001f.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	&Evet

1002	&Hay1r

1003	Evet (önerilen)

1004	&Geri

1005	0ler&i

1006	0ptal

1007	&Sonland1r

1008	&Yükle

1009	Yükse&lt

1010	Yeniden ba_lat

1011	K&abul et

1012	&Uygulamay1 kald1r

1013	Olu_tur

1014	&Kapat

1015	Tamam

1016	Port Ekle& 

1017	Yap1land1r

1018	Ayg1t Ayarlar1

1019	Tümünü

1020	Gö&zat

1021	Tümünü Seç

1022	Tümünü Temizle

1023	^imdi yükle

1024	Gereklidir %s

1025	&Aç

1026	^imdi yükselt

1027	^imdi kald1r

1028	^imdi çal1_t1r

1029	Yükleniyor...

1030	^imdi Ba_lat

1031	Yüklendi

1032	Yükseltilebilir

1033	Tip

1034	Yenile

1035	Bilgi

1036	Yüklemek için bekleniyor

1037	Yükleniyor...

1038	Kald1r1l1yor...

1039	Ba_ar1s1z

1040	Ç1k

1041	Ba_latmak için geri git

1042	Kald1r1ld1

1043	Kald1r1l1yor...

1044	Kald1rmak için bekleniyor

1045	Sistemin yeniden ba_lat1lmas1 gerekiyor

1046	Yükseltiliyor...

1047	Yükseltmek için bekleniyor

1048	Yükseltildi

1049	Daha yeni bir sürüm yüklü durumda.

1050	Ürünler

1051	Belgeler

1052	Hakk1nda

1053	Dil

1054	Özellikler

1055	Ayg1tlar1 ara

1056	Çal1_t1&r

1057	Aramay1 Temizle

1058	Yüklü Sürüm

1059	kald1r

1060	Çift yönlüyü etkinle_tir

1061	Durum 0zlemeyi Etkinle_tir

1062	Yazd1rma i_lemi tamamland11nda bildir

1063	Olay bildirimini etkinle_tir

1071	Ç&1k1_

1072	Detaylar

1073	Ürünler

1074	Detaylar

1075	%s Özellikler

1076	Özelle_tir

1077	Düzen

1078	Görüntüle

1079	S1f1rla

1080	silmek

1081	düzenleme

1082	Sil

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	%s ve %s

1101	Dosyalar kopyalan1yor

1102	Dosyalar kald1r1l1yor

1103	Kay1t giri_leri olu_turuluyor

1104	Kay1t giri_leri kald1r1l1yor

1105	K1sayollar olu_turuluyor

1106	K1sayollar kald1r1l1yor

1107	Uygulamay1 kald1rma bilgisi olu_turuluyor

1108	Uygulamay1 kald1rma bilgisi kald1r1l1yor

1109	Yürütülüyor

1110	Dorulan1yor

1111	Uygulamay1 Kald1rmay1 Bekletiliyor

1112	Ayg1t Bilgisi Olu_tur...

1113	Ayg1t1 Yükle...

1114	Ayg1t1 Kald1r...

1115	Sürücü Yükle...

1116	Sürücüyü Kald1r...

1401	

1402	Bu bilgisayara yüklenecek programlar1 ve hizmetleri seçin.

1403	Yükseltilecek ürünler

1404	Bu bilgisayarda yükseltilecek programlar1 ve hizmetleri seçin.

1421	Dei_tirmek veya incelemek için bir seçenek belirleyin.

1422	Devam etmek için, %s öesini kapat1n.

1423	Devam etmek için, %s öesinden ç1k1n.

1501	Ayg1tlar1 ve yard1mc1 programlar1 yükle

1502	Öeleri Yüklenecek Ürünler listesine ta_1y1n.

1503	Ayg1tlar

1504	Sürücüler

1505	yard1mc1 program

1506	Yüklenecek Ürünler

1507	%d öe

1508	%d / %d ayg1t seçildi

1509	%d sürücü

1510	%d yard1mc1 program

1511	%d öe

1512	%d / %d ayg1t seçildi

1513	%d sürücü

1514	%d yard1mc1 program

1515	Sürücü

1516	yard1mc1 program

1517	Host ad1n1 port ad1 olarak kullan

1518	Host ad1

1530	Eklemek istediiniz ayg1t1 seçin.

1531	

1532	Bu ayg1t ile kullanmak istediiniz özellikleri seçin.

1533	

1534	%d ayg1t

1535	%d ayg1t

1550	Listeden bir araç seçin ve Çal1_t1r'a t1klay1n.

1551	

1552	Ekspres Yükle

1553	Özel Yükle

1554	Bak1m

1555	Belgelerin Üzerine Bindirme

1556	Uygulamay1 kald1r

1557	Yükselt

1558	Tek bir cihaz ve bu cihaz1n varsay1lan sürücülerini ekle

1559	Birden çok ayg1t ve yazd1rma yard1mc1 program1n1 ekle

1560	Yard1mc1 programlar1 çal1_t1r

1561	K1lavuzlar1 ve benioku dosyalar1n1 oku

1562	Ayg1tlar1, sürücüleri ve yard1mc1 programlar1 kald1r

1563	Yeni sürücü ve yard1mc1 program sürümlerini ekle

1600	Ayg1t

1601	Sürücü

1602	Aç1klama

1603	Detaylar

1604	Sürüm

1605	Ad

1630	Yenile

1631	Ayg1t listesini güncelle

1632	Simge görünümüne geç

1633	Liste görünümüne geç

1634	Ayg1t listesinin görüntüsünü dei_tirin.

1635	Seri numaras1: %s

1636	Özel ayg1t ekle

1637	Ayg1t1 yükleme listesine ekleyin

1638	Yüklenecek Ürünler listesine ta_1

1639	Oklar1 kullanarak veya ayg1t1 çift t1klatarak listeye ayg1t ekleyin.

1640	Sürücüyü yükleme listesindeki bir ayg1ta ekle

1641	Sürücü Yüklenecek Ürünler listesinde seçilen ayg1tlar için kullan1l1r.

1642	Yüklenecek Ürünler listesine ta_1

1643	Öeyi listeye eklemek için oku t1klat1n veya öeyi çift t1klat1n.

1644	Kald1r

1645	Öeyi Yüklenecek Ürünler listesinden kald1r1n.

1646	Tümünü kald1r

1647	Tüm öeleri Yüklenecek Programlar listesinden kald1r1n.

1648	Tümünü Seç

1649	Kullan1labilir tüm ayg1tlar1 seçin.

1650	Tümünün seçimini kald1r

1651	Seçimi temizleyin.

1652	Host ad1 : %s

1653	Cihaz1 model ad1na veya IP adresine göre arama

1654	Bu cihaza bir sürücü ekle

1655	Modeli, IP adresi, ana bilgisayar ad1n1 veya USB balant1 noktas1 ile arama yap1n.

1656	0leti_im Ayarlar1

1657	Read Topluluu ad1n1 dei_tir:

1658	A Ayarlar1 öesini belirt

1659	%s öesini belirt

1660	Yaln1zca a_a1daki karakterlere izin verilir:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	Varsay1lana S1f1rla

1663	0leti_im Ayarlar11680	Ayg1t1 Yüklenecek Ürünler listesine ekle

1681	Ayg1ta sürücü ekle

1682	Tüm ayg1tlara sürücü ekle

1683	Yüklenecek Ürünler listesine yard1mc1 program ekle

1684	Yüklenecek Ürünler listesine ayg1tlar ekle

1685	Ayg1ta sürücü ekle

1686	Tüm ayg1tlara sürücü ekle

1687	Yüklenecek Ürünler listesine yard1mc1 programlar ekle

1688	Öeyi listeye eklemek için oka t1klay1n, sürekleyin veya çift t1klay1n.

2050	Yükleyici

2051	Kald1r1c1

2052	Yükleyiciyi kapatmak istediinizden emin misiniz?

2053	%s Kur

2054	

2055	v%s

2057	Uygulamay1 kald1r

2058	Yükselt

2059	Yükleyiciyi kapatmak istediinizden emin misiniz?

2060	Bu i_letim sistemi desteklenmez. Desteklenen sistemlerin listesini sürüm notlar1nda bulabilirsiniz.

2061	Gerçekten ç1kmak istiyor musunuz?

2104	UYARI: Bu yükleyiciyi kullanmak için Yönetici haklar1 gerekmektedir. Lütfen yönetici olarak oturum aç1n1z ve yeniden deneyiniz.

2121	Ayg1tlar

2122	Yüklenecek bir ayg1t seç

2123	Model

2124	Yüklenecek ayg1t1 belirle:

2125	Kullanmak için bu cihaza bir sürücü eklemeniz gerekir.

2126	Bu öeyi özelle_tiremezsiniz.

2130	Yaz1c1 portu

2131	Ayg1t1n1za bal1 portu belirleyin:

2132	Port ad1

2133	Aç1klama

2134	Ayg1t1n1za bal1 portu seçin veya ekleyin.

2201	Ürünleri yönet

2203	%s uygulamas1n1 bu bilgisayara ekleyin.

2204	Güncellemeleri uygulay1n.

2205	Seçilen %s özelliklerini kald1r.

2210	Dokümantasyonu görüntüle

2211	Bir kullan1c1 k1lavuzu veya referans belgesini seçin ve Aç'a t1klay1n. Bu dosyalar1 görüntülemek için Adobe Acrobat Reader 8.0 veya üzeri gereklidir.

2212	%s dosyalar1n1 açabilecek yüklü program yok. Lütfen bu dosya türünü açabilecek bir program yükleyin ve tekrar deneyin.

2220	Kald1r1lacak ürünleri seç

2221	Bir sürücüyü kald1r1rsan1z, bu sürücüyü kullanan ayg1tlar da kald1r1l1r.

2241	Yükleniyor...

2242	Yaz1l1m1n1z yükleniyor.

2243	Tamamland1

2244	Yaz1l1m1n1z kullan1lmaya haz1rd1r.

2245	Bilgisayar1 yeniden ba_lat

2246	Yeniden ba_lat

2247	Yüklemeyi sonland1rmak için bilgisayar1n1z1 yeniden ba_latmal1s1n1z.

2248	Yükleme ba_ar1yla tamamlanmad1.

2251	Kald1r1l1yor...

2252	Yaz1l1m1n1z kald1r1l1yor.

2253	Tamamland1

2254	Yaz1l1m1n1z kald1r1ld1

2255	Kald1rmay1 sonland1rmak için bilgisayar1n1z1 yeniden ba_latmal1s1n1z.

2256	Kald1rma ba_ar1yla tamamlanmad1.

2261	Yükseltiliyor...

2262	Yaz1l1m1n1z yükseltiliyor.

2263	Tamamland1

2264	Yaz1l1m1n1z yükseltildi.

2265	Yükseltmeyi sonland1rmak için bilgisayar1n1z1 yeniden ba_latmal1s1n1z.

2266	Yükseltme ba_ar1yla tamamlanmad1.

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	Sürücüler yaln1zca ayg1tlara eklenebilir.

2301	%s zaten %s ayg1t1na eklenmi_.

2302	%s seçilen balant1 türü ile %s ayg1t1na eklenemez. Farkl1 bir sürücü seçin.

2303	%s ayg1t1 %s öesini desteklemiyor.

2304	Yaz1c1 ad1 zaten mevcut. Lütfen farkl1 bir ad kullan1n.

2305	Payla_1m ad1 zaten mevcut. Lütfen farkl1 bir ad kullan1n.

2306	Zaten varsay1lan yaz1c1n1z olarak ayarlanm1_ ba_ka bir ayg1t var. Geçerli ayg1tla ayar1n üzerine yazmak ister misiniz?

2307	Sürücüler yaln1zca uyumlu cihazlara eklenecek. Devam etmek istiyor musunuz?

2320	Kurulum a_a1daki ön ko_ullar1n kar_1lanmad11n1 alg1lad1.

2321	A_a1daki ön ko_ul gereklidir:

2322	Önko_ullar Kar_1lanmad1

2323	Kurulum, a_a1daki ön ko_ul programlar1n1n yüklü olmad11n1 saptad1:

2324	Gerekli sistem bile_enlerini yükleyin ve yükleme uygulamas1n1 tekrar çal1_t1r1n.

3001	Bir deneme sayfas1 yazd1r

6101	Bildirim

6102	Bu pakete dahil edilmi_ ayg1t sürücülerini ve yaz1l1m1 kullanarak veya yükleyerek, bu lisans anla_mas1n1n _artlar ve ko_ullar1na bal1 olmay1 kabul etmi_ olursunuz.

6103	Lisans Sözle_mesini Görüntüle

6104	Yazd1rma sunucusu ortam1 alg1land1.

6105	Yeni sürücüyü yüklemeden önce istemci bilgisayardaki mevcut sürücüyü kald1r1n.

6106	Payla_1lan sürücülerin bu yükleyici kullan1larak bir istemci-sunucu ortam1nda yükseltilmesi önerilmez.

6107	Lütfen sürücü kald1rma arac1n1 kullan1n.

6108	Daha fazla bilgi için balant1l1 belgeye bak1n.

8010	USB PnP kurulumu ba_ar1s1z. Yeniden deneyiniz.

8011	Kurulum s1ras1nda devam eden bir PnP i_lemi tespit edildi. Daha sonra deneyin.

8012	USB balant1s1 kesildi. Lütfen cihaz1n1z1 tekrar balayarak yeniden deneyin.

8013	Ayg1t bulunamad1. Yaz1c1n1z1 bir USB ayg1t1na veya bir aa balay1n, ke_fi yeniden ba_latmak için Yenile'ye t1klay1n.

8014	Yükleme ba_1na yaln1zca %d ayg1ta izin verilir.

8015	Yükseltme ba_1na yaln1zca %d sürücüye izin verilir.

9000	H1zl1 yazd1r sekmesini göster

9001	H1zl1 yazd1r sekmesini varsay1lan olarak ayarla

9002	Dier sekmeleri gizle

9003	Temel Sekmeyi varsay1lan olarak ayarla

10202	Kullan1c1 verilerini ve ayarlar1n1 sil

10203	Kullan1c1 verileri ve ayarlar1 silinecektir. Devam etmek istiyor musunuz?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.63