license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþLICENCNI UGOVOR ZA SOFTVER TVRTKE INTEL (alfa/beta, koriatenje u organizacijama)VA}NO  PROITATI PRIJE KOPIRANJA, INSTALIRANJA ILI KORI`TENJA. Nemojte koristiti ili u
itavati ovaj softver i bilo koje s njime povezane materijale (zajedni
ki Softver ) dok pa~ljivo ne pro
itate sljedee uvjete i odredbe. U
itavanjem ili koriatenjem Softvera sla~ete se s uvjetima ovog Ugovora. Ako se ne ~elite slo~iti, nemojte instalirati ili koristiti Softver.Softver sadr~i probni kôd u verziji alfa ili beta , koji ne mora biti potpuno funkcionalan, a koji tvrtka Intel Corporation ( Intel ) mo~e naknadno modificirati pri stvaranju eventualne zavrane verzije Softvera. Intel ne pru~a nikakva jamstva da e ikad stvoriti ili u
initi ope dostupnom zavranu verziju Softvera.LICENCA. Ovaj Softver licenciran je za koriatenje samo s proizvodima tvrtke Intel. Koriatenje Softvera s proizvodima koje nije proizveo Intel nije licencirano. Mo~ete kopirati Softver na ra
unala u svojoj organizaciji radi koriatenja u toj organizaciji te mo~ete izraditi razuman broj sigurnosnih kopija Softvera, prema ovim uvjetima: 

1. Ne smijete kopirati, modificirati, iznajmljivati, prodavati, distribuirati ili prenositi bilo koji dio Softvera osim na na
ine navedene u ovom Ugovoru te se obvezujete sprje
avati neovlaateno kopiranje Softvera.

2. Ne smijete mijenjati, dekompilirati ili rastavljati Softver. 

3. Ne smijete podlicencirati Softver.

4. Softver mo~e sadr~avati softver ili drugo vlasniatvo dobavlja
a tree strane, koji su mo~da navedeni u prilo~enoj datoteci license.txt ili nekom drugom tekstu ili datoteci ili su pak licencirani na na
in opisan u tom tekstu ili datoteci. VLASNI`TVO NAD SOFTVEROM I AUTORSKA PRAVA. Sve kopije Softvera ostaju u vlasniatvu tvrtke Intel ili njezinih dobavlja
a. Softver je autoriziran i zaatien po zakonima Sjedinjenih Ameri
kih Dr~ava i drugih zemalja te meunarodnim odredbama ugovora. Sa Softvera ne smijete uklanjati nikakvu obavijest o autorskom pravu. Intel smije izvraiti promjene u Softveru ili stavkama isporu
enim s njime, u bilo koje vrijeme i bez obavijesti, no nije obvezan podr~avati ili a~urirati Softver. Osim ako nije druga
ije navedeno, Intel ne daje nikakva izri
ita ili implicirana prava prema Intelovim patentima, autorskim pravima, trgova
kim znakovima ili drugim pravima intelektualnog vlasniatva. Mo~ete prenijeti Softver samo ako primatelj prihvati da bude potpuno obvezan po ovim uvjetima i ako ne zadr~ite nijednu kopiju Softvera.OGRANIENO JAMSTVO NA MEDIJE. Ako je Intel isporu
io Softver na fizi
kom mediju, Intel jam
i da na mediju nee biti materijalnih fizi
kih oateenja u razdoblju od devedeset (90) dana nakon isporuke od strane tvrtke Intel. Ako pronaete takvo oateenje, vratite medij tvrtki Intel. Intel e po vlastitu odabiru zamijeniti medij ili isporu
iti Softver na neki drugi na
in.IZUZEE OD DRUGIH JAMSTAVA. OSIM AKO NIJE DRUGAIJE NAVEDENO, SOFTVER JE ISPORUEN KAKAV JEST BEZ IKAKVIH IZRIITIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, UKLJUUJUI JAMSTVA PRODAJE, NEKR`ENJA PRAVA ILI PRILAGOENOSTI ODREENOJ NAMJENI. Intel ne jam
i ili ne preuzima odgovornost za to
nost ili potpunost informacija, teksta, grafike, veza ili drugih stavki koje se nalaze unutar Softvera.OGRANIENJE ODGOVORNOSTI. INTEL ILI NJEGOVI DOBAVLJAI NEE NI U KOJEM SLUAJU BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE `TETE (UKLJUUJUI, BEZ OGRANIENJA, GUBITAK PROFITA, PREKID POSLOVANJA ILI GUBITAK INFORMACIJA) KOJE SU REZULTAT KORI`TENJA ILI NEMOGUNOSTI KORI`TENJA SOFTVERA, AK I AKO JE INTEL UPOZOREN NA MOGUNOST NASTANKA TAKVIH `TETA. NEKA MJERODAVNA PRAVA ZABRANJUJU ISKLJUENJE ILI OGRANIENJE ODGOVORNOSTI ZA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI POSLJEDINE ILI SLUAJNE `TETE, STOGA SE GORE NAVEDENO OGRANIENJE MO}DA NE ODNOSI NA VAS. MO}ETE IMATI I DRUGA ZAKONSKA PRAVA KOJA OVISE O MJERODAVNOM PRAVU.PREKID OVOG UGOVORA. Intel mo~e prekinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku ako prekraite njegove uvjete. U slu
aju prekida ugovora morate odmah uniatiti Softver ili tvrtki Intel vratiti sve kopije Softvera.

 

MJERODAVNA PRAVA. Potra~ivanja nastala na temelju ovog ugovora tuma
it e se u skladu sa zakonom ameri
ke savezne dr~ave Kalifornije, s izuzetkom njegovih na
ela o sukobu zakonskih odredbi i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za prodaju robe. Ne smijete izvoziti Softver na na
in kojim se krae mjerodavni zakoni i propisi o izvozu. Intel nije obvezan po bilo kakvim drugim ugovorima osim ako nisu u pisanom obliku i potpisani od strane ovlaatenog predstavnika tvrtke Intel.PRAVA OGRANIENA ZAKONOM. Softver se isporu
uje s OGRANIENIM PRAVIMA . Koriatenje, umno~avanje ili otkrivanje prema zakonima podlo~no je ograni
enjima kao ato je navedeno u propisima FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 et seq. ili njihovim slijednicima. Koriatenje softvera prema zakonima predstavlja potvrdu ovdje navedenih vlasni
kih prava tvrtke Intel. Ugovaratelj ili proizvoa
 je tvrtka Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00JEZIK; PRIJEVODI. U slu
aju da je uz verziju ovog Ugovora na engleskom jeziku prilo~ena neka druga verzija prevedena na neki drugi jezik, takva prevedena verzija isporu
uje se samo radi prakti
nosti, a mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.38