license.txt Driver File Contents (Chipset_Driver_P4XRH_WN_7.1.52.1176_A03.EXE)

ÿþIntel ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ (OEM / IHV / ISV 0¼ìÓÓü¬ ¬xÇ ¬À©ÆÇ)ÉÆ - õ¼¬À, $ÁXÎ ¶² ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ }Ç<ÇíÂÜÂ$Æ. 

ä²LÇXÇ Ä¬}Å pÈt¬ü¬ Ü­ÈDÇ ÁÀ8Á× }Ç0® ÈÐŲ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ø­ÐÅ ­(¸´ ´Å µ\Õ ½½(Í´ÌÈ<Ç\¸, "ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ hÕ)tÇ|·Ä³ ¬À©ÆXÕp¬° \¸Ü´XÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆhÕ<Ç\¸hÃ, À­XÕ² tÇ Ä¬}ÅÁXÇ Ü­ÈÐÅ Ù³XÇiÕȲä². ̹|Ç ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´°©ÆÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<ÇÜÂtº, ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ.¶\Õ ä²LÇ ¬ÀmÕDÇ ÇXÇXÕÜÂ0® ¼·È²ä².

* üÈ8»Ç ÁÀ\Ô ½)Ì ÈpÈÇ (OEM), ų½¹ÈxÇ XÕÜ´èÆ´Å Óä¹Ç (IHV), ¶² ų½¹ÈxÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å Óä¹Ç(ISV)² tÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ È´ÌXÇ È©ÆDÇ ¼¬ )´È²ä².

* \ÍÈ ¬À©ÆÇ(End-User)² ½YÎ A, Intel ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁÐÅ̹ È©ÆDÇ ¼µÂȲä².OEM, IHV, ISV:|·tÇ<Á¤Â. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ Intel ½Á ÈÔü¬ ­(¸´ ¬À©Æ̹DÇ ÇXÕìÅ |·tÇ<Á¤Â´´Å ǵÂȲä². ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Intel ½ÁÈÔü¬ ­(¸´ÀÉ JÅ@Ç ¬À©Æ@Ç tÇXÕ |·tÇ<Á¤Â´ÀÉ JŵÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ Ü­ÈÐÅ 0µ|·, Intel@Ç À­XÕÐŬ ìÓ­ÈtÇà¬, Åij ½¬¥²XÕpº, È 8ÁĬ ´ÅµÁ° ǨÖXÕà¬, ÀɽtÇ DÆ̸´, ä²LÇü¬ ¬tÇ ¬À©Æ`Õ  Dz |·tÇ<Á¤Â|¹ IntelXÇ ÈÇ­ XÕÐÅ ÈÕ}·iÕȲä².

	a) À­XÕ̹XÇ Å³½¹ÈxÇ ¬¼ü¬ ­¬¹XÇ ©ºÈDÇ ÇtÕ ´°½È<Ç\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ, ÂÈ, õ¼¬À

	b) ½YÎ A\¸ ¨Ì½´ IntelXÇ \ÍÈ, è²|Ç ¬À©ÆÇ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁЊ䴴ŠDz Ü­ÈXÇ ´°©ÆDÇ \ÍÁ\Õ 0®ø¼È<Ç\¸ ìÓhÕXÕ² |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁÐÅ XÇp¬XÕìÅ, À­XÕXÇ \ÍÈ ¬À©ÆÇÐŬ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ø­ ¬À©Æ<Ç\¸½0Ñ ÓÝÀ´ ÇÅÅDÇ ÂÈ, õ¼¬À, 0¼ìÓ 

	c) ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ hÕØ®, ø­¬¹à¬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸XÕìÅÁ̹ \ÍÈ ¬À©ÆÇ©Æ 8»Á|¹ ÂÈ, õ¼¬À, 0¼ìÓ̹|Ç À­XÕ¬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ø­ |ǽ\¸ XÕ² ôÎèÔ0Ñ Ü¤Â\ÑtÇ° ÁÕ¸ÒèÆ´Å Õ\¸ø­¨·XÇ \ÍÈ ÈpÈÇ° Óä¹Ç¬ DÅ̲ ½¬°ÆÐŲ, À­XÕ² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕìÅ ÓÝÀ´ ÇÅÅtÇ° ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ õ¼¬Àø¼DÇ (¶\Õ ø­ÐÅ ­(¸´ \ÍÈ ¬À©ÆÇ©Æ 8»Á|¹) ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ Ü­ÈÐÅ 0µ|· ¬À©Æ`Õ ©ºÈ<Ç\¸ ä²x¹ ¬À·ÐŬ Åij`Õ  ǵÂȲä². tÇ ½¬°Æ ø­ì·\Õ Â9¸Ç¬ ìÅ0®ÐÅ ÈÜ´ Ü­ÈDÇ DÆÈ× Ù³XÇ\Õä²² ¬DÇ ÈÈ\¸ iÕȲä². ÇXÇ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଲ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ È 3ÇÐŬ ÅijXÕp¬° ¬ÇĬ}Å, dz ¶² ´Å µ\Õ ÖÜÐ\¸à´ÀÉ Èì²XÕp¬° õ¬¬XÕìÅÁ² HÅ)´È²ä². ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ íÅ()ôÎÓ|ÇXÕp¬°, tÕ´Ì ¶² ä²x¹ )¼¼<Ç\¸ íÅ()ÔÅÀÉȲ´ÅÁ¹DÇ XÕìÅÁ² HÅ)´È²ä².ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ ºÜÂÈ<Ç\¸ Á ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଲ, ÁÉÈÈ<Ç\¸° hÕÍÈ<Ç\¸, Çij, ®¼¸Å ¶² ìÅXÕ\Õ )¼¼<Ç\¸Ä³ DÅ4»ð· |·tÇ<Á¤Â° ­¬¹|¹ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². Intel@Ç À­XÕ¬ ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ Ü­Èü¬ pÈt¬DÇ ÉÂXÕ²ÀÉ UÖxÇXÕ0® ÇXÕìÅ À­XÕXÇ ­(¸0®]¸ä´DÇ ÁÉÈ ¬¬ÀXÕp¬° ų½¹ÈxÇ ÖĬ¬À¬ ¬¬À`Õ  Çij]¸ XÕ² ­¬¹|¹ ¬ÑÉȲä².0®¼ ­(¸ ¬ÀmÕ. ̹|Ç À­XÕ¬ È 3Ç èÎ$Á4ѸҰ XÕ½ Ĭ}ÅÇ("Ĭ}ÅÇ")\¸ XÕìÅ® ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©ÆtÇ° Èü­DÇ Ù³¼XÕ² ÇÅÅDÇ ÂÕXÕij]¸ `Õ ½¬°Æ, ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æü¬ Èü­ÐÅ ­XÕìÅ ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ °@Æ Ç² Ü­Èü¬ XÇ4»|¹ \ÍÁ\Õ 0®ø¼È<Ç\¸ ìÓhÕXÕà¬, ¨ºà´ 0¼ìÓ­ü¬ 0®ÀÐ ä²x¹ ©ºÈ<Ç\¸XÇ ¬À©Æ­DÇ ÈxÆܤв 0®¼ ­(¸ ¬ÀmÕ Ù³XÇÁ|¹ Átº<Ç\¸ ¼DÅ|Å iÕȲä².ø­ tÇxÆXÇ ½¬°Æ, À­XÕ² IntelXÇ ¬ÀÈ Átº Ù³XÇ ÆÅtDz ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ tȬǰ ø­ Ü­È ¬ÀmÕDÇ ²$ÁXÕp¬° IntelXÇ tǹDÇ ´Å µ\Õ ÍÓ<»tÇ° ­à¬ÐÅij ¬À©Æ`Õ  ÆÅଠ¼\Ô|¹ tÕÁij HÅ)´È²ä². À­XÕ² IntelXÇ ñ´]¸ ÁÀ\Ô° \¸à¬|¹ ¬À©Æ`Õ ´Å µ\Õ ­\Õij ¬ÀÉÀÉ JŵÂȲä².ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ÈÇ­XÇ Á Ç­. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼XÇ Á Ç­@Ç Intel ¶² IntelXÇ õ¬	®Ç¬ ¬Àɬ )´È²ä². ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø»iÕÉm­ü¬ ä²x¹ °|·ä´XÇ ¼`¹, ø­¬¹à¬ m­È pÈ}ÅXÇ Ü­ÈÐÅ XÇXÕìÅ ÈÇ­tÇ ½ìŴଠô¼8Ö)´È²ä². ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å\¸½0Ñ ÈÇ­ÐÅ ³\Õ ´Å µ\Õ µÑà¬Ä³ ­ÀÈXÕìÅÁ² HÅ)´È²ä². Intel@Ç ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ø­ ´°½ÐÅ pÈÖ´ ÈÔä´DÇ DÅ4» Lµ° µÑô¼ ÆÅtÇ, ø­¬¹à¬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÅÅp³tÇ¸Ò XÕp¬° ÀÉÐÆtÕ|Å `Õ XÇ4»|¹ Àɲ |Ç ÆÅtÇ ¼À¯  ǵÂȲä². ļij\¸ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, Intel@Ç IntelXÇ ¹ÒÈÕ, ÀÉÈ Á Ç­, ñ´]¸ ÁÀ\Ô, ¶² ä²x¹ ÀÉÈ ¬Ç°À­ÐÅ ­XÕìÅ º1¼\Õ ¶² TÅÜ´ ´Å µ\Õ ­¬¹Ä³ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². À­XÕ² ø­ Â9¸Ç¬ tÇì·\Õ Ü­ÈDÇ DÆÈ× ÉÂ`Õ ¬DÇ Ù³XÇXÕଠÀ­XÕ¬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ õ¼¬Àø¼DÇ ¬ÁÉXÕÀÉ JŲ ½¬°ÆÐÅ̹ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Åij`Õ  ǵÂȲä².ä¹´ÌÐÅ ³\Õ È\ÕÈ ô¼É. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŬ IntelÐÅ XÇXÕìÅ <»¬¹ÈxÇ È¥Ç ä¹´Ì|¹ ¬À©ÆXÕìÅ Èõ¬´ ½¬°Æ, Intel@Ç ø­ 乴̬ IntelÐÅ XÇXÕìÅ Èõ¬´ ÄÖ\¸½0Ñ 90|Ç Ù³HÅ <»ÈÉÈ, <»¬¹ÈxÇ °¬hÕtÇ ÆÅDÇ ¬DÇ ô¼ÉiÕȲä². ̹|Ç ø­ì·\Õ °¬hÕtÇ ¼¬¬´ÈÅDÇ ½¬°Æ, P­XÖDÇ ¼p¬° InteltÇ ÀÉÈ`Õ  Dz ä²x¹ )¼¼<Ç\¸ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èõ¬¼DÇ  Çij]¸ ø­ ä¹´Ì|¹ IntelÐÅ ¼©°XÕÜÂ0® ¼·È²ä².0®ÀÐ ô¼ÉXÇ ÈxÆ. ÁÀ0®ÐÅÁ ÈÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ ÁÀp¬· ô¼É, ¼`¹ ǼXÇ ìŽ, ¶² ¹ÒÈ ©ÆijÐÅXÇ ÈiÕ1ÁÐÅ ³\Õ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕìÅ ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈxÇ ô¼ÉtÇ ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä². Intel@Ç ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´´Å Dz ´Å µ\Õ Èô¼° 8»Á ´°©Æ, ø­·=Õ, Á¹lÐ, ¶² 0®ÀÐ ä²x¹ ¬ÀmÕä´XÇ ÈUÖij° DÆ1ÁijÐÅ ³tÕ ô¼ÉDÇ XÕp¬° EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².EÌÇXÇ È\Õ. InteltÇ° IntelXÇ õ¬	®Ç² ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©ÆtÇ° ¬À©Æ ½¥²<Ç\¸½0Ñ Í·´ ìÅXÕ\Õ <ÕtÕÐÅ (tÇuÇ ÁÀäÂ, ½¬Æ Éè², ¶² Èô¼ ÁÀäÂDÇ ìÓhÕXÕìÅ ä²x¹ ǬÀ\Õ ½¬°ÆL®ÀÉ) ³XÕìÅ, InteltÇ ø­ì·\Õ <ÕtÕXÇ ¬¥²1ÁÐÅ ³tÕ Èô¼|¹ ¼@Ç ÈtÇ Çä² XÕT³|·Ä³, EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ºº ¬À¼­@Ç 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ¶² Í·´p¬° ½ÂXÕìÅ ¼ÝÀXÕ² <ÕtÕÐÅ ³\Õ EÌÇ tºÈ° È\ÕDÇ ®ÀÉXÕଠÇ<ÇÀ»\¸, ÇXÇ È\Õ@Ç À­XÕÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². À­XÕ² ¶\Õ ­`Õ ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ä²x¹ ¼È ­¬¹|¹ ¬ÈÉ Âij ǵÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ È°¬. Intel@Ç À­XÕ¬ tÇ Ü­ÈDÇ Ç¼`Õ ½¬°Æ DÅ4» Lµ|·Ä³ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ È°¬`Õ  ǵÂȲä². È°¬ü¬ Ù³ÜÂÐÅ, À­XÕ² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÉÜ Ó0®XÕp¬° ¶² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼DÇ IntelÐÅ ¼©°XÕìÅ|Å iÕȲä².

 

È©Æ ¼`¹. ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ XÇp¬XÕìÅ ÝÀ¨¬°² 0¼ÁÀ ­Ìl­², ÁÀÔ Óä¹ ÖÁÀÐÅ ³\Õ m­È ðÅiÕ ÖÈü¬ ¼`¹ ³½¹ÐÅ ³\Õ ¼È ÐÆYÎDÇ ÈxÆXÕଲ, ά¹ìÓȲDÅXÇ ¼`¹ÐÅ È©ÆDÇ ¼µÂȲä². À­XÕ² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ È©Æ ´  Dz Âͼü¬ ¼Ü­|¹ Ǽ`Õ ½¬°Æ ÂÍDÇ »ºXÕ¬ ´ Âij ǵÂȲä². Intel@Ç |ÇÈ\Õ ­\ÕDÇ ¬ÄÉ IntelXÇ ³\Ô¬ ÁX¹ÐÅ ÁºXÕÀÉ JŲ \Õ ´Å µ\Õ ä²x¹ Ĭ}ÅÁÐÅ 0µx¹ EÌÇij ÀÉÀÉ JŵÂȲä².ø»iÕÉm­ ȽÐÅ XÇtÕ È\Õ´ ­¬¹. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ "È\Õ´ ­¬¹" XÕÐÅ Èõ¬)´È²ä². ȽÐÅ XÇ\Õ ¬À©Æ, õ¼È, ¶² õ¬¬² FAR52.227-14@Æ DFAR252.227-7013 ¶² ÄÖÁ ¼`¹ÐÅ º0®´ Ü­È|¹ 0µ¹È²ä². ȽÐÅ XÇ\Õ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ@Ç IntelXÇ ÀÉÈ Á Ç­ÐÅ ³\Õ xÇÈ<Ç\¸ ¬üÈ)´È²ä². Ĭ}ÅÇ ¶² ÈpÈDz Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 USAÇȲä².

½YÎ "A"

INTEL ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅÁ (\ÍÈ, è²|Ç ¬À©ÆÇ)ÉÆ - õ¼¬À, $ÁXÎ ¶² ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ }Ç<ÇíÂÜÂ$Æ. 

ä²LÇXÇ Ä¬}Å pÈt¬ü¬ Ü­ÈDÇ ÁÀ8Á× }Ç0® ÈÐŲ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ø­ÐÅ ­(¸´ ´Å µ\Õ ½½(Í´ÌÈ<Ç\¸, "ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ hÕ)tÇ|·Ä³ ¬À©ÆXÕp¬° \¸Ü´XÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ. tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆhÕ<Ç\¸hÃ, À­XÕ² tÇ Ä¬}ÅÁXÇ Ü­ÈÐÅ Ù³XÇiÕȲä². ̹|Ç ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ ´°©ÆÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<ÇÜÂtº, tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ.|·tÇ<Á¤Â. ä²LÇXÇ pÈt¬ÐÅ 0µ|· \Õ ³XÇ ôÎèÔ0ÑÐÅ ¬xÇÈ, D¾Ƭ¹È ¬À©ÆDÇ ÇtÕ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À`Õ  Çà¬, ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 1¼ÅÅ õ¼¬Àø¼DÇ \Õ ½ Ì¹ä´  ǵÂȲä². 

1. tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ Intel ½Á ÈÔü¬ ­(¸´ ¬À©Æ̹DÇ ÇXÕìÅ |·tÇ<Á¤Â´´Å ǵÂȲä². tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Intel ½Á ÈÔü¬ ­(¸´ÀÉ JÅ@Ç ¬À©Æ@Ç tÇXÕ |·tÇ<Á¤Â´ÀÉ JŵÂȲä². 

2. ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ Èõ¬´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, À­XÕ² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ´Å µ\Õ ½½tÇ|·Ä³ õ¼¬À, ÂÈ, dz, Óä¹, 0¼ìÓ, ¶² Åij|¹ `Õ  ÆÅ<Çpº, À­XÕ² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÈÕ¬ ¼ÀÉ JÅ@Ç õ¼¬À|¹ )¼ÀÉ`Õ ¬DÇ Ù³XÇiÕȲä².

3. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ íÅ()ÔÅÀÉȲ´ÅÁ¹, íÅ()ôÎÓ|Ç, ¶² tÕ´Ì`Õ  ÆŵÂȲä². 

4. XÕÇ |·tÇ<Á¤Â|¹ üÈp¬° ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ \Õ º tÇÁÀXÇ ¬À©ÆǬ Ù³ÜÂÐÅ ¬À©ÆXÕij]¸ `Õ  ÆŵÂȲä².

5. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ, È 3Ç õ¬	®ÇXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ä²x¹ ¬Ç°ÀDÇ ìÓhÕXÕଠÇDÇ Âij Ç<Çpº, ø­ É |ǽ² hÕØ® 䴴ŠDz "license.txt" Ó|ÇtÇ° ä²x¹ 8»Á ¶² Ó|ÇÐÅ XÇp¬XÕìÅ |·tÇ<Á¤Â´à¬ UÖxÇ ´  ǵÂȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ÈÇ­XÇ Á Ç­. ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼XÇ Á Ç­@Ç Intel ¶² IntelXÇ õ¬	®Ç¬ ¬Àɬ )´È²ä². ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø»iÕÉm­ü¬ ä²x¹ °|·ä´XÇ ¼`¹, ø­¬¹à¬ m­È pÈ}ÅXÇ Ü­ÈÐÅ XÇXÕìÅ ÈÇ­tÇ ½ìŴଠô¼8Ö)´È²ä². ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å\¸½0Ñ ÈÇ­ÐÅ ³\Õ ´Å µ\Õ µÑà¬Ä³ ­ÀÈXÕìÅÁ² HÅ)´È²ä². Intel@Ç ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ø­ ´°½ÐÅ pÈÖ´ ÈÔä´DÇ DÅ4» Lµ° µÑô¼ ÆÅtÇ, ø­¬¹à¬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÅÅp³tÇ¸Ò XÕp¬° ÀÉÐÆtÕ|Å `Õ XÇ4»|¹ Àɲ |Ç ÆÅtÇ ¼À¯  ǵÂȲä². ļij\¸ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, Intel@Ç IntelXÇ ¹ÒÈÕ, ÀÉÈ Á Ç­, ñ´]¸ ÁÀ\Ô, ¶² ä²x¹ ÀÉÈ ¬Ç°À­ÐÅ ­XÕìÅ º1¼\Õ ¶² TÅÜ´ ´Å µ\Õ ­¬¹Ä³ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². À­XÕ² ø­ Â9¸Ç¬ tÇì·\Õ Ü­ÈDÇ DÆÈ× ÉÂ`Õ ¬DÇ Ù³XÇXÕଠÀ­XÕ¬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ õ¼¬Àø¼DÇ ¬ÁÉXÕÀÉ JŲ ½¬°ÆÐÅ̹ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Åij`Õ  ǵÂȲä².ä¹´ÌÐÅ ³\Õ È\ÕÈ ô¼É. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŬ IntelÐÅ XÇXÕìÅ <»¬¹ÈxÇ È¥Ç ä¹´Ì|¹ ¬À©ÆXÕìÅ Èõ¬´ ½¬°Æ, Intel@Ç ø­ 乴̬ IntelÐÅ XÇXÕìÅ Èõ¬´ ÄÖ\¸½0Ñ 90|Ç Ù³HÅ <»ÈÉÈ, <»¬¹ÈxÇ °¬hÕtÇ ÆÅDÇ ¬DÇ ô¼ÉiÕȲä². ̹|Ç ø­ì·\Õ °¬hÕtÇ ¼¬¬´ÈÅDÇ ½¬°Æ, P­XÖDÇ ¼p¬° InteltÇ ÀÉÈ`Õ  Dz ä²x¹ )¼¼<Ç\¸ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èõ¬ ¼DÇ  Çij]¸ ø­ ä¹´Ì|¹ IntelÐÅ ¼©°XÕÜÂ0® ¼·È²ä².0®ÀÐ ô¼ÉXÇ ÈxÆ. ÁÀ0®ÐÅÁ ÈÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ ÁÀp¬· ô¼É, ¼`¹ ǼXÇ ìŽ, ¶² ¹ÒÈ ©ÆijÐÅXÇ ÈiÕ1ÁÐÅ ³\Õ ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕìÅ ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈxÇ ô¼ÉtÇ ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä². Intel@Ç ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´´Å Dz ´Å µ\Õ Èô¼° 8»Á ´°©Æ, ø­·=Õ, Á¹lÐ, ¶² 0®ÀÐ ä²x¹ ¬ÀmÕä´XÇ ÈUÖij° DÆ1ÁijÐÅ ³tÕ ô¼ÉDÇ XÕp¬° EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä².EÌÇXÇ È\Õ. InteltÇ° IntelXÇ õ¬	®Ç² ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©ÆtÇ° ¬À©Æ ½¥²<Ç\¸½0Ñ Í·´ ìÅXÕ\Õ <ÕtÕÐÅ (tÇuÇ ÁÀäÂ, ½¬Æ Éè², ¶² Èô¼ ÁÀäÂDÇ ìÓhÕXÕìÅ ä²x¹ ǬÀ\Õ ½¬°ÆL®ÀÉ) ³XÕìÅ, InteltÇ ø­ì·\Õ <ÕtÕXÇ ¬¥²1ÁÐÅ ³tÕ Èô¼|¹ ¼@Ç ÈtÇ Çä² XÕT³|·Ä³, EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ºº ¬À¼­@Ç 5»ÜÂÈxÇ ô¼É ¶² Í·´p¬° ½ÂXÕìÅ ¼ÝÀXÕ² <ÕtÕÐÅ ³\Õ EÌÇ tºÈ° È\ÕDÇ ®ÀÉXÕଠÇ<ÇÀ»\¸, ÇXÇ È\Õ@Ç À­XÕÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä². À­XÕ² ¶\Õ ­`Õ ¬À¼­ÐÅ 0µ|· ä²x¹ ¼È ­¬¹|¹ ¬ÈÉ Âij ǵÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ È°¬. Intel@Ç À­XÕ¬ tÇ Ü­ÈDÇ Ç¼`Õ ½¬°Æ DÅ4» Lµ|·Ä³ ø¼ Ĭ}ÅÁ|¹ È°¬`Õ  ǵÂȲä². È°¬ü¬ Ù³ÜÂÐÅ, À­XÕ² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÉÜ Ó0®XÕp¬° ¶² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼DÇ IntelÐÅ ¼©°XÕìÅ|Å iÕȲä².

 

È©Æ ¼`¹. ø¼ Ĭ}ÅÁÐÅ XÇp¬XÕìÅ ÝÀ¨¬°² 0¼ÁÀ ­Ìl­², ÁÀÔ Óä¹ ÖÁÀÐÅ ³\Õ m­È ðÅiÕ ÖÈü¬ ¼`¹ ³½¹ÐÅ ³\Õ ¼È ÐÆYÎDÇ ÈxÆXÕଲ, ά¹ìÓȲDÅXÇ ¼`¹ÐÅ È©Æ)´È²ä². À­XÕ² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ È©Æ ´  Dz Âͼü¬ ¼Ü­|¹ Ǽ`Õ ½¬°Æ ÂÍDÇ »ºXÕ¬ ´ Âij ǵÂȲä². Intel@Ç |ÇÈ\Õ ­\ÕDÇ ¬ÄÉ IntelXÇ ³\Ô¬ ÁX¹ÐÅ ÁºXÕÀÉ JŲ \Õ ´Å µ\Õ ä²x¹ Ĭ}ÅÁÐÅ 0µx¹ EÌÇij ÀÉÀÉ JŵÂȲä².ø»iÕÉm­ ȽÐÅ XÇtÕ È\Õ´ ­¬¹. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ "È\Õ´ ­¬¹" XÕÐÅÁ Èõ¬´ÈŵÂȲä². ȽÐÅ XÇ\Õ ¬À©Æ, õ¼È, ¶² õ¬¬² FAR52.227-14@Æ DFAR252.227-7013 ¶² ÄÖÁ ¼`¹ÐÅ º0®´ Ü­È|¹ 0µ¹È²ä². ȽÐÅ XÇ\Õ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ@Ç IntelXÇ ÀÉÈ Á Ç­ÐÅ ³\Õ xÇÈ<Ç\¸ ¬üÈ)´È²ä². Ĭ}ÅÇ ¶² ÈpÈDz Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 USAÇȲä².¸Å´Å; ¼íÅ. ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ Æ´Å ¼Èü¬ hÕØ® ä²x¹ ¸Å´Å\¸ ¼íÅ´ ¼ÈtÇ Èõ¬´ ½¬°Æ tÕù² ¼íÅø¼@Ç ¸ÓXÇ|¹ ÇtÕÁ̹ Èõ¬´à¬ Æ´Å ¼È̹tÇ ¼È ¨Ö%¸DÇ ¬ÑÉȲä².INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 5.18