DI_DAN.TXT Driver File Contents (z67421L9.exe)

SOFTWARELICENSAFTALE

----DU, SLUTBRUGEREN, SKAL ANVENDE DENNE SOFTWARE ("SOFTWAREN") I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I NAERVAERENDE AFTALE.
HVIS DU INDLAESER SOFTWAREN PÅ EN COMPUTER, ACCEPTERER DU AT VAERE BUNDET AF BETINGELSERNE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I AFTALEN, MÅ DU IKKE INDLAESE SOFTWAREN PÅ EN COMPUTER.

Licens
Softwaren gives i licens til dig til brug på det udstyr, der leveres sammen med softwaren, eller som anvises af leverandøren ("udstyret"). Du må benytte softwaren på en hvilken som helst computer, hvorfra der er adgang til udstyret. Du må ikke udleje eller lease softwaren eller overdrage dine rettigheder i henhold til naervaerende licens til tredjemand.

Accept
Du anses for at have accepteret betingelserne i naervaerende aftale, når du indlaeser softwaren på en computer.

Varighed
Denne licens er gaeldende, indtil den bringes til ophør. Licensen bringes til ophør, såfremt du ikke overholder betingelserne i naervaerende aftale. Ved licensens ophør skal du tilintetgøre alle kopier af softwaren og dokumentationen.

Ejendomsret til softwaren
Du har kun ejendomsretten til eventuelle magnetiske medier, hvorpå softwaren leveres. Det er en udtrykkelig betingelse i denne aftale, at ejendomsretten til softwaren forbliver hos de oprindelige ejere.

Kopiering
Softwaren og den tilhørende dokumentation er underkastet ophavsretslovgivningen.
Du må ikke tage kopier eller foranledige, at andre tager kopier af softwaren, medmindre sådanne kopier er nødvendige i forbindelse med den brug, der er tilladt i henhold til licensen, eller der er tale om en kopi til driftssikkerhed. Sådanne kopier er underkastet betingelserne i naervaerende aftale.
Du må ikke aendre, tilpasse, oversaette, foretage reverse engineering, decompile, disassemble eller skabe afledede arbejder ud fra hele eller en del af softwaren eller den tilhørende dokumentation.
Du kan retsforfølges for brud på ophavsretten, uautoriseret overdragelse, gengivelse eller brug af softwaren eller den tilhørende dokumentation.

Begraensninger i ansvaret
Der gives garanti for medierne, ikke softwaren på medierne, til den oprindelige køber mod fejl i materialer og udførelse i en periode på ét år efter den oprindelige købsdato. Fejlbehaeftede medier byttes, hvis de returneres til forhandleren med en frankeret svarkuvert og en kopi af købskvitteringen.
DISSE RETTIGHEDER ER DIN ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE I ERSTATNINGSRETLIG, KONTRAKTSRETLIG ELLER ANDEN HENSEENDE. LEVERANDØREN, SOFTWARENS EJER ELLER DENNES LICENSHAVERE KAN UNDER INGEN OMSTAENDIGHEDER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR FORHOLD (HERUNDER FOR TAB AF OPLYSNINGER, DRIFTSTAB, TAB AF BESPARELSER ELLER FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHED ELLER ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER SAERLIGE SKADER), DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF SOFTWAREN ELLER ANVENDELSE HERAF, ELLER FORDI SOFTWAREN IKKE KAN ANVENDES.

Eksportlovgivning
Du anerkender, at eksport af softwaren er reguleret af USA’s og andre landes eksportlovgivning. Du accepterer at overholde al sådan eksportlovgivning.

Lovvalg og jurisdiktion
Såfremt en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i naervaerende aftale viser sig at vaere ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhaeves, forbliver de øvrige bestemmelser gaeldende. Naervaerende aftale reguleres af lovene i Californien, U.S.A. og er underkastet de føderale District Courts for Central District of California under forsaede af en dommer, ikke et naevningeting.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.49