0015.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	&Tak

1002	&Nie

1003	Tak (zalecane)

1004	&Wstecz

1005	&Dalej

1006	Anuluj

1007	ZakoD&cz

1008	Za&instaluj

1009	&Uaktualnij

1010	Uruchom ponownie

1011	&Zaakceptuj

1012	&Odinstaluj

1013	Utwórz

1014	Za&mknij

1015	OK

1016	Dodaj port...

1017	Konfiguruj

1018	Ustawienia urzdzenia

1019	Wszystko

1020	Prze&gldaj

1021	Zaznacz wszystko

1022	Wyczy[ wszystko

1023	Zainstaluj teraz

1024	Wymaga produktu %s

1025	&Otwórz

1026	Uaktualnij teraz

1027	Odinstaluj teraz

1028	Uruchom teraz

1029	Trwa Badowanie...

1030	Uruchom teraz

1031	Zainstalowano

1032	Do uaktualnienia

1033	Typ

1034	Od[wie|

1035	Informacje

1036	Czekanie na instalacj

1037	Instalowanie...

1038	Odinstalowywanie...

1039	Nieudane

1040	ZakoDcz

1041	Wró na pocztek

1042	Usunito

1043	Usuwanie...

1044	Czekanie na dezinstalacj

1045	Wymagane ponowne uruchomienie systemu

1046	Aktualizacja...

1047	Czekanie na uaktualnianie

1048	Uaktualniono

1049	Nowsza wersja jest ju| zainstalowana.

1050	Produkty

1051	Dokumentacja

1052	Informacje

1053	Jzyk

1054	WBa[ciwo[ci

1055	Wyszukaj urzdzenia

1056	U&ruchom

1057	Wyczy[ wyszukiwanie

1058	Zainstalowana wersja

1059	UsuD

1060	WBcz dwustronne

1061	WBcz monitorowanie stanu

1062	Powiadamiaj o zakoDczeniu drukowania

1063	WBcz powiadamianie o zdarzeniach

1071	Z&amknij

1072	SzczegóBy

1073	Produkty

1074	SzczegóBy

1075	WBa[ciwo[ci %s

1076	Dostosuj

1077	Edycja

1078	Widok

1079	Resetuj

1080	usun

1081	edycja

1082	UsuD

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	%s i %s

1101	Kopiowanie plików

1102	Usuwanie plików

1103	Tworzenie wpisów rejestru

1104	Usuwanie wpisów rejestru

1105	Tworzenie skrótów

1106	Usuwanie skrótów

1107	Tworzenie informacji o odinstalowywaniu

1108	Usuwanie informacji o odinstalowywaniu

1109	Wykonywanie

1110	Sprawdzanie

1111	Oczekujca dezinstalacja

1112	Utwórz informacje o urzdzeniu...

1113	Zainstaluj urzdzenie...

1114	UsuD urzdzenie...

1115	Zainstaluj sterownik...

1116	UsuD sterownik...

1401	

1402	Wybierz programy i usBugi, które maj zosta zainstalowane na tym komputerze.

1403	Produkty do uaktualnienia

1404	Wybierz programy i usBugi, które maj zosta uaktualnione na tym komputerze.

1421	Wybierz opcj do zmiany lub sprawdzenia.

1422	Aby kontynuowa, zamknij %s.

1423	Aby kontynuowa, zakoDcz %s.

1501	Zainstaluj urzdzenia i narzdzia

1502	Mo|na przenie[ elementy na list Produkty do zainstalowania.

1503	Urzdzenia

1504	Sterowniki

1505	Narzdzie

1506	Produkty do zainstalowania

1507	Liczba elementów: %d.

1508	Liczba wybranych urzdzeD: %d z %d.

1509	Liczba sterowników: %d.

1510	Liczba narzdzi: %d.

1511	Element %d

1512	Liczba wybranych urzdzeD: %d z %d.

1513	Sterownik %d

1514	Narzdzie %d

1515	Sterownika

1516	Narzdzie

1517	U|yj nazwy hosta jako nazwy portu

1518	Nazwa hosta

1530	Wybierz urzdzenie, które chcesz doda.

1531	

1532	Wybierz funkcje, których chcesz u|ywa z tym urzdzeniem.

1533	

1534	Liczba urzdzeD: %d.

1535	Urzdzenie %d

1550	Wybierz narzdzie z listy i kliknij przycisk Uruchom.

1551	

1552	Instalacja ekspresowa

1553	Instalacja niestandardowa

1554	Konserwacja

1555	Dokumenty

1556	Odinstaluj

1557	Uaktualnij

1558	Dodaj pojedyncze urzdzenie i jego domy[lne sterowniki

1559	Dodawanie wielu urzdzeD i narzdzi do drukowania

1560	Uruchom programy narzdziowe

1561	Przeczytaj podrczniki i pliki Readme

1562	UsuD urzdzenia, sterowniki i narzdzia

1563	Dodaj nowe wersje sterowników i narzdzi

1600	Urzdzenie

1601	Sterownika

1602	Opis

1603	SzczegóBy

1604	Wersja

1605	Nazwa

1630	Od[wie|

1631	Aktualizacja listy urzdzeD

1632	PrzeBcz do widoku ikony

1633	PrzeBcz do widoku listy

1634	ZmieD wygld listy urzdzeD.

1635	Numer seryjny: %s

1636	Dodaj urzdzenie niestandardowe

1637	Dodanie urzdzenia do listy instalacji

1638	Przenie[ na list Produkty do zainstalowania

1639	Dodaj urzdzenia do listy, korzystajc ze strzaBek lub klikajc dwukrotnie urzdzenie.

1640	Dodaj sterownik do urzdzenia na li[cie instalacji

1641	Sterownik bdzie u|ywany dla wybranych urzdzeD na li[cie Produkty do zainstalowania.

1642	Przenie[ na list Produkty do zainstalowania

1643	Kliknij strzaBk lub dwukrotnie kliknij element, aby doda go do listy.

1644	UsuD

1645	Usunicie elementu z listy Produkty do zainstalowania.

1646	UsuD wszystko

1647	Usunicie wszystkich elementów z listy Produkty do zainstalowania.

1648	Zaznacz wszystko

1649	Wybór wszystkich dostpnych urzdzeD.

1650	UsuD zaznaczenie wszystkich

1651	Wyczyszczenie zaznaczenia.

1652	Nazwa hosta : %s

1653	Wyszukaj urzdzenia wg nazwy modelu lub adresu IP

1654	Dodaj sterownik dla tego urzdzenia

1655	Szukaj wedBug modelu, adres IP, nazwa hosta lub portu USB.

1656	Ustawienia komunikacji

1657	ZmieD nazw Wspólnoty do odczytu:

1658	Okre[l ustawienia sieciowe

1659	Okre[l %s

1660	Dozwolone s tylko nastpujce znaki:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	Resetuj do domy[lnych

1663	Ustawienia komunikacji1680	Dodaj urzdzenie do listy Produkty do zainstalowania

1681	Dodaj sterownik do urzdzenia

1682	Dodaj sterownik do wszystkich urzdzeD

1683	Dodaj narzdzie listy Produkty do zainstalowania

1684	Dodaj urzdzenia do listy Produkty do zainstalowania

1685	Dodaj sterowniki do urzdzenia

1686	Dodaj sterowniki do wszystkich urzdzeD

1687	Dodaj narzdzia do listy Produkty do zainstalowania

1688	Kliknij strzaBk, przecignij lub dwukrotnie kliknij element, aby doda go do listy.

2050	Instalator

2051	Dezinstalator

2052	Czy na pewno chcesz zamkn Instalatora?

2053	Instalator produktu %s

2054	

2055	v%s

2057	Odinstaluj

2058	Uaktualnij

2059	Czy na pewno chcesz zamkn Instalatora?

2060	Ten system operacyjny nie jest obsBugiwany. Lista obsBugiwanych systemów operacyjnych patrz uwagi do wydania.

2061	Czy na pewno chcesz zakoDczy?

2104	OSTRZE{ENIE: Do korzystania z tego instalatora wymagane s uprawnienia administratora. Zaloguj si jako administrator i spróbuj ponownie.

2121	Urzdzenia

2122	Wybierz urzdzenie do zainstalowania.

2123	Model

2124	Wybierz urzdzenie do zainstalowania:

2125	Aby u|ywa tego urzdzenia, nale|y doda jego sterownik.

2126	Nie mo|na dostosowa tej pozycji.

2130	Port drukarki

2131	Wybierz port podBczony do urzdzenia:

2132	Nazwa portu

2133	Opis

2134	Wybierz lub dodaj port podBczony do urzdzenia.

2201	Zarzdzaj produktami

2203	Dodaj produkt %s na ten komputer.

2204	Zastosuj uaktualnienia.

2205	UsuD wybrane funkcje produktu %s.

2210	Przegldaj dokumentacj

2211	Wybierz podrcznik u|ytkownika lub dokument referencyjny i kliknij przycisk Otwórz. Program Adobe Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszy jest wymagany do przegldania tych plików.

2212	Nie zainstalowano programu do otwierania plików %s. Zainstaluj program, który umo|liwia otwieranie tego typu plików i spróbuj ponownie.

2220	Wybierz produkty do odinstalowania

2221	Je[li odinstalujesz sterownik, urzdzenia korzystajce z niego zostan równie| usunite.

2241	Instalowanie...

2242	Trwa instalacja oprogramowania.

2243	ZakoDczono

2244	Oprogramowanie jest gotowe do u|ycia.

2245	Uruchom ponownie komputer

2246	Uruchom ponownie

2247	Nale|y ponownie uruchomi komputer, aby zakoDczy instalacj.

2248	Instalacja nie zakoDczyBa si pomy[lnie.

2251	Odinstalowywanie...

2252	Trwa odinstalowywanie oprogramowania.

2253	ZakoDczono

2254	Oprogramowanie zostaBo usunite

2255	Nale|y ponownie uruchomi komputer, aby zakoDczy odinstalowywanie.

2256	Odinstalowywanie nie zakoDczyBo si pomy[lnie.

2261	Aktualizacja...

2262	Trwa uaktualnianie oprogramowania.

2263	ZakoDczono

2264	Oprogramowanie zostaBo uaktualnione.

2265	Nale|y ponownie uruchomi komputer, aby zakoDczy uaktualnienie.

2266	Uaktualnienie nie zakoDczyBo si pomy[lnie.

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	Sterowniki mo|na dodawa tylko do urzdzeD.

2301	Element %s zostaB ju| dodany do urzdzenia %s.

2302	Nie mo|na doda elementu %s do urzdzenia %s z wybranym typem poBczenia. Wybierz inny sterownik.

2303	Urzdzenie %s nie obsBuguje elementu %s.

2304	Ta nazwa drukarki ju| istnieje. U|yj innej nazwy.

2305	Ta nazwa udziaBu ju| istnieje. Wybierz inn nazw.

2306	Inne urzdzenie zostaBo ju| skonfigurowane jako drukarka domy[lna. Czy chcesz zastpi to ustawienie bie|cym urzdzeniem?

2307	Sterowniki zostan dodane tylko do zgodnych urzdzeD. Czy chcesz kontynuowa?

2320	Instalator wykryB, |e nie speBniono nastpujcych wymagaD wstpnych.

2321	Wymagane jest speBnienie nastpujcego wymagania wstpnego:

2322	NiespeBnione wymagania wstpne

2323	Instalator wykryB, |e nie s zainstalowane nastpujce wymagane programy:

2324	Zainstaluj wymagane elementy systemu i uruchom ponownie instalator.

3001	Wydrukuj stron testow

6101	Uwaga

6102	U|ycie lub zainstalowanie sterowników urzdzeD i oprogramowania uwzgldnionego w tym pakiecie oznacza akceptacj warunków i zastrze|eD tej umowy licencyjnej.

6103	Wy[wietl umow licencyjn

6104	Wykryto [rodowisko serwera wydruku.

6105	Przed zainstalowaniem nowego sterownika odinstaluj istniejcy sterownik na kliencie PC.

6106	Nie jest zalecane aktualizowanie wspóBu|ytkowanych sterowników w [rodowisku typu klient-serwer za pomoc tego instalatora.

6107	Skorzystaj z narzdzia do usuwania sterowników.

6108	Wicej informacji mo|na znalez w poBczonym dokumencie.

8010	Instalacja PnP USB nie powiodBa si. Spróbuj ponownie.

8011	Instalator wykryB zdarzenie PnP w toku. Spróbuj ponownie pózniej.

8012	Utracono poBczenie USB. PodBcz ponownie urzdzenie i spróbuj jeszcze raz.

8013	Nie znaleziono |adnych urzdzeD. PodBcz drukark do urzdzenia USB lub do sieci, a nastpnie kliknij przycisk Od[wie|, aby ponownie rozpocz odnajdowanie.

8014	Maksymalna liczba urzdzeD dozwolonych w ramach jednej instalacji to %d.

8015	Maksymalna liczba sterowników dozwolonych w ramach jednej aktualizacji to %d.

9000	Poka| kart Szybki wydruk

9001	Ustaw kart szybkiego wydruku jako domy[ln

9002	Ukryj inne karty

9003	Ustaw kart podstawow jako domy[ln

10202	UsuD dane i ustawienia u|ytkownika

10203	Dane i ustawienia u|ytkownika zostan usunite. Czy chcesz kontynuowa?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.71