license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþUMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL (Alfa, Beta, do u|ytku firmowego)WA{NE - PRZECZYTA PRZED ROZPOCZCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U{YTKOWANIA. Nie nale|y u|ywa ani Badowa niniejszego oprogramowania i wszelkich powizanych z nim materiaBów (okre[lanych zbiorowo jako Oprogramowanie") przed dokBadnym zapoznaniem si z warunkami i postanowieniami w dalszej cz[ci dokumentu. ZaBadowanie lub rozpoczcie u|ywania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy. W przypadku odrzucenia lub niezaakceptowania ni|ej przedstawionych warunków nie nale|y instalowa ani wykorzystywa Oprogramowania.Oprogramowanie nie stanowi ostatecznej wersji produktu i zawiera kod alfa" lub beta", który mo|e nie by w peBni funkcjonalny i który mo|e zosta w znacznym stopniu zmodyfikowany przez firm Intel Corporation ( Intel") podczas prac nad opracowywaniem Ostatecznej" wersji Oprogramowania. Firma Intel nie gwarantuje, |e Ostateczna" wersja Oprogramowania powstanie lub zostanie udostpniona do publicznego u|ytku.LICENCJA. Licencji na niniejsze Oprogramowanie udziela si jedynie w poBczeniu z innymi produktami firmy Intel. Umowa nie obejmuje u|ywania Oprogramowania w poBczeniu z produktami firm innych ni| Intel. Licencjobiorca mo|e skopiowa Oprogramowanie na komputery firmowe do u|ytku firmowego oraz sporzdzi uzasadnion liczb kopii zapasowych Oprogramowania pod nastpujcymi warunkami: 

1. Kopiowanie, modyfikowanie, wypo|yczanie, sprzeda|, dystrybucja lub przekazywanie dowolnej cz[ci niniejszego Oprogramowania, z wyjtkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie, jest zabronione. Licencjobiorca zgadza si zapobiega kopiowaniu Oprogramowania bez upowa|nienia.

2. Licencjobiorca nie mo|e odtwarza kodu zródBowego, dekompilowa ani deasemblowa Oprogramowania.

3. Licencjobiorca nie mo|e udziela podlicencji na Oprogramowanie.

4. W skBad Oprogramowania mo|e wchodzi program lub inny produkt bdcy wBasno[ci dostawców bdcych stron trzeci. Niektóre z takich produktów mog by zidentyfikowane i licencjonowane zgodnie z warunkami zawartymi w zaBczonym pliku license.txt" lub ewentualnie innym pliku lub tek[cie. WAASNOZ OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Prawo wBasno[ci wszystkich kopii Oprogramowania nale|y do firmy Intel lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz prawem Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak równie| przez postanowienia umów midzynarodowych. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawie autorskim z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel mo|e w ka|dej chwili, bez powiadomienia, wprowadza zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim zwizanych. Nie jest jednak zobowizana do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyrazny sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie przyznaje |adnych praw, wyraznych ani domniemanych, dotyczcych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw wBasno[ci intelektualnej. Przekazanie Oprogramowania mo|e nastpi tylko po wcze[niejszym caBkowitym zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez odbiorc, pod warunkiem, |e Licencjobiorca nie zachowa |adnej kopii Oprogramowania.OGRANICZONA GWARANCJA W ZAKRESIE NOZNIKÓW. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez firm Intel na no[nikach fizycznych firma Intel udziela gwarancji, |e no[niki te bd wolne od wad materiaBowych i fizycznych przez okres dziewidziesiciu (90) dni od dnia dostarczenia przez firm Intel. W przypadku wykrycia wady nale|y zwróci no[nik do firmy Intel w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez firm Intel.WYACZENIE INNYCH GWARANCJI. WYJWSZY POWY{SZE POSTANOWIENIA, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST TAKIE, JAKIE JEST", Z WYACZENIEM WSZELKICH WYRAyNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W TYM RKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOZCI DO KONKRETNEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialno[ci za prawidBowo[ lub kompletno[ jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, Bczy i innych elementów wchodzcych w skBad Oprogramowania.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI. W {ADNYM PRZYPADKU FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM, CHO BEZ OGRANICZENIA, STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIAAALNOZCI LUB UTRAT DANYCH) WYNIKAJCE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO{LIWOZCI WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZLI FIRMA INTEL ZOSTAAA POINFORMOWANA O MO{LIWOZCI WYSTPIENIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIAJ WYACZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOZCI Z TYTUAU DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, DLATEGO W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWY{SZE OGRANICZENIE MO{E NIE MIE ZASTOSOWANIA. W ZALE{NOZCI OD PRAW OBOWIZUJCYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH LICENCJOBIORCA MO{E RÓWNIE{ POSIADA INNE UPRAWNIENIA. ROZWIZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma Intel mo|e wypowiedzie niniejsz Umow w ka|dej chwili, je[li Licencjobiorca naruszy okre[lone tu warunki. Po rozwizaniu Umowy Licencjobiorca zobowizany jest do niezwBocznego zniszczenia Oprogramowania lub zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.

 

ROZSTRZYGAJCE PRAWO. Roszczenia wynikajce z postanowieD niniejszej Umowy bd podlega prawu stanu Kalifornia. Nie dotyczy to okre[lonych w tym prawie zasad odno[nie konfliktu praw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda|y towarów. Eksport Oprogramowania naruszajcy obowizujce prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. Firma Intel nie jest zwizana |adnymi innymi umowami, chyba |e umowy te sporzdzone s w formie pisemnej i podpisane przez upowa|nionego przedstawiciela firmy Intel.OGRANICZONE PRAWA RZDOWE. Oprogramowanie jest chronione OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, powielanie lub udostpnianie Oprogramowania przez Rzd podlega ograniczeniom okre[lonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastpnych lub w dokumentach je zastpujcych. Wykorzystanie Oprogramowania przez Rzd stanowi uznanie niniejszych praw wBasno[ci firmy Intel. Dostawc lub Producentem jest firma Intel Corporation z siedzib pod adresem 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00JZYK; TAUMACZENIA. Je|eli wersji Umowy w jzyku angielskim towarzyszy tBumaczenie Umowy na inny jzyk, tBumaczenie to jest oferowane tylko jako udogodnienie, a w przypadku niezgodno[ci obowizuje wersja w jzyku angielskim.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.69