0012.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	Æ (&Y)

1002	DÅȲ$Æ (&o)

1003	Æ (­¥Ç)

1004	tÇÈ (&B)

1005	ä²LÇ (&N)

1006	èÍÁ

1007	DÆ̸ (&F)

1008	$ÁXÎ (&I)

1009	ÅÅø­¸tÇÜ´ (&P)

1010	¬ÇÜÂÙ³

1011	Ù³XÇ (&A)

1012	­ÀÈ (&U)

1013	ÝÀ1Á

1014	ȹhΠ(&L)

1015	UÖxÇ

1016	ìÓ¸Ò Í¬& 

1017	l­1Á

1018	¥ÇXÎ $ÁÈ

1019	¨ºP´

1020	>ÌDÅô¼0® (&R)

1021	¨ºP´ ÁÝÐ

1022	¨ºP´ Áp¬

1023	ÀÉ® $ÁXÎ

1024	DÕÂ %s

1025	ôÅ0®(&O)

1026	ÀÉ® ÅÅø­¸tÇÜ´

1027	ÀÉ® Èp¬

1028	ÀÉ® äÂÕ

1029	\¸Ü´ É...

1030	ÀÉ® ÜÂÇ

1031	$ÁXÎ(´

1032	ÅÅø­¸tÇÜ´`Õ Â ÇLÇ

1033	 ÇÖ

1034	ÈÀ\¸ à¬hÎ

1035	Èô¼

1036	$ÁXÎ ³0® É

1037	$ÁXÎ É...

1038	Èp¬ É...

1039	äÂ(Ó

1040	È̸

1041	ÜÂÇ<Ç\¸ ̳DŬ0®

1042	Èp¬(´

1043	Èp¬ É...

1044	Èp¬ ³0® É

1045	ܤÂ\ÑDÇ ä²Ü ÜÂÇtÕ|Å iÕȲä².

1046	ÅÅø­¸tÇÜ´ É...

1047	ÅÅø­¸tÇÜ´ ³0® É

1048	ÅÅø­¸tÇÜ´(´

1049	ÈÀ\¸´Æ ¼ÈtÇ tÇø» $ÁXδ´Å ǵÂȲä²

1050	ÈÔ

1051	$ÁºÁ

1052	Èô¼

1053	¸Å´Å

1054	Á1Á

1055	¬ÉÀ ¥ÇXÎä´

1056	äÂÕ (&R)

1057	¬ÉÀ ÀÉ°Æ0®

1058	$ÁXδ ¼È

1059	Èp¬

1060	Åtº ¬À©Æ

1061	tǩƬ¥² ÁÀÜÐ ¨ºÈ²0Ñ

1062	xÇÄÁ¬ DÆ̸´tº Lż¹

1063	tǤ¼¸Ò Lż¹ \Ö1Á

1071	È̸(&X)

1072	8Á½ ¬ÀmÕ

1073	ÈÔ

1074	8Á½ ¬ÀmÕ

1075	%s Á1Á

1076	¬À©ÆÇ ÀÉÈ

1077	¸ÓÑÉ

1078	ô¼0®

1079	¬Ç$ÁÈ

1080	­ÀÈ

1081	¸ÓÑÉ

1082	­ÀÈ

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	%s ¼ %s

1101	Ó|Ç õ¼¬À É

1102	Ó|Ç Èp¬ É

1103	¸Àɤ¸Ҭ¹ mÕ©º ̹ܴ² É

1104	¸Àɤ¸Ҭ¹ mÕ©º Èp¬ É

1105	¼\¸ ¬0® ̹ܴ² É

1106	¼\¸ ¬0® Èp¬ É

1107	Èp¬ Èô¼ Ç1Á É

1108	Èp¬ Èô¼ Èp¬ É

1109	äÂÕ É

1110	UÖxÇ É

1111	$ÁXÎ Èp¬ ³0® É

1112	¥ÇXÎ Èô¼ Ç1Á& 

1113	¥ÇXÎ $ÁXÎ& 

1114	¥ÇXÎ Èp¬& 

1115	Ü´|·tǼ $ÁXÎ& 

1116	Ü´|·tǼ Èp¬& 

1401	

1402	tÇ ôÎèÔ0ÑÐÅ $ÁXÎ`Õ Õ\¸ø­¨·ü¬ ÁD¾¤Â|¹ ÁÝÐXÕíÂÜÂ$Æ.

1403	ÅÅø­¸tÇÜ´`Õ ÈÔ

1404	tÇ ôÎèÔ0ÑÐÅÁ ÅÅø­¸tÇÜ´`Õ Õ\¸ø­¨·ü¬ ÁD¾¤Â|¹ ÁÝÐXÕíÂÜÂ$Æ.

1421	À¼½¬XÕp¬° ¬ Ñ`Õ 5ÆXÁDÇ ÁÝÐXÕíÂÜÂ$Æ.

1422	ĬÁXÕ$¸tº, %s ë²<Ç8ÁÆ.

1423	ĬÁXÕ$¸tº, %s °¬8ÁÆ.

1501	¥ÇXÎ ¼ ÇøÒ¬¹ðÒä´DÇ $ÁXÎXÕ8ÁÆ

1502	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ¬¹¤Â¸Ò\¸ DÅtÇ\Ñä´DÇ tÇٳܤÐ8ÁÆ

1503	¥ÇXÎ

1504	Ü´|·tǼ

1505	 ÇøÒ¬¹ðÒ

1506	$ÁXÎ`Õ ÈÔ

1507	%d DÅtÇ\Ñ

1508	%d ÁÝд ¥ÇXÎä´XÇ %d

1509	%d Ü´|·tǼ

1510	%d ÇøÒ¬¹ðÒ

1511	%d DÅtÇ\Ñ

1512	%d ÁÝд ¥ÇXÎä´XÇ %d

1513	%d Ü´|·tǼ

1514	%d ÇøÒ¬¹ðÒ

1515	Ü´|·tǼ

1516	 ÇøÒ¬¹ðÒ

1517	8Ö¤Â¸Ò tǹDÇ ìÓ¸Ò tǹ<Ç\¸ ¬À©Æ

1518	8Ö¤Â¸Ò tǹ

1530	ͬXÕä ¥ÇXÎ|¹ ÁÝÐXÕ8ÁÆ

1531	

1532	tÇ ¥ÇXÎ\¸ ¬À©ÆXÕä ¹ÒÕÉä´DÇ ÁÝÐXÕ8ÁÆ

1533	

1534	%d ¥ÇXÎ

1535	%d ¥ÇXÎ

1550	¬¹¤Â¸ÒÐÅÁ ijl­|¹ ÁÝÐXÕà¬, äÂÕDÇ tЭ¹XÕ8ÁÆ

1551	

1552	à¬Á $ÁXÎ

1553	Þ¹¤ÍÖ $ÁXÎ

1554	 ÇÀÉ ­¬¹

1555	8»Á

1556	­ÀÈ

1557	ÅÅø­¸tÇÜ´

1558	è²|Ç ¥ÇXÎ@Æ ¥ÇXÎXÇ 0®ø¼ Ü´|·tǼ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1559	ä²ÂXÇ ¥ÇXÎ ¼ Õ°¹¸Ò ÇøÒ¬¹ðÒä´DÇ Í¬XÕ8ÁÆ

1560	 ÇøÒ¬¹ðÒ Õ\¸ø­¨·ä´DÇ äÂÕ

1561	Tºt²¼Å¼ ¬¹Ü´ø» Ó|ÇDÇ }ÇLÇ

1562	¥ÇXÎ, Ü´|·tǼ, ¼ ÇøÒ¬¹ðÒä´DÇ ­ÀÈXÕ8ÁÆ

1563	ÈÀ\¸´Æ ¼ÈXÇ Ü´|·tǼ ¼ ÇøÒ¬¹ðÒä´DÇ Í¬XÕ8ÁÆ

1600	¥ÇXÎ

1601	Ü´|·tǼ

1602	$Áº

1603	8Á½ ¬ÀmÕ

1604	¼È

1605	tǹ

1630	ÈÀ\¸ à¬hÎ

1631	¥ÇXÎ ¬¹¤Â¸Ò|¹ ÅÅp³tǸÒXÕ8ÁÆ

1632	DÅtÇXÏ ð½\¸ ÈXÖXÕ8ÁÆ

1633	¬¹¤Â¸Ò ð½\¸ ÈXÖXÕ8ÁÆ

1634	¥ÇXÎ ¬¹¤Â¸ÒXÇ xÆ­DÇ À¼½¬XÕ8ÁÆ

1635	|Ç(¸ ¼8Ö: %s

1636	Þ¹¤ÍÖ ¥ÇXÎ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1637	¥ÇXÎ|¹ $ÁXÎ ¬¹¤Â¸ÒЊͬXÕ8ÁÆ

1638	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ¬¹¤Â¸Ò\¸ tÇٳܤÐ8ÁÆ

1639	TÖ´À\Ô|¹ ¬À©ÆXÕp¬° ¥ÇXÎ|¹ T³¾ tЭ¹XÕìÅ ©º]¸ÐÅ ¥ÇXÎ|¹ ͬXÕ8ÁÆ.

1640	$ÁXÎ ¬¹¤Â¸ÒЊDz ¥ÇXÎÐÅ Ü´|·tǼ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1641	Ü´|·tǼ² $ÁXÎ ¬¹¤Â¸ÒЊDz ÁÝд ¥ÇXÎä´DÇ ÇtÕ tÇ©Æ ´ ¬tÇä².

1642	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ¬¹¤Â¸Ò\¸ tÇٳܤÐ8ÁÆ

1643	TÖ´À\Ô|¹ tЭ¹XÕp¬° T³¾ tЭ¹XÕìÅ mÕ©ºDÇ ©º]¸ÐŠͬXÕ8ÁÆ.

1644	Èp¬

1645	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ¬¹¤Â¸Ò\¸½0Ñ DÅtÇ\ÑDÇ Èp¬XÕ8ÁÆ

1646	¨ºP´ Èp¬XÕ8ÁÆ

1647	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ¬¹¤Â¸Ò\¸½0Ñ ¨ºà´ DÅtÇ\ÑDÇ Èp¬XÕ8ÁÆ

1648	¨ºP´ ÁÝÐ

1649	tǩƬ¥²\Õ ¨ºà´ ¥ÇXÎä´DÇ ÁÝÐXÕ8ÁÆ

1650	¨ºP´ ÁÝÐ tÕÈXÕ8ÁÆ

1651	 ÁÝÐDÇ Áp¬XÕ8ÁÆ.

1652	8Ö¤Â¸Ò tǹ: %s

1653	¨ºx³ tǹ ¶² IP üÈÁļ\¸ ¥ÇXÎ|¹ ¬ÉÀiÕȲä².

1654	tÇ ¥ÇXÎÐÅ Ü´|·tǼ|¹ ͬXÕíÂÜÂ$Æ.

1655	¨ºx³, IP üÈÁ, 8Ö¤Â¸Ò tǹ ¶² USB ìÓ¸Òļ\¸ ¬ÉÀiÕȲä².

1656	µÑà $ÁÈ

1657	äΤ»È²ðÒ }Ç0® tǹ À¼½¬:

1658	$±¸ÒÌÆlÐ $ÁÈÀÉÈ

1659	%s ÀÉÈ

1660	ä²LÇ 8»Ç̹ ÈÕ¬)´È²ä²:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	0®ø¼<Ç\¸ ¬Ç$ÁÈXÕ8ÁÆ

1663	µÑà $ÁÈ1680	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ¬¹¤Â¸ÒÐÅ ¥ÇXÎ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1681	¥ÇXÎÐÅ Ü´|·tǼ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1682	¨ºà´ ¥ÇXÎÐÅ Ü´|·tǼ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1683	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ¬¹¤Â¸ÒÐÅ ÇøÒ¬¹ðÒ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1684	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ©º]¸ÐÅ ¥ÇXÎ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1685	¥ÇXÎÐÅ Ü´|·tǼ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1686	¨ºà´ ¥ÇXÎÐÅ Ü´|·tǼ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1687	$ÁXÎ`Õ ÈÔ ©º]¸ÐÅ ÇøÒ¬¹ðÒ|¹ ͬXÕ8ÁÆ

1688	TÖ´À\Ô|¹ tЭ¹XÕp¬° Ü´·ø­ ¶² T³¾ tЭ¹XÕìÅ mÕ©ºDÇ ©º]¸ÐŠͬiÕȲä².

2050	$ÁXÎ ­¬¹Ç

2051	Èp¬ ­¬¹Ç

2052	$ÁXÎ ­¬¹Ç|¹ ë²<ÇÜ ¬µÂȲL®?

2053	%s $ÁXÎ

2054	

2055	v%s

2057	­ÀÈ

2058	ÅÅø­¸tÇÜ´

2059	$ÁXÎ ­¬¹Ç|¹ ë²<ÇÜ ¬µÂȲL®?

2060	tÇ ´ÆÆ ´ÌÈ|¹ ÀÉÐÆXÕÀÉ JŵÂȲä². ÀÉÐÆ´² ܤÂ\ÑÐÅ ³\Õ ©º]¸@Ç ´¹¬¹¤Â x±¸Ò|¹ 8ÌpÈXÕíÂÜÂ$Æ.

2061	$ÁXÎ|¹ È̸ XÕ ¬µÂȲL®?

2104	½¬à¬: tÇ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ¬À©ÆXÕ$¸tº ­¬¹Ç ­\ÕtÇ DÕÆiÕȲä². ­¬¹Ç\¸ \¸ø­xÇ\Õ ä²LÇ ä²Ü ÜÂijXÕíÂÜÂ$Æ.

2121	¥ÇXÎ

2122	$ÁXÎ`Õ ¥ÇXÎ|¹ ÁÝÐXÕ8ÁÆ

2123	¨ºx³

2124	$ÁXÎ`Õ ¥ÇXÎ|¹ ÁÝÐXÕ8ÁÆ:

2125	¬À©ÆXÕ$¸tº tÇ ¥ÇXÎÐÅ Ü´|·tǼ|¹ ͬtÕ|Å iÕȲä².

2126	tÇ mÕ©º@Ç ¬À©ÆÇ ÀÉÈ`Õ  ÆŵÂȲä².

2130	Õ°¹0Ñ ìÓ¸Ò

2131	¥ÇXÎÐÅ ðÅ°¬ ´ ìÓ¸Ò|¹ ÁÝÐXÕ8ÁÆ

2132	ìÓ¸Ò tǹ

2133	$Áº

2134	¥ÇXÎÐÅ ðÅ°¬´ ìÓ¸Ò|¹ ÁÝÐXÕp¬° ͬXÕ8ÁÆ

2201	ÈÔ ­¬¹

2203	tÇ ôÎèÔ0ÑÐÅ %sDÇ(|¹) ͬXÕíÂÜÂ$Æ.

2204	ÅÅp³tǸÒ|¹ È©ÆXÕíÂÜÂ$Æ.

2205	 ÁÝÐ\Õ %s 0®¥²DÇ Èp¬XÕíÂÜÂ$Æ.

2210	ð½ $ÁºÁ

2211	tÇ©ÆÇ ä¹t²¼Å ¶² 8ÌpÈ ÁX¹|¹ ÁÝÐXÕà¬, ôÅ0®|¹ tЭ¹XÕ8ÁÆ. tÇä´ Ó|ÇDÇ ô¼0® ÇtÕÁ² ´Åij¾ DÅlÐ\¸³¼ ¬¹T³ 8.0 tÇÁÀ ¼ÈtÇ Æl­)´È²ä².

2212	%s Ó|ÇDÇ ôÅ0® ÇtÕ $ÁXδ Õ\¸ø­¨·tÇ ÆŵÂȲä². tÇ Ó|Ç ÇÖDÇ ôÅ  Dz Õ\¸ø­¨·DÇ $ÁXÎ\Õ ä²LÇ, ä²Ü ÜÂijXÕíÂÜÂ$Æ.

2220	$ÁXÎ tÕÈ`Õ ÈÔä´DÇ ÁÝÐXÕ8ÁÆ

2221	Ü´|·tǼ|¹ Èp¬`Õ ½¬°Æ, Ü´|·tǼ|¹ ¬À©ÆXÕ² ¥ÇXÎij Èp¬)´È²ä².

2241	$ÁXÎ É...

2242	ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ² ÉÇȲä².

2243	DÆ̸´ÈŵÂȲä²

2244	ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ ÉD¾¬ ´ÈŵÂȲä².

2245	ôÎèÔ0Ñ|¹ ¬ÇÜÂÇXÕ8ÁÆ

2246	ä²Ü ÜÂÇ

2247	$ÁXÎ|¹ ȹXÎ0® ÇtÕÁ² ôÎèÔ0Ñ|¹ ¬ÇÜÂÇtÕ|Å iÕȲä².

2248	$ÁXά 1Áõ¬È<Ç\¸ DÆ̸´ÀÉ JÅXŵÂȲä².

2251	Èp¬ É...

2252	ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Èp¬XÕ² ÉÇȲä².

2253	DÆ̸´ÈŵÂȲä²

2254	ÁÕ¸ÒèƴŬ Èp¬´ÈŵÂȲä²

2255	$ÁXÎ tÕÈ|¹ ȹXÎ0® ÇtÕÁ² ôÎèÔ0Ñ|¹ ¬ÇÜÂÇtÕ|Å iÕȲä².

2256	$ÁXÎ tÕȬ 1Áõ¬È<Ç\¸ DÆ̸´ÀÉ JÅXŵÂȲä².

2261	ÅÅø­¸tÇÜ´ É...

2262	ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÅÅø­¸tÇÜ´XÕ² ÉÇȲä².

2263	DÆ̸´ÈŵÂȲä²

2264	ÁÕ¸ÒèƴŬ ÅÅø­¸tÇÜ´´ÈŵÂȲä².

2265	ÅÅø­¸tÇÜ´|¹ ȹXÎ0® ÇtÕ ôÎèÔ0Ñ|¹ ¬ÇÜÂÇtÕ|Å iÕȲä².

2266	ÅÅø­¸tÇÜ´¬ 1Áõ¬È<Ç\¸ DÆ̸´ÀÉ JÅXŵÂȲä².

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	Ü´|·tǼ² è²ÀÉ ¥ÇXÎЊͬ ´  ǵÂȲä².

2301	%s² tÇø» %s ¥ÇXÎЊͬ´ÈŵÂȲä².

2302	%s² ÁÝд ðÅ°¬ ÀÐÇDÇ ¬² %s deviceЊͬ ´  ÆŵÂȲä². ä²x¹ Ü´|·tǼ|¹ ÁÝÐXÕ8ÁÆ.

2303	%s ¥ÇXβ %s|¹ ÀÉÐÆXÕÀÉ JŵÂȲä².

2304	Õ°¹0Ñ tǹtÇ tÇø» tȬÇiÕȲä². ä²x¹ tǹDÇ ¬À©ÆtÕ üÈ8ÁÆ.

2305	õ¬ Ç tǹtÇ tÇø» tȬÇiÕȲä². ä²x¹ tǹDÇ ¬À©ÆtÕ üÈ8ÁÆ.

2306	ä²x¹ ¥ÇXά 0®ø¼ Õ°¹0Ñ\¸ tÇø» $ÁÈ´´Å ǵÂȲä². Ö¬Ç ¥ÇXÎ\¸ $ÁÈDÇ À¼½¬XÕÜ ¬µÂȲL®?

2307	Ü´|·tǼ² 8ÖXÖ´² ¥ÇXÎÐÅ̹ ͬ)´È²ä². ĬÁXÕÜ ¬µÂȲL®?

2320	$ÁXÎÐÅÁ ©ÍqÈ´ÀÉ JÅ@Ç ä²LÇ DÕ pÈt¬tÇ ¬ÀÉ´ÈŵÂȲä².

2321	ä²LÇ DÕ pÈt¬tÇ DÕÆiÕȲä².

2322	DÕÂ l­1Á ÆÁ DÕÆ

2323	$ÁXÎ Õ\¸ø­¨·@Ç ä²LÇXÇ DÕ Õ\¸ø­¨·tÇ $ÁXδ´Å ÇÀÉ JÅ@Ç ¬DÇ ¬ÀÉÕµÂȲä².

2324	DՠܤÂ\Ñ l­1Á ÆÁ|¹ $ÁXÎXÕଠ$ÁXÎ ­¬¹Ç|¹ ä²Ü äÂÕXÕíÂÜÂ$Æ.

3001	LÑ¤Â¸Ò ÓtÇÀÉ xÇÄÁ

6101	Lż¹

6102	tÇ (Ó¤ÐÀÉÐÅ ìÓhÕ´ ¥ÇXÎ Ü´|·tǼ ¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕp¬° $ÁXÎXÕ² ¬@Ç ø¼ |·tÇ<Á¤Â Ĭ}ÅXÇ pÈmÕü¬ pÈt¬DÇ ÉÂhÕÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬ÇȲä².

6103	|·tÇ<Á¤Â Ù³XÇÁ ô¼0®

6104	xÇÄÁ Á¼ XÖ½¬tÇ ¼¬¬´ÈŵÂȲä².

6105	ÈÀ Ü´|·tǼ|¹ $ÁXÎXÕ0® ÈÐÅ tÐ|·tÇ¸Å¸Ò PCÐÅÁ 0®tÈXÇ Ü´|·tǼ|¹ ­ÀÈXÕíÂÜÂ$Æ.

6106	Á¼-tÐ|·tÇ¸Å¸Ò XÖ½¬XÕÐÅÁ tÇ xǤ¨Ñì·|¹ ¬À©ÆXÕìÅ õ¬ Ç´ Ü´|·tǼ|¹ 1¬àÂXÕ² ¬@Ç ÍÌXÕÀÉ JŵÂȲä².

6107	Ü´|·tǼ Èp¬ ijl­|¹ ¬À©ÆXÕ8ÁÆ.

6108	Ç8Á\Õ Èô¼|¹ ÇtÕ Á¹lд 8»Á|¹ 8ÌpÈXÕ8ÁÆ.

8010	USB PnP $ÁXά äÂ(ÓXÕƵÂȲä². ä²Ü ÜÂijtÕ ô¼íÂÜÂ$Æ.

8011	ÄÉÕ ÉxÇ PnP tǤ¼¸Ò|¹ ¼¬¬XÕƵÂȲä². °ÉÐÅ ä²Ü ÜÂijXÕíÂÜÂ$Æ.

8012	USB ðÅ°¬tÇ J°¼¬µÂȲä². ¥ÇXÎ|¹ ä²Ü ðÅ°¬XÕଠä²Ü ÜÂijtÕ ô¼íÂÜÂ$Æ.

8013	DÅ4»ð· ¥ÇXÎij ¼¬¬`Õ  ÆŵÂȲä². Õ°¹0Ñ|¹ USB ¥ÇXÎ ¶² $±¸ÒÌÆlÐÐÅ ðÅ°¬\Õ ä²LÇ, ÐÐÉÀDÇ ¬ÇÜÂÇXÕ0® ÇtÕ ÈÀ\¸à¬hÎDÇ tЭ¹XÕ8ÁÆ.

8014	$ÁXÎÐŲ %d³XÇ ¥ÇXÎ̹ ÈÕ©Æ)´È²ä².

8015	ÅÅø­¸tÇÜ´ÐŲ %d¬XÇ Ü´|·tǼ̹ ÈÕ©Æ)´È²ä².

9000	`¾x¹ xÇÄÁ íÐ \ÔÜÂ

9001	`¾x¹ xÇÄÁ íÐDÇ 0®ø¼<Ç\¸ $ÁÈ

9002	0®ÀÐ íÐ (Â0®0®

9003	0®ø¼ íÐDÇ 0®ø¼<Ç\¸ $ÁÈ

10202	tÇ©ÆÇ p³tÇ0Ñ ¼ $ÁÈä´DÇ ­ÀÈXÕ8ÁÆ

10203	tÇ©ÆÇ p³tÇ0Ñ ¼ $ÁÈä´tÇ ­ÀÈ ´ ÆÈÇȲä². ĬÁXÕÜ ¬µÂȲL®?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.42