0x041f.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x041f]

TITLE=Kurulum Dilini Seç

DESCRIPTION=Bu yükleme dilini a_a1daki seçenekler aras1ndan seçin.

REBOOTMESSAGE=Yükleme program1, Windows Installer hizmeti yap1land1rmas1n1 tamamlamak için sisteminizi yeniden ba_latmak zorunda. ^imdi yeniden ba_latmak için Evet'i, yeniden ba_latmay1 daha sonra yapmay1 dü_ünüyorsan1z Hay1r'1 t1klat1n.

ONUPGRADE=Bu kurulum '%s' için bir sürüm yükseltme i_lemi gerçekle_tirecek. Devam etmek istiyor musunuz?

LATERVERSIONINSTALLED=Bu makinede '%s' programinin daha yeni bir sürümü zaten yüklü. Kurulum devam edemiyor.

OK=Tamam

Cancel=0ptal

Password=Parola:

Install=Yükle

Next=0l&eri >

1100=Kur Ba_latma Hatas1

1101=%s

1102=%1 Kur, program1n kurulum i_lemi s1ras1nda size yol gösterecek olan %2'1 haz1rl1yor. Lütfen bekleyin.

1103=0_letim Sistemi Sürümünü Denetleme

1104=Windows(R) Installer Sürümünü Denetleme

1105=Windows Installer Yap1land1rma

1106=%s Yap1land1rma

1107=Kur, sisteminizdeki Windows Installer program1n1 yap1land1rmay1 tamamlad1. Yüklemeye devam edilebilmesi için sistemin yeniden ba_lat1lmas1 gerekir. Sistem önyüklemesi için Yeniden Ba_lat'1 t1klat1n.

1108=%s

1150=Kur, Windows'un uyumsuz bir sürümünü alg1lad1. Tamam'1 t1klat1n ve kurulum program1n1 Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 veya daha üstü i_letim sisteminde yeniden ba_lat1n.

1151=Geçici konuma yazma hatas1

1152=Geçici konuma %s açma hatas1

1153=Kurulum ba_latma dosyas1 okuma hatas1

1154=%s içinde yükleyici bulunamad1

1155=%s dosyas1 bulunamad1

1156=Windows Installer'da iç hata

1158=Dizeler doldurulurken hata olu_tu. Setup.ini dosyas1ndaki tüm dizelerin geçerli olduunu dorulay1n.

1200=Yeniden Ba_lat

1603=Windows Yükleyicisi altyap1s1n1 yüklerken hata olu_tu. Dei_tirilmesi gereken bir dosya kullan1mda olabilir. Tüm uygulamalar1 kapat1p yeniden deneyin.

1201=Kur, %s içinde %lu KB'lik bo_ disk alan1na gereksinim duyar. Kullan1labilir disk alan1 elde ettikten sonra yeniden deneyin.

1202=Makinenin tüm kullan1c1lar1 için bu yüklemeyi tamamlayacak yeterli ayr1cal1a sahip deilsiniz. Oturumu yönetici olarak yeniden aç1n ve bu yüklemeyi yeniden deneyin

1203=Komut sat1r1 parametreleri:

1204=/L Dil Kimlii

1205=/S Ba_lang1ç ileti_im kutusunu gizleyin. Sessiz mod için bunu kullan1n: /S /v/qn.

1206=/V MsiExec.exe parametreleri

1207=Windows(R) Installer %s bulundu. Bu, Windows(R) Installer'1n daha eski bir sürümü. Devam etmek için Tamam'1 t1klat1n.

1208=Sistemde %s ile ilgili ANSI kod sayfas1 yüklü olmad11ndan kurulum program1 seçilen dilde çal1_t1r1lam1yor. Kurulum program1n1 çal1_t1r1n ve ba_ka bir dil seçin.

1210=Kurulum, Microsoft .NET Framework sürüm 2.0'1 yüklemek için Windows Installer sürüm %s veya üstüne gereksinim duymaktad1r. Lütfen Windows Installer sürüm %s veya üstünü yükleyin ve yeniden deneyin.

1604=Bu kurulum türü, ilgili yüklümeyi bu i_letim sisteminde çal1_t1rmak için gerekli olan (%s) Windows Installer altyap1s1na sahip deil.

1607=%s Scripting Runtime yüklenemiyor.

1608=InstallDriver örnei olu_turulam1yor, döndürülen kod: %d

1609=Lütfen yükleme paketinin kaydedilecei bir konum seçin.

1611=%s dosyas1 ay1klanam1yor.

1612=Dosyalar ay1klan1yor.

1613=%s dosyas1 yükleniyor.

1614=%s dosyas1 yüklenirken hata olu_tu. Ne yapmak istiyorsunuz?

1615=sa

1616=dk

1617=sn

1618=MB

1619=KB

1620=/sn

1621=%s dosyas1n1n imzas1 dorulanamad1.

1622=Tahmini kalan süre:

1623=%d KB / %d KB yüklendi

1624=Yüklemeye Haz1rlan1l1yor...

1625=Bu yükleme için yard1m al1n.

1626=Yard1m

1627=Bu dosya kaydedilemiyor: %s

1628=Komut dosyas1n1 temel alan yükleme tamamlanamad1.

1629=Geçersiz komut sat1r1.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Kurulum Ba_latma Hatas1, süreç kopyalanamad1.

1635=%s dosyas1 zaten var. Ba_ka bir dosyayla dei_tirmek ister misiniz?

1636=/P parola modu

1637=/A yönetim yüklemesi

1638=/J tan1t1m modu

1639=/X kald1rma modu

1640=/F onar1m modu

1641=/B yerel önbellek yüklemesi

1642=0mza dorulanamad1. Authenticode güncelle_tirmesi içeren Internet Explorer 3.02 veya daha sonraki bir sürüm gereklidir.

1643=Kur, WinInet.dll dosyas1n1n daha yeni bir sürümünü gerektiriyor. Internet Explorer 3.02 veya daha sonraki bir sürümünü yüklemeniz gerekebilir.

1644=Makinenin tüm kullan1c1lar1 için bu yüklemeyi tamamlayacak yeterli ayr1cal1a sahip deilsiniz. Oturumu yönetici olarak yeniden aç1n ve bu yüklemeyi yeniden deneyin

1645=Microsoft(R) .NET Framework yüklemesinde hata. Dönü_ Kodu: %d

1646=%s istee bal1 olarak Microsoft (R) .NET %s Framework kullan1yor. ^imdi yüklemek istiyor musunuz?

1648=Kur, Windows'un uyumsuz bir sürümünü alg1lad1. Tamam'1 t1klat1n ve kurulum program1n1 Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 veya daha üstü i_letim sisteminde yeniden ba_lat1n.

1649=%s, Visual J# Redistributable Package ürününü istege bagli olarak kullanir. Bu ürünü simdi yüklemek ister misiniz? 

1650= (Bu islem ayrica .NET Framework'u da yükler.)

1651=Kurulum program1 uyumsuz bir Windows sürümü alg1lad1. Lütfen Tamam 1 t1klat1n ve yüklemeyi yeniden ba_latmadan önce hedef sistemde Windows 2000 Service Pack 3 (veya sonraki sürüm) çal1_t1r1ld11n1 dorulay1n

1652=%s, a_a1daki öelerin bilgisayar1n1za yüklenmesini gerektiriyor. Bu gereksinimleri yüklemeye ba_lamak için Yükle yi t1klayn.

1653=%s yükleniyor

1654=%s yüklemeyi tamamlad11nda kurulumu iptal etmek ister misiniz?

1655=%s yükleme gereksinimine ait dosyalar bulunamad1. Yükleme _imdi duracak. Bunun nedeni olas1l1kla ba_ar1s1z olan veya iptal edilen bir kar_1dan yüklemedir.

1656=%s yüklemesi ba_ar1s1z oldu. Yüklemeye devam etmek istiyor musunuz?

1657=Ba_ar1l1

1658=Yükleniyor

1659=Beklemede

1660=Yüklendi

1661=Durum

1662=Gereksinim

1663=Ba_ar1s1z

1664=Ay1klan1yor

1665=Kar_1dan Yükleniyor

1666=Atland1

1667=%s yüklemesi ba_ar1s1z oldu. Kurulum _imdi ç1kacak.

1668=%s yüklemesi yeniden ba_latma gerektiriyor. ^imdi yeniden ba_latmak için Evet'i, daha sonra yeniden ba_latmay1 planl1yorsan1z Hay1r'1 t1klat1n.

1669=%1 istee bal1 olarak %2 kullan1yor. Bunu _imdi yüklemek ister misiniz?

1670=%s modülü yüklenemiyor, Hata Kodu: %d

1671=Dosyalar 0ndiriliyor: %2 / %3: %1

1700=InstallScript altyap1s1 ba_lat1l1rken bir hata olu_tu

1701=InstallScript altyap1s1 destek dosyalar1 geçici konuma ay1klanam1yor1702=Bu yükleme i_lemi, ürünün birden çok örneini yüklemenize olanak tan1r. Yüklemek istediiniz örnei seçin ve devam etmek için 0leri yi t1klay1n:

1703=&Yeni örnek kur

1704=&Varolan örnein bak1m1n1 yap ya da örnei yükselt

1705=Varsay1lan

1706=Örnek Tan1t1c1s1

1707=Ürün Ad1

1708=Konum

1710=Bu yükleme i_lemi, ürünün birden çok örneine yamalar1 kurman1za olanak tan1r. Bu yamay1 nas1l uygulamak istediiniz belirtmek için a_a1da bir seçenek belirleyin ve devam etmek için 0leri'yi t1klay1n.

1711=Varolan tüm örneklere y&ama uygula

1712=Varolan örnee yama &uygula

1713=Bu yükleme i_lemi, Windows Installer sürüm 4.5 ya da sonraki sürümünü gerektirir. Kurulum _imdi ç1kacak.

1714=Dosyalar Ay1klan1yor[Languages]

0x0404=Çince (Geleneksel)

0x0804=Çince (Basitle_tirilmi_)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.63