license.txt Driver File Contents (TC50184400A.exe)

ÿþLICENCNI UGOVOR ZA SOFTVER TVRTKE INTEL (distribucija putem OEM-a / IHV-a / ISV-a te pojedina
ni korisnici)VA}NO  PROITATI PRIJE KOPIRANJA, INSTALIRANJA ILI KORI`TENJA. 

Nemojte koristiti ili u
itavati ovaj softver i bilo koje s njime povezane materijale (zajedni
ki Softver ) dok pa~ljivo ne pro
itate sljedee uvjete i odredbe. U
itavanjem ili koriatenjem Softvera sla~ete se s uvjetima ovog Ugovora. Ako se ne ~elite slo~iti, nemojte instalirati ili koristiti Softver.Molimo vas da imate na umu:

* Ako ste proizvoa
 originalne opreme (engl. Original Equipment Manufacturer, OEM), nezavisni dobavlja
 hardvera (engl. Independent Hardware Vendor, IHV) ili nezavisni dobavlja
 softvera (engl. Independent Software Vendor, ISV), ovaj se LICENCNI UGOVOR u cijelosti primjenjuje na vas.

* Ako ste krajnji korisnik, primjenjuje se samo Prilog A, LICENCNI UGOVOR ZA SOFTVER TVRTKE INTEL.Za OEM-ove, IHV-ove i ISV-ove:LICENCA. Ovaj Softver licenciran je za koriatenje samo s proizvodima tvrtke Intel. Koriatenje Softvera s proizvodima koje nije proizveo Intel nije licencirano. U skladu s uvjetima ovog Ugovora, tvrtka Intel jam
i vam neisklju
ivu, neprenosivu, globalnu, u potpunosti plaenu licencu pod autorskim pravima tvrtke Intel za:

	a) interno koriatenje, modificiranje i kopiranje Softvera u svrhu vlastitog razvoja i odr~avanja;

	b) modificiranje, kopiranje i distribuciju Softvera, uklju
ujui djela izvedena iz Softvera, za potrebe vaaih krajnjih korisnika, no samo u skladu s licencnim ugovorom s odredbama koje su barem toliko ograni
avajue kao one sadr~ane u Intelovu kona
nom Licencnom ugovoru za pojedina
nog korisnika, prilo~enom kao Prilog A; i

	c) modificiranje, kopiranje i distribuciju dokumentacije za krajnje korisnike koja mo~e biti prilo~ena Softveru, no samo povezano sa Softverom.Ako niste krajnji proizvoa
 ili dobavlja
 ra
unalnog sustava ili softverskog programa u koji je Softver ugraen, mo~ete primatelju prenijeti kopiju Softvera, uklju
ujui djela izvedena iz Softvera (i povezanu dokumentaciju za krajnje korisnike) radi koriatenja u skladu s odredbama ovog Ugovora, pod uvjetom da navedeni primatelj pristaje pridr~avati se tih odredbi. U svakom drugom slu
aju ne smijete dodijeliti, podlicencirati, iznajmiti ili na neki drugi na
in prenijeti ili otkriti Softver bilo kojoj treoj strani. Ne smijete kompilirati, rastaviti ili na neki drugi na
in izvraiti obrnuti in~enjering Softvera.Osim kao ato je izri
ito navedeno u ovom Ugovoru, ne daje vam se nikakva licenca ili pravo, izravno ili implicirano, uzro
no, pravnom potvrdom ili na drugi na
in. Intel ili nezavisni revizor mora imati pravo provjeriti relevantne zapise kako bi potvrdio vaae pridr~avanje uvjeta i odredbi ovog Ugovora.POVJERLJIVOST. Ako ~elite imati nezavisnog savjetnika ili izvoa
a ( Podugovaratelj ) koji e raditi u vaae ime, ato obuhvaa pristup Softveru ili njegovo koriatenje, morate s Podugovarateljem potpisati ugovor o povjerljivosti koji sadr~i uvjete i obveze u pogledu pristupa Softveru ili njegova koriatenja, a koje su barem toliko ograni
avanjue kao one navedene u ovom Ugovoru te kojima se isklju
uju sva prava distribucije i koriatenja u bilo koju drugu svrhu.

U protivnom ne smijete otkrivati uvjete ili postojanje ovog Ugovora ili koristiti naziv tvrtke Intel u bilo kojim publikacijama, reklamama ili drugim objavama bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke Intel. Nemate nikakva prava na koriatenje bilo kojeg trgova
kog znaka ili logotipa tvrtke Intel.VLASNI`TVO NAD SOFTVEROM I AUTORSKA PRAVA. Sve kopije Softvera ostaju u vlasniatvu tvrtke Intel ili njezinih dobavlja
a. Softver je autoriziran i zaatien po zakonima Sjedinjenih Ameri
kih Dr~ava i drugih zemalja te meunarodnim odredbama ugovora. Sa Softvera ne smijete uklanjati nikakvu obavijest o autorskom pravu. Intel smije izvraiti promjene u Softveru ili stavkama isporu
enim s njime, u bilo koje vrijeme i bez obavijesti, no nije obvezan podr~avati ili a~urirati Softver. Osim ako nije druga
ije navedeno, Intel ne daje nikakva izri
ita ili implicirana prava prema Intelovim patentima, autorskim pravima, trgova
kim znakovima ili drugim pravima intelektualnog vlasniatva. Mo~ete prenijeti Softver samo ako primatelj prihvati da bude potpuno obvezan po ovim uvjetima i ako ne zadr~ite nijednu kopiju Softvera.OGRANIENO JAMSTVO NA MEDIJE. Ako je Intel isporu
io Softver na fizi
kom mediju, Intel jam
i da na mediju nee biti materijalnih fizi
kih oateenja u razdoblju od devedeset (90) dana nakon isporuke od strane tvrtke Intel. Ako pronaete takvo oateenje, vratite medij tvrtki Intel. Intel e po vlastitu odabiru zamijeniti medij ili isporu
iti Softver na neki drugi na
in.IZUZEE OD DRUGIH JAMSTAVA. OSIM AKO NIJE DRUGAIJE NAVEDENO, SOFTVER JE ISPORUEN KAKAV JEST BEZ IKAKVIH IZRIITIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, UKLJUUJUI JAMSTVA PRODAJE, NEKR`ENJA PRAVA ILI PRILAGOENOSTI ODREENOJ NAMJENI. Intel ne jam
i ili ne preuzima odgovornost za to
nost ili potpunost informacija, teksta, grafike, veza ili drugih stavki koje se nalaze unutar Softvera.OGRANIENJE ODGOVORNOSTI. INTEL ILI NJEGOVI DOBAVLJAI NEE NI U KOJEM SLUAJU BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE `TETE (UKLJUUJUI, BEZ OGRANIENJA, GUBITAK PROFITA, PREKID POSLOVANJA ILI GUBITAK INFORMACIJA) KOJE SU REZULTAT KORI`TENJA ILI NEMOGUNOSTI KORI`TENJA SOFTVERA, AK I AKO JE INTEL UPOZOREN NA MOGUNOST NASTANKA TAKVIH `TETA. NEKA MJERODAVNA PRAVA ZABRANJUJU ISKLJUENJE ILI OGRANIENJE ODGOVORNOSTI ZA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI POSLJEDINE ILI SLUAJNE `TETE, STOGA SE GORE NAVEDENO OGRANIENJE MO}DA NE ODNOSI NA VAS. MO}ETE IMATI I DRUGA ZAKONSKA PRAVA KOJA OVISE O MJERODAVNOM PRAVU.PREKID OVOG UGOVORA. Intel mo~e prekinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku ako prekraite njegove uvjete. U slu
aju prekida ugovora morate odmah uniatiti Softver ili tvrtki Intel vratiti sve kopije Softvera.

 

MJERODAVNA PRAVA. Potra~ivanja nastala na temelju ovog ugovora tuma
it e se u skladu sa zakonom ameri
ke savezne dr~ave Kalifornije, s izuzetkom njegovih na
ela o sukobu zakonskih odredbi i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za prodaju robe. Ne smijete izvoziti Softver na na
in kojim se krae mjerodavni zakoni i propisi o izvozu. Intel nije obvezan po bilo kakvim drugim ugovorima osim ako nisu u pisanom obliku i potpisani od strane ovlaatenog predstavnika tvrtke Intel.PRAVA OGRANIENA ZAKONOM. Softver se isporu
uje s OGRANIENIM PRAVIMA . Koriatenje, umno~avanje ili otkrivanje prema zakonima podlo~no je ograni
enjima kao ato je navedeno u propisima FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 et seq. ili njihovim slijednicima. Koriatenje softvera prema zakonima predstavlja potvrdu ovdje navedenih vlasni
kih prava tvrtke Intel. Ugovaratelj ili proizvoa
 je tvrtka Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

PRILOG A 

LICENCNI UGOVOR ZA SOFTVER TVRTKE INTEL (kona
na verzija, pojedina
ni korisnik)VA}NO  PROITATI PRIJE KOPIRANJA, INSTALIRANJA ILI KORI`TENJA. 

Nemojte koristiti ili u
itavati ovaj softver i bilo koje s njime povezane materijale (zajedni
ki Softver ) dok pa~ljivo ne pro
itate sljedee uvjete i odredbe. U
itavanjem ili koriatenjem Softvera sla~ete se s uvjetima ovog Ugovora. Ako se ne ~elite slo~iti, nemojte instalirati ili koristiti Softver.LICENCA. Mo~ete kopirati Softver na jedno ra
unalo za osobnu, nekomercijalnu uporabu i mo~ete izraditi jednu sigurnosnu kopiju Softvera, prema ovim uvjetima: 

1. Ovaj Softver licenciran je za koriatenje samo s proizvodima tvrtke Intel. Koriatenje Softvera s proizvodima koje nije proizveo Intel nije licencirano. 

2. Ne smijete kopirati, modificirati, iznajmljivati, prodavati, distribuirati ili prenositi bilo koji dio Softvera osim na na
ine navedene u ovom Ugovoru te se obvezujete sprje
avati neovlaateno kopiranje Softvera.

3. Ne smijete mijenjati, dekompilirati ili rastavljati Softver. 

4. Ne smijete podlicencirati ili odobravati istovremeno koriatenje Softvera za viae od jednog korisnika.

5. Softver mo~e sadr~avati softver ili drugo vlasniatvo dobavlja
a tree strane, koji su mo~da navedeni u prilo~enoj datoteci license.txt ili nekom drugom tekstu ili datoteci ili su pak licencirani na na
in opisan u tom tekstu ili datoteci.VLASNI`TVO NAD SOFTVEROM I AUTORSKA PRAVA. Sve kopije Softvera ostaju u vlasniatvu tvrtke Intel ili njezinih dobavlja
a. Softver je autoriziran i zaatien po zakonima Sjedinjenih Ameri
kih Dr~ava i drugih zemalja te meunarodnim odredbama ugovora. Sa Softvera ne smijete uklanjati nikakvu obavijest o autorskom pravu. Intel smije izvraiti promjene u Softveru ili stavkama isporu
enim s njime, u bilo koje vrijeme i bez obavijesti, no nije obvezan podr~avati ili a~urirati Softver. Osim ako nije druga
ije navedeno, Intel ne daje nikakva izri
ita ili implicirana prava prema Intelovim patentima, autorskim pravima, trgova
kim znakovima ili drugim pravima intelektualnog vlasniatva. Mo~ete prenijeti Softver samo ako primatelj prihvati da bude potpuno obvezan po ovim uvjetima i ako ne zadr~ite nijednu kopiju Softvera.OGRANIENO JAMSTVO NA MEDIJE. Ako je Intel isporu
io Softver na fizi
kom mediju, Intel jam
i da na mediju nee biti materijalnih fizi
kih oateenja u razdoblju od devedeset (90) dana nakon isporuke od strane tvrtke Intel. Ako pronaete takvo oateenje, vratite medij tvrtki Intel. Intel e po vlastitu odabiru zamijeniti medij ili isporu
iti Softver na neki drugi na
in.IZUZEE OD DRUGIH JAMSTAVA. OSIM AKO NIJE DRUGAIJE NAVEDENO, SOFTVER JE ISPORUEN KAKAV JEST BEZ IKAKVIH IZRIITIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, UKLJUUJUI JAMSTVA PRODAJE, NEKR`ENJA PRAVA ILI PRILAGOENOSTI ODREENOJ NAMJENI. Intel ne jam
i ili ne preuzima odgovornost za to
nost ili potpunost informacija, teksta, grafike, veza ili drugih stavki koje se nalaze unutar Softvera.OGRANIENJE ODGOVORNOSTI. INTEL ILI NJEGOVI DOBAVLJAI NEE NI U KOJEM SLUAJU BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE `TETE (UKLJUUJUI, BEZ OGRANIENJA, GUBITAK PROFITA, PREKID POSLOVANJA ILI GUBITAK INFORMACIJA) KOJE SU REZULTAT KORI`TENJA ILI NEMOGUNOSTI KORI`TENJA SOFTVERA, AK I AKO JE INTEL UPOZOREN NA MOGUNOST NASTANKA TAKVIH `TETA. NEKA MJERODAVNA PRAVA ZABRANJUJU ISKLJUENJE ILI OGRANIENJE ODGOVORNOSTI ZA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI POSLJEDINE ILI SLUAJNE `TETE, STOGA SE GORE NAVEDENO OGRANIENJE MO}DA NE ODNOSI NA VAS. MO}ETE IMATI I DRUGA ZAKONSKA PRAVA KOJA OVISE O MJERODAVNOM PRAVU. PREKID OVOG UGOVORA. Intel mo~e prekinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku ako prekraite njegove uvjete. U slu
aju prekida ugovora morate odmah uniatiti Softver ili tvrtki Intel vratiti sve kopije Softvera.

 

MJERODAVNA PRAVA. Potra~ivanja nastala na temelju ovog ugovora tuma
it e se u skladu sa zakonom ameri
ke savezne dr~ave Kalifornije, s izuzetkom njegovih na
ela o sukobu zakonskih odredbi i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za prodaju robe. Ne smijete izvoziti Softver na na
in kojim se krae mjerodavni zakoni i propisi o izvozu. Intel nije obvezan po bilo kakvim drugim ugovorima osim ako nisu u pisanom obliku i potpisani od strane ovlaatenog predstavnika tvrtke Intel.PRAVA OGRANIENA ZAKONOM. Softver se isporu
uje s OGRANIENIM PRAVIMA . Koriatenje, umno~avanje ili otkrivanje prema zakonima podlo~no je ograni
enjima kao ato je navedeno u propisima FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 et seq. ili njihovim slijednicima. Koriatenje softvera prema zakonima predstavlja potvrdu ovdje navedenih vlasni
kih prava tvrtke Intel. Ugovaratelj ili proizvoa
 je tvrtka Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00JEZIK; PRIJEVODI. U slu
aju da je uz verziju ovog Ugovora na engleskom jeziku prilo~ena neka druga verzija prevedena na neki drugi jezik, takva prevedena verzija isporu
uje se samo radi prakti
nosti, a mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.46