license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþCONTRACT DE LICENb PENTRU PACHETUL SOFTWARE INTEL (Alpha / Beta, utilizare în cadrul organizaciei)IMPORTANT  CITIbI ÎNAINTE DE COPIERE, INSTALARE SAU UTILIZARE. Nu utilizaci sau încrcaci acest pachet software precum _i orice materiale asociate (denumite în ansamblu software ) pân când nu aci citit cu atencie termenii _i condiciile de mai jos. Prin încrcarea sau utilizarea software-ului, sunteci de acord cu termenii acestui contract. Dac nu sunteci de acord, nu instalaci sau utilizaci programul.Software-ul concine cod premergtor lansrii alfa sau beta ce este posibil s nu fie complet funccional _i pe care Intel Corporation ("Intel") îl poate modifica substancial pentru producerea oricrei versiuni finale de software. Intel nu poate oferi asigurri c va produce vreodat sau va face disponibil în mod general o versiune final pentru acest software.LICENb. Acest software poate fi folosit numai împreun cu produsele componente Intel. Utilizarea software-ului în asociere cu produse componente care nu sunt Intel nu este autorizat prin prezentul document. Puteci s copiaci programul pe un singur computer al organizaciei pentru uzul organizaciei _i puteci face un numr rezonabil de copii de rezerv a software-ului, conform cu urmtoarele condicii: 

1. Nu aveci dreptul s copiaci, modificaci, închiriaci, vindeci, distribuici sau transferaci nicio parte din software cu excepcia celor prevzute în prezentul contract _i sunteci de acord s împiedicaci copierea neautorizat a software-ului.

2. Nu aveci dreptul s decodificaci, decompilalaci sau s dezasamblaci software-ul. 

3. Nu aveci dreptul sublicencia software-ul.

4. Software-ul poate concine software sau alte proprietci ale furnizorilor terci, unele dintre care unele pot fi identificate _i licenciate în conformitate cu un fi_ier inclus license.txt sau alt text sau fi_ier. PROPRIETATEA SOFTWARE-ULUI ^I DREPTURI DE AUTOR. Dreptul asupra copiilor software-ului rmâne dreptul Intel sau al furnizorilor acesteia. Software-ul este protejat de drepturile de autor _i de legile Statelor Unite _i ale altor cri _i de prevederile tratatelor internacionale. Nu puteci elimina din software notificrile privind drepturile de autor. Intel poate face modificri ale software-ului sau elementelor mencionate în acesta, în orice moment _i fr notificare, dar nu este obligat s ofere suport sau s actualizeze software-ul. Cu excepcia unor dispozicii contrare, Intel nu acord niciun drept expres sau implicit în cadrul brevetelor, drepturilor de autor, mrcilor comerciale sau altor drepturi de proprietate intelectual ale Intel. Puteci transfera software-ul numai dac beneficiarul este de acord s respecte integral ace_ti termeni _i dac nu veci pstra copii ale software-ului.GARANbIE LIMITAT PRIVIND SUPORTUL. Dac software-ul a fost livrat pe suport fizic Intel, Intel ofer garancie c acesta nu are defecte fizice materiale timp de (90) nouzeci de zile dup livrarea de ctre Intel. Dac se constat un astfel de defect, returnaci suportul la Intel pentru înlocuirea sau livrarea alternativ a software-ului, în funccie de alegerea Intel.EXCLUDEREA ALTOR GARANII. CU EXCEPbIA CELOR PREVZUTE MAI SUS, SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT CA ATARE , FR NICIO GARANbIE EXPRES SAU IMPLICIT DE NICIO NATUR, INCLUSIV GARANbII DE COMERCIALIZARE, NEÎNCLCARE SAU ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME. Intel nu garanteaz sau nu î_i asum responsabilitatea pentru acuratecea sau caracterul complet al informaciilor, textelor, graficii, linkurilor sau altor elemente concinute de software.LIMITAREA RSPUNDERII. IN NICIUN CAZ INTEL SAU FURNIZORII SU NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE (INCLUSIV, FR LIMITARE, PIERDERE DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA ACTIVITbII SAU INFORMAbII PIERDUTE) CARE REZULT DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DAC INTEL A FOST INFORMAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICbII INTERZIC EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RSPUNDERII PENTRU GARANbIILE IMPLICITE SAU DAUNE INDIRECTE SAU INCIDENTALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS S NU VI SE APLICE. ESTE POSIBIL S AVEbI ^I ALTE DREPTURI LEGALE CARE DIFER ÎN FUNCbIE DE JURISDICbIE. REZILIEREA CONTRACTULUI. Intel poate rezilia acest Contract în orice moment în cazul în care înclcaci condiciile. La reziliere, veci distruge imediat software-ul sau veci returna toate copiile software-ului ctre Intel.

 

LEGI APLICABILE. Reclamaciile care decurg din acest Contract vor fi guvernate de legile din California, cu excepcia principiilor de conflict de legi _i Convencia Naciunilor Unite privind contractele de vânzare a bunurilor. Nu puteci exporta softare-ul înclcând legile _i reglementrile privind exportul. Intel nu este obligat în temeiul altor contracte decât dac acestea sunt în scris _i sunt semnate de un reprezentant autorizat al Intel.DREPTURI LIMITATE DE AUTORITbI. Software-ul este prevzut cu DREPTURI RESTRICbIONATE . Utilizarea, duplicarea sau dezvluirea de ctre Guvern este supus restricciilor stabilite în FAR52.227-14 _i DFAR252.227-7013 _i succesorii acestora. Folosirea software-ului de ctre guvern constituie recunoa_terea drepturilor de proprietate ale Intel. Contractorul sau productorul este Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00LIMB; TRADUCERI. In cazul în care versiunea în limba englez a Contractului este însocit de orice alt versiune tradus într-o alt limb, versiunea tradus este oferit pentru facilitarea încelegerii, dar versiunea în limba englez prevaleaz.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.60