license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþINTEL YAZILIMI L0SANS SÖZLE^MES0 (Alfa / Beta, Kurumsal Kullan1m)ÖNEML0 - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. A_a1daki ko_ullar1 ve hükümleri dikkatle okumadan önce, bu yaz1l1m1 ve ili_kili malzemelerini (toplu _ekilde, "Yaz1l1m" olarak an1lacakt1r) kullanmay1n veya yüklemeyin. Yaz1l1m'1 yüklemeniz ya da kullanman1z, bu Sözle_me'nin ko_ullar1n1 kabul ettiiniz anlam1na gelir. Ko_ullar1 bu _ekilde kabul etmek istemiyorsan1z, Yaz1l1m'1 yüklemeyin ya da kullanmay1n.Yaz1l1m, tümüyle i_levsel olmama olas1l11 olan ve Intel Corporation'1n ("Intel") Yaz1l1m'1n "nihai" sürümünü üretirken önemli ölçüde dei_tirebilecei, sürüm öncesi "alfa" veya "beta" kodu içerebilir. Intel, bu Yaz1l1m'1n "nihai" bir sürümünü üreteceine veya genel anlamda kullan1labilir k1laca1na ili_kin hiçbir güvence vermez.L0SANS. Bu Yaz1l1m'a, yaln1zca Intel bile_en ürünleriyle birlikte kullan1lmak üzere lisans verilmi_tir. 0_bu Yaz1l1m'a, Intel olmayan bile_en ürünleriyle birlikte kullan1lmak üzere lisans verilmemi_tir. Yaz1l1m'1 kurulu_unuzun bilgisayarlar1na, kurulu_unuzun kullan1m1 için kopyalayabilir ve a_a1daki ko_ullara tabi olmak ko_uluyla, Yaz1l1m'1n yeterli say1da yedek kopyas1n1 ç1kartabilirsiniz: 

1. Bu Sözle_me'de belirtilen durumlar d1_1nda, Yaz1l1m'1n hiçbir k1sm1n1 kopyalayamaz, dei_tiremez, kiralayamaz, satamaz, da1tamaz veya devredemezsiniz; ayr1ca, Yaz1l1m'1n yetkisiz kopyalanmas1n1 önleyeceinizi de kabul etmi_ olursunuz.

2. Yaz1l1m'a ters mühendislik i_lemi uygulayamaz, kaynak koda dönü_türemez ya da parçalara ay1ramazs1n1z. 

3. Yaz1l1m için alt lisans veremezsiniz.

4. Yaz1l1m, bir bölümü, ekli bir "lisans.txt" dosyas1 ya da ba_ka bir metin veya dosyada tan1ml1 olan ve lisans salanan ba_ka yaz1l1m veya üçüncü _ah1s tedarikçilerin ba_ka bir mülkiyetini içerebilir. YAZILIM VE TEL0F HAKLARININ MÜLK0YET0. Tüm Yaz1l1m kopyalar1n1n mülkiyeti Intel ya da tedarikçilerine aittir. Yaz1l1m, telif hakk1na sahiptir ve Amerika Birle_ik Devletleri ve dier ülkelerin yasalar1yla ve uluslararas1 anla_malar1n hükümleriyle korunmaktad1r. Yaz1l1m'dan herhangi bir telif hakk1 bildirimini ç1karamazs1n1z. Intel, istedii zaman ve önceden bildirimde bulunmaks1z1n, Yaz1l1m'da veya burada belirtilen maddelerde dei_iklik yapabilir, ancak Yaz1l1m'1 desteklemek ya da güncelle_tirmek yükümlülüünü ta_1maz. Aksinin aç1kça belirtilmi_ olduu haller d1_1nda, Intel, Intel patentleri, ticari markalar1 ya da dier fikri mülkiyet haklar1 çerçevesinde hiçbir aç1k ya da z1mni hak tan1maz. Yaz1l1m'1 yaln1zca, devralan ki_inin bu ko_ullara tamam1yla tabi olmay1 kabul etmesi ve Yaz1l1m'1n hiçbir kopyas1n1 bulundurmaman1z durumunda devredebilirsiniz.SINIRLI ORTAM GARANT0S0. Yaz1l1m, Intel taraf1ndan fiziksel ortam üzerinden gönderilmi_se, Intel, sözkonusu ortam1n, Intel taraf1ndan teslim edilmesinden sonraki doksan (90) günlük süre içinde maddi fiziksel kusurlardan muaf olduunu garanti eder. Bu tür bir kusur bulunursa, ortam1, dei_tirilmek veya Yaz1l1m'1n, Intel'in tercih edecei ba_ka bir _ekilde teslim edilmesini salamak üzere, Intel'e iade edin. D0ER GARANT0LER0N HAR0Ç TUTULMASI. YUKARIDA ^ART KO^ULMASI DURUMU 0ST0SNA OLMAK ÜZERE, YAZILIM, SATILAB0L0RL0K, H0ÇB0R TEL0F HAKKI 0HLAL0NDE BULUNMAMA YA DA BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK G0B0 GARANT0LER DE DAH0L OLMAK ÜZERE, HERHANG0 TÜRDEN AÇIK YA DA ZIMN0 B0R GARANT0 OLMAKSIZIN "OLDUU G0B0" SALANMI^TIR. Intel, Yaz1l1m'a dahil olan bilgi, metin, grafik, balant1lar veya dier öelerin, doruluu ya da taml11 konusunda herhangi bir garanti vermez ya da bu öelere ili_kin sorumluluk kabul etmez.SORUMLULUUN SINIRLANDIRILMASI. INTEL YA DA TEDAR0KÇ0LER0, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIINDAN HABERDAR ED0LM0^ OLSA DAH0, H0ÇB0R SURETTE YAZILIM'IN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANG0 B0R ZARARDAN (KAR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI VE B0LG0 KAYBI DAH0L OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S0STEMLER0NDE ZIMN0 GARANT0LER VEYA DOLAYLI YA DA D0ER ZARARLAR 0Ç0N SORUMLULUUN HAR0Ç TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASI YASAKLANMI^TIR; BU G0B0 DURUMLARDA, YUKARIDAK0 SINIRLAMA TARAFINIZ 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. AYRICA, HUKUK S0STEMLER0NE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN D0ER YASAL HAKLARA DA SAH0P OLAB0L0RS0N0Z. BU SÖZLE^ME'N0N SONA ERMES0. Intel, ko_ullar1n1 ihlal etmeniz halinde, bu Sözle_me'yi istedii zaman sona erdirebilir. Sözle_me'nin sona erdirilmesi halinde, Yaz1l1m'1 derhal imha etmeniz veya Yaz1l1m'1n tüm kopyalar1n1 Intel'e iade etmeniz gerekir.

 

GEÇERL0 YASALAR. Bu Sözle_me çerçevesinde doan talepler, kanunlar ihtilaf1na ili_kin prensipleri ve Mal Sat1_ Sözle_meleri konusundaki Birle_mi_ Milletler Akdi hariç tutulmak üzere, California yasalar1na tabi olacakt1r. Yaz1l1m'1, geçerli ihracat yasalar1na ve yönetmeliklerine ayk1r1 olarak ihraç edemezsiniz. Yaz1l1 olmamas1 ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmamas1 durumunda, Intel, ba_ka hiçbir anla_ma çerçevesinde sorumlu tutulamaz.HÜKÜMET TARAFINDAN KISITLANMI^ HAKLAR. Yaz1l1m, "KISITLANMI^ HAKLAR" göz önüne al1narak haz1rlanm1_t1r. Yaz1l1m'1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1, çoalt1lmas1 ya da aç1klanmas1 FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve bunlar1n ard1ndan gelenler veya halefleri taraf1ndan belirtilen k1s1tlamalara tabidir. Yaz1l1m'1n Hükümet taraf1ndan kullan1m1, Hükümet'in, Intel'in Yaz1l1m üzerindeki mülkiyet haklar1n1 kabul ettii anlam1n1 ta_1r. Üstlenici veya Üretici, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA adresinde meskun, Intel Corporation'd1r.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

 

D0L; ÇEV0R0LER. Bu Sözle_menin 0ngilizce sürümünün yan1nda ba_ka bir dildeki çevirisi varsa, çeviri yaln1zca kolayl1k salamak amac1yla verilmi_tir; 0ngilizce sürüm esas al1nacakt1r.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.14