license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþSOFTVÉROVÁ LICENNÁ ZMLUVA SPOLONOSTI INTEL (Alfa / Beta, pou~itie v organizáciách)DÔLE}ITÉ  PREÍTAd PRED KOPÍROVANÍM, IN`TALÁCIOU ALEBO POU}ÍVANÍM. Tento Softvér ani ~iadne sprievodné materiály (spolu Softvér ) nepou~ívajte ani nezavádzajte, kým si pozorne nepre
ítate nasledujúce podmienky a po~iadavky. Zavedením alebo pou~ívaním Softvéru sa zaväzujete reapektovae pravidlá tejto zmluvy. Ak si ne~eláte takýto záväzok, neinatalujte ani nepou~ívajte tento Softvér.Softvér obsahuje kód predbe~nej verzie alfa alebo beta , ktorý nemusí bye plne funk
ný a ktorý mô~e spolo
nose Intel Corporation (alej len Intel ) výrazne pozmenie pri výrobe kone
nej verzie Softvéru.  Spolo
nose Intel nemô~e poskytnúe ~iadnu záruku, ~e niekedy vyrobí alebo poskytne vaeobecne dostupnú kone
nú verziu tohto Softvéru.LICENCIA. Tento Softvér má licenciu iba na pou~ívanie v spojení s komponentmi zna
ky Intel. Pou~ívanie tohto Softvéru v spojení z komponentmi inými ako sú produkty zna
ky Intel nie je pod>a tohto dokumentu licencované. Softvér mô~ete skopírovae do po
íta
ov vo svojej organizácii pre pou~itie v danej organizácii a mô~ete tie~ vytvorie primerané mno~stvo zálo~ných kópií Softvéru na základe týchto podmienok: 

1. Nesmiete kopírovae, upravovae, prenajímae, predávae, distribuovae ani prenáaae ~iadnu sú
ase Softvéru, okrem prípadov uvedených v tejto zmluve a zaväzujete sa zabránie neoprávnenému kopírovaniu tohto Softvéru.

2. Softvér nesmiete spätne upravovae, dekompilovae ani rozde>ovae. 

3. Na Softvér nesmiete poskytovae sublicencie.	

4. Softvér mô~e obsahovae programy alebo iné vlastníctvo dodávate>ov tretích strán, pri
om niektorí z nich mô~u bye identifikovaní a licencovaní v súlade s prilo~eným súborom license.txt alebo pod>a iného textu alebo súboru. VLASTNÍCTVO SOFTVÉRU A AUTORSKÉ PRÁVA. Nárok na vaetky kópie Softvéru zostáva spolo
nosti Intel alebo jej dodávate>om. Softvér podlieha autorským právam a je chránený zákonmi Spojených atátov amerických a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Zo Softvéru nesmiete odstránie ~iadne upozornenie o autorských právach. Spolo
nose Intel mô~e vykonae zmeny Softvéru alebo polo~iek, ktoré sú odkazované v tomto dokumente, a to kedyko>vek bez predoalého upozornenia, ale nie je povinná vykonávae podporu ani aktualizácie Softvéru. Okrem vyslovene uvedených prípadov neposkytuje spolo
nose Intel ~iadne výslovné alebo odvodené práva na základe patentových práv, autorských práv, práv týkajúcich sa ochranných zna
iek alebo iných práv duaevného vlastníctva spolo
nosti Intel. Softvér mô~ete prenáaae, iba ak sa príjemca zaväzuje bye plne viazaný týmito podmienkami, a ak si neponecháte ~iadne kópie Softvéru.OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIUM. Ak spolo
nose Intel dodala Softvér na fyzickom médiu, spolo
nose Intel zaru
uje, ~e médium nemá ~iadne fyzické poruchy po dobu 90 (deväedesiat) dní po doru
ení od spolo
nosti Intel. Ak sa takáto porucha vyskytne, vráete médium spolo
nosti Intel na výmenu alebo na alternatívne doru
enie Softvéru pod>a rozhodnutia spolo
nosti Intel.VYLÚENIE OSTATNÝCH ZÁRUK. OKREM PRÍPADOV UVEDENÝCH VY``IE SA SOFTVÉR POSKYTUJE VO FORME TAK AKO JE , BEZ AKEJKO=VEK VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ ZÁRUKY AKÉHOKO=VEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATE=NOSTI, DODR}IAVANIA PREDPISOV ALEBO VHODNOSTI NA URITÝ ÚEL. Spolo
nose Intel nezaru
uje ani nepreberá zodpovednose za presnose a úplnose akýchko>vek informácií, textu, grafiky, liniek alebo iných polo~iek, ktoré sú zahrnuté v Softvéri.OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V }IADNOM PRÍPADE SPOLONOSd INTEL A JEJ DODÁVATELIA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKO=VEK PO`KODENIA (VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, U`LÉHO ZISKU, PRERU`ENIE PODNIKANIA ALEBO STRATY INFORMÁCIÍ), KTORÉ VYVSTÁVAJÚ Z POU}ÍVANIA ALEBO Z NEMO}NOSTI POU}ÍVAd SOFTVÉR, DOKONCA AJ V PRÍPADE, }E SPOLONOSd INTEL BOLA UPOZORNENÁ NA MO}NOSd TAKÝCHTO `KÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE ZAKAZUJÚ VYLÚENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ODVODENÉ ZÁRUKY ALEBO ZA NÁSLEDNE A NÁHODNÉ `KODY, TAK}E VY``IE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZdAHOVAd. MÔ}ETE TAKTIE} MAd INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍ`IA POD=A JURISDIKCIE. VYPOVEDANIE TEJTO ZMLUVY. Spolo
nose Intel mô~e kedyko>vek vypovedae túto zmluvu, ak poruaíte jej podmienky. Po vypovedaní zmluvy bezodkladne zni
íte Softvér alebo vrátite vaetky kópie Softvéru spolo
nosti Intel.

 

PRÍSLU`NÉ ZÁKONY. Nároky vyvstávajúce z tejto zmluvy sa riadia zákonmi atátu Kalifornia, s vynechaním ich princípov konfliktu právnych noriem a konvenciou OSN o predajných zmluvách. Softvér nesmiete exportovae, ak to nie je v súlade s prísluanými zákonmi a nariadeniami o exporte. Spolo
nose Intel nie je zaviazaná ~iadnymi inými zmluvami, pokia> nie sú v písomnej forme a podpísané autorizovaným predstavite>om spolo
nosti Intel.OBMEDZENÉ PRÁVA PRE VLÁDNE IN`TITÚCIE. Softvér sa poskytuje s OBMEDZENÝMI PRÁVAMI . Pou~ívanie, duplikácia alebo sprístupnenie vládnymi inatitúciami podlieha obmedzeniam, ako je to uvedené v normách FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 et seq. alebo v predpisoch, ktoré po nich nasledovali. Pou~ívanie Softvéru vládnymi inatitúciami ustanovuje potvrdenie majetkových práv spolo
nosti Intel uvedených v tomto dokumente. Zmluvná strana alebo výrobca je spolo
nose Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00JAZYK A PREKLADY. V prípade, ~e anglická verzia tejto zmluvy sa dodáva spolu s >ubovo>nou inou verziou prelo~enou do >ubovo>ného cudzieho jazyka, takáto prelo~ená verzia sa poskytuje iba pre informatívne ú
ely a záväzná je anglická jazyková verzia.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.62