license.txt Driver File Contents (TC50184800A.exe)

ÿþxÇTÑ ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ (Alpha / Beta, Ö¬À©Æ)ÉÆ - õ¼¬À, $ÁXÎ ¶² ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ }Ç<ÇíÂÜÂ$Æ. ä²LÇXÇ Ä¬}Å pÈt¬ü¬ Ü­ÈDÇ ÁÀ8Á× }Ç0® ÈÐŲ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ø­ÐÅ ­(¸´ ´Å µ\Õ ½½(Í´ÌÈ<Ç\¸, "ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ hÕ)tÇ|·Ä³ ¬À©ÆXÕp¬° \¸Ü´XÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆhÕ<Ç\¸hÃ, ¬À©ÆDz tÇ Ä¬}ÅÁXÇ Ü­}ÅÐÅ Ù³XÇiÕȲä². ̹|Ç ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´°©ÆÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<ÇÜÂtº, ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ.ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐŲ ¬ÀÈ ÍÜ´ "alpha" ¶² "beta" TÏÜ´¬ Dz ¼, tDz ȳ\¸ ÇÙ³XÕÀÉ JÅDÇ Âij ÇଠxÇTѬÀ("xÇTÑ")ÐÅÁ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ "\ÍÈ" ¼ÈDÇ Í¬`Õ Lµ ÁÀù²½½ ÂÈ ´ Âij ǵÂȲä². xÇTÑ@Ç ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ "\ÍÈ" ¼ÈXÇ ÝÀ°À ¶² ¬©Æ1ÁDÇ ô¼ÉXÕÀÉ JŵÂȲä².|·tÇ<Á¤Â. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ xÇTÑ ½Á ÈÔü¬ ­(¸´ ¬À©Æ̹DÇ ÇXÕìÅ |·tÇ<Á¤Â´´Å ǵÂȲä². ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ xÇTÑ ½Á ÈÔü¬ ­(¸´ÀÉ JÅ@Ç ¬À©Æ@Ç tÇXÕ |·tÇ<Á¤Â´ÀÉ JŵÂȲä². ¬À©ÆDz ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆÇXÇ Ö¬ÀÐÅÁ ¬À©Æ`Õ ©ºÈ<Ç\¸ Ö¬ÀXÇ ôÎèÔ0ÑÐÅ õ¼¬À`Õ  Çଠä²LÇ pÈt¬ÐÅ 0µ|· ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 1¼ÅÅø¼DÇ DÕÆ\Õ Ì¹|Ð Ì¹ä´  ǵÂȲä².

1. ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅÁ Èõ¬´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, ¬À©ÆDz ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ´Å µ\Õ ½½tÇ|·Ä³ õ¼¬À, ÂÈ, dz, Óä¹, 0¼ìÓ ¶² Åij|¹ `Õ  ÆÅ<Çpº, ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÈÕ¬ ¼ÀÉ JÅ@Ç õ¼¬À|¹ )¼ÀÉ`Õ ¬DÇ Ù³XÇiÕȲä².

2. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ íÅ() ÔÅÀÉȲ´ÅÁ¹, íÅ() ôÎÓ|Ç, ¶² tÕ´Ì`Õ  ÆŵÂȲä².

3. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ XÕÇ |·tÇ<Á¤Â|¹ É  ÆŵÂȲä².

4. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ, È 3Ç õ¬	®ÇXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ä²x¹ ¬Ç°ÀDÇ ìÓhÕXÕଠÇDÇ Âij Ç<Çpº, ø­ É |ǽ² hÕØ® ä´´ÅDz "license.txt" Ó|ÇtÇ° ä²x¹ 8»Á ¶² Ó|ÇÐÅ XÇp¬XÕìÅ |·tÇ<Á¤Â´à¬ UÖxÇ ´  ǵÂȲä².ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ÈÇ­XÇ Á Ç­. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼XÇ Á Ç­@Ç xÇTÑ ¶² xÇTÑXÇ õ¬	®Ç¬ ¬Àɬ )´È²ä². ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø»iÕÉm­ü¬ ä²x¹ °|·ä´XÇ ¼`¹, ø­¬¹à¬ m­È pÈ}ÅXÇ Ü­ÈÐÅ XÇXÕìÅ ÈÇ­tÇ ½ìŴଠô¼8Ö)´È²ä². ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å\¸½0Ñ ÈÇ­ÐÅ ³\Õ ´Å µ\Õ µÑà¬Ä³ ­ÀÈXÕìÅÁ² HÅ)´È²ä². xÇTÑ@Ç ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ø­ ´°½ÐÅ pÈÖ´ ÈÔä´DÇ DÅ4» Lµ° µÑô¼ ÆÅtÇ, ø­¬¹à¬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÅÅp³tÇ¸Ò XÕp¬° ÀÉÐÆtÕ|Å `Õ XÇ4»|¹ Àɲ |Ç ÆÅtÇ ¼À¯  ǵÂȲä². ļij\¸ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, xÇTÑ@Ç xÇTÑXÇ ¹ÒÈÕ, ÀÉÈ Á Ç­, ñ´]¸ ÁÀ\Ô, ¶² ä²x¹ ÀÉÈ ¬Ç°À­ÐÅ ­XÕìÅ º1¼\Õ ¶² TÅÜ´ ´Å µ\Õ ­¬¹Ä³ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². ¬À©ÆDz ø­ Â9¸Ç¬ tÇì·\Õ Ü­ÈDÇ DÆÈ× ÉÂ`Õ ¬DÇ Ù³XÇXÕଠ¬À©ÆǬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ õ¼¬Àø¼DÇ ¬ÁÉXÕÀÉ JŲ ½¬°ÆÐÅ̹ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Åij`Õ  ǵÂȲä².ä¹´ÌÐÅ ³\Õ È\ÕÈ ô¼É. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŬ xÇTÑÐÅ XÇXÕìÅ <»¬¹ÈxÇ È¥Ç ä¹´Ì|¹ ¬À©ÆXÕìÅ Èõ¬´ ½¬°Æ, xÇTÑ@Ç ø­ 乴̬ xÇTÑÐÅ XÇXÕìÅ Èõ¬´ ÄÖ\¸½0Ñ 90|Ç Ù³HÅ <»ÈÉÈ, <»¬¹ÈxÇ °¬hÕtÇ ÆÅDÇ ¬DÇ ô¼ÉiÕȲä². ̹|Ç ø­ì·\Õ °¬hÕtÇ ¼¬¬´ÈÅDÇ ½¬°Æ, P­XÖDÇ ¼p¬° xÇTÑtÇ ÀÉÈ`Õ  Dz ä²x¹ )¼¼<Ç\¸ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èõ¬ ¼DÇ  Çij]¸ ø­ ä¹´Ì|¹ xÇTÑÐÅ ¼©°XÕÜÂ0® ¼·È²ä².0®ÀÐ ô¼ÉXÇ ÈxÆ. ÁÀ0®ÐÅÁ ÈÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ ÁÀp¬· ô¼É, ¼`¹ ǼXÇ ìŽ, ¶² ¹ÒÈ ©ÆijÐÅXÇÈiÕ1ÁÐÅ ³\Õ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕìÅ ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈxÇ ô¼ÉtÇ ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä². xÇTÑ@Ç ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´´Å Dz ´Å µ\Õ Èô¼° 8»Á ´°©Æ, ø­·=Õ, Á¹lÐ, ¶² 0®ÀÐ ä²x¹ ¬ÀmÕä´XÇ ÈUÖij° DÆ1ÁijÐÅ ³tÕ ô¼ÉDÇ XÕp¬° EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².EÌÇXÇ È\Õ. xÇTÑtÇ° xÇTÑXÇ õ¬	®Ç² ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©ÆtÇ° ¬À©Æ ½¥²<Ç\¸½0Ñ Í·´ ìÅXÕ\Õ <ÕtÕÐÅ (tÇuÇ ÁÀäÂ, ½¬Æ Éè², ¶² Èô¼ ÁÀäÂDÇ ìÓhÕXÕìÅ ä²x¹ ǬÀ\Õ ½¬°ÆL®ÀÉ) ³XÕìÅ, xÇTÑtÇ ø­ì·\Õ <ÕtÕXÇ ¬¥²1ÁÐÅ ³tÕ Èô¼|¹ ¼@Ç ÈtÇ Çä² XÕT³|·Ä³, EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ºº ¬À¼­@Ç 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ¶² Í·´p¬° ½ÂXÕìÅ ¼ÝÀXÕ² <ÕtÕÐÅ ³\Õ EÌÇ tºÈ° È\ÕDÇ ®ÀÉXÕଠÇ<ÇÀ»\¸, ÇXÇ È\Õ@Ç ¬À©ÆÇÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². ¬À©ÆDz ¶\Õ ­`Õ ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ä²x¹ ¼È ­¬¹|¹ ¬ÈÉ Âij ǵÂȲä².ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ È°¬. xÇTÑ@Ç ¬À©ÆǬ tÇ Ü­ÈDÇ Ç¼`Õ ½¬°Æ DÅ4» Lµ|·Ä³ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ È°¬`Õ  ǵÂȲä². È°¬ü¬ Ù³ÜÂÐÅ, ¬À©ÆDz ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÉÜ Ó0®XÕp¬° ¶² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼DÇ xÇTÑÐÅ ¼©°XÕìÅ|Å iÕȲä².È©Æ ¼`¹. ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ XÇp¬XÕìÅ ÝÀ¨¬°² 0¼ÁÀ ­Ìl­², ÁÀÔ Óä¹ ÖÁÀÐÅ ³\Õ m­È ðÅiÕ ÖÈü¬ ¼`¹ ³½¹ÐÅ ³\Õ ¼È ÐÆYÎDÇ ÈxÆXÕଲ, ά¹ìÓȲDÅXÇ ¼`¹ÐÅ È©Æ)´È²ä². ¬À©ÆDz ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ È©Æ ´  Dz Âͼü¬ ¼Ü­|¹ Ǽ`Õ ½¬°Æ ÂÍDÇ »ºXÕ¬ ´ Âij ǵÂȲä². xÇTÑ@Ç |ÇÈ\Õ ­\ÕDÇ ¬ÄÉ xÇTÑXÇ ³\Ô¬ ÁX¹ÐÅ ÁºXÕÀÉ JŲ \Õ ´Å µ\Õ ä²x¹ Ĭ}ÅÁÐÅ 0µx¹ EÌÇij ÀÉÀÉ JŵÂȲä².ø»iÕÉm­ ȽÐÅ XÇtÕ È\Õ´ ­¬¹. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ "È\Õ´ ­¬¹" XÕÐÅÁ Èõ¬´ÈŵÂȲä². ȽÐÅ XÇ\Õ ¬À©Æ, õ¼È, ¶² õ¬¬² FAR52.227-14@Æ DFAR252.227-7013 ¶² ÄÖÁ ¼`¹ÐÅ º0®´ Ü­È|¹ 0µ¹È²ä². ȽÐÅ XÇ\Õ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ@Ç xÇTÑXÇ ÀÉÈ Á Ç­ÐÅ ³\Õ xÇÈ<Ç\¸ ¬üÈ)´È²ä². Ĭ}ÅÇ ¶² ÈpÈDz Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 USAÇȲä².

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00¸Å´Å; ¼íÅ. ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ Æ´Å ¼Èü¬ hÕØ® ä²x¹ ¸Å´Å\¸ ¼íÅ´ ¼ÈtÇ Èõ¬´ ½¬°Æ tÕù² ¼íÅø¼@Ç ¸ÓXÇ|¹ ÇtÕÁ̹ Èõ¬´à¬ Æ´Å ¼È̹tÇ ¼È ¨Ö%¸DÇ ¬ÑÉȲä².INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 

1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 

3. You may not sublicense the Software.

4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.93