0x0412.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x0412]

TITLE=$ÁXÎ ¸Å´Å ÁÝÐ

DESCRIPTION=$ÁXÎXÕ² Ù³HÅ ¬À©Æ`Õ ¸Å´Å|¹ DÅ·ÐÅÁ ÁÝÐXÕíÂÜÂ$Æ.

REBOOTMESSAGE=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ Windows Installer ÁD¾¤Â l­1ÁDÇ DÆ̸XÕ$¸tº ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇtÕ|Å iÕȲä². ÀÉ® ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇXÕ$¸tº [Æ]|¹ tЭ¹XÕÜÂଠ, °ÉÐÅ ä²Ü ÜÂÇXÕ$¸tº [DÅȲ$Æ]|¹ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

ONUPGRADE=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç '%s' DÇ(|¹) ÅÅø­¸tÇÜ´iÕȲä². ĬÁXÕÜ ¬µÂȲL®?

LATERVERSIONINSTALLED=\Íà ¼ÈXÇ '%s' tÇ(¬) tÇø» $ÁXδ´Å ǵÂȲä². $ÁXÎ|¹ ĬÁ`Õ  ÆŵÂȲä².

OK=UÖxÇ

Cancel=èÍÁ

Password=D¾¼¼8Ö:

Install= $ÁXÎ

Next=ä²LÇ(&N) >

1100=$ÁXÎ Í0®TÖ $ÆX¹

1101=%s

1102=%2 ¬ ¬À©ÆÇXÇ ôÎèÔ0ÑÐÅ %1DÇ(|¹) $ÁXÎ`Õ $ÁXΠȹ¼¬À|¹ ÉD¾ ÉÇȲä².  ÇÜ 0®ä²¬¹íÂÜÂ$Æ.

1103=´ÆÆ ´ÌÈ ¼È UÖxÇ É

1104=Windows(R) Installer ¼È UÖxÇ É

1105=Windows Installer l­1Á É

1106=%s l­1Á É

1107=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ ¬À©ÆÇXÇ Ü¤Â\ÑÐÅ Windows InstallerXÇ l­1ÁDÇ DÆ̸յÂȲä². $ÁXÎ|¹ ĬÁXÕ$¸tº ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇtÕ|Å iÕȲä². "ä²Ü ÜÂÇ" è²Í|¹ ²ì· ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ½ÓXÕíÂÜÂ$Æ.

1108=%s

1150=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ 8ÖXÖ´ÀÉ JŲ Windows ¼ÈDÇ ¬ÀÉÕµÂȲä². "UÖxÇ" è²Í|¹ ²x¹ ÄÖ Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 tÇÁÀXÇ ¼ÈÐÅÁ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ä²Ü äÂÕXÕíÂÜÂ$Æ.

1151=ÇÜ ¥ÇÁÐÅ ðIJ É $ÆX¹¬ ¼ÝÀÕµÂȲä².

1152=ÇÜ ¥ÇÁÐÅ %s XÇ UÅÍDÇ xÔ² É $ÆX¹¬ ¼ÝÀÕµÂȲä².

1153=$ÁXÎ Í0®TÖ Ó|ÇDÇ }Ç´Å$Ʋ É $ÆX¹¬ ¼ÝÀÕµÂȲä².

1154=%s ÐÅÁ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ >ÌDÇ  ÆŵÂȲä².

1155=%s Ó|ÇDÇ >ÌDÇ  ÆŵÂȲä².

1156=Windows InstallerXÇ ´°½ $ÆX¹ÇȲä².

1158=8»ÇôÅ Ç1Á $ÆX¹. Setup.iniXÇ ¨ºà´ 8»ÇôÅtÇ ÈiÕ\ÕÀÉ UÖxÇXÕíÂÜÂ$Æ. 

1200=ä²Ü ÜÂÇ

1603=Windows Installer ÔÅÄÉ $ÁXÎ $ÆX¹. ¼Ô¯|Å `Õ Ó|ÇtÇ Ä¬Á ¬À©Æ É|Ç  ǵÂȲä². ¨ºà´ QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·DÇ ë²à¬ ¬ÇÜÂÇXÕíÂÜÂ$Æ.

1201=$ÁXÎXÕ$¸tº %lu KB XÇ H¾ µ¤ÂlÐ õ¬¬tÇ %s ÐÅ DÕÆiÕȲä². õ¬¬DÇ UÖô¼\Õ ÄÖ ä²Ü ÜÂijXÕíÂÜÂ$Æ.

1202=ܤÂ\ÑXÇ ¨ºà´ ¬À©ÆÇ©Æ<Ç\¸ $ÁXÎ|¹ DÆ̸`Õ  Dz ­\ÕtÇ ©Í½XÕÀÉ JŵÂȲä². ­¬¹Ç\¸ \¸ø­(Æ\Õ ä²LÇ ¬Ç$ÁXÎXÕíÂÜÂ$Æ.

1203=º9¸Õ 乬À¼Â:

1204=/L ¸Å´Å ID

1205=/S Hide Í0®TÖ ³TÖÁÀÇ. 4»àÂ8Ö ¨ºÜ´xÇ ½¬°Æ /S /v/qn"DÇ ¬À©ÆXÕíÂÜÂ$Æ.

1206=/V MsiExec.exeÐÅ ³\Õ ä¹¬À¼Â

1207=Windows(R) Installer %s DÇ(|¹) >ÌXŵÂȲä². tǬ@Ç tÇÈ ¼ÈXÇ Windows(R) InstallerÇȲä². ĬÁXÕ$¸tº "UÖxÇ" è²Í|¹ ²t¹íÂÜÂ$Æ.

1208=%s XÇ ANSI TÏÜ´ ÓtÇÀɬ ܤÂ\ÑÐÅ $ÁXδ´Å ÇÀÉ JÅ<ÇÀ»\¸ ÁÝÐ\Õ ¸Å´ÅÐÅÁ $ÁÈ Õ\¸ø­¨·DÇ äÂÕ`Õ  ÆŵÂȲä². $ÁÈ Õ\¸ø­¨·DÇ äÂÕ\Õ ÄÖ ä²x¹ ¸Å´Å|¹ ÁÝÐXÕíÂÜÂ$Æ.

1210=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ Microsoft .NET Framework ¼È 2.0DÇ $ÁXÎXÕ$¸tº Windows Installer ¼È %s tÇÁÀtÇ DÕÆiÕȲä². Windows Installer ¼È %s tÇÁÀDÇ $ÁXÎXÕଠä²Ü ÜÂijXÕíÂÜÂ$Æ.

1604=tÇ $ÁXβ ø¼ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ $ÁXÎXÕ²p³ DÕÆ\Õ (%s) Windows Installer ÔÅÄÉtÇ ìÓhÕ´´Å ÇÀÉ JŵÂȲä².

1607=%s Scripting Runtime DÇ $ÁXÎ`Õ  ÆŵÂȲä².

1608=InstallDriver xǤÂ4ѤÂ|¹ Ì¹ä´  ÆŵÂȲä². ¼XÖ TÏÜ´: %d

1609=$ÁXÎ (Ó¤ÐÀÉ|¹ È¥Ç`Õ ÇXÎ|¹ ÀÉÈXÕíÂÜÂ$Æ. 

1611=%s Ó|ÇXÇ UÅÍDÇ Ô  ÆŵÂȲä².

1612=Ó|ÇXÇ UÅÍDÇ xÔ² ÉÇȲä².

1613=%s Ó|ÇDÇ ä²´Æ\¸Ü´XÕ² ÉÇȲä².

1614=%s Ó|ÇDÇ ä²´Æ\¸Ü´XÕ² Ù³HÅ $ÆX¹¬ ¼ÝÀXÕƵÂȲä². ´Å¤µ ÇÅÅDÇ ÂÕXÕ ¬µÂȲL®?

1615=ܬ

1616=½

1617=Í

1618=MB

1619=KB

1620=/Í

1621=%s Ó|Ç ÁºDÇ UÖxÇ`Õ  ÆŵÂȲä². 

1622=¨°@Ç ÆÁÀ ܬ: 

1623=%d KBXÇ %d KB|¹ ä²LÇ ÇXÎ\¸ ä²´Æ\¸Ü´XÕƵÂȲä².

1624=$ÁXÎ ÉD¾ É...

1625=$ÁXΠijÀÆйDÇ UÖxÇXÕíÂÜÂ$Æ.

1626=ijÀÆй

1627=Ó|ÇDÇ È¥Ç`Õ  ÆŵÂȲä²: %s

1628=0®ø¼ $ÁXÎ ¤Âlн¹¸Ò|¹ DÆ̸`Õ  ÆŵÂȲä².

1629=½ÈiÕ\Õ º9¸ÕÇȲä². 

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=$ÁÈ Í0®TÖ $ÆX¹, Õ\¸8Á¤Â õ¼ÈÐÅ äÂ(ÓXÕƵÂȲä². 

1635=%s Ó|Ç@Ç tÇø» tȬÇiÕȲä². tÇ Ó|ÇDÇ ¼¸¯ ¬µÂȲL®?

1636=/P TÅ8Ö ¨ºÜ´

1637=/A ­¬¹ $ÁXÎ

1638=/J ­à¬(advertise) ¨ºÜ´

1639=/X Èp¬ ¨ºÜ´

1640=/F ¬¹ ¨ºÜ´

1641=/B \¸ìÎ $ÁXÎ ÎÜÂ

1642=ÁºDÇ UÖxÇ`Õ  ÆŵÂȲä². Authenticode 1¬àÂÐŲ Internet Explorer 3.02 tÇÁÀ ¼ÈtÇ DÕÆiÕȲä².

1643=$ÁXÎÐŲ WinInet.dllXÇ \Íà ¼ÈtÇ DÕÆiÕȲä². Internet Explorer 3.02 tÇÁÀ ¼ÈDÇ $ÁXÎtÕ|Å iÕȲä².

1644=ܤÂ\ÑXÇ ¨ºà´ ¬À©ÆÇ©Æ<Ç\¸ $ÁXÎ|¹ DÆ̸`Õ  Dz ­\ÕtÇ ©Í½XÕÀÉ JŵÂȲä². ­¬¹Ç\¸ \¸ø­(Æ\Õ ä²LÇ ¬Ç$ÁXÎXÕíÂÜÂ$Æ.

1645=Microsoft(R) .NET Framework $ÁXÎ É $ÆX¹. ¼XÖ TÏÜ´: %d

1646=%s @Ç(²) Microsoft (R) .NET %s Framework|¹ ÁÝÐÈ<Ç\¸ ¬À©ÆiÕȲä². ÀÉ® $ÁXÎXÕ ¬µÂȲL®?

1648=$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·tÇ 8ÖXÖ´ÀÉ JŲ Windows ¼ÈDÇ ¬ÀÉÕµÂȲä². "UÖxÇ" è²Í|¹ ²x¹ ÄÖ Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 tÇÁÀXÇ ¼ÈÐÅÁ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ä²Ü äÂÕXÕíÂÜÂ$Æ.

1649=%s @Ç(²) Visual J# ¬Ç0¼ìÓ ¬¥² ÆÁ (Ó¤ÐÀÉ|¹ ÁÝÐÈ<Ç\¸ ¬À©ÆiÕȲä². ÀÉ® $ÁXÎXÕÜ ¬µÂȲL®? 

1650= tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ äÂÕXÕtº .NET Frameworkij hÕØ® $ÁXÎ)´È²ä².)

1651=8ÖXÖ´ÀÉ JŲ Windows ¼ÈÇÈ²ä² UÖxÇDÇ tЭ¹XÕìÅ ³ÁÀ ܤÂ\ÑtÇ Windows 2000 ÁD¾¤Â )Ó ¼È 3(tÇÁÀ)DÇ äÂÕXÕଠDzÀÉ UÖxÇXÕଠ$ÁXÎ|¹ ä²Ü ÜÂÇXÕíÂÜÂ$Æ.

1652=%sDÇ(|¹) $ÁXÎXÕ$¸tº ܤÂ\ÑÐÅ ä²LÇ mÕ©ºtÇ $ÁXδ´Å Ç´Å|Å iÕȲä². tÇì·\Õ DÕ mÕ©ºXÇ $ÁXÎ|¹ ÜÂÇXÕ$¸tº $ÁXÎ|¹ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1653=%s $ÁXÎ

1654=%s tÇ(¬) $ÁXÎ|¹ ]°¸° ÄÖÐÅ $ÁÈDÇ èÍÁXÕ ¬µÂȲL®?

1655=$ÁXÎ DÕ ÆÁ %s XÇ Ó|ÇDÇ >ÌDÇ  ÆŵÂȲä². $ÁXÎ|¹ È̸iÕȲä². tÇ $ÆX¹² ä²´Æ\¸Ü´ äÂ(Ó ¶² èÍÁ Lµ8»ÐÅ ¼ÝÀÕDÇ  ǵÂȲä². 

1656=%s XÇ $ÁXά äÂ(ÓÕµÂȲä². $ÁXÎ|¹ ĬÁXÕ ¬µÂȲL®

1657=1Áõ¬

1658=$ÁXÎ É

1659=ô¼X¹ É

1660=$ÁXÎ(´

1661=ÁÀÜÐ

1662=DÕÂ ÆÁ

1663=äÂ(Ó

1664=UÅÍDÇ xÔ² É

1665=ä²´Æ\¸Ü´ É

1666=t¬±·

1667=%s DÇ(|¹) $ÁXÎXÕÀÉ »ºÕµÂȲä². $ÁXÎ|¹ ]°Å°È²ä².

1668=%s $ÁXÎ|¹ ȹXÎ$¸tº ä²Ü ½ÓtÕ|Å iÕȲä². ÀÉ® ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇXÕ$¸tº [Æ]|¹ tЭ¹XÕà¬, °ÉÐÅ ä²Ü ÜÂÇXÕ$¸tº [DÅȲÆ]|¹ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1669=%1 @Ç(²) ÁÝÐÈ<Ç\¸ %2 DÇ(|¹) ¬À©ÆiÕȲä². ÀÉ® $ÁXÎXÕÜ ¬µÂȲL®?

1670=¨ºÈ´ %s DÇ(|¹) \¸Ü´`Õ  ÆŵÂȲä². $ÆX¹ TÏÜ´: %d

1671=Ó|Ç ä²´Æ\¸Ü´ É %2/%3: %1

1700=InstallScript ÔÅÄÉDÇ Í0®TÖXÕ² Ù³HÅ $ÆX¹¬ ¼ÝÀÕµÂȲä².

1701=ÇÜ ÇXÎÐÅ InstallScript ÔÅÄÉ ÀÉÐÆ Ó|ÇXÇ UÅÍDÇ Ô  ÆŵÂȲä².1702=tÇ $ÁXβ ÈÔXÇ ìÅì· xǤÂ4Ѥ $ÁXÎ|¹ ÈÕ©ÆiÕȲä². $ÁXÎXÕ$¸² xǤÂ4ѤÂ|¹ ÁÝÐ\Õ ÄÖ Ä¬ÁXÕ$¸tº ä²LÇDÇ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1703=ÈÀ xǤÂ4Ѥ $ÁXÎ(&I)

1704=0®tÈ xǤÂ4Ѥ  ÇÀÉ ¶² ÅÅø­¸tÇÜ´(&M)

1705=0®ø¼

1706=xǤÂ4Ѥ ID

1707=ÈÔ tǹ

1708=ÇXÎ

1710=tÇ $ÁXβ ÈÔXÇ ìÅì· xǤÂ4Ѥ (ÓXÎ|¹ ÈÕ©ÆiÕȲä². DÅ· 5ÆXÁDÇ ÁÝÐXÕìÅ tÇ (ÓXÎ|¹ ´Å¤µ ÝÂ<Ç\¸ È©Æ`ÕÀÉ ÀÉÈ\Õ ÄÖ Ä¬ÁXÕ$¸tº ä²LÇDÇ tЭ¹XÕíÂÜÂ$Æ.

1711=0®tÈ xǤÂ4Ѥ ¨ºP´ (ÓXÎ(&A)

1712=0®tÈ xǤÂ4Ѥ (ÓXÎ(&P)

1713=tÇ $ÁXÎ|¹ XÕ$¸tº Windows Installer ¼È 4.5 tÇÁÀtÇ DÕÆiÕȲä². $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ È̸iÕȲä².

1714=UÅÍDÇ xÔ² É[Languages]

0x0404=Ém­´Å (¼´Ì)

0x0804=Ém­´Å (¬´Ì)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.56