license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþÔáÛÝ èéÙÕß êÕÛàÔ éÜ Intel (ÐÜäÐ / ÑÙêÐ, éÙÞÕé ÐèÒÕàÙ) ×éÕÑ - Ùé ÜçèÕÐ ÜäàÙ ÔâêçÔ, ÔêçàÔ ÐÕ éÙÞÕé. ÐÙß ÜÔéêÞé ÐÕ ÜÔØâÙß êÕÛàÔ ÖÕ Õ×ÕÞèÙÝ ÔçéÕèÙÝ ÐÜÙÔ (ÜÔÜß ÑÐÕäß çÕÜçØÙÑÙ, Ô"êÕÛàÔ") âÓ ÜÐ×è âÙÕß ÞÓÕçÓç ÑêàÐÙÝ ÔÑÐÙÝ. ØâÙàê ÔêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ, ÞÔÕÕÙÝ Ðê ÔáÛÞêÚ ÜêàÐÙÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ. ÐÝ ÐÙàÚ ÞáÛÙÝ ÜêàÐÙÝ, ÐÙß ÜÔêçÙß ÐÕ ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ.ÔêÕÛàÔ ÞÛÙÜÔ çÕÓ çÓÝ é×èÕè "ÐÜäÐ" ÐÕ "ÑÙêÐ", éâéÕÙ éÜÐ ÜêäçÓ ÑÞÜÕÐÕ Õé- Intel Corporation (ÜÔÜß "Intel") âéÕÙÔ ÜéàÕê éÙàÕÙ ÞéÞâÕêÙ Ñâê Ôäçê ÒèáÔ "áÕäÙê" ÛÜéÔÙ éÜ ÔêÕÛàÔ. Intel ÐÙàÔ ÙÛÕÜÔ ÜÔÑØÙ× ÛÙ Ðã äâÝ ÜÐ êÙæÕè ÐÕ êäÙå ÒèáÔ "áÕäÙê" éÜ êÕÛàÔ ÖÕ.èéÙÕß. èéÙÕß ÖÔ ÜêÕÛàÔ ÞêÙè Ðê ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ èç âÝ ÞÕæèÙÝ éÔàÝ èÛÙÑÙ Intel. ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÐÙàÕ ÞÕèéÔ âÝ ÞÕæèÙÝ éÐÙàÝ èÛÙÑÙ Intel. èéÙÕß ÖÔ ÞêÙè ÜÚ ÜÔâêÙç Ðê ÔêÕÛàÔ ÜÞ×éÑ ÔÐèÒÕß éÜÚ ÜéÙÞÕé ÔÐèÒÕß, ÕÞêÙè ÙæÙèê Þáäè áÑÙè éÜ âÕêçÙÝ ÜæÕèÛÙ ÒÙÑÕÙ éÜ ÔêÕÛàÔ, ÑÛäÕã ÜêàÐÙÝ ÔÑÐÙÝ: 1. ÐÙß ÜÔâêÙç, ÜÔêÐÙÝ, ÜÔéÛÙè, ÜÞÛÕè, ÜÔäÙå ÐÕ ÜÔâÑÙè ×Üç ÛÜéÔÕ ÞÔêÕÛàÔ, ÜÞâØ Ðê éÞÕêè âÜ äÙ ÔáÛÝ ÖÔ, ÕÔàÚ ÞáÛÙÝ ÑÖÐê ÜÞàÕâ ÔâêçÔ ÜÜÐ èéÕê éÜ ÔêÕÛàÔ.

2. ÐÙß ÜÑæâ ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè, çÕÞäÙÜæÙÔ ÜÐ×Õè ÐÕ äÙèÕç éÜ ÔêÕÛàÔ. 

3. ×Ü ÐÙáÕè âÜ èÙéÕÙ ÞéàÙ éÜ ÔêÕÛàÔ.

4. ÔêÕÛàÔ âéÕÙÔ ÜÛÜÕÜ êÕÛàÔ ÐÕ èÛÕé Ð×è éÜ áäçÙ æÓ Ò', éâéÕÙÙÝ ÜÔÙÕê ÞÖÕÔÙÝ ÕÞÕèéÙÝ ÑÔêÐÝ ÜçÕÑæÙ "license.txt" Ôèæ"Ñ, ÐÕ ÛÜ ØçáØ ÐÕ çÕÑå Ð×è. 

ÑâÜÕê âÜ ÔêÕÛàÔ ÕÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. ÔÑâÜÕê âÜ ÛÜ ÔâêçÙ ÔêÕÛàÔ àéÐèê ÑÙÓÙ Intel ÐÕ ÑÙÓÙ áäçÙÔ. ÔêÕÛàÔ ÞÕÒàê âÜ ÙÓÙ ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕâÜ ÙÓÙ ×ÕçÙ ÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê àÕáäÕê, ÕêàÐÙ ÔáÛÞÙÝ ÑÙß-ÜÐÕÞÙÙÝ. ÐÙß ÜÔáÙè ÞÔêÕÛàÔ ÔÕÓâÕê ÔàÕÒâÕê ÜÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. Intel èéÐÙê ÜâèÕÚ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ, ÐÕ ÑäèÙØÙÝ ÔàÕÒâÙÝ ÜêÕÛàÔ, ÑÛÜ âê ÕÜÜÐ ÔêèÐÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÜêÞÕÚ ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÜâÓÛß ÐÕêÔ. ÜÞâØ Ðê Ðéè àçÑâ ÑÞäÕèé, Intel ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÖÛÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞèÕÞÖê ê×ê äØàØÙÝ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ, ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ àÕáäÕê éÜ Intel. àÙêß ÜÔâÑÙè Ðê ÔêÕÛàÔ èç ÑêàÐÙ éÔÞçÑÜ Þê×ÙÙÑ ÜêàÐÙÝ ÐÜÔ, ÕÐÝ ÐÙàÚ ÞéÐÙè ÑèéÕêÚ ÔâêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.Ð×èÙÕê ÞÕÒÑÜê ÜÐÞæâÙ Ð×áÕß (Media). ÐÝ ÔêÕÛàÔ àÞáèÔ âÜ ÙÓÙ Intel âÜ ÐÞæâÙ Ð×áÕß äÙáÙ, Intel Ð×èÐÙê ÜÛÚ éÐÞæâÙ Ð×áÕß ÖÔ ÙÔÙÔ àçÙ ÞäÒÞÙÝ Ñ×ÕÞè ÔäÙáÙ ÜêçÕäÔ éÜ êéâÙÝ (90) ÙÕÝ ÞêÐèÙÚ ÔÞáÙèÔ âÜ ÙÓÙ Intel. ÐÝ ÙÙÞæÐ äÒÝ ÞáÕÒ Ôà"Ü, ÔÔ×ÜØÔ ÑÓÑè Ô×Öèê ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß Ü- IntelÜçÑÜê ê×ÜÙã ÐÕ ÞáÙèÔ ×ÜÕäÙê éÜ ÔêÕÛàÔ êÔÙÔ àêÕàÔ ÑÙÓÙ Intel.ÐÙ-ÔÛÜÜÔ éÜ ÛêÑÙ Ð×èÙÕê àÕáäÙÝ. äèØ ÜÐÞÕè ÜâÙÜ, ÔêÕÛàÔ àÙêàê "ÛÞÕ éÔÙÐ" ÕÐÙàÔ ÛÕÜÜê Ð×èÙÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞèÕÞÖê ÞÛÜ áÕÒ éÔÕÐ, ÕÔÛÕÜÜê ÛêÑÙ Ð×èÙÕê éÜ ÙÛÕÜê á×è, ÐÙ-ÔäèÔ, ÐÕ ÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. Intel ÐÙàÔ Þê×ÙÙÑê ÕÐÙàÔ ÞçÑÜê âÜ âæÞÔ Ð×èÙÕê ÑÐéè ÜÓÙÕç ÐÕ éÜÞÕê éÜ ÞÙÓâ, ØçáØ, êÞÕàÕê, çÙéÕèÙÝ ÐÕ äèÙØÙÝ àÕáäÙÝ ÛÜéÔÝ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑêÕÛàÔ.ÔÒÑÜê Ð×èÙÕê. ÑÛÜ ÞçèÔ ÜÐ ÙÔÙÕ Intel ÐÕ áäçÙÔ Ð×èÐÙÝ ÜàÖçÙÝ ÛÜéÔÝ (ÕÑÛÜÜ ÖÔ ÕÜÜÐ ÔÒÑÜÔ, ÐÕÑÓß èÕÕ×ÙÝ, Ôäáçê âáçÙÝ ÐÕ ÐÕÑÓß ÞÙÓâ) ÔàÕÑâÙÝ ÞéÙÞÕé ÐÕ ÐÙ-ÙÛÕÜê ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ, ÒÝ ÐÝ àÞáèÔ Ü-Intel ÔÕÓâÔ ÑÓÑè ÐäéèÕê éÜ àÖçÙÝ ÛÒÕß ÐÜÕ. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÕáèÙÝ âÜ ÐÙ-ÔÛÜÜÔ ÐÕ ÔÒÑÜÔ éÜ Ð×èÙÕê âÑÕè Ð×èÙÕê ÞèÕÞÖê ÐÕ àáÙÑêÙê ÐÕ àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ, ÛÚ éÔÔÒÑÜÔ Ôà"Ü âéÕÙÔ éÜÐ ÜÔêÙÙ×á ÐÜÙÚ. âéÕÙÕê ÜÔÙÕê ÜÚ ÖÛÕÙÕê ÞéäØÙÕê àÕáäÕê ÔÞéêàÕê Þê×ÕÝ éÙäÕØ Ð×Ó ÜÞéàÔÕ. áÙÕÝ ÔáÛÝ. Intel èéÐÙê ÜáÙÙÝ Ðê ÔÔáÛÝ ÑÛÜ âê, ÑÐÝ êäè Ðê êàÐÙ Ô×ÕÖÔ. Ñâê áÙÕÝ Ô×ÕÖÔ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ ÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ ÜÔ×ÖÙè Ðê ÛÜ ÔâêçÙ ÔêÕÛàÔ Ü - Intel.

 

ÔÓÙß ÔàÕÔÒ. êÑÙâÕê ÔÞêâÕèèÕê ê×ê ÔáÛÝ ÖÔ ÙÙÓÕàÕ âÜ äÙ ×ÕçÙ ÞÓÙàê çÜÙäÕèàÙÔ, ÐèÔ"Ñ, ÜÞâØ âçèÕàÕê ÑèÙèê ÔÓÙß éÜÔ ÕÐÞàê ÔÐÕÞÕê ÔÞÐÕ×ÓÕê ÑàÕéÐ ×ÕÖÙÝ ÜÞÛÙèê ØÕÑÙß. ÐÙß ÜÙÙæÐ Ðê ÔêÕÛàÔ êÕÚ ÔäèÔ éÜ ×ÕçÙ ÙæÕÐ ÕêçàÕê ÞêÐÙÞÙÝ. Intel ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ê×ê ÔáÛÞÙÝ àÕáäÙÝ, äèØ ÜÔáÛÞÙÝ ÛêÕÑÙÝ Õ×êÕÞÙÝ âÜ ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕáÞÚ éÜ Intel.ÖÛÕÙÕê ÞÞéÜêÙÕê ÞÕÒÑÜÕê. êÕÛàÔ ÖÕ àÙêàê âÝ "ÖÛÕÙÕê ÞÕÒÑÜÕê". éÙÞÕé, éÛäÕÜ, ÐÕ ×éÙäÔ âÜ ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÛäÕäÙÝ ÜÞÒÑÜÕê ÔÞÕäÙâÕê Ñ - FAR52.227-14 ÕÑ - DFAR252.227-7013 ÜäÙ ÔáÓè, ÐÕ ÔÑÐÙÝ Ð×èÙÔÝ. éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ âÜ ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÞÔÕÕÔ ÑÖÐê ÔÛèÔ ÑÖÛÕÙÕê ÔçàÙÙàÙÕê éÜ Intel. ÔçÑÜß ÐÕ ÔÙæèß ÔÙàÕ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

 

éäÔ; êèÒÕÞÙÝ. ÑÞçèÔ éÜÒèáÔ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê éÜ ÔáÛÝ ÖÔ ÞæÕèäê ÛÜ ÒèáÔ Ð×èê ÔÞêÕèÒÞê ÜéäÕê Ð×èÕê, ÒèáÔ ÞêÕèÒÞê éÛÖÕ àÙêàê ÜÞØèê àÕ×Õê ÑÜÑÓ ÕÔÒèáÔ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê ÔÙÐ ÔçÕÑâê.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.40