LA.txt Driver File Contents (epson625985eu.zip)

ÿþSEIKO EPSON CORPORATION

ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÉÆ\Õ ´°©ÆÇȲä²! ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅDÇ üÈXÇJ®¬ }Ç´ÅüÈíÂÜÂ$Æ. ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÈÔ, ðÓ¸ÒèÆ´Å, Á´Ì ¶² p³tÇ0Ñ, ø­¬¹à¬ ø­ xÆÐÅ hÕØ® Èõ¬´² $ÁºDÇ Ç\Õ 8»Á Ç̸(tÇXÕ "ÁÕ¸ÒèÆ´Å")² ø¼ Ĭ}ÅÐÅ Á ´ Ü­Èü¬ pÈt¬ÐÅ |ÇXÎXÕij]¸ ¬À©Æ­Ç(tÇXÕ "Ĭ}ÅÇ")¬ SEIKO EPSON CORPORATION(tÇXÕ "EPSON")ü¬ iÕXÇ\Õ pÈt¬ÐÅ 0µ|· Ĭ}ÅÇ̹tÇ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆtÕ|Å iÕȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆXÕ$¸tº Ĭ}ÅDz ø¼ Ĭ}ÅÐÅ Á ´ Ü­Èü¬ pÈt¬ÐÅ Ù³XÇtÕ|Å iÕȲä². ø¼ Ĭ}ÅXÇ Ü­Èü¬ pÈt¬ÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<Çtº ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©Æ`Õ ­\ÕtÇ ÆŵÂȲä².1. ¬À©Æ­. EPSON ¼ EPSONXÇ ÈÔ õ¬	®Ç² Ĭ}ÅÇÐŬ ÇXÇXÇ è²|Ç ôÎèÔ0Ñ, ¶² Ĭ}ÅǬ ÁÉÈ ¬À©ÆXÕà¬Ç XÕ² ôÎèÔ0Ñ 9Ö@Ç $±¸ÒÌÆlÐÐÅ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕìÅ ¬À©Æ`Õ  Dz ¬xÇÈtÇଠD¾Å³ÈÈtÇpº ¬À©Æ̸¬ ÆÅଠ¬Ç |·tÇ<Á¤Â`Õ  ÆŲ È\ÕÈxÇ ¬À©Æ­DÇ ½ìÅiÕȲä². Ĭ}ÅDz $±¸ÒÌÆlÐÐÅ ðÅ°¬´´Å Dz ôÎèÔ0ÑXÇ ä²x¹ ¬À©ÆÇä´ÐŬ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕij]¸ ÈÕ}·`Õ  ǵÂȲä². è², Ĭ}ÅDz ø¼ Ĭ}ÅXÇ ¨ºà´ pÈmÕÐÅ ÁÀ0® ¬À©ÆÇä´tÇ Ù³XÇXÕଠl­Á´ä²² È, ÁÀ0® ¬À©ÆÇä´tÇ ÁÀ0® $±¸ÒÌÆlÐXÇ \Õ ½½DÇ l­1ÁXÕଠDz ôÎèÔ0ÑÐÅ ­(¸XÕìÅÁ̹ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ ¬tÇ|·² È, ø­¬¹à¬ ÁÀ0® ¬À©ÆÇä´tÇ ø¼ Ĭ}ÅXÇ pÈmÕä´DÇ ÉÂXÕÀÉ JÅLÇ<Ç\¸hà ¼ÝÀ´² ¨ºà´ ÁtÕ, ÁäÂ, D¾©Æ, ÀÉÍ ¼ EÌÇÐÅ ³XÕìÅ EPSON ¼ EPSONXÇ ÈÔ õ¬	®Çä´DÇ tºEÌ`Õ ¬tÇ|·² ¬DÇ UÖäÂ× XÕìÅ|Å iÕȲä². Ĭ}ÅDz 1¼ÅÅtÇ° ô¼­DÇ ÇXÕìÅ DÕÆ\Õ ½¬°Æ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬Àø¼DÇ Ì¹ä´  ǵÂȲä². è², 1¼ÅÅ õ¼¬Àø¼ÐŲ ÈÇ­ \Ôܬ ø­³\¸ \ÔÜ´´Å Ç´Å|Å iÕȲä². "ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·² ©Æ´ÅÐŲ EPSONtÇ° EPSON ÈÔ õ¬	®Ç¬ Ĭ}ÅÇÐŬ ¬À©Æ­DÇ ½ìÅ\Õ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ôÎìÓ±¸Ò, ø»µ´Å, Ĭ}ÅǬ ̹ഠ¨ºà´ ¬Àø¼ü¬ ¨ºà´ ÅÅø­¸tÇÜ´ ¼È, ÂÈ ¼È, ÅÅp³tǸÒÓ, ͬ 0®¥²ü¬ ¬Àø¼ ñ´tÇ ¨ºP´ ìÓhÕ)´È²ä². EPSONü¬ EPSON ÈÔ õ¬	®Ç² ø¼ Ĭ}ÅÐÅÁ ½ìÅ´ÀÉ JÅ@Ç ¨ºà´ ­¬¹|¹ ô¼ ÇiÕȲä².2. 0®ÀÐ ­¬¹ ¼ È\Õ pÈt¬. Ĭ}ÅDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÂÈ, ¬pÈ, À¼XÖXÕÀÉ JÅ0®\¸ Ù³XÇiÕȲä². Ĭ}ÅDz ¬¹¼¤Â ÔÅÀÉȲ´Å, íÅôÎÓ|Ç, ½tÕ ñ´DÇ ÜÂijXÕÀÉ JÅ<Çpº ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Á¤Â TÏÜ´|¹ LÅDÅ´°$¸² ø­ xÆXÇ ´Å µ\Õ ÜÂijij XÕÀÉ JÅ0®\¸ Ù³XÇiÕȲä². Ĭ}ÅDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¬ Ç, dz, ³ìÅ, Èù² $ÁÈ, ¬Ç|·tÇ<Á¤Â`Õ  ÆŵÂȲä². XÕÀÉ̹, Ĭ}ÅDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ  Dz ÇàÂXÇ ¨ºà´ ­¬¹|¹ ä²x¹ ¬À·tÇ° ¼xÇÐÅ Åij`Õ ² ǵÂȲä². è², ø¼ Ĭ}ÅÁ, ÁÕ¸ÒèÆ´Å, ¨ºà´ õ¼¬Àø¼, ÅÅp³tÇ¸Ò ¼È, tÇÈ ¼È ñ´DÇ ø­ì·\Õ ¬À·tÇ° ¼xÇÐŬ ÅijXÕଠĬ}ÅDz ôÎèÔ0ÑЊȥÇ´ õ¼¬Àø¼DÇ ìÓhÕXÕìÅ ´Å µ\Õ õ¼¬Àø¼Ä³ ô¼ ÇXÕÀÉ JÅDÅ|Å iÕȲä². XÕÀÉ̹, |ǽ ÀÉíÅtÇ° ­`Õ ÀÉíÅÐÅÁ² ÁÕ¸ÒèÆ´Å Åij|¹ È\ÕXÕ² ¬DÇ xÇÈXÕÀÉ JÅ<ÇÀ»\¸, ÇXÇ È\Õ Ü­ÈtÇ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä².3. Á Ç­. ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ø­ õ¼¬Àø¼ÐÅ ìÓhÕ´p¬° ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸´ ºXÇ, Á Ç­, ÀÉÈ ¬Ç°À­ ñ´@Ç EPSONtÇ° EPSON ÈÔ õ¬	®Ç¬ ø­³\¸ ô¼ ÇiÕȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ­¬¹° Á Ç­@Ç Ä¬}ÅÇÐŬ Åij´ÀÉ JÅ<Çpº ø¼ ¬À©Æ­ Ĭ}Å@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ´Å µ\Õ ­¬¹Ä³ 乬XÕ² ¬<Ç\¸ tÕÁ ´  ÆŵÂȲä². ÁÕ¸ÒèƴŲ |Çø¼ ¼ ³\Õü»m­ ÈÇ­¼ü¬ m­È ÈÇ­ Ö}Å, ø­¬¹à¬ ø­ xÆXÇ ÀÉÈ ¬Ç°À­ ­(¸ ¼Ü­@Æ pÈ}ÅÐÅ 0µ|· ô¼8Ö|¹ ¼µÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅÐÅÁ 첬¹ Ü­ÈXÕÀÉ JŲ \Õ, Ĭ}ÅDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À`Õ  ÆŵÂȲä². Ĭ}ÅDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å õ¼¬Àø¼ÐÅ \ÔÜ´ ÈÇ­tÇ° 0®ÀÐ Á Ç­ \ÔÜÂ|¹ Èp¬XÕp¬° À¼pÈXÕÀÉ JÅ0®\¸ Ù³XÇiÕȲä².4. ô¼8Ö ¼ ô¼HÅ. Ĭ}ÅDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ô¼8ÖXÕ0® ÇXÕìÅ \Í ÁXÇ x±%¸DÇ 0®¸ÆtÇଠiÕ¬¹ÈxÇ ¨ºà´ pÈXÎ|¹ èÍXÕìÅ ­\ÕtÇ ÆŲ ¬À·tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ tÇ©ÆXÕp¬° ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ­\ÕtÇ ÆÅtÇ õ¼¬À, õ¬¬, x±Í, 0¼ìÓXÕÀÉ JŬ XÕ0®\¸ Ù³XÇiÕȲä². Ĭ}ÅDz ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ À­É\Õ 0®¼ Èô¼@Æ ÆÅÅ D¾¼tÇ ìÓhÕ´´Å Ç<Çpº ­\Õ ÆÅtÇ ¬À©ÆXÕp¬° õ¼¬ÀXÕ² ¬@Ç EPSONü¬ EPSON ÈÔ õ¬	®ÇÐŬ ÁtÕ|¹ üȲ ¬ÇDÇ xÇÈXÕpº, ø­ð· À­É\Õ Èô¼@Æ ÆÅÅ D¾¼ÐÅ ³tÕ 0®¼ ÇÀÉ EÌÇtÇ ÇLÇDÇ xÇÈiÕȲä².5. Ç\Õ ô¼É. Ĭ}ÅǬ EPSONtÇ° Óä¹ÈÐÅÁ ø»µ´ÅÐÅ ô²4® ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ l­Ç\Õ ½¬°Æ, EPSON@Ç ÈÁÀÈ<Ç\¸ ¬À©Æ`Õ ½¬°Æ ÁÕ¸ÒèƴŬ ô²¨¬ Dz ø»µ´ÅÐÅ 0® ÂÈxÇ °¬hÕtÇ° Ç¬Ç °¬hÕtÇ ÆÅLÇDÇ ÈÔtÇ Ä¬}ÅÇÐŬ ¼¡Á´ |ÇÇ\¸½0Ñ 90|Ç Ù³HÅ ô¼¥ÇiÕȲä². ø»µ´Å¬ Ĭ}ÅÇÐŬ ¼¡Á´ |ÇÇ\¸½0Ñ 90|Ç tÇ´°ÐÅ EPSONtÇ° ø»µ´Å|¹ l­Ç\Õ Óä¹È<Ç\¸ ø»µ´Å|¹ ¼Ô\Õ ½¬°Æ, ø»µ´ÅÐÅ °¬hÕtÇ Ç<Çpº ø»µ´Å|¹ Ç»º ¬À©ÆXÕp¬° °¬hÕtÇ Ç² ¥ÇD¾ÐÅ Ç»º #±´ÅÁ ¬À©Æ\Õ ¬tÇ DÅȲ|·à¬ Óè²tÇ ´tº, EPSON@Ç Ä¬}ÅǬ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ EPSON<Ç\¸ ¼Ô\Õ ÉÜ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÇXÇXÇ ½½XÇ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼DÇ ìÓhÕXÕìÅ ø»µ´Å|¹ P­XÖtÕ 
ÉȲä². ÁÀÔ1ÁtÇ° ¹ÒÈ ©ºÈ ÈiÕ1ÁÐÅ ³\Õ 5»ÜÂÈxÇ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕìÅ ø»µ´ÅÐÅ ³\Õ ¨ºà´ 5»ÜÂÈxÇ ô¼É@Ç ÇÐÅ Á ´ ºÜÂÈxÇ ô¼É tÕù² 0®¬<Ç\¸ È\Õ)´È²ä².Ĭ}ÅDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æü¬ ­(¸´ ÇØÕDÇ ÈÈ<Ç\¸ ÇàÂtÇ ½ô²tÕ|Å hÕDÇ xÇÈXÕpº Ù³XÇiÕȲä². ÁÕ¸ÒèƴŲ "Ö¬Ç ÁÀÜÐ ø­³\¸" Èõ¬´pº ´Å µ\Õ ÈX¹XÇ ô¼Éij ìÓhÕ´ÀÉ JŵÂȲä². EPSONü¬ EPSON ÈÔ õ¬	®Ç² ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕìÅ »ÅDÇ  Dz 1Á¥²tÇ° °¬ü¬|¹ ô¼ÉXÕÀÉ JÅ<Çpº ô¼É`Õ Âij ÆŵÂȲä². ÁÀ0® pÈmÕ@Ç EPSONü¬ EPSON ÈÔ õ¬	®ÇXÇ ô¼É ǼÐÅ ³\Õ Ç|Ç\Õ 0¼ÀÐÈxÇ l­È pÈmÕÇȲä². ÁÀ0® È\Õ´ ô¼É tÇxÆÐŲ, EPSONü¬ EPSON ÈÔ õ¬	®Ç² ­¬¹ hÎtÕ ÆÅLÇ, ÁÀÔ1Á, ¹ÒÈ ©ºÈ ÈiÕ1Á ñ´ÐÅ ³tÕ ºÜÂÈtÇp¬° 5»ÜÂÈxÇ ´Å µ\Õ ô¼Éij XÕÀÉ JŵÂȲä². |ǽ ÀÉíÅtÇ° ­`Õ ÀÉíÅÐÅÁ² 5»ÜÂÈxÇ ô¼ÉDÇ ÈxÆÜ¤в ¬tÇ° 5»ÜÂÈxÇ ô¼ÉXÇ ÀÉÁ 0®¬ÐÅ È\ÕDÇ P´² ¬DÇ xÇÈXÕÀÉ JÅ<ÇÀ»\¸, ÁÀ0® È\Õ Ü­ÈtÇ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². tÇì·\Õ ô¼É@Ç Ä¬}ÅÇÐŬ ¹ÒÈ\Õ ¼È ­¬¹|¹ ½ìÅiÕȲä². Ĭ}ÅDz ä²x¹ ­¬¹Ä³ ô¼ Ç`Õ  Ç<Çpº, ø­ì·\Õ ­¬¹² ¬ ÀÉíÅȹä², ¶² ¬ ­`Õ ÀÉíÅÈ¹ä² (ÌtǬ ǵÂȲä².´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij EPSONtÇ° EPSON ÈÔ õ¬	®Ç² tÇ$Ç ÁäÂtÇ° D¾©Æ Ȭ ÁäÂDÇ ìÓhÕXÕìÅ ÁÉÈÈtÇp¬° °¬ü¬ÈtÇp¬° °Æ¼ÈtÇp¬° ¹Òļ\Õ |Ç´ÌXÇ ÁtÕÐÅ ³tÕ, ø­¬¹à¬ È3ÇXÇ ¨ºà´ 0¼ÁÀ ­Ìl­ÐÅ ³tÕ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ DÅȲiÕȲä². tDz ø­ì·\Õ ÁtÕ¬ Ĭ}Å, (ü¬äÂDÇ ìÓhÕXÕ²) ½¼ ÕÇ, ÄÅ©¬EÌÇ, Ĭ}ŠǼtÇ° ô¼É, ÈÕÇ ÄÉ Â ¼ ø­ xÆXÇ ìÅXÕ\Õ tÇ Ç\¸ ¼ÝÀXÕƲÀÉ|¹ ½8»XÕpº, EPSON, EPSON ÈÔ õ¬	®Ç, ¶² ÇXÇXÇ ³¬¹xÇ@Ç ø­ð· ÁtÕ¬ ¼ÝÀ`Õ ¬¥²1ÁtÇ Çä²à¬ Ĭ}ÅÇ\¸½0Ñ µÑô¼ ¼@Ç ½¬°ÆÐÅij Ĭ}ÅÇÐŬ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². XÕÀÉ̹, |ǽ ÀÉíÅtÇ° ­`Õ ÀÉíÅÐÅÁ² °Æ¼ÈtÇp¬° DÕðÅÈtÇp¬° ¹ÒÂ\Õ ÁÁÀDÇ ÈxÆXÕp¬° È\ÕXÕ² ¬DÇ xÇÈXÕÀÉ JÅ<ÇÀ»\¸, ÁÀ0® È\Õ Ü­ÈtÇ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä².6. Ĭ}Å È̸. EPSONtÇ ô¼ Ç\Õ ä²x¹ ­¬¹|¹ ÁÁÀXÕÀÉ JÅà¬, ø¼ Ĭ}Å@Ç Ä¬}ÅǬ ø¼ Ĭ}ÅXÇ Ü­ÈDÇ ÉÂXÕÀÉ JÅ<Çtº ÇÙ³<Ç\¸ È̸)´È²ä². Ĭ}ÅDz $ÁXδ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼DÇ Èp¬XÕଠÓ0®XÕtº ¸ÅÈà´ÀÉ ø¼ Ĭ}ÅDÇ È̸`Õ  ǵÂȲä².7. ÂÍ È\Õ. Ĭ}ÅDz |Çø¼XÇ ¼`¹, Ü­È, Ü­È, ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ èÍÝ´\Õ ­`Õ ÀÉíÅXÇ ¼`¹ÐÅ 0µx¹ Èù²\Õ ¬À©Æ­ ÆÅtDz, EPSON<Ç\¸½0Ñ UÖô¼\Õ ÁÕ¸ÒèÆ´Å, p³tÇ0Ñ, ¶² Èô¼|¹ Åij, ÂÍ, ¬ÇÂÍXÕp¬° ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕÀÉ JÅ0®\¸ Ù³XÇiÕȲä².8. Ép¬¼ ¼ |Ǽ pÈmÕ. ø¼ Ĭ}Å@Ç È	ͼ pÈmÕDÇ ÈxÆ\Õ \Õm­ ¼`¹XÇ È©ÆDÇ ¼<Çpº ø­ÐÅ 0µ|· tÕÁ)´È²ä². ø¼ Ĭ}Å@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸´ Ĭ}ÅÇä´ ¬ÀtÇXÇ È´Ì Ä¬}ÅtÇpº ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸´ ¨ºT´ l­ä¹ üÈ8», µÑàÂ8», ­à¬8», ¶² ­(¸´ ÄÉ Â ñ´DÇ °Æ ÁiÕȲä². ø¼ Ĭ}Å@Ç ø¼ Ĭ}Å ù²¬ÀÇ@Æ tÕù² ¹ÂĬÇ, ÅÂxÇ, ¼È ³¬¹xÇ ñ´XÇ tÇuÇÐÅ l­Á%¸DÇ ¬ÀÉଠÈ©Æ)´È²ä². ø¼ Ĭ}ÅXÇ ÇXÇXÇ Ü­ÈtÇ 4»¨ÖtÇp¬° äÂÕ`Õ  ÆŲ ¬<Ç\¸ ¼ÖÀɲ ½¬°ÆÐÅij, ø¼ Ĭ}ÅXÇ °8ºÀÉ ½½XÇ ǨÖ1ÁÐŲ Æ¥ÕDÇ üÈÀÉ JŵÂȲä². 0µ|·Á, ø¼ Ĭ}Å@Ç Ä¬Á ǨÖXÕpº Ĭ}Å pÈmÕÐÅ 0µ|· äÂÕ)´È²ä². ø¼ Ĭ}Å@Ç EPSONXÇ ÀÉÈ´ ÇÐÆtÇ ÁºtÕ|Å̹ ÂÈ`Õ  ǵÂȲä².9. ø»iÕÉm­ Ƚ \ÍÈ ¬À©ÆÇ. ø»iÕÉm­ Ƚ 0®­ ¶² è²´Ì|¹ ³àÂXÕìÅ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ Lµ² ä²LÇ pÈmÕtÇ È©Æ)´È²ä². Ƚ ¹ÂxÇ: (i) ÁÕ¸ÒèƴŬ m­)¼½(DoD)ÐÅ õ¬	® ´ ½¬°Æ, ÁÕ¸ÒèƴŲ "ÁÀÅÅ©Æ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å"\¸ ½X¹´à¬, Ƚ² ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ 8»ÁXÇ "È\Õ ­\Õ"̹DÇ »Å<Çpº tDz DFARSXÇ 252.227-7013(c)(1) ÈÐÅ ÈXÇ´´Å ǵÂȲä². (ii) ÁÕ¸ÒèƴŬ m­)¼½ tÇxÆXÇ ø»iÕÉm­ Ƚ 0®­ ¶² è²´ÌÐÅ õ¬	® ´ ½¬°Æ, ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ 8»ÁXÇ Ƚ ­\Õ@Ç FARXÇ 52.227-19(c)(2) ÈÐÅ ÈXÇ´´Å Ç<Çpº, NASAXÇ ½¬°Æ FARXÇ NASA ½½XÇ 18-52.227-86(d) ÈÐÅ ÈXÇ´´Å ǵÂȲä².10. xÇ0Ñ7± ðÅ°¬. ÁÕ¸ÒèƴŲ Ĭ}ÅǬ ¬À©ÆXÕ² EPSON XÕÜ´èÆ´Å ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´Å(tÇXÕ "EPSON ÈÔ")ÐÅ ³\Õ p³tÇ0Ñ ¼ Èô¼|¹ Ĭ}ÅÇXÇ ôÎèÔ0ÑÐÅÁ ¡ÁÂàÂXÕ0® ÇtÕ xÇ0Ñ7±ÐÅ ðÅ°¬XÕ² 0®¥²tÇ ÇDÇ  ǵÂȲä². tÇì·\Õ Èô¼ÐŲ EPSON ÈÔ ¨ºx³ Èô¼, p¬üÈXÕ² m­¬/ÀÉíÅ, EPSON ÈÔXÇ ÁÀÜЬ ìÓhÕ´pº tÇÐÅ m­\Õ´ÀÉ JŵÂȲä². EPSON@Ç Ä¬}ÅÇXÇ ¬ÀÈ ¹ÂxÇ ÆÅtÇ tÇì·\Õ p³tÇ0Ñ ¼ Èô¼ mÕ©ºDÇ À¼½¬`Õ  ǵÂȲä². EPSON@Ç Ä¬}ÅÇXÇ ÈÕ}· ÆÅtÇ ¬xÇ ÝÂļ Èô¼|¹ ÂÑÉXÕÀÉ JŵÂȲä². è², EPSON@Ç ¬À©ÆÇÐŬ Èõ¬XÕ² ÁD¾¤Â ÂÉDÇ ¥ÕÁÀXÕ0® Ç\Õ µÑĬ ©ºÈ<Ç\¸ ¬xÇ ÝÂļü¬ 4»­\Õ Èô¼|¹ ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä². Ĭ}ÅǬ ÁÕ¸ÒèÆ´Å $ÁXÎÐÅ Ù³XÇXÕtº xÇ0Ñ7±DÇ µÑ\Õ ¨ºà´ ¡ÁÂàÂ@Ç EPSON xÇ0Ñ7± ¬ÀtǸÒÐÅÁ Èõ¬´² EPSONXÇ Ö¬Ç ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö ÈEÌDÇ 0µ¹È²ä².11. ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼È ÅÅp³tǸÒ. ÁÕ¸ÒèƴŲ xÇ0Ñ7±<Ç\¸ EPSON 9Ö@Ç EPSONtÇ ÇÁÐ\Õ È3XÇ Á¼ÐÅ ðÅ°¬´´Å (i) ÇÙ³<Ç\¸ 9Ö@Ç (ii) ø»¬¹ Ĭ}ÅÇXÇ Ù³XÇ|¹ »Å´Å ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¼ÈDÇ ÅÅp³tǸÒiÕȲä². tǸ¬ ÅÅp³tǸÒ´ ÁÕ¸ÒèƴŲ ÁÕ¸ÒèÆ´Å\¸ ¬üÈXÕpº tÇ Ä¬}ÅtÇ È©Æ)´È²ä².EPSON EULA KO 10/30/2009Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.22