0x041b.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x041b]

TITLE=Zvolte nastavenie jazka

DESCRIPTION=Z doleuvedených mo~ností vyberte jazyk pre túto inataláciu.

REBOOTMESSAGE=Inatala
ný program musí reatartovae opera
ný systém, aby mohol dokon
ie konfiguráciu slu~by Windows Installer. Po klepnutí na tla
idlo Áno reatart prebehne okam~ite. Ak chcete, aby reatart prebehol neskôr, klepnite na tla
idlo Nie.

ONUPGRADETouto inataláciou sa aktualizuje '%s'. Chcete pokra
ovae?

LATERVERSIONINSTALLED=V po
íta
i je u~ nainatalovaná novejaia verzia aplikácie '%s'. Inatalácia nemô~e pokra
ovae.

OK=OK

Cancel=Zrua

Password=Heslo:

Install=Inatalovae

Next=&alej >

1100=Inicializacná chyba inatalácie

1101=%s

1102=%1 Inatalátor pripravuje %2, ktorý vás prevedie zvyakom inatalácie programu. Cakajte, prosím.

1103=Kontroluje sa verzia operacného systému

1104=Kontroluje sa verzia programu Windows(R) Installer

1105=Konfiguruje sa program Windows Installer

1106=Konfiguruje sa program %s

1107=Inatalátor dokoncil konfiguráciu programu Windows Installer pre váa systém. Systém sa musí reatartovat, aby bolo mo~né pokracovat v inatalácii. Kliknite na Restart a reatartujte systém.

1108=%s

1150=Inatalátor zistil nekompatibilnú verziu Windows. Kliknite prosím na OK a znovu spustite inatalátor v systéme Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, alebo na neskoraej verzii.

1151=Chyba zápisu na docasné miesto

1152=Chyba pri extrahovaní %s do docasného miesta

1153=Chyba cítania inicializacného súboru inatalátoru

1154=Inatalátor sa nenaaiel v %s

1155=Súbor %s sa nenaaiel

1156=Vnútorná chyba v programe Windows Installer

1158=Chyba pri plnení reeazcov. Skontrolujte, 
i vaetky reeazce v súboru Setup.ini sú platné.

1200=Reatart

1603=Chyba pri inatalácii Inatala
ného nástroja Windows. Súbor, ktorý je treba nahradie, mô~e bye pou~ívaný. Ukon
ite vaetky aplikácie a skúste to znovu

1201=Inatalátor potrebuje %lu kB volného priestoru v %s. Uvolnite prosím nejaký priestor a skúste znova

1202=Nemáte dostatocné privilégiá na dokoncenie tejto inatalácie pre vaetkých u~ívatelov tohoto pocítaca. Prihláste sa ako administrátor a potom opät skúste túto inataláciu

1203=Parametre príkazového riadku:

1204=/L ID jazyka

1205=/S Skrytý inicia
ný dialóg. Pre re~im bez zásahu u~ívate>a pou~ite: /S /v/qn.

1206=/V parametre pre MsiExec.exe

1207=Program Windows(R) Installer %s sa naaiel. Toto je staraia verzia programu Windows(R) Installer. Kliknite na OK, ak chcete pokracovat.

1208=Kódová stránka ANSI pre %s nie je nainatalovaná v systéme a program inatalácie preto nemô~e be~ae vo zvolenom jazyke. Spusete inatala
ný program a zvo>te iný jazyk. 

1210=Inatala
ný program vy~aduje na inataláciu aplikácie Microsoft .NET Framework verzie 2.0 Inatala
nú slu~bu systému Windows verzie %s alebo novaiu. Nainatalujte prosím Inatala
nú slu~bu systému Windows verzie %s nebo novaiu a skúste to znovu.

1604=Tento inatalátor neobsahuje jadro programu Windows Installer (%s), ktoré je potrebné na spustenie inatalácie v tomto operacnom systéme.

1607=Nie je mo~né nainatalovae %s Scripting Runtime.

1608=Nebolo mo~né vytvorie inatanciu programu InstallDriver. Návratový kód: %d

1609=Zadajte cestu, kam chcete balík inatalácie ulo~ie.

1611=Súbor %s sa nepodarilo extrahovae.

1612=Extrahujú sa súbory.

1613=Na
íta sa súbor %s.

1614=Pri na
ítaní súboru %s doalo k chybe. o chcete urobie?

1615=hod

1616=min

1617=s

1618=MB

1619=KB

1620=/s

1621=Zlyhal podpis súboru %s.

1622=Zostávajúci 
as:

1623=Na
ítalo sa %d KB z %d KB pri 

1624=Pripravuje sa inatalácia...

1625=Spustenie Pomocníka pre túto inataláciu.

1626=Pomocník

1627=Nie je mo~né ulo~ie súbor: %s

1628=Zlyhalo dokon
enie inatalácie zalo~ené na skriptoch.

1629=Neplatný príkazový riadok.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Chyba inicializácie inatala
ného programu, zlyhalo klonovanie procesu.

1635=Súbor %s u~ existuje. Chcete ho nahradie

1636=/P re~im hesla

1637=/A inatalácia pre správcu

1638=/J re~im reklám

1639=/X re~im odinatalácie

1640=/F re~im opráv

1641=/B inataláciu ukladae do miestnej mezipamäte

1642=Overenie podpisu nebolo úspeané. Musíte mae prehliada
 Internet Explorer 3.02 alebo vyaaí s aktualizáciou zabezpe
ovacej technológie Authenticode.

1643=Inatalácia potrebuje novaiu verziu súboru WinInet.dll. Asi budete musiee nainatalovae aplikáciu Internet Explorer 3.02 alebo novaiu.

1644=Nemáte dostatocné privilégiá na dokoncenie tejto inatalácie pre vaetkých u~ívatelov tohoto pocítaca. Prihláste sa ako administrátor a potom opät skúste túto inataláciu

1645=Chyba pri inatalácii Microsoft(R) .NET Framework. Vrátený kód: %d

1646=%s mô~e tie~ pou~ívae Microsoft (R) .NET %s Framework. Chcete aplikáciu nainatalovae?

1648=Inatalátor zistil nekompatibilnú verziu Windows. Kliknite prosím na OK a znovu spustite inatalátor v systéme Windows 95, Windows NT 4.0 SP3, alebo na neskoraej verzii.

1649=%s mô~e niekedy pou~ie Visual J# Redistributable Package. Chcete ho teraz nainatalovae?

1650= (Nainataluje sa tie~ .NET Framework.)

1651=Inatala
ný program rozpoznal nekompatibilnú verziu systému Windows. Klepnite na tla
idlo OK a pred opätovným spustením inatalácie skontrolujte, 
i je na cie>ovom po
íta
i spustený systém Windows 2000 s aktualizáciou Service Pack 3 (alebo novaou).

1652=%s vy~aduje inataláciu nasledujúcich polo~iek vo vaaom po
íta
i. Pre zahájenie inatalácie týchto po~iadaviek, klepnite na Inatalovae. 

1653=Prebieha inatalácia %s

1654=Chcete zruaie inatala
ný program po dokon
ení inatalácie %s?

1655=Súbory pre po~iadavku inatalácie %s nie je mo~né nájse. Inatalácia bude ukon
ená. Prí
inou je pravdepodobne zlyhanie alebo zruaenie preberania.

1656=Zdá sa, ~e inatalácia %s sa nepodarila. Má sa v inatalácii pokra
ovae?

1657=Úspeane

1658=Inatalácia

1659=aká na odbavenie

1660=Nainatalovanie

1661=Stav

1662=Po~iadavka

1663=Nepodarilo sa

1664=Extrahovanie

1665=Preberanie

1666=Presko
ené

1667=Inatalácia %s zlyhala. Inatala
ný program sa ukon
í.

1668=Inatalácia %s vy~aduje reatart. Kliknutím na tla
idlo Áno (Yes) reatartujte po
íta
 okam~ite, alebo kliknutím na tla
idlo Nie (No) reatartujte neskôr.

1669=%1 volite>ne pou~íva %2. Chcete ho nainatalovae?

1670=Nie je mo~né nahrae modul %s, Kód chyby: %d

1671=Je stiahnutých %2 z %3 súboru: %1

1700=Pri inicializácii slu~by InstallScript sa vyskytla chyba

1701=Nie je mo~né dekomprimovae pomocné súbory slu~by InstallScript do do
asného umiestnenia1702=Táto inatalácia vám umo~Huje nainatalovae nieko>ko opakovaní produktu. Vyberte si opakovanie, ktoré si prajete nainatalovae a pre pokra
ovanie klepnite na alaí: 

1703=&Nainatalovae nové opakovanie 

1704=&Urobie údr~bu alebo aktualizovae existujúce opakovanie 

1705=Základné

1706=ID Opakovania 

1707=Názov výrobku 

1708=Umiestnenie 

1710=Táto inatalácia vám umo~Huje opravie nieko>ko opakovaní produktu. Vyberte niektorú z dole uvedených mo~ností pre ur
enie, ako si toto spojenie prajete aplikovae a pre pokra
ovanie klepnite na alaí.

1711=Opravie &vaetky existujúce opakovania 

1712=&Opravie existujúce opakovanie 

1713=Táto inatalácia vy~aduje program Windows Installer verziu 4.5 alebo novaiu. Nastavenie sa teraz ukon
í.

1714=Rozbalenie [Languages]

0x0404=ínatina (tradi
ná)

0x0804=ínatina (zjednoduaená)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.36