0x0405.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x0405]

TITLE=Vybrat jazyk instalace

DESCRIPTION=Pomocí voleb uvedených ní~e vyberte jazyk pro tuto instalaci.

REBOOTMESSAGE=Instala
ní program musí restartovat opera
ní systém, aby mohl dokon
it konfiguraci slu~by Windows Installer. Klepnutím na tla
ítko Ano restartování provedete ihned, pokud chcete restartování provést pozdji, klepnte na tla
ítko Ne.

ONUPGRADE=Tato instalace provede aktualizaci '%s'. Chcete pokra
ovat?

LATERVERSIONINSTALLED=V po
íta
i je ji~ nainstalována novjaí verze aplikace '%s'. Instalace nemo~e pokra
ovat.

OK=OK

Cancel=Storno

Password=Heslo:

Install=Instalovat

Next=&Dalaí >

1100=Chyba inicializace instalace

1101=%s

1102=Instala
ní program %1 pYipravuje %2, který vás provede procesem instalace programu. ekejte, prosím.

1103=Probíhá kontrola verze opera
ního systému

1104=Probíhá kontrola verze instala
ního programu systému Windows(R)

1105=Probíhá konfigurace instala
ního programu systému Windows

1106=Probíhá konfigurace programu %s

1107=Byla dokon
ena konfigurace instala
ního programu systému Windows v systému. Chcete-li v instalaci pokra
ovat, je nutné restartovat systém. Chcete-li znovu zavést systém, klepnte na tla
ítko Restartovat.

1108=%s

1150=Byla zjiatna nekompatibilní verze systému Windows. Klepnte na tla
ítko OK a znovu spusete instalaci v systému Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 nebo vyaaím 

1151=PYi zápisu na do
asné místo doalo k chyb.

1152=PYi extrakci %s na do
asné místo doalo k chyb.

1153=PYi 
tení inicializa
ního souboru instalace doalo k chyb.

1154=Instala
ní program nebyl v adresáYi %s nalezen.

1155=Soubor %s nebyl nalezen.

1156=VnitYní chyba instala
ního programu systému Windows

1158=Doalo k chyb pYi pYíprav Yetzco. Ujistte se, ~e vaechny Yetzce v souboru Setup.ini jsou platné.

1200=Restartovat

1603=Doalo k chyb pYi instalaci instala
ního stroje systému Windows. Soubor, který je nutné nahradit, je pravdpodobn pou~íván. ZavYete vaechny aplikace a zopakujte akci.

1201=Instala
ní program vy~aduje %lu kB volného místa na jednotce %s. Uvolnte místo a akci opakujte.

1202=Nemáte dostate
ná oprávnní k dokon
ení této instalace pro vaechny u~ivatele tohoto po
íta
e. PYihlaate se jako správce a pak tuto instalaci zopakujte.

1203=Parametry pYíkazového Yádku:

1204=/L ID jazyka

1205=/S Skrytí inicializa
ního dialogu. Pro re~im bez obsluhy pou~ijte: /S /v/qn.

1206=/V parametry programu MsiExec.exe

1207=Nalezen instala
ní program %s systému Windows(R). Jedná se o staraí verzi instala
ního programu systému Windows(R). Pokra
ujte klepnutím na tla
ítko OK.

1208=Znaková stránka ANSI pro jazyk %s není v po
íta
i nainstalována, a proto nelze instalaci spustit ve vybraném jazyce. Spusete instala
ní program a vyberte jiný jazyk.

1210=Instala
ní program vy~aduje k instalaci aplikace Microsoft .NET Framework verze 2.0 Instala
ní slu~bu systému Windows verze %s nebo novjaí. Nainstalujte prosím Instala
ní slu~bu systému Windows verze %s nebo novjaí a zkuste to znovu.

1604=Tato instalace neobsahuje modul Windows Installer (%s) potYebný pro bh instalace v tomto opera
ním systému.

1607=Nelze nainstalovat %s Scripting Runtime.

1608=Nebylo mo~né vytvoYit instanci programu InstallDriver. Návratový kód: %d

1609=Ur
ete prosím cílové umístní instala
ního balíku.

1611=Nelze rozbalit soubor %s.

1612=Rozbalují se soubory.

1613=Stahuje se soubor %s.

1614=PYi stahování souboru %s doalo k chyb. Jak si pYejete pokra
ovat?

1615=hod.

1616=min.

1617=s

1618=MB

1619=kB

1620=/s

1621=Nelze ovYit podpis souboru %s.

1622=Zbývající 
as:

1623=Sta~eno %d z %d KB rychlostí

1624=PYipravuje se instalace...

1625=Nápovda k této instalaci.

1626=Nápovda

1627=Nelze ulo~it soubor: %s

1628=Instalaci podle skriptu nebylo mo~né dokon
it.

1629=Neplatný pYíkazový Yádek.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Inicializace instalátoru selhala, nepodaYilo se zkopírovat proces.

1635=Soubor %s ji~ existuje. Chcete jej nahradit?

1636=/P re~im s heslem

1637=/A instalace pro správce

1638=/J re~im minimální instalace

1639=/X re~im odinstalace

1640=/F opravný re~im

1641=/B místní instalace mezipamti

1642=Podpis nelze ovYit. PotYebujete prohlí~e
 Internet Explorer verze 3.02 nebo vyaaí s inovací Authenticode.

1643=Instalace vy~aduje novjaí verzi souboru WinInet.dll. Pravdpodobn bude nutné nainstalovat aplikaci Internet Explorer 3.02 nebo novjaí.

1644=Nemáte dostate
ná oprávnní k dokon
ení této instalace pro vaechny u~ivatele tohoto po
íta
e. PYihlaste se jako správce a pak tuto instalaci zopakujte.

1645=Chyba pYi instalaci programu Microsoft(R) .NET Framework. Návratový kód: %d

1646=%s mo~e také pou~ívat Microsoft (R) .NET %s Framework. Chcete aplikaci nyní nainstalovat?

1648=Byla zjiatna nekompatibilní verze systému Windows. Klepnte na tla
ítko OK a znovu spusete instalaci v systému Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 nebo vyaaím 

1649=%s mo~e nkdy pou~ít Visual J# Redistributable Package. Chcete jej nyní nainstalovat?

1650= (Nainstaluje se také .NET Framework.)

1651=Instala
ní program rozpoznal nekompatibilní verzi systému Windows. Klepnte na tla
ítko OK a pYed optovným spuatním instalace zkontrolujte, zda je na cílovém po
íta
i spuatn systém Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (nebo novjaí).

1652=%s vy~aduje, aby ve vaaem po
íta
i byly instalovány následující polo~ky. Klepnutím na Instalovat se spustí instalace tchto potYebných prvko.

1653=Probíhá instalace %s

1654=Chcete zruait instala
ní program po dokon
ení instalace %s?

1655=Soubory pro po~adavek instalace %s nelze nalézt. Instalace bude nyní ukon
ena. PYí
inou je zYejm selhání nebo zruaení stahování.

1656=Zdá se, ~e instalace %s se nezdaYila. Má se v instalaci pokra
ovat?

1657=Úspan

1658=Instalace

1659=eká na vyYízení

1660=Nainstalováno

1661=Stav

1662=Po~adavek

1663=NezdaYilo se

1664=Extrahování

1665=Stahování

1666=PYesko
eno

1667=Instalace %s selhala. Instala
ní program se ukon
í.

1668=Instalace %s vy~aduje restart. Klepnutím na tla
ítko Ano (Yes) restartujte okam~it nebo provete restart pozdji klepnutím na tla
ítko Ne (No).

1669=%1 voliteln pou~ívá %2. Chcete ho nainstalovat?

1670=Není mo~né nahrát modul %s, Kód chyby: %d

1671=Stahuje se %2. soubor z %3: %1

1700=PYi inicializaci slu~by InstallScript se vyskytla chyba

1701=Není mo~né dekomprimovat podporné soubory slu~by InstallScript do do
asného umístní1702=Tato instalace umo~Huje instalovat nkolik instancí produktu. Vyberte instanci, kterou si pYejete instalovat, a pokra
ujte klepnutím na Dalaí:

1703=&Instalovat novou instanci

1704=&Provést údr~bu nebo aktualizovat existující instanci

1705=Výchozí

1706=ID instance

1707=Název produktu

1708=Místo

1710=Tato instalace umo~Huje opravit nkolik instancí produktu. Dole vyberte odpovídající mo~nost a uvete, jak si pYejete pou~ít tuto opravu. Poté pokra
ujte klepnutím na Dalaí.

1711=Opr&avit vaechny existující instance

1712=O&pravit existující instanci

1713=Tato instalace vy~aduje instalátor Windows Installer verze 4.5 nebo novjaí. Instalace se nyní ukon
í.

1714=Probíhá rozbalování[Languages]

0x0404=ínatina (tradi
ní)

0x0804=ínatina (zjednoduaená)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.06