DI_TUR.txt Driver File Contents (z67421L9.exe)

YAZILIM LÝSANS ANLAÞMASI

SÝZ, SON KULLANICI, BU YAZILIMI ("YAZILIM") BU ANLAÞMANIN KOÞULLARINA GÖRE KULLANACAKSINIZ.
YAZILIMI HERHANGÝ BÝR BÝLGÝSAYARA YÜKLEMEK ÝLE, BU KOÞULLARA BAÐLI KALMAYI ONAYLIYORSUNUZ. EÐER BU ANLAÞMANIN KOÞULLARINI KABUL ETMÝYORSANIZ, BU YAZILIMI HERHANGÝ BÝR BÝLGÝSAYARA YÜKLEMEYE BÝLÝRÝSÝNÝZ.

Lisans Verilmesi
Bu Yazýlým, Yazýlýmla birlikte paketlenmiþ olan ekipman veya ("ekipman") tedarikçisi tarafýndan dizayn edilmiþ ekipman için sizin tarafýnýzdan kullanýlmak üzere lisanslýdýr.Yazýlýmý, ekipmana elektronik eriþim veren herhangi bir bilgisayar üzerinde kullanmanýza izin verilmiþtir. Yazýlýmý kiraya vermeye veya bu lisansla saklý haklarýnýzý üçüncü bir þahýsa devretmeye izniniz yoktur. 

Kabul Etme
Yazýlýmý herhangi bir bilgisayara yüklemek ile bu Antlaþmanýn koþullarýný kabul ettiðiniz varsayýlacaktýr.

Süre
Bu lisans bitimine dek geçerlidir. Bu lisans Anlaþma koþullarýna uyulmadýðý durumlarda biter. Bitmesi üzerine, Yazýlýmýn tüm kopyalarýný ve dokümantasyonunu yok etmeyi onaylamýþ bulunmaktasýnýz. 

Yazýlýmýn Mülkiyeti
Siz, eðer varsa, yalnýzca Yazýlýmýn teslim edildiði manyetik medyaya sahip olursunuz. Yazýlýmýn isim ve mülkiyet hakkýnýn sahiplerinin elinde tutulacaðý bu Anlaþmanýn kesin bir þartýdýr. 

Kopyalama
Yazýlým ve dokümantasyonu Telif konusudur.
Lisanslý kullaným için gerekli olan veya faaliyet güvenliði için bir kopya alma gibi kopyalamalarýn dýþýnda Yazýlýmý kopyalamamalý veya baþkalarýnýn kopyalamasýna neden olmamalýsýnýz. Bunlarýn dýþýnda herhangi bir kopyalama bu Anlaþmanýn koþullarýna tabidir.Yazlýmýn bütünü, herhangi bir bölümü veya beraberindeki dokümantasyona dayanarak, uyarlama, birleþtirme, çeviri, tersine mühendislik, kaynak koda dönüþtürme,tersine çevirme yapmamalý veya kopya edilmiþ iþler ortaya koymamalýsýnýz. Yazýlým veya dokümantasyonunun herhangi bir telif ihlali, izinsiz devredilmesi, çoðaltýlmasý veya kullanýlmasý halinde kanunen yükümlü sayýlýrsýnýz.

Granti Sýnýrlamasý
Eðer varsa medya, içerdiði Yazýlým deðil, ilk alýcýya, malzeme ve iþçilikteki hatalara karþý ilk alým tarihinden itibaren bir yýllýk bir süre için garanti edilir. Hatalý medya, alým faturasýnýn bir kopyasý ile birlikte posta ücreti ödenmiþ olarak tedarikçinize geri gönderilmesi halinde deðiþtirilecektir. 
BU HAKLAR SÝZÝN HAKSIZ FÝÝL, SÖZLEÞME VE BENZERÝ HALLERDE YEGANE VE YALNIZCA SÝZE ÖZEL DAYANAÐINIZDIR. TEDARÝKÇÝ, YAZILIMIN SAHÝBÝ VEYA LÝSANSÖRLERÝ YAZILIMDAN, KULLANIMINDAN VEYA KULANAMAMA DURUMUNDAN DOÐACAK ZARARLARDAN (BÝLGÝ KAYBI, KAR VE TASARRUF KAYBI, ÝÞÝN KESÝNTÝYE UÐRAMASI VEYA DÝÐER DOÐRUDAN VE DOÐRUDAN OLMAYAN TESADÜFÝ, DOLAYLI VEYA ÖZEL ZARARLAR DAHÝL) HÝÇ BÝR DURUMDA SORUMLU DEÐÝLDÝR. 

Ýhracat Yasasý
Yazýlýmýn ihracatýnýn Birleþik Devletler ve diðer ülkelerin ihracat kontrol kanunlarýyla yönetileceðini onaylýyorsunuz. Bu tür ihracat kontrol kanunlarýnýn tümüne uymayý kabul ediyorsunuz. 

Ýdari Kanun ve Yargýlama yetkisi
Eðer bu anlaþmanýn herhangi bir koþulu veya bölümünün kanuna aykýrý, geçersiz veya tatbik edilemez olduðu anlaþýlýrsa, kalan koþullarýn yürürlük ve hükmü ayný kalacaktýr. Anlaþma, Kaliforniya, ABD kanunlarý ile yönetilecektir ve Kaliforniya Merkezi Bölgesi için Federal Bölge mahkemelerinin, jürinin deðil, bir yargýcýn yargý verme yetkisine tabidir.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.95