002a.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	&Có

1002	Kh&ông

1003	Có (nên chÍn)

1004	&Trß l¡i

1005	T&i¿p theo

1006	Hu	y

1007	&K¿t thúc

1008	C&ài ·t

1009	&Nâng c¥p

1010	Khßi Ùng l¡i

1011	&Ch¥p nh­n

1012	T&háo cài ·t

1013	T¡o l­p

1014	&óng

1015	OK

1016	Thêm cÕng...

1017	C¥u hình

1018	Cài ·t thi¿t bË

1019	T¥t c£

1020	DuyÇt &qua

1021	Lña chÍn t¥t c£

1022	Xóa t¥t c£

1023	C.·t bgiÝ

1024	Yêu c§u %s

1025	&Mß

1026	C­p nh­t b.giÝ

1027	Gá cài ·t b.giÝ

1028	Ch¡y b.giÝ

1029	ang n¡p...

1030	B.§u b.giÝ

1031	ã °ãc cài ·t

1032	Có thà nâng c¥p °ãc

1033	Lo¡i

1034	Làm t°¡i

1035	Thông tin

1036	ang chÝ cài ·t

1037	ang cài ·t..

1038	ang gá c.·t...

1039	L×i không ho¡t Ùng

1040	Thoát

1041	Quay l¡i b.§u

1042	ã g.bÏ

1043	ã g.bÏ...

1044	ang chÝ gá c.·t

1045	B.buÙc k.Ùng l¡i h.thÑng

1046	ang Nâng c¥p...

1047	ang chÝ nâng c¥p

1048	ã nâng c¥p

1049	P.b£n mÛi h¡n ã °ãc cài ·t.

1050	Các s.ph©m

1051	Tài liÇu

1052	Gi¡i thiê#u vê

1053	Ngôn ngï

1054	ThuÙc tính

1055	Tìm ki¿m t.bË

1056	&Ch¡y

1057	Xóa nd tìm ki¿m

1058	a cai #t, phiên ba	n

1059	xóa bÏ

1060	C.phép In h.m·t

1061	K.ho¡t Màn hình T.thái

1062	Thông báo khi in xong

1063	Cho phép thông báo sñ kiÇn

1071	T&hoát

1072	Thông tin chi ti¿t

1073	Các s.ph©m

1074	Thông tin chi ti¿t

1075	ThuÙc tính %s

1076	Tùy chÉnh

1077	Soa#n

1078	Xem

1079	##t la#i

1080	xoá bÏ

1081	sía

1082	Xoa bo	

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	%s và %s

1101	Sao chép tÇp tin

1102	Gá bÏ các tÇp tin

1103	T¡o l­p các måc nh­p ng kí

1104	Gá bÏ các nh­p måc ng kí

1105	T¡o l­p °Ýng d«n t¯t

1106	Gá bÏ °Ýng d«n t¯t

1107	T¡o l­p thông tin vÁ tháo cài ·t

1108	Gá bÏ thông tin vÁ quá trình tháo cài ·t

1109	Thñc hiÇn

1110	Xác nh­n

1111	Quá trình tháo cài ·t bË treo

1112	T¡o l­p thông tin thi¿t bË& 

1113	Cài ·t thi¿t bË...

1114	Gá bÏ thi¿t bË...

1115	Cài ·t trình iÁu khiÃn...

1116	Gá bÏ trình iÁu khiÃn...

1401	

1402	ChÍn c.trình và dËch vå Ã cài ·t vào máy tính này.

1403	Các s£n ph©m à n.c¥p

1404	ChÍn c.trình và dËch vå Ã nâng c¥p vào máy tính này.

1421	ChÍn mÙt tùy chÍn à t.Õi ho·c k.tra.

1422	Ã ti¿p tåc, hãy óng %s.

1423	Ã t.tåc, hãy thoát %s.

1501	Cài ·t thi¿t bË và tiÇn ích

1502	D.chuyÃn các måc ¿n d.sách S£n ph©m Cài ·t.

1503	Thi¿t bË

1504	Trình k

1505	TiÇn ích

1506	Các s£n ph©m c.·t

1507	%d các måc

1508	%d cça %d t.bË ã chÍn

1509	%d trình iÁu khiÃn

1510	%d TiÇn ích

1511	%d måc

1512	%d cça %d t.bË ã chÍn

1513	%d trình iÁu khiÃn

1514	%d tiÇn ích

1515	Trình k

1516	TiÇn ích

1517	Sí dång Tên may chu	 nh° là tên cÕng

1518	Tên may chu	

1530	Hãy chÍn thi¿t bË b¡n muÑn thêm.

1531	

1532	Hãy chÍn tính nng b¡n muÑn sí dång vÛi thi¿t bË này.

1533	

1534	%d t.bË

1535	%d t.bË

1550	ChÍn mÙt công cå të danh sách và nh¥n Ch¡y.

1551	

1552	Cài ·t nhanh

1553	Cài ·t t.chÉnh

1554	B£o d°áng

1555	Tài liÇu

1556	Tháo cài ·t

1557	Nâng c¥p

1558	Thêm mÙt thi¿t bË và các Õ )a m·c Ënh cça thi¿t bË

1559	Thêm nhiÁu thi¿t bË và tiÇn ích in

1560	Ch¡y c.trình tiÇn ích

1561	Íc h°Ûng d«n và t­p tin c§n Íc

1562	Gá bÏ thi¿t bË, trình iÁu khiÃn và tiÇn ích

1563	Thêm phiên b£n mÛi cça trình iÁu khiÃn và tiÇn ích

1600	Thi¿t bË

1601	Trình k

1602	Mô ta	

1603	Thông tin chi ti¿t

1604	Phiên b£n

1605	Tên

1630	Làm t°¡i

1631	C­p nh­t danh sách t.bË

1632	ChuyÃn sg xem b.t°ãng

1633	ChuyÃn sg xem d.sách

1634	Thay xu¥t hiÇn cça danh sách thi¿t bË.

1635	SÑ seri: %s

1636	Thêm t.bË t.chÉnh

1637	Thêm t.bË vào dsách cài ·t

1638	Di chuyÃn sang dsách S£n ph©m cài ·t.

1639	Thêm các thi¿t bË vào danh sách b±ng các mii tên ho·c b±ng cách nh¥n úp vào thi¿t bË.

1640	Thêm trình iÁu khiÃn vào thi¿t bË trong danh sách cài ·t

1641	Trình iÁu khiÃn s½ °ãc sí dång cho các t.bË ã chÍn trong dsách S£n ph©m cài ·t.

1642	Di chuyÃn sang dsách S£n ph©m cài ·t

1643	Nh¥n vào mii tên ho·c b¥m úp chuÙt à thêm måc vào danh sách.

1644	xóa bÏ

1645	Gá bÏ måc khÏi dsách S£n ph©m cài ·t

1646	Gá bÏ t¥t c£

1647	Gá bÏ toàn bÙ các måc khÏi dsách S£n ph©m cài ·t

1648	Lña chÍn t¥t c£

1649	ChÍn toàn bÙ thi¿t bË có sµn.

1650	BÏ chÍn t¥t c£

1651	Xóa chÍn.

1652	Tên may chu	: %s

1653	Tìm ki¿m thi¿t bË theo tên kiÃu ho·c Ëa chÉ IP

1654	Thêm Õtrình iÁu khiÃn vào thi¿t bË này

1655	Tìm ki¿m theo mô hình, Ëa chÉ IP, tên máy chç ho·c cÕng USB.

1656	Thông SÑ K¿t NÑi M¡ng

1657	Õi tên Íc Công khai:

1658	Chi	 i#nh Thiêt #t ma#ng

1659	Chi	 i#nh %s

1660	ChÉ cho phép dùng các ký tñ sau ây:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	Thi¿t ·t l¡i vÁ M·c Ënh

1663	Thông SÑ K¿t NÑi M¡ng1680	Thêm thi¿t bË vào dsách S£n ph©m cài ·t

1681	Thêm trình khiÃn vào t.bË

1682	Thêm trình k vào t.c£ t.bË

1683	Thêm tiÇn ích vào dsách S£n ph©m cài ·t

1684	Thêm thi¿t bË vào danh sách S£n ph©m à Cài ·t

1685	Thêm trình iÁu khiÃn vào thi¿t bË

1686	Thêm trình iÁu khiÃn vào t¥t c£ các thi¿t bË

1687	Thêm tiÇn ích vào danh sách S£n ph©m à Cài ·t

1688	B¥m vào mii tên, kéo, ho·c b¥m úp chuÙt à thêm måc vào danh sách.

2050	Trình c·t

2051	Trình gá c·t

2052	B¡n có ch¯c muÑn óng Trình cài ·t không?

2053	%s Cài ·t

2054	

2055	v%s

2057	Tháo cài ·t

2058	Nâng c¥p

2059	B¡n có ch¯c muÑn óng Trình cài ·t không?

2060	Không h× trã hÇ iÁu hành này. Xem chú ý °a ra à bi¿t danh sách hÇ iÁu hành °ãc h× trã.

2061	Ba#n thâ#t s°# muôn thoát không?

2104	C¢NH BÁO: B.buÙc quyÁn cça Ng°Ýi qu£n trË Ã sdång trình cài ·t này. Hãy ng nh­p nh° là mÙt ng°Ýi q.trË và thí l¡i.

2121	Thi¿t bË

2122	Hãy chÍn mÙt t.bË Ã cài ·t

2123	Dòng máy

2124	ChÍn t.bË Ã cài ·t:

2125	B¡n ph£i thêm trình iÁu khiÃn Õ vào thi¿t bË Ã sí dång thi¿t bË.

2126	B¡n không thà tùy chÉnh måc này.

2130	CÕng máy in

2131	ChÍn cÕng nÑi vÛi t.bË cça b¡n:

2132	Tên cÕng

2133	Mô ta	

2134	ChÍn ho·c thêm cÕng nÑi vÛi thi¿t bË cça b¡n.

2201	Qu£n lý s£n ph©m

2203	Thêm %s vào máy tính này.

2204	Áp các c­p nh­t.

2205	Gá các tính nng %s °ãc chÍn.

2210	Xem tài liÇu

2211	ChÍn h°Ûng d«n ng°Ýi dùng ho·c tliÇu t.kh£o và nh¥p Mß. B¯t buÙc dùng Adobe Acrobat Reader 8.0 ho·c b£n cao h¡n à xem các tÇp này.

2212	Không có ch°¡ng trình °ãc cài ·t à mß tÇp tin %s . Hãy cài ·t ch°¡ng trình có thà mß lo¡i tÇp tin này và thí l¡i.

2220	ChÍn s£n ph©m à gá bÏ

2221	N¿u b¡n gá bÏ trình iÁu khiÃn, các thi¿t bË sí dång trình iÁu khiÃn ó cing s½ bË gá bÏ.

2241	ang cài ·t..

2242	ang cài ·t ph§n mÁm.

2243	ã hoàn t¥t

2244	Ph§n mÁm ã sµn sàng à s.dång.

2245	Khßi Ùng l¡i máy tính

2246	KÙng l¡i

2247	B¡n ph£i khßi Ùng l¡i máy tính à hoàn thành cài ·t.

2248	Cài ·t không hoàn thành thành công.

2251	ang gá c.·t...

2252	ang gá cài ·t ph§n mÁm.

2253	ã hoàn t¥t

2254	ã gá ph§n mÁm.

2255	B¡n ph£i khßi Ùng l¡i máy tính à hoàn thành gá cài ·t.

2256	Gá cài ·t  không hoàn thành thành công.

2261	ang Nâng c¥p...

2262	ang nâng c¥p ph§n mÁm.

2263	ã hoàn t¥t

2264	ã nâng c¥p ph§n mÁm

2265	B¡n ph£i khßi Ùng l¡i máy tính à hoàn thành nâng c¥p.

2266	Nâng c¥p  không hoàn thành thành công.

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	ChÉ có thà thêm trình k vào thi¿t bË.

2301	ã thêm %s vào thi¿t bË %s.

2302	Không thà thêm %s vào thi¿t bË %s vÛi lo¡i k¿t nÑi ã chÍn. Hãy chÍn mÙt trình iÁu khiÃn khác.

2303	Thi¿t bË %s không h× trã %s.

2304	Tên máy in ã tÓn t¡i. Hãy dùng mÙt tên khác.

2305	Tên chia x» ã tÓn t¡i. Hãy dùng mÙt tên khác.

2306	MÙt thi¿t bË khác ã °ãc ·t là máy in m·c Ënh cça b¡n. B¡n có muÑn thay th¿ cài ·t ó vÛi thi¿t bË hiÇn t¡i không?

2307	Nhïng trình .khiÃn này s½ °ãc thêm vào các t.bË t.thích. B¡n có muÑn t.tåc kg?

2320	Cai #t v°a phat hiê#n ra rng ch°a a#t u	 nh°ng yêu câu tiên quyêt sau ây.

2321	Nh°ng yêu câu tiên quyêt sau ây °¡#c yêu câu:

2322	iÁu kiÇn TiÁn Á Không °ãc áp éng

2323	Cài ·t ã phát hiÇn các ch°¡ng trình b¯t buÙc sau ây không °ãc cài ·t.

2324	Cài ·t các thành ph§n hÇ thÑng b¯t buÙc và ch¡y l¡i trình cài ·t.

3001	In thí mÙt trang

6101	Thông báo

6102	VÛi viÇc sí dång ho·c cài ·t các trình iÁu khiÃn thi¿t bË và Ph§n mÁm trong gói này, b¡n Óng tuân thç nhïng iÁu kiÇn và iÁu kho£n trong Hãp Óng B£n quyÁn này.

6103	Xem Hãp Óng B£n quyÁn

6104	ã tìm th¥y mÙt môi tr°Ýng máy chç in.

6105	Gá cài ·t trình iÁu khiÃn hiÇn t¡i trên PC máy khách tr°Ûc khi cài ·t trình iÁu khiÃn mÛi.

6106	Không nên nâng c¥p các trình iÁu khiÃn dùng chung trong môi tr°Ýng máy khách-máy chç b±ng trình cài ·t này.

6107	Vui lòng sí dång công cå gá trình iÁu khiÃn.

6108	Tham kh£o tài liÇu °ãc liên k¿t à bi¿t thêm thông tin.

8010	Không thà cài ·t USB PnP. Hãy thí l¡i.

8011	Quá trình cài ·t phát hiÇn sñ kiÇn PnP ang diÅn ra. Hãy thí l¡i.

8012	M¥t k¿t nÑi USB. Hãy k¿t nÑi l¡i thi¿t bË và thí l¡i.

8013	Không tìm th¥y thi¿t bË nào. Hãy k¿t nÑi máy in vÛi mÙt t.bË USB ho·c vÛi m¡ng, sau ó nh¥p Làm mÛi à khßi ch¡y l¡i tìm ki¿m.

8014	Chi	 cho phep %d thiêt bi# v¡i môi lân cai #t.

8015	Chi	 cho phep %d trinh iêu khiê	n v¡i môi lân nâng câp.

9000	HiÃn thË tab In Nhanh

9001	Cài ·t tab In nhanh là m·c Ënh

9002	¨n các tab khác

9003	Cài ·t Basic Tab (Tab c¡ b£n) là m·c Ënh

10202	Xóa d.liÇu và c.·t cça ng dùng

10203	Dï liÇu và c.·t cça ng°Ýi dùng s½ bË xóa. B¡n có muÑn t.tåc không?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.09