DI_CES.TXT Driver File Contents (z67421L9.exe)

LICENÈNÍ SMLOUVA O SOFTWARU

----VY, KONCOVÝ UŽIVATEL, BUDETE POUŽÍVAT TENTO SOFTWARE (“SOFTWARE”) V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU.
ZAVEDENÍM SOFTWARU DO JAKÉHOKOLIV POÈÍTAÈE SE ZAVAZUJETE K DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE NA NÌ NEPØISTUPUJETE, NESMÍTE TENTO SOFTWARE ZAVÁDÌT DO ŽÁDNÉHO POÈÍTAÈE.

Poskytnutí licence
Licence na tento software se týká vámi používaného vybavení, které je souèástí tohoto softwarového balíku nebo je stanoveno dodavatelem softwaru (“vybavení”). Jste oprávnìni používat software na jakémkoliv poèítaèi, který umožòuje elektronický pøístup k tomuto vybavení. Nejste oprávnìni software najímat nebo pronajímat ani pøevádìt vaše práva ve smyslu této licence na tøetí stranu.

Trvání

Tato licence je platná, dokud nebude ukonèena. Ukonèena bude v pøípadì, že nedodržíte tuto smlouvu. Souhlasíte, že v pøípadì ukonèení zlikvidujete veškeré kopie tohoto softwaru a pøíslušné dokumentace.

Souhlas
Zavedení tohoto softwaru do jakéhokoliv poèítaèe bude považováno za váš souhlas se znìním této smlouvy.

Vlastnictví softwaru
Pokud vlastníte magnetická média, na nichž se software distribuuje, vlastníte pouze je. Výslednou podmínkou této smlouvy je, že si vlastník ponechá nárok na vlastnictví softwaru.

Kopie
Software a pøíslušná dokumentace jsou chránìny autorským právem.
Nesmíte vytváøet žádné kopie ani umožnit jiným, aby vytváøeli kopie tohoto softwaru kromì takových kopií, které jsou nezbytné pro oprávnìné používání a jedné kopie pro zabezpeèení provozu. Na veškeré takové kopie se vztahují podmínky této smlouvy.
Software a pøíslušnou dokumentaci jako celek nebo jakékoliv jejich èásti nesmíte upravovat, pøizpùsobovat, sluèovat, pøekládat, zpìtnì sestavovat, kompilovat a pøekládat ze strojového kódu ani z nich vytváøet odvozené komponenty.
Za jakékoliv porušení autorských práv, neoprávnìný pøevod, reprodukci nebo použití tohoto softwaru mùžete být vyzváni k právní odpovìdnosti.

Omezení záruky
Pùvodnímu kupci je poskytována záruka na média, jsou-li k dispozici, a na software na nich obsažený, tžkající se závad materiálu a provedení, na dobu jednoho roku od data pùvodní koupì. Vadná média budou vymìnìna, budou-li vyplacenì zaslána zpìt vašemu dodavateli spoleènì s kopií dokladu o koupi.
TATO PRÁVA JSOU JEDINÝM A VÝLUÈNÝM ZPÙSOBEM NÁHRADY V PØÍPADÌ REKLAMACE, UZAVØENÍ SMLOUVY NEBO JINÝCH NÁROKÙ. DODAVATEL, VLASTNÍK SOFTWARU NEBO POSKYTOVATEL LICENCE NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÌDNI ZA POŠKOZENÍ (VÈETNÌ JAKÝCHKOLIV ZTRÁT INFORMACÍ, ZISKU, ÚSPOR NEBO NARUŠENÍ OBCHODNÍ ÈINNOSTI ANI DALŠÍCH PØÍMÝCH, NEPØÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO ZVLÁŠTNÍCH POŠKOZENÍ), ZPÙSOBENÝCH SOFTWAREM NEBO JEHO POUŽITÍM, A ZA NESCHOPNOST POUŽÍT SOFTWARE.

Zákon o vžvozu
Berete na vìdomí, že vývoz softwaru se øídí zákony Spojených státù amerických a dalších státù na regulaci vývozu. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny tyto zákony na regulaci vývozu.

Nadøízený zákon a jurisdikce
Pokud se zjistí, že jakékoliv ustanovení nebo èást této smlouvy je ilegální, neplatné nebo právnì neúèinné, zbývající ustanovení zùstávají plnì úèinná a platná. Tato smlouva se bude øídit zákony Kalifornie, USA, a podléhá jurisdikci federálních soudù pro Støední distrikt Kalifornie, vedené soudcem, nikoliv porotou.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.76