license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþINTELOVA LICENNA POGODBA ZA PROGRAMSKO OPREMO (alfa/beta, uporaba v organizaciji)POMEMBNO  PREBERITE `E PRED KOPIRANJEM, NAME`ANJEM IN UPORABO. Te programske opreme in z njo povezanih gradiv (z eno besedo: program ) ne uporabljajte, dokler pozorno ne preberete spodnjih dolo
il in pogojev. e program nalo~ite ali ga uporabite, s tem dejanjem izra~ate, da soglaaate z dolo
ili pogodbe. e ne ~elite na ta na
in soglaaati, programa ne namestite in ga ne uporabljajte.Program vsebuje kodo alfa ali beta , to je razli
ica pred izdajo izdelka. Kot taka morda nima vseh funkcij in jo lahko dru~ba Intel Corporation (v nadaljevanju Intel ) v postopku ustvarjanja morebitne kon
ne razli
ice ae bistveno spremeni. Intel ne zagotavlja, da bo kon
no razli
ico tega programa kdaj tudi ustvaril ali dal v airao uporabo.LICENCA. Ta program je licenciran samo za uporabo v povezavi z Intelovimi komponentami. Pogodba vam ne daje licence za uporabo tega programa v povezavi s komponentami, ki jih ni izdelal Intel. Program smete kopirati v ra
unalnike svoje organizacije za uporabo v tej organizaciji. Prav tako smete ustvariti razumno atevilo varnostnih kopij programa, in sicer pod naslednjimi pogoji: 

1. Nobenega dela programa ni dovoljeno kopirati, spreminjati, dajati v najem, prodajati, distribuirati ali prenaaati, razen kot je dolo
eno v tej pogodbi. Strinjate se, da boste prepre
evali nepooblaa
eno kopiranje tega programa.

2. Obratni in~eniring, povratno prevajanje in povratno zbiranje programa so prepovedani. 

3. Vi sami za program ne morete podeljevati licence drugim.

4. Program morda vsebuje programsko opremo ali drugo lastnino tretjih dobaviteljev. Ta je lahko navedena in ustrezno licencirana v skladu s prilo~eno datoteko license.txt ali kakim drugim besedilom ali datoteko. LASTNI`TVO PROGRAMA IN AVTORSKE PRAVICE. Lastniaka pravica do vseh kopij programa ostane Intelu oziroma dobaviteljem. Program je zaa
iten z avtorskim pravom in zakoni ZDA ter drugih dr~av, kot tudi z dolo
ili mednarodnih sporazumov. Iz programa ni dovoljeno odstraniti obvestil o avtorskih pravicah. Intel lahko kadarkoli in brez vnaprejanjega obvestila spremeni program ali njegove elemente, vendar ni obvezan nuditi podporo in posodobitve za program. e ni izrecno dolo
eno druga
e, Intel ne daje nobenih izrecnih ali nazna
enih pravic za Intelove patente, avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine. Program smete prenesti na drugo osebo le, 
e se prejemnik strinja, da ga v celoti zavezujejo ti pogoji, in 
e sami ne obdr~ite nobene kopije programa.OMEJENO JAMSTVO ZA MEDIJ. e je Intel program dostavil na fizi
nem mediju, Intel za obdobje devetdeset (90) dni po dostavi jam
i, da medij nima stvarnih fizi
nih napak. e odkrijete napako, medij vrnite Intelu, da vam ga bo zamenjal oziroma dostavil program v druga
ni obliki, po presoji Intela.IZKLJUITEV DRUGIH GARANCIJ. RAZEN KOT JE DOLOENO ZGORAJ, JE PROGRAM DOSTAVLJEN, KAKR`EN JE , BREZ VSAKEGA IZRECNEGA ALI NAZNAENEGA JAMSTVA, VKLJUNO Z JAMSTVI PRODAJALCA ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, NEKR`ENJE PRAVIC ALI PRIMERNOST ZA DOLOEN NAMEN. Intel ne jam
i, da so katerekoli informacije, besedilo, slike, povezave ali drugi elementi v programu to
ni ali popolni, niti za to ne prevzema odgovornosti.OMEJITEV ODGOVORNOSTI. INTEL IN NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKR`NOKOLI `KODO (KAR VELJA MED DRUGIM ZA IZPAD DOBIKA, PREKINITEV POSLOVANJA IN IZGUBO INFORMACIJ), KI BI NASTALA ZARADI UPORABE ALI NEZMO}NOSTI ZA UPORABO PROGRAMA, TUDI E JE BIL INTEL O MO}NOSTI TAKE `KODE OBVE`EN. POD PRISTOJNOSTMI NEKATERIH SODNIH OBLASTI JE PREPOVEDANO IZKLJUEVATI ALI OMEJEVATI ODGOVORNOST ZA NAZNAENA JAMSTVA OZIROMA ZA POSLEDINO ALI NAKLJUNO `KODO, ZATO ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. MORDA IMATE TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE MED POSAMEZNIMI SODNIMI OBLASTMI RAZLIKUJEJO. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE. e prekraite pravila pogodbe, Intel lahko pogodbo kadarkoli prekine. Po prekinitvi boste nemudoma uni
ili program oziroma vrnili vse kopije programa Intelu.

 

VELJAVNA ZAKONODAJA. Zahtevke, ki bi izali iz te pogodbe, urejajo zakoni Kalifornije, pri 
emer so izklju
ena na
ela o koliziji zakonov in konvencija Zdru~enih narodov o pogodbah za prodajo blaga. Programa ne smete izva~ati, 
e bi bili pri tem kraeni veljavni zakoni in predpisi v zvezi z izvozom. Intel nima obveznosti iz nobenih drugih pogodb, razen 
e so pogodbe pisne in jih podpiae pooblaa
en Intelov zastopnik.VLADNO OMEJENE PRAVICE. Program je dan v uporabo z OMEJENIMI PRAVICAMI . Vladna uporaba, podvajanje ali razkrivanje so omejeni s predpisi FAR52.227-14 in DFAR252.227-7013 in nasl. oziroma njihovimi nasledniki. e program uporablja vlada, to pomeni, da hkrati priznava Intelove lastniake pravice. Izvajalec oziroma izdelovalec je dru~ba Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, ZDA.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00JEZIK, PREVODI. e angleako razli
ico te pogodbe spremlja druga razli
ica, prevedena v nek drug jezik, slu~i prevedena razli
ica le za la~je razumevanje, veljavna pa je angleaka razli
ica.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.28