000d.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	(&Y) Ûß

1002	(&o) ÜÐ

1003	Ûß (ÞÕÞÜå)

1004	ÔçÕÓÝ (&B)

1005	ÔÑÐ (&N)

1006	ÑÙØÕÜ

1007	(&F) áÙÕÝ

1008	(&I) Ôêçß

1009	(&p) éÓèÕÒ

1010	ÔäâÜ Þ×Óé

1011	(&A) çÑÜ

1012	(&U) Ôáè ÔêçàÔ

1013	æÕè

1014	(&L) áÒÕè

1015	ÐÙéÕè

1016	ÔÕáã ÙæÙÐÔ...

1017	ÔÒÓè êæÕèÔ

1018	ÔÒÓèÕê ÔêçàÙÝ

1019	ÔÛÜ

1020	(&R) áÙÙè

1021	Ñ×è ÔÛÜ

1022	Þ×ç ÔÛÜ

1023	Ôêçß Ûâê

1024	ÓÕèé %s

1025	(&O) äê×

1026	éÓèÒ Ûâê

1027	Ôáè ÔêçàÔ Ûâê

1028	ÔäâÜ Ûâê

1029	ØÕâß...

1030	Ôê×Ü Ûâê

1031	ÞÕêçß

1032	àÙêß ÜéÓèÕÒ

1033	áÕÒ

1034	èâàß

1035	ÞÙÓâ

1036	ÞÞêÙß ÜÔêçàÔ

1037	ÞêçÙß...

1038	ÞáÙè ÔêçàÔ...

1039	àÛéÜ

1040	áÙÕÝ

1041	×ÖèÔ ÜÔê×ÜÔ

1042	ÔÕáè

1043	ÞáÙè...

1044	ÞÞêÙß ÜÔáèê ÔêçàÔ

1045	àÓèéê ÔäâÜÔ Þ×Óé éÜ ÔÞâèÛê

1046	ÞéÓèÒ...

1047	ÞÞêÙß ÜéÓèÕÒ

1048	éÕÓèÒ

1049	ÞÕêçàê ÛÑè ÒÙèáÔ ×ÓéÔ ÙÕêè.

1050	ÞÕæèÙÝ

1051	êÙâÕÓ

1052	ÐÕÓÕê

1053	éäÔ

1054	ÞÐäÙÙàÙÝ

1055	×ÙäÕé ÔêçàÙÝ

1056	ÔäâÜ (&R)

1057	àçÔ ×ÙäÕé

1058	ÒÙèáÔ ÞÕêçàê

1059	Ôáè

1060	Ðäéè ÓÕäÜçá

1061	Ðäéè ÞàØè áØØÕá

1062	ÔÕÓâ ÜÙ ÛéÔÔÓäáÔ êÕéÜÝ

1063	ÔäÕÚ ÔÕÓâÕê ÐÙèÕâÙÝ ÜÖÞÙàÕê

1071	(&x) ÙæÙÐÔ

1072	äèØÙÝ

1073	ÞÕæèÙÝ

1074	äèØÙÝ

1075	%s ÞÐäÙÙàÙÝ

1076	ÔêÐÞÔ ÐÙéÙê

1077	ÜâèÕÚ

1078	êæÕÒÔ

1079	Ðäá

1080	ÜÞ×Õç

1081	ÜâèÕÚ

1082	Þ×ç

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	Þáäè ÙæÙÐÔ ÔÞéÞé âÑÕè  %s ÕâÑÕè %s:

1101	ÞâêÙç çÑæÙÝ

1102	ÞáÙè çÑæÙÝ

1103	ÙÕæè èéÕÞÕê ÑçÕÑå ÔèÙéÕÝ éÜ ÔÞâèÛê

1104	ÞáÙè èéÕÞÕê ÞçÕÑå ÔèÙéÕÝ éÜ ÔÞâèÛê

1105	ÙÕæè çÙæÕèÙ ÓèÚ

1106	ÞáÙè çÙæÕèÙ ÓèÚ

1107	ÙÕæè äèØÙÝ ÜÔáèê ÔêçàÔ

1108	ÞáÙè äèØÙÝ ÜÔáèê ÔêçàÔ

1109	ÞÑæâ

1110	ÞÐÞê

1111	ÞéÔÔ Ôáèê ÔêçàÔ

1112	ÙÕæè äèØÙ Ôêçß...

1113	Ôêçß Ðê ÔÔêçß...

1114	Ôáè Ôêçß...

1115	Ôêçß ÞàÔÜ Ôêçß...

1116	Ôáè ÞàÔÜ Ôêçß...

1401	

1402	Ñ×è Ðê ÔêÕÛàÙÕê ÕÔéÙèÕêÙÝ ÜÔêçàÔ ÑÞ×éÑ.

1403	ÞÕæèÙÝ ÜéÓèÕÒ

1404	Ñ×è Ðê ÔêÕÛàÙÕê ÕÔéÙèÕêÙÝ ÜéÓèÕÒ ÑÞ×éÑ.

1421	Ñ×è ÐäéèÕê ÜéÙàÕÙ ÐÕ ÜáçÙèÔ.

1422	ÛÓÙ ÜÔÞéÙÚ, áÒÕè Ðê %s.

1423	ÛÓÙ ÜÔÞéÙÚ, æÐ Þ-%s.

1501	Ôêçàê ÔêçàÙÝ ÕâÖèÙ éÙèÕê

1502	ÔâÑè Ðê ÔäèÙØÙÝ ÜèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'.

1503	ÞÛéÙèÙÝ

1504	ÞàÔÜÙ Ôêçß

1505	âÖèÙ éÙèÕê

1506	ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ

1507	%d äèÙØÙÝ

1508	%d ÞêÕÚ %d ÔêçàÙÝ àÑ×èÕ

1509	%d ÞàÔÜÙ Ôêçß

1510	%d âÖèÙ éÙèÕê

1511	%d äèÙØ

1512	%d ÞêÕÚ %d ÔêçàÙÝ àÑ×èÕ

1513	%d ÞàÔÜ Ôêçß

1514	%d âÖè éÙèÕê

1515	ÞàÔÜ Ôêçß

1516	âÖè éÙèÕê

1517	ÔéêÞé ÑéÝ ÞÐè× ÛéÝ ÙæÙÐÔ

1518	éÝ ÞÐè×

1530	Ñ×è Ðê ÔÔêçß ÜÔÕáäÔ.

1531	

1532	Ñ×è Ðê ÔÞÐäÙÙàÙÝ ÑÔÝ êèæÔ ÜÔéêÞé ÑÔêçß ÖÔ.

1533	

1534	%d ÔêçàÙÝ

1535	%d Ôêçß

1550	Ñ×è ÛÜÙ ÞÔèéÙÞÔ ÕÜ×å âÜ 'ÔäâÜ'.

1551	

1552	ÔêçàÔ ÞÔÙèÔ

1553	ÔêçàÔ ÞÕêÐÞê

1554	áÙÛÕÝ éÙØÕê ÒÙéÔ ÜÞÓäáê èéê

1555	ÞáÞÛÙÝ

1556	Ôáè ÔêçàÔ

1557	éÓèÕÒ

1558	ÔÕáã Ôêçß Ð×Ó ÕÐê ÞàÔÜÙ ÔÔêçß éÜÕ ÔÞÕÒÓèÙÝ ÛÑèÙèê Þ×ÓÜ

1559	ÔÕáã ÔêçàÙÝ èÑÙÝ ÕâÖèÙ éÙèÕê ÔÓäáÔ

1560	ÔäâÜ êÕÛàÙÕê âÖèÙ éÙèÕê

1561	çèÐ Ðê ÔÞÓèÙÛÙÝ ÕçÕÑæÙ Readme

1562	Ôáè ÔêçàÙÝ, ÞàÔÜÙ Ôêçß ÕâÖèÙ éÙèÕê

1563	ÔÕáã ÒèáÐÕê ×ÓéÕê éÜ ÞàÔÜÙ Ôêçß ÕâÖèÙ éÙèÕê

1600	Ôêçß

1601	ÞàÔÜ Ôêçß

1602	êÙÐÕè

1603	äèØÙÝ

1604	ÒèáÔ

1605	éÝ

1630	èâàß

1631	âÓÛß Ðê èéÙÞê ÔÔêçàÙÝ.

1632	âÑÕè ÜêæÕÒê áÞÜÙÝ

1633	âÑÕè ÜêæÕÒê èéÙÞÔ

1634	éàÔ Ðê ÞèÐÔ èéÙÞê ÔÔêçàÙÝ.

1635	Þáäè áÙÓÕèÙ: %s

1636	ÔÕáã Ôêçß ÞÕêÐÝ

1637	ÔÕáã Ôêçß ÜèéÙÞê ÔÔêçàÔ

1638	ÔâÑè ÜèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'

1639	ÔÕáã ÔêçàÙÝ ÜèéÙÞÔ ÑâÖèê Ô×ÙæÙÝ, ÐÕ ÑÐÞæâÕê Ü×ÙæÔ âäÕÜÔ âÜ ÔÔêçß.

1640	ÔÕáã ÞàÔÜ Ôêçß ÜÔêçß ÑèéÙÞê ÔÔêçàÔ

1641	ÞàÔÜ ÔÔêçß ÙéÞé ÜÔêçàÙÝ àÑ×èÙÝ ÑèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'.

1642	ÔâÑè ÜèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'

1643	Ü×å âÜ Ô×å ÐÕ Ü×å Ü×ÙæÔ ÛäÕÜÔ ÛÓÙ ÜÔÕáÙã Ðê ÔäèØÙ ÜèéÙÞÔ.

1644	Ôáè

1645	Ôáè äèÙØ ÞÔèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'

1646	Ôáè ÔÛÜ

1647	Ôáè Ðê ÛÜ ÔäèÙØÙÝ ÞÔèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'

1648	Ñ×è ÔÛÜ

1649	Ñ×è Ðê ÛÜ ÔÔêçàÙÝ ÔÖÞÙàÙÝ.

1650	ÑØÜ Ñ×Ùèê ÔÛÜ

1651	àçÔ Ñ×ÙèÔ.

1652	éÝ ÞÐè× : %s

1653	×äé ÞÛéÙè ÜäÙ éÝ ÓÒÝ ÐÕ ÛêÕÑê IP

1654	ÔÕáã ÞàÔÜ Ôêçß ÜÞÛéÙè ÔÖÔ

1655	×äé ÜäÙ ÔÞÕÓÜ, ÛêÕÑê IP, éÝ ÔÞ×éÑ ÔÞÐè× ÐÕ ÙæÙÐê USB.

1656	ÔÒÓèÕê êçéÕèê

1657	éàÔ Ðê éÝ ÔçÔÙÜÔ 'çèÙÐÔ':

1658	æÙÙß ÔÒÓèÕê èéê

1659	æÙÙß %s

1660	ÞÕêèÙÝ ÔêÕÕÙÝ ÔÑÐÙÝ ÑÜÑÓ:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	Ðäá ÜÑèÙèê Þ×ÓÜ

1663	ÔÒÓèÕê êçéÕèê1680	ÔÕáã Ôêçß ÜèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'

1681	ÔÕáã ÞàÔÜ Ôêçß ÜÔêçß

1682	ÔÕáã ÞàÔÜ Ôêçß ÜÛÜ ÔÔêçàÙÝ

1683	ÔÕáã âÖè éÙèÕê ÜèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'

1684	ÔÕáã ÔêçàÙÝ ÜèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'

1685	ÔÕáã ÞàÔÜÙ Ôêçß ÜÔêçß

1686	ÔÕáã ÞàÔÜÙ Ôêçß ÜÛÜ ÔÔêçàÙÝ

1687	ÔÕáã âÖèÙ éÙèÕê ÜèéÙÞÔ 'ÞÕæèÙÝ ÜÔêçàÔ'

1688	Ü×å âÜ Ô×å, ÒèÕè ÐÕêÕ ÐÕ Ü×å âÜÙÕ äâÞÙÙÝ ÛÓÙ ÜÔÕáÙã Ðê ÔäèÙØ ÜèéÙÞÔ.

2050	ÞêçÙß

2051	ÞáÙè ÔêçàÔ

2052	ÔÐÝ ÐêÔ ÑØÕ× éÑèæÕàÚ ÜáÒÕè Ðê ÔÞêçÙß?

2053	%s ÔÒÓèÔ

2054	

2055	v%s

2057	Ôáè ÔêçàÔ

2058	éÓèÕÒ

2059	ÔÐÝ ÐêÔ ÑØÕ× éÑèæÕàÚ ÜáÒÕè Ðê ÔÞêçÙß?

2060	ÞâèÛê ÔäâÜÔ ÖÕ ÐÙàÔ àêÞÛê. èÐÔ ÔâèÕê ÞÕæè ÜèéÙÞê ÞâèÛÕê àêÞÛÕê.

2061	  ÔÐÝ ÐêÔ ÑØÕ× éÑèæÕàÚ ÜæÐê?

2104	ÐÖÔèÔ: ÛÓÙ ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÙê ÔêçàÔ ÖÕ àÓèéÕê ÔèéÐÕê ÞàÔÜ ÞâèÛê. Ñæâ ÛàÙáÔ ÛÞàÔÜ ÞâèÛê ÕàáÔ éàÙê.

2121	ÞÛéÙèÙÝ

2122	Ñ×è Ôêçß ÜÔêçàÔ

2123	ÓÒÝ

2124	Ñ×è Ðê ÔÔêçß ÜÔêçàÔ:

2125	âÜÙÚ ÜÔÕáÙã ÞàÔÜ Ôêçß ÜÞÛéÙè ÔÖÔ ÛÓÙ ÜÔéêÞé ÑÕ.

2126	ÜÐ àÙêß ÜÔêÐÙÝ ÐÙéÙê Ðê ÔäèÙØ ÔÖÔ.

2130	ÙæÙÐê ÞÓäáê

2131	Ñ×è Ðê ÔÙæÙÐÔ ÔÞ×ÕÑèê ÜÔêçß éÜÚ:

2132	éÝ ÙæÙÐÔ

2133	êÙÐÕè

2134	Ñ×è ÐÕ ÔÕáã Ðê ÔÙæÙÐÔ ÔÞ×ÕÑèê ÜÔêçß éÜÚ.

2201	àÙÔÕÜ ÞÕæèÙÝ

2203	ÔÕáã Ðê %s ÜÞ×éÑ.

2204	Ô×Ü âÓÛÕàÙÝ.

2205	Ôáè ÞÐäÙÙàÙÝ àÑ×èÙÝ éÜ %s.

2210	ÔæÒ êÙâÕÓ

2211	Ñ×è ÞÓèÙÚ ÞéêÞé ÐÕ ÞáÞÚ âÙÕß ÕÜ×å âÜ 'äêÙ×Ô'. àÓèé Adobe Acrobat Reader 8.0 ÕÞâÜÔ ÜæäÙÙÔ ÑçÑæÙÝ ÐÜÔ.

2212	ÜÐ ÞÕêçàê êÛàÙê ÜäêÙ×ê çÕÑæÙ %s. Ôêçß êÛàÙê éÙÛÕÜÔ ÜçèÕÐ ÕÜäêÕ× áÕÒ çÕÑå ÖÔ ÕÜÐ×è ÞÛß àáÔ éÕÑ.

2220	Ñ×è ÞÕæèÙÝ ÜÔáèê ÔêçàÔ

2221	ÐÝ êáÙè Ðê ÔÔêçàÔ éÜ ÞàÔÜ Ôêçß, ÔÔêçàÙÝ ÔÞéêÞéÙÝ ÑÞàÔÜ Ôêçß ÖÔ ÙÙÞ×çÕ ÒÝ.

2241	ÞêçÙß...

2242	ÔêÕÛàÔ ÞÕêçàê Ûâê.

2243	áÙÕÝ

2244	ÔêÕÛàÔ ÞÕÛàÔ ÜéÙÞÕé.

2245	ÔäâÜ Þ×Óé Ðê ÔÞ×éÑ

2246	ÔäâÜ Þ×Óé

2247	×ÕÑÔ ÜÔäâÙÜ Þ×Óé Ðê ÔÞ×éÑ ÛÓÙ ÜÔéÜÙÝ Ðê ÔÔêçàÔ.

2248	ÔÔêçàÔ ÜÐ ÔÕéÜÞÔ ÑÔæÜ×Ô.

2251	ÞáÙè ÔêçàÔ...

2252	Ôêçàê ÔêÕÛàÔ ÞÕáèê Ûâê.

2253	áÙÕÝ

2254	ÔêÕÛàÔ ÔÕáèÔ

2255	×ÕÑÔ ÜÔäâÙÜ Þ×Óé Ðê ÔÞ×éÑ ÛÓÙ ÜÔéÜÙÝ Ðê Ôáèê ÔÔêçàÔ.

2256	Ôáèê ÔÔêçàÔ ÜÐ ÔÕéÜÞÔ ÑÔæÜ×Ô.

2261	ÞéÓèÒ...

2262	ÔêÕÛàÔ ÞéÕÓèÒê Ûâê.

2263	áÙÕÝ

2264	ÔêÕÛàÔ éÕÓèÒÔ.

2265	×ÕÑÔ ÜÔäâÙÜ Þ×Óé Ðê ÔÞ×éÑ ÛÓÙ ÜÔéÜÙÝ Ðê ÔéÓèÕÒ.

2266	ÔéÓèÕÒ ÜÐ ÔÕéÜÝ ÑÔæÜ×Ô.

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	àÙêß èç ÜÔÕáÙã ÞàÔÜÙ Ôêçß ÜÔêçàÙÝ.

2301	%s ÔêÕÕáã ÛÑè ÜÔêçß %s.

2302	ÜÐ àÙêß ÜÔÕáÙã Ðê %s ÜÔêçß %s ÑÐÞæâÕê áÕÒ Ô×ÙÑÕè éàÑ×è. Ñ×è ÞàÔÜ Ôêçß Ð×è.

2303	ÔÔêçß %s ÐÙàÕ êÕÞÚ Ñ-%s.

2304	éÝ ÔÞÓäáê ÛÑè çÙÙÝ. Ñ×è éÝ Ð×è.

2305	éÝ ÔéÙêÕã ÛÑè çÙÙÝ. Ñ×è éÝ Ð×è.

2306	çÙÙÝ ÛÑè Ôêçß Ð×è ÔÞÕÒÓè ÛÞÓäáê ÑèÙèê ÔÞ×ÓÜ. ÔÐÝ ÑèæÕàÚ ÜÔ×ÜÙã ÔÒÓèÔ ÖÕ ÑÔêçß ÔàÕÛ×Ù?

2307	ÞàÔÜÙ ÔÔêçß ÙÙêÕÕáäÕ èç ÜÔêçàÙÝ êÕÐÞÙÝ. ÔÐÝ ÑèæÕàÚ ÜÔÞéÙÚ?

2320	êÕÛàê ÔÔêçàÔ ÖÙÔêÔ éÓèÙéÕê ÔçÓÝ ÔÑÐÕê ÐÙàß ÞêçÙÙÞÕê.

2321	ÓèÙéÕê ÔçÓÝ ÔÑÐÕê Ôß ×ÕÑÔ:

2322	ÔÓèÙéÕê ÔÞÕçÓÞÕê ÐÙàß ÞêçÙÙÞÕê

2323	êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÖÙÔêÔ éÔÙÙéÕÞÙÝ ÔàÓèéÙÝ ÐÙàÝ ÞÕêçàÙÝ:

2324	Ôêçß Ðê èÛÙÑÙ ÔÞâèÛê ÔÓèÕéÙÝ ÕÔäâÜ Ðê ÔÞêçÙß éÕÑ.

3001	ÔÓäá Óã àÙáÙÕß

6101	ÔÕÓâÔ

6102	ÔéÙÞÕé ÐÕ ÔÔêçàÔ éÜ ÞàÔÜÙ ÔÔêçß ÕÔêÕÛàÔ éÜ ÔÔêçß ÔÞæÕèäÙÝ Ñ×ÑÙÜÔ ÖÕ ÞæÙÙàÙÝ ÛÙ ÐêÔ ÞáÛÙÝ ÜÔÙÕê ÛäÕã ÜêàÐÙÝ ÕÜÔêàÙÕê éÜ ÔáÛÝ èéÙÕß ÖÔ.

6103	ÔæÒ ÔáÛÝ èéÙÕß

6104	ÖÕÔêÔ áÑÙÑê éèê ÔÓäáÔ.

6105	Ôáè Ðê ÔÔêçàÔ éÜ ÞàÔÜ ÔÔêçß ÔçÙÙÝ ÑÞ×éÑ ÔÜçÕ× ÜäàÙ Ôêçàê ÞàÔÜ Ôêçß ×Óé.

6106	ÜÐ ÞÕÞÜå ÜéÓèÒ ÞàÔÜÙ Ôêçß ÞéÕêäÙÝ ÑáÑÙÑê éèê-ÜçÕ× ÑâÖèê ÞêçÙß ÖÔ.

6107	ÔéêÞé ÑÛÜÙ ÜÔáèê ÞàÔÜÙ ÔêçàÙÝ.

6108	âÙÙß ÑÞáÞÚ ÔÞçÕéè ÜçÑÜê ÞÙÓâ àÕáã.

8010	Ôêçàê USB PnP àÛéÜÔ. àáÔ éÕÑ.

8011	êÕÛàê ÔÔêçàÔ ÖÙÔêÔ ÐÙèÕâ PnP ÑêÔÜÙÚ. àáÔ éÕÑ ÞÐÕ×è ÙÕêè.

8012	çÙéÕè USB ÐÑÓ. ×Ñè éÕÑ Ðê ÔÔêçß ÕàáÔ éÕÑ.

8013	ÜÐ àÞæÐ Ôêçß. ×Ñè Ðê ÔÞÓäáê ÜÔêçß USB ÐÕ Üèéê ÕÜ×å âÜ 'èâàß' ÛÓÙ ÜÔäâÙÜ Þ×Óé Ðê ÔÒÙÜÕÙ.

8014	ÞÕêèÙÝ %d ÔêçàÙÝ ÑÜÑÓ ÜÛÜ ÔêçàÔ.

8015	ÞÕêèÙÝ %d ÞàÔÜÙ Ôêçß ÑÜÑÓ ÜÛÜ éÓèÕÒ.

9000	ÔæÒ ÛèØÙáÙÙê ÔÓäáÔ ÞÔÙèÔ

9001	çÑâ Ðê ÛèØÙáÙÙê ÔÔÓäáÔ ÔÞÔÙèÔ ÛÑèÙèê Þ×ÓÜ

9002	Ôáêè ÛèØÙáÙÕê Ð×èÕê

9003	ÔÒÓè "ÛèØÙáÙÔ ÑáÙáÙê" ÛÑèÙèê Þ×ÓÜ

10202	Þ×ç àêÕàÙÝ ÕÔÒÓèÕê éÜ ÔÞéêÞé.

10203	ÔàêÕàÙÝ ÕÔÔÒÓèÕê éÜ ÔÞéêÞé ÙÙÞ×çÕ. ÔÐÝ ÑèæÕàÚ ÜÔÞéÙÚ?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.43