002a.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	&Có

1002	Kh&ông

1003	Có (nên chÍn)

1004	&Trß l¡i

1005	T&i¿p theo

1006	Hçy

1007	&K¿t thúc

1008	&Cài ·t

1009	&Nâng c¥p

1010	Khßi Ùng l¡i

1011	&Ch¥p nh­n

1012	T&háo cài ·t

1013	T¡o l­p

1014	&óng

1015	OK

1016	Thêm cÕng...

1017	C¥u hình

1018	Cai #t Thiêt bi#

1019	T¥t c£

1020	DuyÇt &qua1071	T&hoát2050	Trình c·t

2051	Trình gá c·t2706	Gói ph§n mÁm ã bË gá bÏ. Hãy khßi Ùng l¡i máy cça b¡n à gá bÏ các tÇp tin còn l¡i.6101	Thông báo

6102	 VÛi viÇc sí dång ho·c cài ·t các trình iÁu khiÃn thi¿t bË và Ph§n mÁm trong gói này, b¡n Óng tuân thç nhïng iÁu kiÇn và iÁu kho£n trong Hãp Óng B£n quyÁn này. 

6103	Xem Hãp Óng B£n quyÁn

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.62