license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþLICENNÍ SMLOUVA NA POU}ITÍ SOFTWARU INTEL (Alfa / Beta, Organiza
ní pou~ití)DnLE}ITÉ UPOZORNNÍ - PXETTE SI TENTO TEXT PXED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POU}ITÍM. Nepou~ívejte ani nezavádjte tento software a související materiály (souhrnn ozna
ené jako "Software"), dokud si pozorn nepYe
tete následující podmínky. Zavedením nebo pou~itím Softwaru pYijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, Software neinstalujte, ani nepou~ívejte.Software obsahuje první verzi kódu "alfa" nebo "beta", který jeat nemusí být pln funk
ní a který Intel Corporation ("Intel") mo~e podstatn modifikovat pYi produkci "kone
né" verze Softwaru. Intel nemo~e zaru
it, ~e v budoucnu vyrobí nebo obecn zpYístupní "kone
nou" verzi tohoto Softwaru.LICENCE. Pou~ití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spole
nosti Intel. Tato licence nepovoluje pou~ití Softwaru ve spojitosti s produkty jiných spole
ností ne~ je Intel. Software mo~ete zkopírovat do po
íta
o vaaí organizace pro potYeby vaaí organizace a mo~ete si vytvoYit pYimYený po
et zálo~ních kopií Softwaru za tchto podmínek: 

1. Nesmíte kopírovat, modifikovat, pronajímat, prodávat, distribuovat nebo pYevádt ~ádnou 
ást Softwaru s výjimkou ustanovení této Smlouvy a souhlasíte s tím, ~e nedovolíte neoprávnné kopírování Softwaru.

2. Software nesmíte zptn konstruovat, zptn pYekládat nebo rozkládat. 

3. Na Software nesmíte poskytovat dalaí licence.

4. Tento Software mo~e obsahovat software nebo jiné vlastnictví tYetích stran - dodavatelo, z nich~ nkteré mo~e být identifikováno v pYilo~eném souboru "license.txt" nebo v jiném textu nebo souboru, v souladu s nimi~ na n mo~e být poskytována licence. VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spole
nost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke vaem kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahují autorská práva chránná zákony Spojených státo a jiných zemí, jako~ i ustanoveními mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit ~ádná oznámení o autorských právech. Spole
nost Intel mo~e provádt zmny v tomto Softwaru nebo v pYedmtech, na n~ se odkazuje, kdykoliv a bez upozornní, ale není povinna podporovat 
i aktualizovat Software. Krom výslovn stanovených pYípado spole
nost Intel neudluje ~ádná výslovná ani odvozená práva v rámci patento, autorských práv, obchodních zna
ek ani jiných forem ochrany duaevního vlastnictví spole
nosti Intel. Tento Software smíte pYevést pouze tehdy, pokud jeho pYíjemce souhlasí, ~e bude pln vázán tmito podmínkami a pokud si neponecháte ~ádnou kopii Softwaru.OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spole
nost Intel dodá tento Software na fyzických médiích, poskytuje záruku, ~e taková média nebudou mít záva~nou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dno po dodání spole
ností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vraete médium spole
nosti Intel, která médium nahradí nebo provede jiný zposob dodání podle vlastního uvá~ení.VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROM VÝ`E UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ I ODVOZENÉ ZÁRUKY VETN ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORU`ENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URITÝ ÚEL. Spole
nost Intel neru
í za pYesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazo nebo jiných skute
ností obsa~ených v tomto Softwaru, ani za n nepYebírá odpovdnost.OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVDNOSTI. SPOLENOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V }ÁDNÉM PXÍPAD NEPONESOU ODPOVDNOST ZA `KODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VETN, ALE BEZ OMEZENÍ, U`LÉHO ZISKU, PXERU`ENÍ OBCHODNÍ INNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DnSLEDKU POU}ÍVÁNÍ NEBO NEMO}NOSTI POU}ÍVÁNÍ SOFTWARU, A TO I V PXÍPAD, }E SPOLENOST INTEL BYLA O MO}NOSTI TAKOVÝCH `KOD INFORMOVÁNA. NKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ I VEDLEJ`Í `KODY, TAK}E VÝ`E UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. Mn}ETE MÍT ROVN} JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LI`Í. UKONENÍ TÉTO SMLOUVY. Spole
nost Intel mo~e kdykoliv ukon
it platnost této Smlouvy, pokud poruaíte její podmínky. Po ukon
ení platnosti Smlouvy musíte Software ihned zni
it nebo vrátit vaechny jeho kopie spole
nosti Intel.

 

ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se Yídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tch, které se týkají kolize právních norem a Úmluvy Spojených národo o Smlouvách o prodeji zbo~í (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvá~et v rozporu s pYísluanými zákony a pYedpisy o vývozu. Spole
nost Intel není vázána ~ádnými jinými úmluvami, pokud nejsou u
inny písemnou formou a podepsány oprávnným zástupcem spole
nosti.OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho pou~ití, rozmno~ování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních 
i v jejich novelách. Pou~íváním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spole
nosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem 
i výrobcem je spole
nost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

 

JAZYK; PXEKLADY. Je-li k anglické verzi této Smlouvy pYipojen pYeklad v jiném jazyce, je tento pYeklad pouze orienta
ní a anglická verze má pYednost.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.17