LA.txt Driver File Contents (epson625985eu.zip)

ÿþSEIKO EPSON CORPORATION

YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0ÖNEML0! BU YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0N0 D0KKATLE OKUYUN. Birlikte salananaç1klay1c1 malzemeler dahil olmak üzere bilgisayar yaz1l1m ürünü, yaz1 tipibilgileri, yaz1 tipleri ve/veya verileri ("Yaz1l1m"), SEIKO EPSONCORPORATION ("EPSON") ile i_bu Sözle_me'de belirtilen hüküm veko_ullar üzerinde anla_man1z kayd1yla yaln1zca Lisans alan ("siz")taraf1ndan yüklenip kullan1labilir. Yaz1l1m'1 yükleyip kullanman1z i_buSözle_me'de belirtilen tüm hükümleri ve ko_ullar1 kabul ettiiniz anlam1nagelir. Yaz1l1m'1 yüklemeden veya kullanmadan önce bu Sözle_me'yi dikkatleokuman1z gerekir. 0_bu Sözle_me hükümlerini ve ko_ullar1n1 kabul etmezsenizYaz1l1m'1 yükleme veya kullanma izniniz bulunmaz.1. Lisans. EPSON ve tedarikçileri Yaz1l1m'1 dorudan veya a vas1tas1ylatek bir bilgisayara veya bu bilgisayar1n yerine konulan ba_ka bir bilgisayarayüklemek ve kullanmak için taraf1n1za ki_isel, genel, telif hakk1 ücretine tabiolmayan ve ba_kas1na devir hakk1 bulunmayan s1n1rl1 bir lisans vermektedir. Aabal1 dier bilgisayarlar1n kullan1c1lar1 (a) tüm kullan1c1lar1n bu Sözle_meninko_ullar1n1 kabul etmesi (b) tüm kullan1c1lar1n Yaz1l1m1 sadece bir parças1olduklar1 aa bal1 bilgisayarda kullanmalar1 (c) kullan1c1lar1n bu Sözle_meninko_ullar1n1 ifa etmemesi ve uymamas1 sonucunda EPSON ve tedarikçilerinin maruzkalabilecei zarar, kay1p, maliyet, gider ve yükümlülüklere kar_1 EPSON vetedarikçilerinin zarar görmeyeceklerine kefil olmak kayd1yla yaz1l1m1kullanabilir. Telif haklar1 bildiriminin bütün olarak yedekleme kopyas1nda dabulunmas1 kayd1yla, gerektiinde yedekleme ve ar_ivleme amac1yla Yaz1l1m'1nkopyalar1n1 alabilirsiniz. "Yaz1l1m" terimi, yaz1l1m bile_enlerini,ortam1, taraf1n1zdan al1nan tüm kopyalar1, yükseltmeleri, dei_iklik yap1lansürümleri, güncellemeleri, ekleri ve EPSON veya tedarikçilerince taraf1n1zalisans1 verilen Yaz1l1m kopyalar1n1 ifade eder. 0_bu belgede verilmeyen tüm haklarEPSON ve tedarikçilerince sakl1d1r.2. Dier Haklar ve S1n1rlamalar. Yaz1l1m'1n dei_tirilmeyecei,uyarlanmayaca1 veya çevrilmeyecei taraf1n1zca kabul edilir. Ayr1ca Yaz1l1müzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönü_türme, tersine çevirme i_lemleriyapmayaca1n1z ya da ba_ka bir biçimde kaynak kodunu bulma giri_imindebulunmayaca1n1z da taraf1n1zca kabul edilir. Yaz1l1m'1 payla_amaz,kiralayamaz, devredemez veya üzerine herhangi bir takyidat s1n1rlamas1koydurtamazs1n1z. Ancak, bilgisayarda bulundurulan kopyas1 da dahil olmak üzeretaraf1n1zda hiçbir kopyas1 kalmamas1 ko_uluyla, i_bu Sözle_me'yi ve tümkopyalar1, güncellemeleri ve önceki sürümleri dahil olmak üzere Yaz1l1m'1vermeniz kayd1yla, Yaz1l1m'1 kullanmaya ili_kin haklar1n1z1n tümünü ba_ka birgerçek veya tüzel ki_iye devredebilirsiniz. Baz1 eyaletlerin/yarg1 çevrelerininYaz1l1m devrinin s1n1rland1r1lmas1na izin vermemesi nedeniyle yukar1dakis1n1rlamalar taraf1n1z için geçerli olmayabilir.3. Mülkiyet. Yaz1l1m'a ve kopyalar1na ili_kin fikri mülkiyet haklar1 ilebirlikte mülkiyet ve sahiplik haklar1 EPSON ve tedarikçilerine ait kalacakt1r.Taraf1n1za Yaz1l1m'1n mülkiyetinin veya sahipliinin devri söz konusu olmad11gibi bu Lisans, Yaz1l1m'a ili_kin haklar1n herhangi birisinin devri anlam1na gelmez.Yaz1l1m, Japon Telif Haklar1 Yasas1 ve uluslararas1 telif haklar1 anla_malar1ile olduu gibi, fikri mülkiyet haklar1 yasalar1 ile de koruma alt1naal1nm1_t1r. 0_bu Sözle_me'de aksine hüküm bulunduu haller d1_1nda Yaz1l1m'1kopyalayamazs1n1z. Ayr1ca, Yaz1l1m'1n tüm kopyalar1ndaki telif hakk1 vemülkiyet bildirimlerinin hiçbirini dei_tiremez veya kald1ramazs1n1z.4.. Koruma ve Güvenlik. Yetkisi olmayan ki_iler taraf1ndan eri_imsalanmas1 ve izinsiz kopyalanmas1, yay1nlanmas1 ve da1t1lmas1n1 önlemek içinYaz1l1m'1 korumak üzere gereken tüm makul önlemleri almak ve tüm gayretigöstermek taraf1n1zca kabul edilir. Yaz1l1m'1n deerli, gizlilik derecesita_1yan bilgiler ve ticari bilgiler içerdii ve söz konusu bilgilerin izinsizkullan1lmas1n1n ve kopyalanmas1n1n EPSON ve tedarikçilerine zarar verecei vesöz konusu deerli ve gizlilik derecesi olan bilgilere ve ticari bilgilereili_kin gizlilii muhafaza etme yükümlülüünüzün bulunduu taraf1n1zca kabuledilir.5.. S1n1rl1 Garanti. Yaz1l1m'1 EPSON veya tedarikçilerinden bir ortamdaalman1z durumunda EPSON, Yaz1l1m'1n kay1tl1 olduu ortam1, taraf1n1za teslimtarihinden ba_layarak 90 gün süreyle, normal kullan1m ko_ullar1nda, i_çilik vemalzeme yönünden hata ve kusurlara kar_1 garanti eder. Ortam1n taraf1n1zateslim tarihinden ba_layarak 90 gün süre içinde al1nd11 sat1c1ya veya EPSON'aiade edilmesi durumunda, ortam1n yanl1_ veya kötü kullan1lmam1_ ya da hatal1uygulamaya maruz b1rak1lmam1_ ve ar1zal1 bir ayg1tta kullan1lmam1_ olmas1kayd1yla, EPSON'1n ortam1n kusurlu olduunu belirlemesi halinde, Yaz1l1m'1EPSON'a iade etmeniz üzerine, EPSON, bölümlerinin tüm kopyalar1 da dahil olmaküzere ortam1 dei_tirecektir. T0CAR0 OLARAK SATILAB0L0RL0K VE BEL0RL0 B0R AMACAUYGUNLUK DAH0L OLMAK ÜZERE ORTAMA 0L0^K0N TÜM ZIMN0 GARANT0LER, YUKARIDAAÇIKLIKLA BEL0RT0LEN GARANT0N0N SÜRES0 0LE SINIRLIDIR.Yaz1l1m'1 kullanma riskinin yaln1zca size ait olduu taraf1n1zca kabul ve teyitedilir. YAZILIM H0ÇB0R GARANT0 OLMAKSIZIN "OLDUU G0B0"VER0LMEKTED0R. EPSON VE TEDAR0KÇ0LER0, YAZILIMI KULLANMANIZDAN DOACAKSONUÇLARI VE PERFORMANSI GARANT0 ETMEZ VE EDEMEZ. YUKARIDAK0 HÜKÜMLER EPSON VETEDAR0KÇ0LER0N0N GARANT0 KAPSAMINDA KAR^ILAYACAKLARI YEGANE TAZM0NATTIR. EPSONVE TEDAR0KÇ0LER0,YUKARIDAK0 SINIRLI GARANT0 DI^INDA, ZIMNEN VEYA AÇIKLIKLA,TEL0F HAKLARININ 0HLAL0, T0CAR0 OLARAK SATILAB0L0RL0K, BEL0RL0 B0R AMACAUYGUNLUK 0LE 0LG0L0 H0ÇB0R GARANT0 VERMEMEKTED0R. Baz1 eyaletlerin veya yarg1çevrelerinin ko_ulsuz garantilerin hariç tutulmas1na veya ko_ulsuz garantilerinne süre ile geçerli olaca1na ili_kin s1n1rlamalara izin vermemesi nedeniyleyukar1daki s1n1rlamalar taraf1n1z için geçerli olmayabilir. Bu garantitaraf1n1za belirli yasal haklar tan1maktad1r. Bir eyalet veya yarg1 çevresindendierine dei_en ba_ka haklar1n1z da olabilir.EPSON, TEDAR0KÇ0LER0 VEYA HERHANG0 B0R TEMS0LC0S0 OLU^AN ZARARIN OLASILIINDANVEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TAZM0NAT TALEPLER0NDEN ÖNCEDEN HABERDAR ED0LM0^ OLSALARDAH0 KÂR KAYBI VEYA TASARRUFLARIN KAYBI DAH0L OLMAK ÜZERE TÜM DORUDAN YA DADOLAYLI, ÖZEL ZARAR, Z0YAN VEYA TAZM0NAT TALEB0 0Ç0N SÖZLE^MEDEN KAYNAKLANSINYA DA KAYNAKLANMASIN KASIT (0HMAL DAH0L), KUSURSUZ SORUMLULUK, 0HLAL VEYAGARANT0N0N YANLI^ YORUMLANMASI NEDEN0YLE TARAFINIZA KAR^I B0R SORUMLULUK VEYÜKÜMLÜLÜK TA^IMAMAKTADIR. Ancak baz1 eyaletlerin ve yarg1 çevrelerinin dolayl1veya özel zarar ziyan1n hariç tutulmas1na veya s1n1rland1r1lmas1na izinvermemesi nedeniyle yukar1daki s1n1rlamalar taraf1n1z için geçerli olmayabilir.6. Sona Erme. EPSON'1n dier haklar1 sakl1 kalmak kayd1yla, hükümlerineuymaman1z durumunda i_bu Sözle_me otomatik olarak sona erer. Bu Sözle_me'yiYaz1l1m'1 kald1r1p tüm kopyalar1n1 yok ederek de herhangi bir s1rada sonaerdirebilirsiniz.7. 0hracat S1n1rlamas1. Yaz1l1m'1n veya EPSON'dan ald11n1z verilerin yada bilgilerin devredilmeyecei, ihraç veya yeniden ihraç edilmeyecei veyaYaz1l1m'1n Japon yasalar1, s1n1rlamalar1 ve yönetmeliklerine ya da Yaz1l1m'1nal1nd11 yarg1 çevresinin yasalar1na göre usulüne uygun lisans al1nmadankullan1lmayaca1 taraf1n1zca kabul edilir.8. Tabi Olunan Yasa ve Genel Hükümler. Bu Sözle_me, hükümleri çeli_enyasalar olmas1na bak1lmaks1z1n, Japonya yasalar1na tabidir ve bu yasalara göreyorumlanacakt1r. 0_bu Sözle_me, Yaz1l1m'a ili_kin olarak taraflar aras1ndakianla_man1n tümünü olu_turmaktad1r ve Yaz1l1m'a ili_kin sat1n alma emrini,ileti_imleri, reklamlar1 veya dier ilgili belgeleri geçersiz k1lar. BuSözle_me, taraflar1n ve bu taraflar1n yasal mirasç1lar1, temsilcileri vevekilleri yarar1na haklar douran taraflar1 balay1c1 bir anla_mad1r. 0_bubelgedeki hükümlerden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olmas1durumunda, Sözle_me'nin geri kalan k1sm1n1n geçerlilii bundan etkilenmeyecekve ilgili hükümler geçerli olarak kalacakt1r. Bu Sözle_me yaln1zca EPSON'1n biryetkilisi taraf1ndan yaz1l1 olarak dei_tirilebilir.9. ABD Hükümeti Son Kullan1c1lar1. Yaz1l1m'1 ABD Hükümeti'nin herhangi birbirimi veya kurulu_u ad1na al1yorsan1z, a_a1daki hükümler geçerli olur.Hükümet _unlar1 kabul eder: (i) Yaz1l1m'1n Savunma Bakanl11'na (DoD) al1nmas1durumunda, Yaz1l1m "Ticari Bilgisayar Yaz1l1m1" olaraks1n1fland1r1l1r ve Hükümet, DFARS Md. 252.227-7013(c)(1)'de tan1mland11biçimiyle yaln1zca Yaz1l1m'daki ve belgelerindeki "s1n1rl1 haklar1"al1r; (ii) Yaz1l1m'1n Savunma Bakanl11 d1_1nda ba_ka bir ABD Hükümeti birimiveya kurulu_una al1nmas1 durumunda Hükümet'in Yaz1l1m'a ve belgelerine ili_kinhaklar1, FAR Md. 52.227-19(c)(2)'de veya kurulu_un NASA olmas1 durumunda, FAR'ayap1lan NASA eki Md. 18-52.227-86(d)'de tan1mland11 gibidir.10. 0nternet Balant1s1. Yaz1l1m, s1n1rl1 olmaks1z1n EPSON Ürünleri modelbilgileri, ya_ad11n1z ülke/bölge, EPSON ürünlerinin durumu gibi hususlar dahilolmak üzere kullanm1_ olduunuz EPSON donan1m1 ve/veya yaz1l1m1 ("EPSONÜrünleri") ile ilgili olarak bilgisayar1n1z arac1l11yla veri ve/veyabilgi gönderilmesi ve al1nmas1 için 0nternete balanabilir. EPSON sizin öncedenonay1n1z olmadan bu gibi veri ve/veya bilgilerdeki unsurlar1 dei_tirebilir.EPSON sizin izniniz olmadan _ahsi tan1mlanabilen bilgileri toplamaz. Ancak,EPSON, kullan1c1lara sunulan hizmet seviyesinin yükseltilmesi içinistatistiksel amaçlarla _ahsi olmayan tan1mlanabilen bilgileri kullanabilir.Yaz1l1m1 yüklemeyi kabul etmeniz halinde 0nternet arac1l11 ile yap1lan hertürlü aktar1m, EPSON 0nternet Sitesinde belirtilen o zamanki EPSON GizlilikPolitikas1'na uygun yap1lacakt1r.11. Yaz1l1m Sürümünün Güncellenmesi. Yaz1l1m, yaz1l1m sürümünü (i) otomatik olarak veya (ii) önceden vereceiniz izin ile güncelle_tirmek için, internet üzerinden EPSON veya EPSON taraf1ndan yetkilendirilmi_ olan bir üçüncü parti firman1n sunucusuna balanabilir. Bu _ekilde güncelle_tirilmi_ yaz1l1m, Yaz1l1m olarak kabul edilecek ve bu Sözle_meye tabi olacakt1r.EPSON EULA TR 10/30/2009Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.00