License.txt Driver File Contents (epson602660eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
TARKVARA LITSENTSILEPING

TÄHELEPANU! LUGEGE KÄESOLEV TARKVARA LITSENTSILEPING HOOLEGA LÄBI. Litsentsiomanik ("Teie") võib installida ja kasutada arvutitarkvaratoodet, fondivara, kirjatüüpe ja/või andmeid, sealhulgas mis tahes kaasnevaid selgitavaid materjale ("Tarkvara") üksnes siis, kui nõustute käesolevas SEIKO EPSON CORPORATIONI ("EPSON") Lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Tarkvara installides ja kasutades olete nõustunud kõigi käesolevas Lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Enne Tarkvara installimist ja kasutamist tutvuge põhjalikult käesoleva Lepinguga. Kui Te ei nõustu käesoleva Lepingu nõuete ja tingimustega, on Tarkvara installimine ja kasutamine keelatud.

1. Litsents. EPSON ja tema varustajad annavad Teile isiklikuks kasutamiseks mõeldud, ilma all-litsentsita tasuta lihtlitsentsi käesoleva Tarkvara installimiseks ja kasutamiseks eraldiolevas või võrku ühendatud arvutis. Järgmistel tingimustel võivad Tarkvara kasutada ka arvutivõrku jagavate teiste arvutite kasutajad: (a) kasutajad peavad nõustuma ja pidama kinni käesolevas Lepingus toodud nõuetest ja tingimustest, (b) kasutajad tohivad kasutada Tarkvara üksnes neil arvutitel, mis jagavad antud võrku ning üksnes selle võrgu piires, (c) kasutajad hüvitavad kõik EPSONile ja tema varustajatele osaks langenud võimalikud kahjuhüvitised, kahjud, kulutused ja nõuded, mille põhjuseks on käesolevas Lepingus toodud nõuete ja tingimuste eiramine kasutajate poolt. Varundamise ja arhiveerimise eesmärgil on lubatud Tarkvara kopeerida, kuid üksnes juhul, kui varukoopiale paigaldatakse täismahus autoriõiguste teave. Termin "Tarkvara" hõlmab tarkvarakomponente, meediume, kõiki Teie tehtud koopiaid ning kõiki EPSONi või tema varustajate poolt litsentseeritud Tarkvara uuendusi, versioonitäiendusi, värskendusi, lisandusi ning koopiaid. EPSON ja tema varustajad jätavad endale kõik õigused, mida käesolevas dokumendis pole kajastatud.

2. Muud õigused ja piirangud. Tarkvara pole lubatud modifitseerida, adapteerida ega tõlkida. Samuti pole lubatud Tarkvara pöördprojekteerida ja dekompileerida ega kasutada muid teid Tarkvara lähtekoodi teadasaamiseks. Tarkvara pole lubatud ühiskasutada, rentida, liisida, koormata, all-litsentsida ega välja laenata. Küll aga on Teil lubatud kõik Tarkvara kasutusõigused edasi anda teisele juriidilisele või füüsilisele isikule, juhul kui sellele isikule antakse edasi käesolev Leping, Tarkvara koos kõigi koopiate, uuenduste ja eelmiste versioonidega ning tingimusel, et Teie ei säilita mingeid Tarkvara koopiaid, kaasa arvatud arvutisse salvestatud koopia. Teatud riikides ja võimupiirkondades on Tarkvara piirangutega edasiandmine keelatud ning sel juhul ei pruugi ülaltoodud tingimused Teile rakenduda.

3. Omanikuõigus. Tarkvara ja kõigi antud Tarkvara koopiate omandiõigus ning kõik intellektuaalse omandi õigused kuuluvad EPSONile ning tema varustajatele. Käesolevaga ei anta teile mingeid omandiõiguseid antud Tarkvarale ning litsentsi andmist ei tõlgendata Tarkvara kasutusõiguste müügina. Tarkvara on kaitstud Jaapani autorikaitseseadustega, rahvusvaheliste autorikaitselepingutega ning muude intellektuaalse omandi kaitset puudutavate seaduste ja lepingutega. Tarkvara on lubatud kopeerida üksnes käesolevas Lepingus toodud tingimustel. Tarkvara koopiatel olevat autoriõiguste märgistust pole lubatud eemaldada ega muuta.

4. Kaitse ja turvalisus. Käesolevaga nõustute andma endast kõik ning astuma vajalikke samme Tarkvara kaitseks, lubamatute isikute juurdepääsu vältimiseks ning Tarkvara lubamatu kopeerimise, avaldamise ja levitamise ärahoidmiseks. Käesolevaga tunnistate, et käesolev Tarkvara kätkeb endas väärtuslikku, konfidentsiaalset informatsiooni ning ärisaladusi, mille volitamatu kasutamine ja kopeerimine on EPSONile ja tema varustajatele kahjulik ning nõustute, et Teil on taolise väärtusliku teabe ja ärisaladuse suhtes vaikimiskohustus.

5. Piiratud garantii. Kui saite Tarkvara andmekandjal EPSONilt või edasimüüjalt, garanteerib EPSON, et andmekandja, millel Tarkvara tarnitakse, töötab tavakasutamise korral ilma tõrgeteta üheksakümmend (90) päeva alates kandja vastuvõtmise kuupäevast. Kui andmekandja tagastatakse EPSONile või edasimüüjale 90 päeva jooksul alates selle vastuvõtmise kuupäevast ning EPSON tuvastab kandja defekti ning juhul, kui kandjat pole väärkasutatud, kuritarvitatud ega katkises seadmes kasutatud, ning Te tagastate EPSONile Tarkvara koos kõigi võimalike koopiate ja osistega, asendab EPSON defektse andmekandja. KÕIK KAUDSED ANDMEKANDJALE ANTUD GARANTIID, KAASA ARVATUD KÕIKVÕIMALIKUD KAUDSED GARANTIID MÜÜBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA, ON PIIRITLETUD KÄESOLEVA PIIRATUD GARANTII KESTUSEGA.

Tarkvara kasutamine toimub Teie enda vastutusel. TARKVARA ON TARNITUD "NAGU ON" NING SELLELE EI RAKENDU MINGIT GARANTIID. EPSON EGA TEMA VARUSTAJAD EI SAA VASTUTADA EGA VASTUTA TARKVARA KASUTAMISEST TULENEVATE TAGAJÄRGEDE EEST. EELTOODU MÄÄRATLEB EPSONI JA TEMA VARUSTAJATE GARANTIIST KEELDUMISE TINGIMUSED. EELMAINITUD PIIRATUD GARANTII KÕRVAL EI ANNA EPSON EGA TEMA VARUSTAJAD MINGEID MUID SELGESÕNALISI EGA KAUDSEID GARANTIISID TARKVARA SEADUSLIKKUSE, KASUMLIKKUSE EGA OTSTARBEKUSE KOHTA. Teatud riikides ja võimupiirkondades on enesestmõistetava garantii välistamine ning enesestmõistetava garantii kestuse piiramine keelatud ning sel juhul ei pruugi ülaltoodud tingimused Teile rakenduda. Käesolev garantii annab Teile teatud seaduslikud õigused. Lisaks sellele võib Teil olla muidki õigusi, mis on riigiti ja piirkonniti erinevad.

MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA EPSON EGA TEMA VARUSTAJAD MITTE MINGITE OTSESTE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS SAAMATAJÄÄNUD KASUMI VÕI KAOTATUD SÄÄSTUDE EEST, ISEGI JUHUL, KUI EPSONIT, TEMA VARUSTAJAID VÕI ESINDAJAID ON TAOLISTE KAHJUDE VÕIMALIKU TEKKIMISE EEST HOIATATUD, SAMUTI EI VASTUTATA KOLMANDATE ISIKUTE ESITATUD NÕUETE EEST. Teatud riikides ja võimupiirkondades on otseste ja kaudsete kahjude välistamine keelatud ning sel juhul ei pruugi ülaltoodud tingimused Teile rakenduda.

6. Lõpetamine. Muid EPSONi õigusi piiramata lõppeb käesolev Leping automaatselt alltoodud tingimustel. Käesoleva Lepingu võite ka ise ükskõik millal lõpetada, desinstallides ja hävitades Tarkvara ning kõik Tarkvara koopiad.

7. Ekspordipiirangud. Te nõustute Tarkvara ning kõiki EPSONilt saadud andmeid ja informatsiooni mitte edasi andma, eksportima ja re-eksportima, samuti nõustute, et ei kasuta Tarkvara ilma vastava litsentsita, mis vastab Jaapani seadustele ja määrustele või selles piirkonnas kehtivatele seadustele, kus te Tarkvara omandasite.

8. Rakendatav seadus ja üldised tingimused. Käesoleva Lepingu tõlgendamisel juhindutakse Jaapani seadusandlusest. Käesolev Leping on ainus osapoolte vahel sõlmitud leping, mis sätestab Tarkvara kasutamine; seega tühistab käesolev Leping kõik eelnevad Tarkvaraga seotud tarnetellimused, infovahetused, teadaanded ja esitlused. Käesolev Leping on Lepingu osapooltele ning nende õigusjärglastele ja ametlikele esindajatele siduv ning mõlemapoolselt kasulik. Kui selgub, et mõni käesoleva Lepingu punkt on juriidiliselt kehtetu või kohaldamatu, ei muutu Leping seetõttu kehtetuks, vaid jääb jõusse ja kuulub täitmisele. Käesolevat Lepingut võib muuta üksnes EPSONi volitatud esindaja.

9. USA valitsus ja lõppkasutajad. Kui Tarkvara hankimine toimub USA valitsuse palvel ja huvides, kehtivad järgmised tingimused. Valitsus nõustub järgmiste sätetega: (i) kui Tarkvara hakkab kasutama riigikaitse struktuuriüksus (DoD), on Tarkvara klassifikatsioon "kommertslik arvutitarkvara" ning valitsus saab Tarkvara ja sellega kaasneva dokumentatsiooni kasutamise "piiratud õigused" nagu see on defineeritud DFARS-i punktis 252.227-7013(c)(1); ja (ii) kui Tarkvara hakkab kasutama USA valitsuse struktuuriüksus, mis pole seotud riigikaitsega, kasutatakse Tarkvara ja selle juurde kuuluvat dokumentatsiooni FAR-i punkti 52.227-19(c)(2) alusel, või kui tegemist on NASA-ga, siis NASA FAR-i lisadokumendi punkti 18-52.227-86(d) alusel.

10. Interneti-ühendus. Käesolev Tarkvara võib luua arvutis Interneti-ühenduse ning edastada ja võtta vastu andmeid ja/või teavet, sealhulgas teavet Teie poolt kasutatava EPSONi riist- ja/või tarkvara kohta ("EPSONi Tooted"), näiteks EPSONi Toote mudelinumbri, Teie asukohariigi/piirkonna, EPSONi Toodete seisukorra vms kohta. EPSON võib taoliste andmete ja/või teabe artikleid ilma Teie eelneva nõusolekuta muuta. EPSON ei kogu mingeid isiku järgi kindlakstehtavaid andmeid ilma Teie loata. Anonüümselt kogutud andmeid võib EPSON siiski kasutada statistilistel eesmärkidel klientidele pakutavate teenuste taseme tõstmiseks. Kui olete otsustanud Tarkvara installida, toimub igasugune andmevahetus Interneti vahendusel EPSONi privaatsuspoliitika alusel, mille leiate EPSONi veebisaidilt.EPSON EULA ET 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.31