License.txt Driver File Contents (epson602660eu.exe)

"SEIKO EPSON CORPORATION"
PROGRAMINËS ÁRANGOS LICENCINË SUTARTIS

DËMESIO! ÁDËMIAI PERSKAITYKITE ÐIÀ PROGRAMINËS ÁRANGOS LICENCINÆ SUTARTÁ. Kompiuterinës programinës árangos produktas, ðriftai, jø programos ir / arba duomenys, áskaitant bet kokius pridedamus raðytinius paaiðkinimus, (toliau Programinë áranga) gali bûti ádiegti ir naudojami tiktai Asmens (toliau jûs), kuriam yra suteikiama licencija, su ta sàlyga, kad sutinkate su SEIKO EPSON CORPORATION (toliau EPSON) sàlygomis ir nuostatomis, iðdëstytomis ðioje sutartyje. Ádiegdami arba naudodami Programinæ árangà, jûs patvirtinate, kad sutinkate su visomis sàlygomis ir nuostatomis, iðdëstytomis ðioje sutartyje. Prieð ádiegdami ar naudodami ðià programinæ árangà, ádëmiai perskaitykite ðià sutartá. Jeigu su ðios sutarties sàlygomis ir nuostatomis nesutinkate, jûs neturite teisës ádiegti ir naudoti ðios programinës árangos.

1. Licencija. EPSON ir jos tiekëjai suteikia jums asmeninæ, neiðskirtinæ ribotà licencijà be autoriniø honorarø ir teisës pakartotinai licencijuoti ðià programinæ árangà. Ði licencija leidþia jums ádiegti ir naudoti Programinæ árangà bet kuriame viename ar keliuose kompiuteriuose, kuriuos ketinate naudoti tiesiogiai arba per tinklà. Jûs galite leisti Programine áranga naudotis kitiems prie tinklo prijungtø kompiuteriø vartotojams su sàlyga, kad (a) jûs uþtikrinsite, jos visi tokie vartotojai sutinka, kad jiems galioja ðios sutarties sàlygos ir nuostatos, (b) uþtikrinsite, kad visi tokie vartotojai naudotø Programinæ árangà tiktai tuose kompiuteriuose ir tame tinkle, kurá jie sudaro, bei (c) saugosite ir ginsite EPSON ir jos tiekëjus nuo visø netekèiø, þalos, iðlaidø, prarasto pelno ir atsakomybës, kuriuos EPSON ar jos tiekëjai gali patirti dël to, kad tokie vartotojai nesilaiko ðios sutarties sàlygø ir nuostatø. Prireikus jûs taip pat galite kurti Programinës árangos kopijas atsarginëms kopijoms ir archyvams su sàlyga, kad atsarginëje kopijoje bus nukopijuota visa pastaba apie autoriø teises. Terminas "Programinë áranga" apima visus programinës árangos komponentus, laikmenas, visas kopijas, kurias jûs sukûrëte, visus atnaujinimus, modifikuotas versijas, atnaujintas versijas, papildymus ir kopijas Programinës árangos, kurios licencijà jums suteikia EPSON ar jos tiekëjai. EPSON ir jos tiekëjai pasilieka visas èia atskirai neiðvardytas teises.

2.Kitos teisës ir apribojimai. Jûs sutinkate nemodifikuoti, neadaptuoti ir neversti Programinës árangos. Jûs taip pat sutinkate nebandyti iðardyti, iðskaidyti, atskirti ar kitaip bandyti suþinoti Programinës árangos ðaltinio kodà. Jûs neturite teisës bendrai naudotis, nuomoti, trukdyti naudoti, skolinti ar pakartotinai licencijuoti Programinës árangos. Taèiau jûs galite perduoti visas savo teises naudoti Programinæ árangà kitam vartotojui arba ámonei tuo atveju, jeigu jûs perduodate ðià sutartá, programinæ árangà, áskaitant visas kopijas, atnaujinimus ir ankstesnes versijas tokiam vartotojui arba ámonei ir jûs nepasiliekate sau jokiø kopijø, áskaitant jûsø kompiuteryje esanèias kopijas. Turëkite omenyje, kad kai kuriose ðalyse ar jurisdikcijose Programinës árangos perdavimo apribojimai arba draudimai yra neleidþiami, todël pirmiau iðdëstyti apribojimai jums gali ir negalioti.

3.Nuosavybë. Pavadinimas, nuosavybës teisës ir intelektinës nuosavybës teisës á ðià programinæ árangà ar jos kopijas bei susijusios su tokia áranga teisës priklauso EPSON ar jos tiekëjams. Jums neperduodamos jokios nuosavybës teisës á ðià programinæ árangà, ir ðios licencijos negalima laikyti bet kokiø Programinës árangos teisiø pardavimu. Programinë áranga yra ginama pagal Japonijos autoriniø teisiø ástatymà ir tarptautines autoriniø teisiø sutartis bei kitus intelektinës nuosavybës ástatymus ir susitarimus. Ðios programinës árangos negalima kopijuoti, iðskyrus tuos atvejus, kurie nurodyti ðioje sutartyje. Jûs taip pat sutinkate nepaðalinti ir nemodifikuoti jokiø autoriø teisiø ir kitø intelektinës nuosavybës priklausomybës teisiø jokioje Programinës árangos kopijoje.

4. Apsauga ir saugumas. Jûs sutinkate imtis visø jums prieinamø ir motyvuotø priemoniø saugoti ðià programinæ árangà, kad bûtø galima uþtikrinti, jog prie jos neturës prieigos neágalioti asmenys ir kad nebus sukurta jokiø neleistinø ðios programinës árangos kopijø, ji nebus neleistinai paskelbta, atskleista ar platinama. Jûs patvirtinate, kad Programinëje árangoje yra vertingos konfidencialios informacijos ir verslo paslaptis sudaranèios informacijos, kad neleistinas naudojimas ir kopijavimas neða þalà EPSON ir jos tiekëjams ir jûs iðlaikysite tokios vertingos informacijos ir verslo paslapèiø konfidencialumà.

5. Ribota garantija. Tuo atveju, jeigu Programinës árangos laikmenà gaunate ið EPSON ar ið pardavëjo, EPSON garantuoja, kad laikmena, kurioje yra áraðyta Programinë áranga, bus be gamybos ir medþiagø defektø 90 dienø po to, kai ji buvo jums perduota. Jeigu laikmena yra gràþinama EPSON ar pardavëjui, ið kurio ji buvo gauta, per 90 dienø nuo jos pateikimo jums ir jeigu EPSON nustato, kad laikmenoje esama defektø bei tuo atveju, jeigu laikmena nebuvo netinkamai naudojama, gadinama, naudojama ne pagal paskirtá ar tam neskirtoje árangoje, EPSON pakeis laikmenà po to, kai jûs gràþinsite EPSON Programinæ árangà, áskaitant visas jos kopijas ir árangos dalis. VISOS NUMANOMOS GARANTIJOS LAIKMENAI, ÁSKAITANT NUMANOMAS PARDAVIMO IR TIKIMO KONKREÈIAM TIKSLUI GARANTIJAS, YRA APRIBOTOS IKI TRUKMËS, NUSTATYTOS PIRMIAU RAÐTU IÐDËSTYTOJE GARANTIJOJE.

Jûs patvirtinate ir sutinkate, kad naudojate Programinæ árangà savo paèiø rizika. PROGRAMINË ÁRANGA YRA PATEIKIAMA "TOKIA, KOKIA YRA" IR BE JOKIØ GARANTIJØ. "EPSON" IR JOS TIEKËJAI NEGALI GARANTUOTI IR NETEIKIA GARANTIJØ DËL VEIKLOS NAÐUMO AR REZULTATØ, KURIUOS GALITE GAUTI NAUDODAMI PROGRAMINÆ ÁRANGÀ. IÐSKIRTINËS IR VIENINTELËS PRIEMONËS, KURIØ "EPSON" IR JOS TIEKËJAI IMSIS GARANTIJOS PAÞEIDIMO ATVEJU, YRA IÐDËSTYTOS ÐIOJE SUTARTYJE. IÐSKYRUS PIRMIAU IÐDËSTYTÀ RIBOTÀ GARANTIJÀ, "EPSON" IR JOS TIEKËJAI NETEIKIA JOKIØ GARANTIJØ, NEI IÐDËSTYTØ RAÐTU, NEI NUMANOMØ, DËL ÁSTATYMØ NEPAÞEIDIMO, PARDAVIMO AR TIKIMO KOKIAM NORS KONKREÈIAM TIKSLUI. Kai kuriose ðalyse ar jurisdikcijose neleidþiama daryti iðimèiø dël numanomø garantijø arba apribojimø galiojimo laiko, todël pirmiau iðdëstyti apribojimai jums gali ir negalioti. Ði garantija suteikia jums tam tikras juridines teises. Jûs taip pat galite turëti ir kitokias teises, kurios konkreèiose ðalyse ar jurisdikcijose gali bûti skirtingos.

JOKIU ATVEJU "EPSON" AR JOS TIEKËJAI NEBUS ATSAKINGI JUMS, NEATSIÞVELGIANT AR PAGAL SUTARTÁ, AR PAGAL CIVILINËS TEISËS IEÐKINÁ (ÁSKAITANT APLAIDUMÀ), GRIEÞTÀ APRIBOJIMÀ, GARANTIJÀ ARBA PAÞEIDIMÀ, NETIKSLØ PATEIKIMÀ AR KITAIP, UÞ JOKIUS TIESIOGINIUS, PASEKMINIUS, ATSITIKTINIUS AR SPECIFINIUS PAÞEIDIMUS IR ÞALÀ, ÁSKAITANT PRARASTÀ PELNÀ AR PRARASTAS SANTAUPAS, NET JEIGU "EPSON", JOS TIEKËJAI ARBA ATSTOVAI BUVO INFORMUOTI APIE TOKIOS ÞALOS GALIMYBÆ, BEI NEBUS ATSAKINGI PAGAL BET KOKIOS TREÈIOSIOS ÐALIES PADUOTÀ IEÐKINÁ. Turëkite omenyje, kad kai kuriose ðalyse ar jurisdikcijose netyèiniø, pasekminiø ar specifiniø paþeidimø ir þalos apribojimai arba draudimai yra neleidþiami, todël pirmiau iðdëstyti apribojimai jums gali ir negalioti.

6. Sutarties nutraukimas. Neapribojant kitø teisiø, turimø EPSON, ðios sutarties galiojimas ið karto nutraukiamas tuo atveju, jeigu jûs nesilaikote jos sàlygø. Jûs taip pat galite bet kuriuo metu nutraukti ðios sutarties galiojimà paðalindami ið kompiuteriø ðià programinæ árangà ir sunaikindami jà ir visas jos kopijas.

7. Eksporto apribojimai. Jûs sutinkate neperduoti, neeksportuoti ir pakartotinai neeksportuoti Programinës árangos ar bet kokiø duomenø ar informacijos, kurià jûs gavote ið EPSON, bei nenaudoti Programinës árangos be atitinkamos licencijos pagal Japonijos ástatymus, apribojimus ir direktyvas arba pagal jurisdikcijos, kurioje Programinë áranga buvo ásigyta, teisæ.

8. Galiojanti teisë ir bendrosios nuostatos. Ði sutartis bus sudaryta ir jai galios Japonijos teisë, neatsiþvelgiant á jos teisiniø taisykliø neatitikimus. Ði sutartis yra visas susitarimas tarp ðaliø dël Programinës árangos ir pakeièia bet koká pirkimo uþsakymà, pasiûlymà, reklamà ar praneðimà, susijusá su Programine áranga. Ði sutartis saistys ir bus naudinga jà sudariusioms ðalims ir jø atitinkamiems teisiø perëmëjams, paveldëtojams ir teisiniams atstovams. Tuo atveju, jeigu kuri nors ðios sutarties nuostata pripaþástama negaliojanèia ar neturinèia ieðkininës galios, tai neturës átakos paèios Sutarties galiojimui ir ji liks galioti bei turës ieðkininæ galià pagal joje iðdëstytas nuostatas. Ði sutartis gali bûti modifikuojama tik raðtu ir pasiraðoma ágalioto EPSON pareigûno.

9. JAV vyriausybës galutiniai vartotojai. Jeigu jûs gaunate ðià programinæ árangà kaip bet kurios Jungtiniø Valstijø vyriausybës agentûros ar padalinio darbuotojai, jums galioja toliau iðdëstytos nuostatos. Vyriausybë sutinka: (i) jeigu Programinë áranga yra pateikiama Gynybos departamentui, ji yra klasifikuojama kaip "komercinë kompiuterinë programinë áranga" ir Vyriausybë ágyja tiktai "ribotas teises" á Programinæ árangà ir jos dokumentacijà, kaip ðis terminas yra apibrëþtas DFARS 252.227-7013(c)(1) straipsnyje; ir (ii) jeigu Programinë áranga yra pateikiama bet kuriam kitam Jungtiniø Valstijø vyriausybës padaliniui ar agentûrai, iðskyrus Gynybos departamentà, Vyriausybës teisës á Programinæ árangà ir jos dokumentacijà bus tokios, kaip tai yra nustatyta FAR 52.227-19(c)(2) straipsnyje arba jeigu tai NASA FAR priedo, skirto NASA agentûrai 18-52.227-86(d) straipsnyje.

10. Interneto ryðys. Programinëje árangoje gali bûti funkcija, ágalinanti programà prisijungti prie interneto ir perduoti duomenis ir / arba informacijà á jûsø kompiuterá ir ið jo apie EPSON techninæ árangà ir / arba programinæ árangà (toliau EPSON produktus), kurià jûs naudojate, áskaitant, bet neapsiribojant, EPSON produktø modelio informacija, ðalimi / regionu, kurioje gyvenate, EPSON produktø bûkle ir pan. EPSON gali modifikuoti tokiø duomenø ir / arba informacijos elementus be jûsø iðankstinio sutikimo. Be jûsø leidimo EPSON nerenka jokios jus asmeniðkai galinèios identifikuoti informacijos. Taèiau EPSON gali naudoti ne jus asmeniðkai identifikuojanèià informacijà statistiniais tikslais, siekdama pagerinti savo vartotojams teikiamø paslaugø lygá. Jeigu sutinkate ádiegti Programinæ árangà, duomenø perdavimas ið interneto ir á internetà bus vykdomas laikantis tuo metu galiojanèios EPSON privatumo politikos, kuri yra apibrëþiama EPSON internetinëje svetainëje.EPSON GVLS LT 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.56