpośredniego nabywcê. Uszkodzone nośniki zostan¹ wymienione pod warunkiem zwrotu wadliwego nośnika dostawcy u¿ytkownika przesy³k¹ polecon¹ wraz z kopi¹ potwierdzenia zakupu.
NINIEJSZE UPRAWNIENIA STANOWI¥ JEDYNY I WY£¥CZNY SPOSÓB ZADOŚÆUCZYNIENIA NA ZASADACH RÊKOJMI, KONTRAKTU LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTU£U. DOSTAWCA, W£AŚCICIEL OPROGRAMOWANIA ANI JEGO LICENCJONOWANI PRZEDSTAWICIELE NIE BÊD¥ W ¯ADNYM WYPADKU PONOSIÆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY (W TYM UTRATÊ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, ZYSKÓW, OSZCZÊDNOŚCI LUB ZA£AMANIA DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ ANI ¯ADNYCH INNYCH STRAT BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH ANI SZCZEGÓLNYCH) POWSTA£YCH W ZWI¥ZKU Z NINIEJSZYM OPROGRAMOWANIEM, JEGO DZIA£ANIEM LUB BRAKIEM MO¯LIWOŚCI JEGO DZIA£ANIA.

Prawa dotycz¹ce eksportu
U¿ytkownik potwierdza, ¿e eksport niniejszego Oprogramowania podlega ustawom o kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych i innych krajów. U¿ytkownik zgadza siê przestrzegaæ wszystkich ustaw o kontroli eksportu.

Obowi¹zujace prawo i Jurysdykcja
Je¿eli jakiekolwiek postanowienie lub czêśæ niniejszej Umowy zostan¹ uznane za bezprawne, niewa¿ne lub niewykonalne, to pozostale postanowienia zachowaj¹ w pe³ni sw¹ wa¿nośæ. Niniejsza Umowa podlega ustawodawstwu stanu Kalifornia (USA) i podlega jurysdykcji s¹dów Dystryktu Federalnego dla Centralnego Dystryktu stanu Kalifornia z rozstrzygniêciem przez s¹d a nie przez sêdziów przysiêg³ych.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.04